Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Göran Perssons regering’

Ett av de största felen med den svenska skolan, att kunskap inte kommer av sig själv ens om det hade funnits tillräckligt många välutbildade och ämnesbehöriga lärare, om det funnits tillräckligt många speciallärare att sätta in till alla elever som behöver (och har laglig rätt att få) specialundervisning. Inte ens om allt detta funnits att tillgå OCH klasserna blivit mindre, så hade kunskap regnat ner över eleven som regn från himlen….

Mycket bra debattartikel om problemet finns på GP:s debattsida. Läs och begrunda följande citat:

Vilseledande debatt om skolans problem

Politikerna uppträder som om de kunde ge utbildning utan läxor och prov och som om speciallärare och färre elever per klass magiskt kunde öka kunskaperna utan att man behöver ställa krav på elever och familjer. Så är det naturligtvis inte, skriver professor Inger Enkvist.
……
Efter att politikerna under årtionden har avfärdat all kritik, har de internationella rapporterna om sjunkande utbildningskvalitet gjort att utbildningskvalitet blivit ett politiskt tema. Som bekant har Pisa och Timms visat att Sverige sjunker kraftigare än nästan något annat OECD-land. Såväl OECD som två olika McKinsey-undersökningar pekar ut lärarkvaliteten som den väsentligaste faktorn för högre kvalitet. En ofta citerad metastudie av Hattie säger också att färre elever per klass inte är det viktiga utan lärarnas kvalitet.

Sveriges stora problem är att just de studenter som skulle kunna bli lärare med hög kvalitet väljer bort läraryrket.

Fel fokus
……
Hur har Sverige hamnat i en situation med sjunkande kunskaper? Sverige införde i och med Läroplan för grundskolan 1969 en examensfri och nästan betygsfri grundskola där ämnesstudierna ansågs mindre viktiga än arbetsformerna. Det var den sociala samvaron och det gemensamma grupparbetet som skulle känneteckna skolan, inte viss kunskapsnivå. Elever skulle automatiskt flyttas till högre kurs även om de inte lärt sig kursinnehållet på den tidigare nivån. Det sades till och med att det var fel att tala om kurser, eftersom varje elev skulle arbeta i egen takt. Här finns ursprunget till betoningen av elevers rättigheter och nedprioriteringen av undervisning.

Obehaglig uppgift
Förutom sjunkande kunskaper har Sverige i dag en vuxengeneration föräldrar, lärare och politiker som har formats av en grundskola inriktad mer på samvaro än kunskaper. Det har blivit ofint att säga att vissa elever inte har de kunskaper de borde ha i en viss årskurs, och ingen vuxen vill ta på sig den obehagliga uppgiften att tala om för elever och föräldrar att elevens kunskaper inte räcker till.

Politikerna uppträder som om de kunde ge utbildning utan läxor och prov och som om speciallärare och färre elever per klass magiskt kunde öka kunskaperna utan att man behöver ställa krav på elever och familjer.

…..
När man lyssnar på debatten, hör man aldrig att politikerna understryker att Sverige gratis tillhandahåller årskurs efter årskurs med ordinarie undervisning. Det verkar som om politikerna inte vågar säga att det är elevernas och föräldrarnas ansvar att dra nytta av denna utbildning. Det är helt orimligt att familjerna kan anklaga skolan för att inte ha gett nog stöd och hjälp utan att först kunna bevisa att eleverna gjort sitt bästa.

Leker en låtsaslek
Politiker undviker att tala om att det leder till kaos att flytta upp elever utan tillräckliga förkunskaper. Regeringen har nyligen infört prov efter tredje och sjätte klass så problemen diagnosticeras bättre, men eleverna flyttas ändå nästan undantagslöst till nästa stadium även om de inte har tillräckliga kunskaper. Specialundervisning ska lösa problemen, och ingen törs nämna elevernas och familjernas ansvar.

Just nu bortser det vuxna Sverige från det vi vet är ”true and right”. Vuxna leker en låtsaslek. Vi låtsas att lärare kan undervisa det innehåll som klassen ska lära sig i ett visst ämne på en viss nivå och samtidigt undervisa elever som är på helt andra nivåer och som kanske har stora problem av annat slag. Det är en lek. Vi leker att elever utan tillräckliga förkunskaper kan gå i vilken klass som helst och med hjälp av speciallärare lära sig allt det de inte lärt sig tidigare och samtidigt det nya material som deras klass just då studerar. Detta går inte. Vi bara låtsas att det går.Vilseledande debatt om skolans problem, Inger Enkvist professor i spanska Lunds universitet på GP Debatt

Kunskap faller inte som regn från himlen. Det krävs att eleverna först får verktygen som lär dem läsa och samtidigt lär dem förstå vad det är de läser. Det krävs tragglande, läsande inte bara en gång utan flera. Det krävs övning så man nästan spyr för att hela multiplikationstabellen skall flyta som ett rinnande vatten. Det krävs mycket skickliga lärare i stil med de gamla småskollärarna som utbildats för att ge eleverna rätt verktyg samt för att kunna fånga upp elever som behöver extra stöd redan under första året. OCH – nu skall jag nästan häda i kyrkan – det krävs tidiga betyg. Tidiga betyg saknar betydelse i längden för de elever som har lätt för sig eller är tillräckligt intresserade för att sitta hemma och traggla- Det är inte dessa eleverna som behöver hjälp så att de inte bara kan läxorna utan också förstår vad där står så att de kan använda sig av den kunskapen längre fram i respektive ämne. De elever som behöver tidiga betyg så att skolan med ämnes- och stadiebehöriga lärare som har förmågan att via betygen tvinga skolledning, politisk skolnämnd etc att ge elever som ger allt men inte lär sig förstå eller ibland inte ens kan skriva mer än enstaka mening ens när de slussats upp till 5:e klass…..

