Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gömda flyktingar’

• Transportörsansvaret. Hans Rosling återkommer ständigt till detta EU-direktiv som utmäter böter för flygbolag som tar ombord passagerare utan inresetillstånd till unionen. Om vi tar bort detta otyg, menar Rosling, kan flyktingarna borda första bästa flyg i stället för att riskera drunkningsdöden på Medelhavet.

Men det stämmer inte, enligt Leif Eriksson, migrationsexpert som tidigare har jobbat med Schengenfrågor på Migrationsverket. Många kräver att gränserna till Europa ska öppnas. Men få vill tala om konsekvenserna av ett sådant förslag…….
….Även utan transportörsansvaret är flygbolag och flygplatser bundna av ett regelverk som har satts upp av ICAO – International Civil Aviation Organization. Det går inte att flyga någonstans i världen utan giltiga resehandlingar och tillstånd. Många flyktingar från Eritrea och Syrien skulle inte ens ha ett pass att visa upp på flygplatsen.
…….
Men om vi tänker bort alla sådana praktiska hinder och antar att Roslings idé ändå skulle gå att genomföra. Då skulle unionen öppna sig för fri invandring från hela världen. Även om EU skulle skicka tillbaka alla som saknar asylskäl finns det lågt räknat tiotals miljoner människor som hypotetiskt sett uppfyller kraven.

De flesta inser nog att det är en omöjlighet. Om Sverige dessutom ensamt skulle gå före, med exempelvis humanitära visum som vissa föreslår, skulle samhället hamna under oerhörd press när hundratusentals nyanlända ska erbjudas bostäder, skola, vård och omsorg.

Men den sidan av saken väljer Rosling att inte ens beröra. Faktum är att nästan ingen vill tala om konsekvenserna av öppna gränser. Det är lätt att rasa mot EU:s hyckleri, där alla erbjuds rätten att söka asyl, men ingen ges laglig möjlighet att ta sig till unionen. Det är svårare att berätta hur ett EU utan yttre gränser skulle kunna överleva.Hans Rosling slirar om flyktingkrisen, Anna Dahlberg Ledarsidan Expressen 12 september 2015

Read Full Post »

Ja jag är moderatväljare. Var en gång i tiden Folkpartist. På den tiden läste jag statskunskap (som det då hette) Statsvetenskap när jag långt senare skolade om mig till SO-lärare och läste Samhällskunskap.

En av de viktigaste bitarna för Sveriges framtid är att ALLA POLITIKER ÄR/BLIR KLARA ÖVER VAD ORDEN I REGERINGSFORMEN STÅR FÖR OCH BETYDER. Tyvärr mina kära moderater har någon Samhällskunskapslärare ni haft inte varit ämnes- och stadiebehörig för detta ingår i kursmål samt för betyg Godkänt i ämnet Samhällskunskap och har så gjort sedan gamla Folkskolan och Enhetsskolans tid.

Läs följande och försök förstå att Ni som alla andra svenska politiker, ingen nämnd och ingen glömd, helt missat att det Offentliga ALDRIG får prioritera, kvotera eller på annat sätt misskreditera möjligheterna för en Svensk medborgare:

Regeringsformen
1 kap Statskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt
tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv ska främjas.

Observera och försök förstå att detta är något som GÄLLER FÖR SVENSKA MEDBORGARE. Det är inte tillåtet att begränsa rättigheterna för svenska medborgare. Vissa rättigheter kräver för de som beviljats uppehållstillstånd att de är skrivna i Sverige. Många av de andra rättigheterna gäller inte oinskränkt. Det finns klara skrivningar i EU-direktiv samt i Regeringsformen:

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter
……
3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning.
…..
Kroppslig integritet och rörelsefrihet
7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att
barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem
……
Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första
stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande
intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall
som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under
utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges
i 24 § första stycket andra meningen.

MEN Vad i stort sett alla svenska politiker oavsett partitillhörighet glömmer är följande viktiga passus i Regeringsformen som enbart gäller icke svenska medborgare. OBS medborgare = de som blivit svenska medborgare.

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och
liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning
och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och
tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),

och 10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första
meningen samt tredje stycket tillämpas.