Glöm heller inte:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Tillägg 5 augusti 2014 Kunskapsmål inte självklart, GP ledarsidan 5 augusti 2014

Read Full Post »

Socialdemokratena är skyldigt till skolans förfall. På Riksnivå och i ännu högre grad på Kommunalnivå. Det har varit illa och försämringar på skolan i Göteborg ända sedan Kommunerna blev Huvudmän för skolan efter att Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolan. Vi har kommunalt självbestämmande här i Sverige. Något som speciellt sedan Rödgröna rörans ledande madammer Agnetha Hulthén (S) och Kia Andersson (MP) trädde till blivit uppenbart att madammerna saknar grundläggande kunskap för det som alla svenska skolelever SKALL ha lärt in och visat sig förstå för att få GODKÄNT i ämnet Samhällskunskap årskurs 9.

Utbildningsminister Jan Björklund skräder inte orden när han underkänner skolan i Göteborg.

– En märklig hållning. Han är ju själv ansvarig för skolutvecklingen i hela landet, säger kommunalrådet Anna Johansson, S.Anna Johansson: En märklig hållning, GP 5 juli 2014 Märklig hållning från Anna Johanssons sida. Skolan i Göteborg lyder under Göteborgs Kommun, inte under Skolministern och Svenska Staten.

Mycket skall man höra innan öronen trillar av sa de gamle. Att behöva höra det från ett kommunalråd vars far så länge han satt vid Göteborgsrodret i varje fall gjorde så mycket han kunde för att göra förutsättningarna i Göteborg bättre för Göteborgare oavsett härkomst och oavsett förutsättningar, det är något åtminstone jag aldrig förväntat mig. OK jag är Moderat. Var Folkpartist i min ungdom. Jag minns när Anna Johanssons far själv åkte och hämtade salt på Hanson & Möhring en vinter när det var ovanligt halt och även var halt utanför den fackliga ledningens ytterdörr där han på den tiden var aktiv. Anna Johansson (S) borde försöka leva upp till sin fars måttstock som även beundrades under hans politiskt aktiva tid av oss som inte var Socialdemokrater.

Resultaten i Göteborg har försämrats de senaste åren och de styrande har inte tagit varningssignalerna på allvar. Alltför många elever lämnar grundskolan utan att vara behöriga att börja på gymnasieskolans nationella program. Mer än var femte elev som slutade nian i fjol hade inte godkänt i tillräckligt i många ämnen.
……
Medan andelen behöriga lärare ökar i resten av landet ligger utvecklingen stilla i Göteborg.
Skolan i Göteborg ett rödgrönt misslyckande, GP debatt 5 juli 2014 Utdrag ur Skolminister Jan Björklund har 100% rätt, Norah4you 5 juli 2014

Något så barockt som Anneli Hulthéns föreslagna konsult som under senaste året varit ute på skolorna för att tala om ”styrdokument” för skolorna….

Konsulten startade på skola efter skola att be lärarna räkna upp vilka styrdokument som gällde för skolan. Lärare i flera stadsdelar har berättat för mig att de styrdokument som behöriga lärare räknade upp: Grundlagarna, Skollagen, Läroplanerna etc. De blev avbrutna av konsulten som sa: Nej, det gäller inte här i Göteborg. Styrdokumentet för Göteborgs skolverksamhet är Göteborgs Kommuns budgetförslag för de olika stadsdelsnämnderna och deras fördelning på skolorna

Anna Johansson kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg vägrar ta SITT ANSVAR som Kommunalråd i Göteborg för SKOLAN HAR KOMMUNEN INTE STATEN SOM HUVUDMAN..Verkligheten i Göteborg motsäger Sjöstedt, Norah4you 5 juli 2014

Att skylla Socialdemokratiska misstag på landsnivå från 1960-talet och framåt till nutid på nu sittande Skolminister Jan Björklund (FP) säger mer om skolan här i Göteborg än vad Anna Johansson tycks ha lärt in under skoltiden att förstå…..

Norah4you's Weblog

Försök inte Löfven och Baylan att skylla Socialdemokratiska blunders under två långa perioder på Alliansen! Ni är ute på hal is som har en stor råk mitt framför Er!

Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med…

Visa originalinlägg 565 fler ord

Read Full Post »

Det må vara så att Alla skall med-skolans skapare Socialdemokraternas Ibrahim Baylan än idag går och tror att kunskap faller som manna från himlen. Det må vara så att Lärarförbundets Eva-Lis Sirén tror att elevernas rätt till undervisning hindras mer av Nationella prov än av ämnes- och stadieobehöriga lärare som saknar förmåga att ge eleverna verktyg att lära in, inte bara få tillgång till ”lärandet”. Båda har vid flera tillfällen visat sin kompletta okunskap om Barn- och Ungdomars utveckling samt vad Didaktik ger i form av möjligheter till kunskapsinlärande. ”Lärandet” är dessutom något av det flummigaste uttryck som använts i hela skolfrågan. Men det är en helt annan sak som inte diskuteras här.

Socialdemokraterna sänkte svenska skolan.
* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Men hur i hela fridens namn har Lärarnas Riksförbunds Bo Jansson gått på de andras okunskap? Förvisso har han arbetat som adjunkt i historia, men inte i Grundskolan och inte med samma utbildningsbakgrund som forna tiders adjunkter – den möjligheten till djupare utbildning i ämnen samt mer kunskap om Barn- och Ungdomars Utbildning satte Palmes UKAS stopp för då för länge sedan när Palme var skolminister och vi tusentals från Sveriges dåvarande lärosäten som protesterade åkte till Stockholm med inhyrda tåg.

Att Bo Jansson saknar djupkunskap om vad skillnaden är att Snobben får lära sig relaterat till att Snobben lär in, det må i sig vara honom förlåtet – det ingår tyvärr inte i lärarutbildningen för högre stadier. Men det är ack så viktigt det är att Snobben ges rätta förutsättningar(läs verktyg i form av rätten till speciallärare, extra stöd samt rätten till likvärda betyg för lika kunskaper rätt över landet) och lär in.

Vad som händer när politiker och fackföreningsfolk inte själva fått rätta verktygen för att förstå att deras egna argument inte är giltiga om så bara för att de inte fått lära sig ordkunskap och fått lära in i stället för att rapa upp, det ser vi tyvärr i debattartikeln. Sveriges elever behöver fler Nationella Prov. Inte färre. Rättvisa betyg inte glädjebetyg för att lärarna som sätter dessa aldrig själva fått lära sig ordförståelse nog att förstå de nya betygskriterierna som är SOLKLARA i sin precision vad som krävs till skillnad från tidigare flummerier i form av orättvisa relativa betyg samt flummiga betyggränser i nu skippade betygssystem.

Nationella prov tar INTE bort lärandet! Nationella prov är förutsättningen för att elever som behöver stöd tidigt skall fångas upp, inte tvingas gå igenom Alla skall med-skolan rätt upp till högskole och universitetsstudier utan att fått sin rätt till att få lära in. Det är de elever som har det svårast som drabbas värst av Debattartikelns politiska agenda. Det är de som tvingas läsa upp i någon form, alldeles för många av de som drabbas av flummeriet får tillbringa tid om inte år i Komvux trots att de hade rätten att lära sig alla nödvändiga grunder i vanliga Grundskolan.
Nationella prov är förutsättningen för att elever med likvärda kunskaper oavsett kommunal eller privat utförare av skolan ger eleverna rättvisa betyg. Allt annat är ren och skär vänsternissepropaganda från de som själva inte hade förmånen att lära in utan fått i sig lärandet men inte förståelsen för det de borde lärt in!

Att sedan Nationella prov precis som när undertecknad gick på Statens Försökskola i Linköping Tornhagsskolan under Professor Eve Malmquist, Försöksskola tillsammans med skola i Finland för den tänkta Grundskolan, borde skickas för central rättning. Det är en annan sak. Tyvärr har ytterst få lärare haft egna lärare som lärt in kunskapen att sätta betyg. Men också det är en annan fråga.

Rätten till kunskap kör S i botten än en gång. Nu har de tagit med båda lärarförbunden på den politiska bussen ner i kunskapens avgrund.

Se över de nationella proven, Ibrahim Baylan (S), Eva-Lis Sirén Lärarförbundet, Bo Jansson Lärarnas Riksförbund, på SvD Brännpunkt 25 juni 2014

Read Full Post »

går liksom okunniga svenska politiker som så många gånger förr när det gäller svenskar ut med arroganta och nonchalanta ”slutsatser” i detta fallet om skolan…. (läs även tillägg längst ner i artikeln)

Därför kan Pisa-testet vara missvisande, DN 4 juni 2014
KAN? ÄR DET ABSOLUT INTE!
Däremot är svenskar än idag lika arroganta, nonchalanta, lättstötta o.s.v. som jag berättat finns det nedskrivet från 276 e.Kr via 844 e.Kr många gånger om folket från ön i Norra Oceanen. Vi är kända på samma sätt än idag. Sverige är inte bäst. Vi duger för det mesta, men inte alltid.
DN: Pisatestet har stora brister, GP 4 juni 2014 ??? Hur vore det att sopa framför egen dörr först??? Inget fel på Pisatestet men stort fel i ”Alla skall med”-andan som varit ledande i svensk skolpolitik efter kommunaliseringen!

DN: Svenska elever bättre än Pisa visar, Expressen 4 juni 2014
DN: Pisatestet har stora brister, Aftonbladet 4 juni 2014
DN: Pisatestet har stora brister, SvD 4 juni 2014
Hade det varit så väl…. Det är det inte.

Tvärt om är svenska elever ofta elever som inte har fått förståelse med sig, förståelse som krävs för att kunna lära in högre kurser oavsett ämne! Kunskapen i ordförståelse är idag skandalöst låg även i avgående Riksdags Konstitutionsutskott som inte lärt in Regeringsformen! Kan inte de det de är satta att besluta om, säger det en hel del om nivåerna från högstadie/senareklasser fram till studentexamen…..

Allra först: Det är inte så att för att en elev gör bra på skolprov och i bästa fall också bra på Nationella proven, eleven därmed har förstått det han/hon ”rapat upp”. När jag gick på lärarhögskolan (Lärarprojekt IV,fick avbryta med uppehåll tio år tidigare p.g.a. benbrott med följande ekonomisk situation) så skrev jag om de tysta flickorna. På den tiden var det ofta flickor. Elever som gjorde bra ifrån sig på vanliga skolprov. Vanliga skolprov idag är ofta upplagda i form av alternativsvar att kryssa för eller rena ”fyllerifrågor” där något ord eller någon mening skall läggas till. De elever som lär sig innantill oavsett om de blåläst inför prov eller bara lärt exakt vad läraren lärt ut, de eleverna saknar ofta den viktiga förmågan att förstå vad de läst. De har inte fått de verktygen under de första skolåren.