Konkret betyder detta att det aldrig är tillåtet att låta nyanlända, eller ens de som fått uppehållstillstånd få någon form av bättre villkor t.ex. vad det gäller försörjningsstöd, bostad, hjälp till arbete etc. än vad de som redan är svenska medborgare (oavsett var i världen de alternativt deras föräldrar är född).

I SVERIGE GÄLLER SVENSKA LAGAR!

Vi har reformerna till första jobbet, Anna Kinberg Batra (M) partiledare, Gunnar Lidell (M), Margareta Lövgren (M), Johan Abrahamsson (M), Henrik Sundström (M) samt Maria Rydén (M) GP debatt 12 september 2015

Se även:

Read Full Post »

Skrivit det förut – skriver det igen:

Att det kan klia så i fingrarna på FN att gång på gång försöka agera som vore de en Världsregering. IPCC och falska uppgifterna om CO2-hotet i försök att få världsskatt bara en del av misshantering av uppgifter och pengar.

Att det ens skall behöva upprepas: ….. Läs de Mänskliga Rättigheterna. Det är inte och har aldrig varit en Mänsklig Rättighet att själv få bestämma i vilket land man vill bo!Dags för psedoliberaler, Norah4you 19 juli 2013
samt
Det är ingen mänsklig rättighet att få stanna i Sverige. Det är ingen mänsklig rättighet att gömma sig undan utvisning för att man själv eller ens familj lyckats hålla sig kvar X antal år efter att avslag getts på ansökan om uppehållstillstånd.
OCH FRAMFÖR ALLT: Det är ingen mänsklig rättighet att sätta sig själv på en pedistal som vore man värd mer än alla de hundratals människor i flyktingläger runt världen som verkligen skulle behöva vår hjälp antingen på plats eller att komma hit. För det är exakt de människornas liv och framtidsmöjligheter som varenda en som gömmer sig undan riskerar.
Nog med snyftreportage, Norah4you 14 november 2012
– – – – – – – – – Utdrag ur FN är INGEN Världsregering – INGEN Mänsklig Rättighet välja hemland – – – –

UNHCR: Hjälp Sverige och Tyskland, GP 19 augusti 2015
UNHCR: Hjälp Sverige och Tyskland, Aftonbladet 2015

Stopp och belägg FN och UNHCR – BÖRJA HEMMA BÖRJA MED ATT SE TILL DE SOM LEVER I FLYKTINGLÄGER INOM SINA EGNA LÄNDERS GRÄNSER. STRUNTA RENT UT SAGT I DE SOM HAR PENGAR I MÄNGD ATT BETALA SIG DÄRIFRÅN – VARJE MÄNNISKA SOM HAR RÅD ATT BETALA 80.000 kr/person HAR MÅNGA STÄLLEN ATT LEVA PÅ – DE SOM BOR I FLYKTINGLÄGER ÅR UT OCH ÅR IN HAR INTE ENS HOPP OM DETTA!

Hjälper inte hur många gånger FN och UNHCR försöker tvinga EU-länder, EU-direktiv gäller – har något EU-land inte följt de EU-direktiv som gäller, SÅ ÄR DET FORTFARANDE INTE UNHCR som har något med saken att göra!

Ungern: Därför släpper vi inte iväg flyktingarna, SvD 2 september 2015

Read Full Post »

Det är inte en Mänsklig Rättighet att betala för att välja hemland! Så enkelt är det! Finns miljoner människor i flyktingläger i sitt eget land eller angränsande länder som äger mångdubbelt större rättighet att få en dräglig tillvaro.
De som betalar för att fly, de har INGEN RÄTTIGHET TILL NÅGOT ANNAT ÄN NÖDHJÄLP! Finns många länder på vägen där dessa kunde levt gott i flera år för pengarna de betalat!

Fängelset på kullarna syns inte för turisterna, Elisabeth Hjort på DN Kultur-Nöje Kulturdebatt 24 Juli 2015 Rent ut sagt VET HUT! Sluta upp med snyftreportage om de som har råd att betala för att fly. Varje person är skyldig ta ansvar för sina egna handlingar! De har valt.

Vänsternissar som försöker gråtvalsen finns det gott om…..