På Nationella proven finns det avsnitt där eleven själv får skriva med längre text egna ord samt ordförståelse m.m. som skall klaras av för bra resultat. Dock är de bitarna totalt sett mindre upplagda för att visa att eleverna förstått inte bara ”lärt sig vad de skall svara” än när det gäller PISA-undersökningen. Sverige är tämligen allena att inte kontrollera att eleverna förstått det de lärt sig i en kurs så att de kan dra slutsatser och lärdom inför påbyggnad i ämnet. Att påstå att svenska elever idag är provtrötta visar hur lite eleverna, lärarna samt journalister och politiker vet om hur det var förr….. vi hade prov som minst 1 gång per ämne och månad. Läxskrivning härutöver i matematik och svenska, samt ofta i historia och samhällskunskap VARJE VECKA….

Tillägg 10.42 – Skolverket sällar sig till de okunnigas skara – förvånar inte. Alldeles för många som hamnat på platser över vad deras kompetens borde gett dem möjlighet till….. Skolverket: Viktigt med genomsyn, DN 4 juni 2014 Börja med att lära alla skolverkets tjänstmän oavsett position Regeringsformen! Där brister det rejält!

Tillägg 18.14. På morgondagens ledarsida i GP skriver Malin Lernefeldt: Det är en mycket märklig granskning DN gjort. Det konstigaste av allt är att de allra mest självklara anledningarna till resultatskillnaden förbises. Dessa är naturligtvis betygsinflation och nationella prov som håller för låg standard. Pisa-testet är de facto svårare än de nationella proven och ingen kan ha missat att skolbetygen numera säger betydligt mindre om vad eleverna faktiskt kan, än för bara något decennium sedan. Många studenter med höga mattebetyg från grundskola och gymnasium står i dag handfallna när de tar klivet in på de tekniska högskolorna. Att i det läget pussla ihop en flortunn förklaringsmodell vars bärande poäng är att de unga inte ”kände att Pisa var så viktigt” är inte seriöst.
…..
Jag köper inte det. Lika lite som jag köper att elever skulle misslyckas på Pisa-proven för att de var trötta eller omotiverade. Kunskap fungerar inte så. Antingen kan man eller så kan man inte…..
malin Lernfelt: Man kan matten eller inte, GP ledarkrönika 5 juni 2014

Read Full Post »

Börjar förstå att matematik är svårt ”kära” Socialdemokrater. Förvisso var det ni Socialdemokrater som från 1968 sänkt svenska Försvaret, sänkt skolan och så vidare. Att det skall vara så svårt att räkna på verklighetens siffror är skrämmande.
Var Socialdemokraterna tänkt ta pengarna är dessutom en ännu obesvarad fråga. Det enda som ökat i omfattning är administration av offentliga sektorn samt antalet (och kostnaden för) politiker inom stat, kommun samt landsting…..

Försvaret

Verkligheten utifrån Försvarsbeslut

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida
F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, ett beslut där konsekvenserna visade sig senare i samband med misstänkta ubåtskränkningar och grundstötningen av U 137.Försvarsbeslut 1972, wikipedia
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!

* Regeringsproposition 1990/91:102
I propositionen föreslås att arméns krigsorganisation reduceras från tjugoen till arton brigader.
Svea Ingenjörregemente i Södertälje som enligt tidigare beslut skall flytta till Strängnäs föreslås i stället läggas ned.
Besparingar avseende repetitionsutbildningen föreslås ske.

Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1996
Första steget i övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar togs 1996 års försvarsbeslut. Ett antal enheter skulle avvecklas före 1 jan 1999
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2000
Försvarsbeslutet innebar nedläggning av ett stort antal förband och staber.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2004
Sista steget av övergång till insatsförsvar togs. Största förbandsslakten sedan 1925. Driftvärnet avvecklades.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

S: 400 miljoner mer till försvaret, SvD 29 april 2014
Vi vill satsa 400 miljoner extra på försvaret redan i år, Stefan Löfven, partiledare (S) samt Peter Hultqvist, försvarspolitisk talesperson (S) på DN debatt 29 april 2014
S-förslag: 400 miljoner till svenska försvaret, Expressen 29 april 2014
S: 400 miljoner mer till försvaret, GP 29 april 2014

Svenska skolan


Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.

Fler i jobb och 775 miljoner till minskade lågstadieklasser. Det meddelade Socialdemokraterna när de presenterade sin skuggbudget.Miljoner till mindre klasser, GP.se/gptv 28 april 2014
S vill återuppliva kunskapslyftet, Expressen 23 april 2014
Mindre klasser i S-skuggbudget, dn.se/webb-tv 28 april 2014
Mindre klasser i S-skuggbudget, DN 28 april 2014

I Försvarets budget gjordes stora hål som 400 miljoner extra i år inte räcker till att lappa och laga.
När det gäller satsningen på skolan och kunskapslyft, så är frågan än mera akut: Under vilket äpple eller päronträd har Socialdemokraterna hittat för satsningen nödvändiga ämnes- och stadiebehöriga lärare?
S skuggbudget, Mindre klasser – redan i höst, Aftonbladet 28 april 2014

För det kan väl inte vara så illa ställt att det är de icke behöriga dryga 30.000 som fått kalla sig lärare utan att ha läst ämnet och/eller inte gått på Lärarhögskola, de som inte kunde söka behörighet och som redan sänkt Sveriges elevers kunskapsnivå, som Socialdemokraterna tänkt anställa?