Exempel 1 på Gråtvalsen som är rent oförskämd. Båtflyktingar och de som smugglas till annat land har mer pengar att betala smugglingen än vanliga svenska pensionärer har möjlighet få fram. Speciellt är snyftreportagen en örfil i ansiktet på fattigpensionärer och de som lyckas spara till en billig semesterresa någon gång:

Medan svenskar strömmar till de grekiska semesteröarna för ett avbrott i det taskiga sommarvädret anländer samtidigt runt 1000 båtflyktingar varje dag. Så har det varit sedan början av juni. Det kan jämföras med runt 200 per dag bara några veckor tidigare, enligt siffror från UNHCR.

– Systemet har kollapsat helt, och man har inte tillräckligt bra platser att hänvisa människorna till medan man försöker hjälpa dem att få tag i papper, säger Michalis Papageorgiou, utsänd för Läkare utan gränser till norska tidningen Verdens Gang.Flyktingströmmarna till Grekland ökar lavinartat, Aftonbladet 24 Juli 2015
DET ÄR INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT BETALA FÖR ATT GÅ FÖRE DE SOM LEVT I ÅRATAL I FLYKTINGLÄGER. DET ÄR INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT SJÄLV VÄLJA HEMLAND. DET ENDA SOM VAD GÄLLER DE SK MIGRANTERNA SOM BETALT SIN RESA TILL EU-LAND GÄLLER UTIFRÅN MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR ATT FÅ NÖDHJÄLP. INGET ANNAT!!!! Det finns legala vägar att betala för att få komma ”hit” är INTE en legal väg!

Exempel 2: Fler flyktingar strömmar till Europa och drömmer om ett nytt liv.
Men många länder i Europa gör allt för att stänga sina gränser.

– Jag vill ha ett nytt liv, säger Mahmoud Rashid.De drömmer om ett nytt liv i Europa, Aftonbladet 1 augusti 2015 Drömma är en sak – försöka tränga sig före i kön och tvinga sig in i länder som funnits i många tusen år. Det är något annat. Går inte att jämföra med de som emigrerade till USA och Canada under senaste två seklen. Där fanns det stora vidder där ingen bodde och stora vidder som indianerna levt på men blivit undanskuffade brutalt. Europa är tätbebott om vi jämför och många människor har bott i samma del av sitt land i många generationer. Orättvist? Livet är inte rättvist och den som drömmer om Rosseaus tillbaka till Naturen och ett drömland Utopia de lever i det blå utan att ta ansvar! Sluta upp med snyftreportagen. Många hemlösa, många handikappade, många sjuka och stort antal äldre här i Sverige har sämre än de som betalar för att bli smugglade innan de betalat. De flesta svenskar kan inte ens drömma om att få ihop de pengar som familj med två barn eller fler betalat!

—- ursprungstext i bloggartikeln:
Gagnar det landet och politikens anseende att en av landets mest centrala frågor, den om invandringen, inte diskuteras på djupet?Peter Hjörne: Sommarläxa till politikerna, GP Ledarkrönika 21 juni 2015

Det behövs även att politikerna samt många i media får bakläxa på ordförståelse om vad verklig definition om rasism, nazism och fascism är. Kunskaper som redan på 60-talet ingick i kursmål för Historia och Samhällskunskap i årskurs 9 Enhetsskola som blev Grundskola.

Inflik 23 juni 2015. Något av det absolut dummaste jag läst, och tro mig, jag har läst mycket från såväl vänsternissar som högerfötter är Sverige och flyktingarna, Något måste göras åt flyktingarna, Ledarsidan Aftonbladet Dum dummare dummast – I Sverige gäller Regeringsformen OCH Sverige har noll ansvar för de som inte har verkliga flyktingskäl och absolut inget ansvar för de som betalar 80.000-150.000 för att ta sig hit! Rädda liv ja men inte vara så naiva som många vänsternissar och flumliberaler är idag! Och jag är beredd att vi tiofaldigar att ta hit kvotflyktingar som levt flera år i läger – men inte att ge ett öre till de som har bättre med pengar än de flesta här!

Definition på rasism, fascism och nazism

Rasism
The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races
Källa Oxford dictionary.
Skall vi gå vidare till FN:s rasdiskrimineringskonvention, så är det ytterligare en sak som är viktig att känna till. Rasism förutsätter inte bara att någon grupp av människor betraktar en annan kulturell och eller etnisk grupp som underlägsen, utan att denna grupps existens ifrågasätts.