Read Full Post »

Det där med matematik är svårt Magdalena Andersson (S). Det krävs att det FINNS ämnes- och stadiebehöriga lärare för att kunna utbilda…. finns det färre så blir det minus på andra sidan likhetstecknet i denna enkla sifferexercis.

Återigen verkar det som om Du och S-partiledning missat det väsentligaste: På samma sätt som Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet så tar det som minst 12 + 4 år för att utbilda ämnes- och stadiebehöriga lärare till de 30.000 lärartjänster som Ni inom Socialdemokraterna lägger fram i er ”miljardsatsning på vuxenutbildningen”.

Det krävs att dessa lärarna fått kunskap nog redan när de gick i första årskurserna för att kunna ta till sig de texter de skall förmedla, ordkunskap med andra ord. Det krävs att dessa lärarna redan tidigt fått ordförståelse utöver ordkunskap samt kan som minimum gymnasiematematiken! Under vilket äpple eller päronträd hittar S dessa?

Tänk så mycket lättare det varit om Socialdemokraterna inte hade skadat svenska skolan genom Socialdemokratiska Skolförändringar:

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiteten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2014

S föreslår 30 000 utbildningsplatser, GP 23 april 2014
S föreslår 30 000 utbildningsplatser, Expressen 23 april 2014
S: 30.000 nya utbildningsplatser, DN 23 april 2014
S miljardsatsar på vuxenutbildning, Aftonbladet 23 april 2014
S föreslår 30 000 utbildningsplatser, SvD 23 april 2014

Tänk så mycket bättre det varit om Socialdemokratiska Regerings- och Riksdagsmedlemmar inte varit så avundsjuka på de som gått ut högskola att de gjort om skolsystemet till ”Alla skall med” och ”Alla skall ha behörighet”. Det fanns stora brister när det gällde de ekonomiska förutsättningarna för de som inte hade råd att läsa vidare. Kanske inte ens bodde nära staden där de hade kunnat läsa vidare. Dessa brister löstes inte med ALLA SKALL MED-METODEN

Read Full Post »

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna
….
* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Björklund skapade den nya flumskolan, Aftonbladet ledarkrönika 1 april 2014 Aprilskämt a la 1984 försök skriva om historien! Björklund lyckades börja styra upp den skrämmande flumskola som Socialdemokraterna är ensamma ägare av när det gäller de stora beslut som lett till att svenska elever varken får det stöd de har laglig rätt till – Kommunaliseringen, och till de beslut på Kommunalnivå där kommunala ekonomin tillåtits använda osthyvel och tårtspade genom att minska ‘kostnaderna’ för elevers utbildning, neka elever det stöd och hjälp de har laglig rätt till samt värst av allt rent ut sagt snott skolpengar genom att höja kostnader på skollokaler till ‘marknadspris’. Socialdemokratiska politiker runt om i landet och upp i toppen skall sluta upp med att ljuga. Ta Ansvar SJÄLVA! Sopa framför egen dörr och skyll för allt i världen inte Kommunala skolbesparingar som drabbat eleverna i form av dålig miljö, administrativt överbelastade lärare som ofta i svenska kommunala skolor (alltså inte bara i privata skolor, långt därifrån) varit helt obehöriga (30.000 av 170.000 lärare) eller inte varit ämnes- och stadiebehöriga för de ämnen och stadier de tillåtits undervisa i. Socialdemokraterna går in i myrträsk med bottenlösa marker om de fortsätter smita från SITT EGET ANSVAR!

Det tar 9 år att utbilda en elev till att komma vidare till gymnasieskolan oavsett om eleven bara fått följa med för att alla skall med eller om eleven lärt sig det den skall. Det tar flera år att utbilda ämnes- och stadiebehöriga lärare. Än längre om vi skall få speciallärare kunniga i didaktik, metodik, pedagogik och de viktigaste ämnena: Svenska och Matematik riktade till elever upp till årskurs 4! Idag utbildar vi i sann Alla skall med anda elever till arbetslöshet genom Socialdemokratisk kommunal okunnighet om Kunskapsbehov och att det handlar om att elever SKALL ges verktyg så att de kan lära in!

Inte lärda för livet, GP 1 april 2014
S är Sveriges nya skolparti, GP 1 april 2014 Måste vara ett aprilskämt ANNARS bevare Sverige nu laddar S om för att ‘Alla skall med’ oavsett kunskap och förmåga samt utan att se till att det är ämnes- och stadiebehöriga lärare i skolsalen. Värst av allt: De nekar eleverna som har det svårast laglig rätt att få skriftligt bevis på att de behöver stödet som Skollagen ger! Viktigt med tidiga betyg, Norah4you 25 mars 2014

Expressen Ledare: Ny svart skoldag, Expressen 2 april 2014
Vad finns kvar av ett enfrågeparti?, SvD 2 april 2014 NU FÅR SVD skärpa sig. A: Folkpartiet är ingalunda ett enfrågeparti. Säger jag som förr var folkpartist nu moderat. B: SvD borde sluta upp att låta vänsternissar härja i spalterna. Lika illa som när högerfötter framför ”som jag tycker”! SvD börjar bli mer röda än Aftonbladet och det vill inte säga lite!