Ur Svenska Nationalencyklopedien:
rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar: (jag har här listat de fyra första)

1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);

2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär

3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;

4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;

Med andra ord:
För att något skall kunna kallas rasistiskt krävs rasideologi Definitionen på rasideologi kräver att ideologin anser att det finns människor som saknar existensberättigande OCH därför kan ses som mindre värda/kan utplånas.
HD har i den prejudicerande domen följt FN:s rasdiskrimineringskonvention. Att många inom media och övriga Sverige tror att de förstår engelska innebär tyvärr inte att så är fallet. Avsaknad av ordkunskap i svenska innebär ofta avsaknad av ordkunskap i främmande språk.

Nazism
A person with extreme racist or authoritarian views.
Källa Oxford dictionary.

Nationalencyklopedin:
nazism (tyska Nazismus, av Nationalsozialismus), nationalsocialism, politisk rörelse och ideologi som utgjorde idémässig grund för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) och dess maktperiod 1933–45.

Som politisk strömning härstammade den nationella socialismen ursprungligen från gränsområden i Böhmen, där grupper bland de tyskspråkiga arbetarna med såväl tysk-nationell som socialistisk inriktning i början av 1900-talet förenades i Deutsche Arbeiterpartei. I maj 1918 bytte partiet namn till Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Med namnändringen markerades socialismen som en tysknationell strömning till skillnad från den internationella. Det var härifrån det tyska NSDAP fick namn och symboler

Ovanstående text är ett utdrag från OM SD vore fascister, Vad är då Ukrainas regering

Konsten att glömma är hos många vänsternissar och högerfötter så stor att de går vilse i storskogen eller ger sig ut i kvicksand utan rep som gör det möjligt att dra sig upp ur ”skiten”….

De som inte kan sin historia och dessutom saknar ordförståelse är särskilt illa placerade om de sitter i Riksdagshuset eller som ”tyck som jag” humanister….

Norah4you's Weblog

Helt rätt beslut av EU: Utrikesrepresentanten Federica Mogherini fick i uppdrag att se över möjligheterna att inleda en militär insats i Medelhavet. Specialstyrkan skulle identifiera, fånga och förstöra båtar som människosmugglarna längs Medelhavets södra kuster använder för att transportera migranter över de farliga vattnen.EU militär och poliser ska stoppa båtflyktingar, SvD 23 april 2015

Det är dags att folk rent allmänt lär sig förstå: Det är INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT VÄLJA HEMLAND.

Det är absolut inte moraliskt riktigt att prioritera de som betalar för att fly via båt, bil eller annat med hjälp av smugglare.

Däremot vore det moraliskt riktigt att öka antalet kvotflyktingar rejält. Människorna som levt länge, speciellt barn som fötts och växer upp i flyktingläger, det är de som har det svårast och som vi bör värna om.
Inte de som betalar dyra pengar. Inse två saker – de som har pengar kan leva på dräglig…

Visa originalinlägg 527 fler ord

Read Full Post »

Allra först för de som inte vet det redan, jag är barnbarn till Fritiof Jönsson som tillsammans med Valdemar Svensson var med och drog igång det här på Västkusten, Fritiof höll sig till det lokala, kommunala samt sitt arbete som förman för stenhuggeri och var bl.a. med och levererade gatstenen samt finhackade den lagda gatustenen i Bryssel ner till fiskekrogarna. Själv var jag aktiv i FPU, såväl som Göteborgare även ett år ordf för Folkpartiets Studentförening vid FFS, senare som Mölndalsbo aktiv inom FP och FPU Bohuslän och på den tiden Garthonist m.m.

DU är inte Liberal, Birgitta Ohlsson så Folkpartistisk ledande kvinna Du än är. Du bryter mot det viktigaste som Liberalism stått för genom alla tider:

Frihet UNDER PERSONLIGT ANSVAR

Det är illa nog. Vad värre är, är att Du helt saknar konsekvensanalytisk förmåga. OM det hade varit etiskt och moraliskt rätt att ge alla de som söker sig hit till Sverige stadigvarande uppehållstillstånd, så hade det krävts att Du också varit villig att svara ja på följande premisser:

* Är Sverige ”bättre”/”säkrare” land än alla andra.
Följdfråga: På vad sätt anser Du att Sverige och svenskarna är moraliskt högre stående än andra och vet Du om att för att kunna anse så är det att gå balansgång mot rasism att sätta en grupp människor över en annan!

* Är det rätt att premiera de som har råd att betala för att bli smugglade till Europa och tagit sig upp till Sverige?
Följdfråga: Vad anser Du vara giltiga argument för ett sådant ställningstagande?

* Är det enligt Din mening riktigt att bortse från Gällande Svenska Grundlagar, bl.a. Regeringsformens 1 kap 2§ och att utgå från att det är bäst för de som får uppehållstillstånd att rota sig i Sverige?
Följdfråga: Är inte det en form av nykolonialism att aktiva tänkande människor förutsätts rota sig i Sverige i stället för att om tillfälle gives vara med och bygga upp sitt födelseland?

Men som sagt – Liberal är Du inte. Bara Folkpartist!

Birgitta Ohlsson, och flera med henne, vänder sig bland annat mot förslaget om att överge principen att den som får asyl i Sverige ska få permanent uppehållstillstånd. Förslaget från partiets integrationspolitiska arbetsgrupp är att permanenta uppehållstillstånd ska ges först efter tre år, eller när personen kan försörja sig själv.<A HREF="http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2714263-strid-inom-fp-om-integrationspolitik

FP-topp tar strid om integrationen, Sveriges Radio 14 maj 2015
Strid i FP – om integrationen, Aftonbladet 14 maj 2015
Strid i FP-toppen om flyktingmottagning, DN 14 maj 2015
Strid inom FP om integrationespolitik, SvD 14 maj 2015

Börja hemma! Börja med att göra livsvillkoren så bra som möjligt för fattiga, hemlösa Svenska medborgare och de som redan har Svenskt uppehållstillstånd!
Lär dig sedan det du borde lärt dig redan i 7:e klass:
Det är Ingen mänsklig rättighet betala för att välja hemland Det är inte ens en Mänsklig Rättighet att välja hemland – Hur i hela fridens namn skulle det se ut? Vi lever inte i ett Rousseauliknande Utopia!

Read Full Post »

Helt rätt beslut av EU: Utrikesrepresentanten Federica Mogherini fick i uppdrag att se över möjligheterna att inleda en militär insats i Medelhavet. Specialstyrkan skulle identifiera, fånga och förstöra båtar som människosmugglarna längs Medelhavets södra kuster använder för att transportera migranter över de farliga vattnen.EU militär och poliser ska stoppa båtflyktingar, SvD 23 april 2015

Det är dags att folk rent allmänt lär sig förstå: Det är INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT VÄLJA HEMLAND.

Det är absolut inte moraliskt riktigt att prioritera de som betalar för att fly via båt, bil eller annat med hjälp av smugglare.

Däremot vore det moraliskt riktigt att öka antalet kvotflyktingar rejält. Människorna som levt länge, speciellt barn som fötts och växer upp i flyktingläger, det är de som har det svårast och som vi bör värna om.
Inte de som betalar dyra pengar. Inse två saker – de som har pengar kan leva på dräglig standard i ett antal länder på väg till EU. Det är också de som deras egna hemländer skulle behöva ha kvar för att kunna bygga upp sitt land. Långt ifrån alla som försöker ta sig till EU flyr för sina liv. Nu får det vara nog med snyftreportagen. Titta lite mer på de hjälporganisationer som samlar in pengar och deras reklam – om det är sant, vilket i förhållande till vad det kostar att bo och äta i de flertal länderna där hjälporganisationer är verksamma är troligt, att det kostar 100 kr per månad att föda ett barn samt ge det medicin, så är det stort antal barn och vuxna som kan leva på de från 25.000 kr och uppåt det kostar per person att smugglas via båt. Har hört de som kommit hit via bil som säger sig fått betala 75.000 kr/person.

Däremot bör varje EU-land vara berett att på plats i olika flyktingläger se till att människorna inte bara får mat utan att barnen får kläder samt skolgång. Det är något helt annat. De som inte går att hjälpa på plats pga sjukdom eller verklig fara för livet, de bör komma ifråga i det ökade antalet kvotflyktingar som EU-länder tar emot.

Det finns tillräckligt med legala vägar in i EU. Endast de som gärna betalar med andras pengar eller lever i en Rousseau utopisk värld kan påstå annat. Det är inte någon som helst Mänsklig Rättighet att själv välja hemland.