Se även: FP:s kris – på väg att tappa profilfrågan, Expressen 2 april 2014 När Socialdemokraterna ljuger svenska folket rätt upp i ansiktet, så tror ändå rödgröna rörans folk att S talar sanning….. 🙂

Tillägg 8 april S-ledd regering bäst på skolan, SvD 7 april 2014 Något är snett när S som sänkt svensk kunskapsskola tros vara bäst på skola. Detta något är en effekt av försämringen från Grundskolans införande – svensken förstår och kan mindre och mindre men tror sig vara bättre än så… :- ack vad de bedrar sig.

Read Full Post »

ner över eleverna. Det krävs lugn och ro, övning, nötande och hårt arbete för att lära sig de grunder som krävs i ämnen som svenska, matematik, språk o.s.v.

Under morgonen har jag läst debattartiklar om skolan. Det verkar inte som om det gått upp för alla att det där med likvärdiga förutsättningar är något som är en ren utopi. Att alla barn är lika värda innebär inte att alla barn är lika. Det innebär inte att ena barnets naturliga förutsättningar utifrån arv, miljö och egna förmågor/intressen går att kompenseras med aldrig så mycket pengar eller aldrig så många ”vuxna” i ett klassrum. Det som går att göra utgår från det enkla faktumet att Alla barn är lika värda men olika.

Artiklar jag läst på morgonen:
Så ska skolan komma på rätt kurs igen, Skolminister Jan Björklund (FP), Kommunalråd Helene Odenjung (FP) samt Riksdagsledamot Lars Tysklind (FP) på GP debatt 14 december 2013
Vi måste prata om valfrihetens baksida, Jenny Madestam Expressens ledarsida 13 december 2013
Har svårt för de som inte granskar fakta, fd skol- och kulturminister Bengt Göransson på Expressen debatt 13 december 2013 Bengt Göransson minns jag som mycket trevlig och kunnig person från långa samtal vid Folkets Bios filmfestivaler i Hallsberg för länge sedan. Jag var Mölndals Kommuns representant för Bio Kontrast Mölndal. Men här har han glömt bort att det problem som syns år x har bakgrund som börjat många år tidigare.
Skrämmande okunskap utöver att behovet av didaktik kunskap visas i Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras, DN debatt Att ens föra fram att första steget är att definiera VILKEN läsförmåga elever skall ha, säger allt. Fullständig läsförmåga redan efter de första åren i skolan är grundförutsättning för all vidare inlärning!

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

På Statens Försökskola Tornhagsskolan i Linköping där vi hade de bästa lärare man kunde få eftersom skolan testade det som var tänkt att bli mallen för Grundskola i Sverige och skolan framledes i Finland, så hade vi regelbundet (nästan varje vecka eller som minst efter varje kapitel vi räknat) ett prov som lämnades in och ofta skickades för bedömning högre upp i det som nu kallas Skolverket. Varje elev fick räkna respektive läsa i sin egen takt och lärarna försökte utifrån varje elevs intressen fånga upp det som kunde lyfta eleven, det var inte så att man från skolans sida försökte hitta fel. Det fanns läsklinik för de som behövde extra tid på sig att knäcka läs-, skriv- eller räknekoderna. Hur det var där vet jag inte, men jag vet att det bland landets specialister på flera områden idag finns de som gick hos den lärarinna, grannfru till mina föräldrar btw, som tog sig tid att stimulera extra och med allehanda trix alltifrån pussel(!) till det som liknar Montesorimetoder få dessa eleverna att komma förbi problemen redan de första fem åren.

Alla kan inte bli fotbollsproffs oavsett hur mycket stöttning tränare kan ge. Alla kan inte bli professorer. Inte blev jag det trots att det bland mina klasskamrater finns de som blev hejare inom teknologin, bankvärlden, medicin o.s.v. Det handlar om att lyfta varje elev utifrån respektive elevs bästa förutsättningar samt varje elevs intresse.

Ett exempel på det senare har jag relaterat utifrån min egen lärarerfarenhet flera gånger. Var under långpraktik i Linköping på en skola där i femte klass det kom på min uppgift att ansvara för undervisningen/inlärningen (observera att båda processerna måste fungera för att elever skall få rätt förutsättningar) om de gamla Grekerna. I klassen fanns en grabb som klassföreståndaren sa aldrig skrev mer än max 2-3 meningar i varje uppsats, inlämningsuppgift o.s.v. Min filosofi är att möta eleven utifrån elevens intressen och förutsättningar. Sagt och gjort. Talade lite med killen och fick klart för mig att han i princip bara hade två intressen på denna jord. Dataspel (som var betydligt enklare då) samt fotboll. I det senare fallet var killen en hejare på såväl lag som spelstrategi. Så han fick en uppgift som krävde hans intresse. Jag bad killen att tala om för mig och klassen vad skillnaden i Atens och Spartas krigföring låg. Han uppmanades att skriva stolpar. Killens arbete var det mest omfattande i hela klassen. Frågan är var i hela fridens namn han hittat alla uppgifter för en del var väldigt intressanta. Nåväl när klassen skrev skrivningen där det fanns ett stort antal frågor såväl fyllerifrågor som frågor som krävde egen formulering, så var det den killen som kunde mest i klassen. Utan att han var medveten om det, så hade han lärt in inte bara vad som stod i läroboken utan mycket annat.