Löfvén verkar mäta spaltmillimetrar i stället för att inse att han med sina förslag gynnar smugglare. Helt omoraliskt!
Löfvén i EU-nämnden om flyktingkatastrofen, Expressen 22 april 2015 Var har han varit sedan sin barndom? Jag är 65 år, har i alla år hört talas om flyktingkatastrofer – ibland verkliga, ibland orealistiskt uppskruvade. Inget nytt. Den viktigaste hjälp vi kan ge ut över bättre hälsovård och mat, är hjälp till självhjälp samt stötta de som hjälper till att bygga upp kvinnors inkomstmöjligheter i dessa länder bl.a. i form av mikrolån. Något som visat sig vara mycket bra och där det varit modellen har kvinnor och barn fått det bättre.

Uppgifter: Migranter tvingas återvända, Expressen 22 april 2015 Självfallet skall de tvingas återvända. De här som går och jämför när Europa var så fattigt att många flyttade till Amerika bör läsa historia: Stora landarealer i USA hade ingen fast bosättning. Land togs från indianer, så var det, däremot var det stora delar av Nordamerika där inte en enda människa var fast boende med granne inom 10 km från. Många stannade i storstäderna. Alla lyckades inte hitta det de sökte. Men det går ändå inte på något sätt att jämföra de som drog västerut med de som betalar stora summor för att smugglas hit till Europa idag!

Naiva är vad många journalister är. Okunniga är stort antal av dem också. Dagens Nyheter har helt fel när de härom dagen påstod att det saknas legala vägar in i EU. Så är inte fallet DN. Medelhavets nödrop måste besvaras, DN huvudledaren 20 april 2015 Sedan när ligger till exempel Afganistan, därifrån kom ett antal av de överlevande migranterna på båtarna, vid Medelhavet?

Se: Omoraliskt gynna smugglare före flyktingar i läger

Read Full Post »

Det är Omoraliskt gynna smugglare före flyktingar i läger För att få rätsida på problemet – det är ingen som helst Mänsklig Rättighet att själv få välja land – krävs tre saker som är relativt lätta om alla länder i FN (även stater i Afrika) verkligen vill visa sig bry sig om de som har det sämst i ställer för de som kan betala sin resa till EU-länder:

* Utfärda internationell efterlysning på samtliga som det finns någon form av bevis för att de är människosmugglare.
* Frys samtliga tillgångar för dessa samt kräv att alla länder i FN ser till att båtar som kan misstänkas att användas för människosmuggling tas i beslag. gärna huggs upp om de är osäkra att segla med.
* De som ligger bakom båtar som gått under med människoliv som gått förlorade bör ställas inför Internationella Domstolen i Haag för massmord.

Det är ena sidan av myntet. Det andra är att visa att alla länder i EU är beredda att sidesteppa UNHCR där mycket inte är som det borde och i stället direkt förklara sig villiga att göra två saker:

* Ta ansvar från enskilt eller grupp av EU-länder för hela eller del av ett flyktingläger</span style vad gäller hälso- och sjukvård samt att ta ansvar för att barn och unga i flyktingläger får skolundervisning.
*Att varje land i EU utökar sin flyktingkvot och verkligen gör något viktigt i stället för att prata: Öka som minst kvotflyktingmottagandet per land mer 10 gånger nuvarande siffra. Till att börja med.

Men att premiera de som har råd att betala sig för att komma in i EU även om detta sker till priset av högst osäkra sjösäkerhetsförhållanden samt att gynna människosmugglare, det skickar helt fel signaler!

Att lägga grodblad på sår kan ha varit möjliga metoden i äldre tider, men idag finns det möjligheter att via Interpol samt länders säkerhetstjänster spåra och åtala de som ligger bakom människosmuggling. Dvs om man vill göra något annat än bara synas engagerade… 😛

Löfvén lyckas i vanlig ordning tro att han betyder något på internationella scenen…. 🙂 prata kan karln men förstår var problemen finns, det gör han inte. Bättre på att skapa problem än lösa dem är karln.
-Det är fruktansvärt, så tragiskt. Jag förstår att premiärminister Renzi i Italien nu talar om att vi måste samlas och göra mycket, mycket mer än vad som gjorts hittills från EU:s sida, säger statsminister Stefan Löfven (S) till TT. -Vi är självfallet beredda att bidra med vår kustbevakningskompetens och de resurser vi harÖverlevande tas till Italien, GP 20 april 2015

På vad sätt löser det problemen för alla de närmare 1 miljoner människor som är på flykt och befinner sig i temporära flyktingläger eller som sedan många år lever under skrämmande förhållanden,
på vad sätt löses problemen om pengar som behöver gå till de som har det värst går till att gynna smugglare och de som har råd att köpa sig båtplats?

Hundratals befaras döda efter att båt kapsejsat, Expressen 20 april 2015
Över 20 uppges döda i ny migrantkatastrof, DN 20 april 2015 Så länge inte de ansvariga sätts fast, båtar tas i beslag och de som köpt sig ”biljett” för att få det de som lever sedan många år i flyktingläger inte har en chans till, så länge kommer problemet att fortsätta. EU har inget ansvar för de som smugglas in. EU har stort ansvar för att inte hjälpt till så att flyktingläger inte blivit vad de är – mer eller mindre permanenta boenden där medellivslängden och livskvalitén inte ens når upp till rimlig levnadsnivå. Två olika saker. Viktigt att prioritera de som har det sämst.

Nödanrop från migrantbåt, Aftonbladet 20 april 2015

Regeringen splittrad om ambassadasyl, SvD 20 april 2015 Finns inget skäl att ha ambassadasyl – det skickar fel signaler och hjälper inte de individer som lever år ut och år in i flyktingläger. Den enda hjälporganisation som enligt min mening har hjärtat på rätt ställe, är Läkare utan Gränser. Många av de som är aktiva där har helt annan politisk uppfattning än mig. Men som alltid handlar det inte om att ha rätt utan att handla rätt – och de bryr sig verkligen om de som har sämsta möjligheterna för att få leva människovärdigt.

Read Full Post »

Nu får det vara nog från såväl UNHCR och andra FN organs sida. Förenta Nationerna är INGEN VÄRLDSREGERING. Det finns miljoner människor som lever i flyktingläger år ut och år in. Många dör en förtidig död samtidigt som de ledande hjälparbetarna lever i helt andra ekonomiska miljöer. Mycket pengar har under åren hamnat i fel fickor. Skandaler som i vissa fall skrivits om några dagar i bästa fall veckor.

Det får vara nog med att skriva gråtmilda artiklar byggande på Greenpeace och Röda Korsets uppmaningar till EU. Inte en sekund sant att det behövs mer legala vägar in i EU. Men däremot sant att Greenpeace och Röda Korset är intresseorganisationer där de i ledningen liksom flertalet EU ledare lever på helt annan nivå än de frivilliga som utför stor del av deras hjälparbete.

Det är inte rimligt att organisationer, oavsett vilka, som samlar in pengar har ledande personer som får ut löner/ersättning för levnadsomkostnader som med mer än 10 gånger överstiger de pengar som vanliga löntagare, oavsett om de kallas arbetare eller tjänstemän, i EU-länderna har att röra sig med.

Det handlar inte om pengar när pengar kan läggas på att gynna smugglare före flyktingar som lever i flyktingläger. Det handlar om omoraliska gråtmilda artiklar. För visst skulle Västvärlden kunna ta emot mångdubbelt antal kvotflyktingar som kommer från något av de stora flyktinglägren. Det är något helt annat än att gynna smugglare som tar betalt för att frakta de som har råd på smugglarnas utrangerade båtar. Det kostar så mycket att få följa med att det utöver omoralen att stödja smugglare också är omoraliskt att gynna de som betalar. Kostnaden är i flertalet fall så stor att personen som betalar sig ombord skulle kunna levt ett par år i mer än ett av de länder som de som följer med båtar där de riskerar sina liv passerat.

EU samlas efter massdöden i Medelhavet, GP 19 april 2015 Men massdöden i flyktingläger? Massdöd pga att det saknas rent vatten och att levnadsförhållanden är så bedrövliga att sjukdomar vi här i Europa ”utrotat” får stort antal barn och unga att aldrig uppnå det vi i Västvärlden kallar medelålder.
Ingen verkar inse vad dödsbåtarna innebär, Expressen 19 april 2015 Jo det är just det många av oss äldre gör. Redan beteckningen dödsbåt säger en hel del men många vänsternissar och flumliberaler vägrar förstå att det inte är någon lösning på världens fattigas problem, inte på de verkligt fattiga, att öka antalet av de som har råd betala sig ombord på dessa båtar.