I en annan skola hade jag en elev som inte var speciellt bra på skrivning. Däremot en hejare på att teckna och dessutom modeintresserad. Vi skulle läsa om Franska revolutionen. Elevens uppgift blev att gå igenom vad som fanns i läroböcker och på skolbiblioteket i form av bilder om såväl Ludvig XIV och Marie Antoinette samt målningar från när Bastiljen stormades o.s.v. Eleven ombads skriva ner sina reflektioner och om nödvändigt(!!!) slå upp i uppslagsböcker ord eller händelser som kunde göra detta mer lättförståligt för klasskamraterna. Gissa vem som kunde den historiska perioden bäst utan att bara rapa upp vad som stod i läroboken?

Det krävs välutbildade lärare, ämnes- och stadiemässigt, erfarenhet kan aldrig någonsin ersätta kunskap. Men det räcker inte. Varje elev i ett klassrum behöver:

* Lugn och ro i arbetsmiljön dvs alla störande moment som t.ex. spring efter pennor, böcker, gå på toaletten, ringande mobiler etc måste bort genom att eleverna fås att förstå vikten av att vara förberedda inför en lektion.

* Engagerade lärare som inser att undervisning/inlärning inte handlar om någon form av popularitets tävling med andra lärare. Kunskap kommer inte trillande från ovan. Kunskap kräver däremot att läraren kan såväl metodik, pedagogik som didaktik. Läraren måste få tid att förbereda varje lektion så att det är utifrån de olika elevernas förutsättningar som läraren har med sig extra läsning, alternativ kurslitteratur eller förslag på hur elev som har svårt, inte är intresserad av ämnet egentligen, kan fås att kunna lära in.
Som en av mina lärare på Lärarhögskolan sa: Det är skillnad på att lära Snobben läsa och få Snobben att lära in hur man läser.

* Elever behöver få möjlighet att följa upp sin egen inlärning.
Det kan aldrig någonsin i en skola där varje lärare har upp till 150 elever vara möjligt att på de korta minuter som står tillbuds för fortlöpande muntligt samtal med varje elev lösa på annat sätt än läxor, inlämningsuppgifter och prov.
En lärare i Sverige har utöver för många elever han/hon möter under veckan, ofta bara på 1-2 40 minuters lektioner med 10 minuters rast innan nästa lektion och krav att göra i ordning plocka upp, ställa till rätta dessutom vara psykolog, skolsköterska/kurator o.s.v. Ekvationen går inte ihop utan de flesta lärare får utöver de timmar de jobbar i skolan använda sig av ett antal timmar hemma för att göra det som förr fanns tid för när det gäller förberedelser inför lektion och efterarbete efteråt.

* Elever som behöver extra stöd, oavsett om det handlar om att de har dyslexi eller annat ‘handikapp’ eller om det handlar om elever som blir uttråkade för att de tvingas vara kvar i stället för att tillåtas fortsätta söka mer kunskap i det område de redan lärt in, måste få detta. Alla barn är lika värda – men olika!

Sedan är det dags för politiker, debattörer och medias journalister att inse: Det resultat du ser idag hos en femtonåring har tagit den eleven minst åtta år att uppnå men i verkligheten handlar det inte bara om åtta år utifrån vad Riksdag och Regering har lagt på skolan för beslut. Det handlar om flera år innan svenska skolorna efter kommunaliseringen anammat de beslut som fattats ute i leden, mycket pengar anslagna till skolan under åren har hamnat i andra kassor inte bara när det gäller friskolor utan i ännu högre grad under andra utgiftskonton i kommunerna där osthyvel och tårtspade gröpt ur kunskapsskolan på lokala kommunala planet mer och mer efter kommunaliseringen.

Sedan en annan sak. Min erfarenhet är att en lärarassistent som INTE är utbildad i t.ex. SO på SO-lektioner är en ren katastrof oavsett hur trevlig vederbörande är. Katastrof för eleverna och för läraren. För eleverna eftersom läraren ofta tvingas använda lektionstid till att förklara för assistenten det som assistenten skall hjälpa eleverna som behöver hjälp utöver den läraren hinner att ge varje enskild elev.

Read Full Post »

Anna Johansson Ni i S orsakade skolraset

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiteten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

**********
Anna Johansson rödgröna röran i Göteborg visar sin kompletta okunskap i debattartikeln:
Det stora raset är i PISA 2009 och 2012. Hur troligt är att verkningar av socialdemokratiskt styre accelererar efter nära åtta år av borgerligt? Mer sannolikt än att alliansens insatser ännu inte fått effekt, är att det är just detta vi ser.Ansvaret ligger hos Alliansen, GP 10 december 2013

Hallå Anna Johansson – Skolan har haft kommunerna som huvudmän 8 december 1989….. Skyll inte på Alliansen att kommuner som Göteborg tack vare er i rödgröna röran kanat utför. Hade Ni genomfört de beslut i skolfrågan som Alliansen lagt fram, så hade Göteborg varit bättre rustat. Men ack, ack ack – Ni i Rödgröna röran gillar mer att prata och resa än att se att kommunaliseringen skapade ännu fler problem än de S-skapade problem som redan fanns i Skolvärlden. SOCIALDEMOKRATERNA ÄGER HELA SKOLPROBLEMATIKEN! Försök inte med något annat

Tillägg 03.40 11 december 2013 Mycket intressant inlägg i skoldebatten står Ulf Nilsson för: Jämlikheten blev viktigare än kunskapen och lärarna mer och mer rundningsmärken, Ulf Nilssons krönika 10 december 2013