Det är de som betalar sig ombord som har eget personligt ansvar för sina val. De som ratas av Västvärlden för att de lever i flyktingläger som i många fall inte får en bråkdel av de pengar som samlas in för att gå till dem, de har inget val. Inga pengar för att få tillräckligt med mat att äta sig mätta och absolut inga pengar för att betala sig ombord på de båtar som kallas dödsbåtar.

Röda Korset: Fler säkra vägar in i Europa behövs, DN 19 april 2015 Det går att sitta med höga löner/ersättningar som kommer från gratis volontärer och hjälparbetares insamlade medel och tycka hittan och dittan. NEJ det behövs inte fler säkra vägar in i Europa. MEN det behövs att fler än Läkare utan gränser tar sig tid samt satsar pengar (om de har) på att hjälpa de som lever år ut och år in i flyktingläger. Antalet kvotflyktingar är skrämmande lågt i de flesta EU-länder. Antalet människor som betalar för att smugglas in mångdubbelt större. Hur kan någon kalla det att vara moraliskt?

Inte är det speciellt moraliskt riktigt att skriva som DN gör på ledarsidan: EU kan inte stillatigande åse hur människor drunknar intill Medelhavets stränder. Men grundproblemet löses inte till havs. Svårigheterna att ta sig legalt in i Europa har skapat en marknad för människosmugglarna. Och vill man göra något åt det, ja då återstår inget annat än att slå mot den marknaden.Ännu en flyktingtragedi, Huvudledaren DN 19 april 2015

Så länge de som smugglar människor hit utöver inkomster kan räkna med att dessa människor prioriteras före de som lever i flyktingläger, så länge fortsätter det skapade problemet. Skapade? Detta var vad vi diskuterade i politiska ungdomsförbund på 70-talet. Vänsternissar och flumliberaler (tyvärr fanns det redan då sådana inom Folkpartiet som jag själv tillhörde) ordade om Nord-Sydkonflikten vi alla förstod skulle komma i samma termer om öppna gränser då som nu.

Varken då eller nu är det någon Mänsklig Rättighet att själv få välja vilket land man vill bo i!

von Hall: Beklämmande att EU inte kan hantera migrantkrisen, SvD 19 april 2015 NEJ det som är beklämmande är att media och politiker prioriterar migranter framför kvotflyktingar!

Ingen Mänsklig Rättighet Välja Hemland

Read Full Post »

Någon gång måste väl även svenska politiker inse att det inte är en Mänsklig Rättighet att välja hemland,
inte någon Mänsklig Rättighet att få fast uppehållstillstånd ÄVEN om man köpt sig att komma hit.

Öka antalet kvotflyktingar från de många flyktingläger som finns runt jorden. Det är de som är där som behöver vår hjälp mer än de som har råd att ta sig hit. Gärna lika många flyktingar, men inte skall det väl vara möjligt att köpa sig en plats i ”Paradiset”? Paradis !!???!!! Jo visst tomte 😛

Över 200 000 flydde över Medelhavet, GP 14 januari 2015
Över 200 000 flydde över Medelhavet, SvD 14 januari 2015

Tillägg 19 april 2015
Nu får det vara nog med flummeriet. Det är inte så att det är Någon som helst Mänsklig Rättighet att själv få välja vilket land man vill bo i. FN är ingen Världsregering och EU-politiker borde faktiskt värna om de flyktingar som bott länge i flyktingläger, inte bry sig mer om de som betalar stora summor för att ta sig hit ens om de betalar till de som smugglar över hav och land. NOG ÄR NOG – MEN TA I STÄLLET OCH ÖKA KVOTFLYKTINGMOTTAGANDET REJÄLT. Det skall aldrig löna sig att fuska. De som ger sig ut på havet och betalar dyrt utöver att riskera sina liv får faktiskt själv ta ansvar för sina handlingar och konsekvenserna av dem.

Kan vara värsta katastrofen hittills, GP 19 april 2015 Ha helt klart för Er att det inte är så att det är de som bäst behöver Sveriges, EU-s och världens hjälp som betalar för att ta sig hit. Dröm inte om att det skulle vara bättre för de som har det sämst om ”fler vägar in” fanns – Eller tänker de som tycker så