I gårdagens Metro (Göteborg) så klagade en flicka att de nya betygen förstörde för henne. För nu fick hon ju inte högsta betyg som hon haft i Grundskolan…. stackare….. hon fick B och C i stället. Gissa vad snurrena på Skolverket förde fram? Jo det var ju samma ”återrhållsamhet” (????) i betygsättningen förra gången man bytte betygssystem. Tänk att varken elever eller Skolverket förstått att vi har haft betygsinflation av stora mått ända sedan kommunaliseringen. Nu när det i klarhet står att alla krav skall vara uppfyllda för att en elev skall få betyg A, respektive C eller E så blir det självfallet så att många elever inte uppfyller alla krav för A utan då får acceptera att de får B och behålla B så länge de inte uppfyller SAMTLIGA kriterier för ett betygskrav.
Sverige är inte bättre förmodligen ännu sämre nu när nästan alla av de välutbildade lärarna gått i pension. Dagens och senaste 20 årens lärarutbildning har blivit sämre och sämre på att se att helhet bygger på många små delkunskaper.

Read Full Post »

”kära experter” utan vi får gå tillbaka ända till 1968 för att hitta ursprunget till dagens problem.

Vem jag är? Från början systemprogrammerare som skolade om till SO-lärare, men det hör inte hit. Vad som hör hit är att jag är en av de elever som under Eve Malmquist som rektor (senare blev han professor men redan som rektor kunde han mer än någon av er) gick på Tornhagsskolan som då hette Statens Försöksskola i Linköping (Not 1). Jag har fortfarande kvar de papper vi fick med oss när jag 1965 gick ut 9:an. Där står det i klartext att vi tillsammans med en finsk skola var försöksskolor för det som i Sverige skulle kallas Grundskola. Det står också i klartext att vi regelbundet hade tester i bl.a. matematik och svenska som skickades till central genomgång på högre nivå för att se hur varje elev utvecklades NÄR DET VAR SÅ ATT ELEVERNA STIMULERADES UTIFRÅN SINA EGNA STARKA SIDOR.

Pisaundersökningen: Kunskapsras kopplas till skolvalet, SvD 8 december 2013 Bara vänsternissar i partier där flum råder kan få för sig att försöka inbilla sådana dumheter! När kunskap värderats ner för att ‘Alla skall med’ så har man gjort eleverna en björntjänst som eleverna får leva med skadeverkningarna av hela livet!
Kunskapsras kopplas till skolvalet, DN 8 december 2013
Kunskapsras kopplas till skolvalet, GP 8 december 2013
Kunskapsras kopplas till skolvalet, Aftonbladet 8 december 2013

Nu får det vara nog med politisk korrekt expertis! Det är och förblir Socialdemokraternas beslut från 1968 och fram till idag som är de som sänkte svenska kunskapsskolan!

Från tidigare blogginlägg:
– År 2000 var det 7,6 lärare per 100 elever i grundskolan. 2011 var det 8,3 lärare.
Pisa-studien: ”Sveriges skola sämst i Norden”, SvD 3 december 2013

Repeterar:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Verkligheten härutöver är att vi har haft 30-35.000 obehöriga lärare (not 1) dvs de som inte ens varit utbildade lärare. Vi har också idag 70.000 lärare som fått lärarlegitimation men som inte är behöriga i alla sina ämnen – dvs inte kommer att äga rätten att få sätta betyg i ämne de själva inte läst på Universitet och Högskola.
* Vilka är det som vill stoppa detta? Socialdemokraterna och Lärarförbundet Erfarenhet, hm samma som orsakat kunskapsraset, bör ju gälla…..

* Vilka är det som kräver fler lärare nästa år….Socialdemokraterna och Miljöpartiet
Ämnes- och stadiebehöriga finns inte utbildade 😛 så vilka har de tänkt anställas?
—————— utdrag ovan från Socialdemokraterna ljuger hej vilt, Norah4you 4 december 2013 —————–

Märkligt att media och sk. experter inte kan räkna. Elever som är 15 år har gått i skola under 7-8 år. Under hela den tiden så har färre och färre utbildade småskol/lågstadielärare och Folkskole-/Mellanstadielärare funnits kvar i skolan. De har i stor utsträckning gått i pension om inte förr så senaste åren. Det är där stora problemet är. Elever som inte har lugn och ro i klassrummet och som inte har lärare som är behöriga och kunniga att lära ut svenska språket i tal, skrift och läsning ger eleverna sämre förutsättningar i samtliga andra skolämnen!

Not 1. På högstadiet i Tornhagsskolan då kallad Statens Försöksskola, hade vi så välutbildade och kunniga lärare, att några av dem senare dök upp när jag som en av de första började på det som kallades 4-9 lärarutbildningen på Lärarhögskolan i Linköping. (Avbrott pga benbrott 91 men läste sedan på Lärarprojekt IV i Gbg) När vi läste så var vi utöver att klara samma ämneskurser som enskilda studenter också under samma termin tvungna att klara pedagogik, metodik och didaktikdelar i ämnet. På den tiden var heltidsstudier heltidsstudier, vilket inte var konstigt för de lärare från Statens Försöksskola som senare dök upp i slutet av 80-talet på Lärarhögskolan i Linköping krävde av elever att de gjorde sitt bästa. Inget annat accepterades. Inget lallande eller skyllande på det ena eller andra!

Hela skolraset i Sverige började när man samtidigt som Finland gick in för det som prövats skippade detta i och med Palme som skolminister ändrade förutsättningarna.

Se även: Svenska modellen, kommission, Norah4you 9 december 2013

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »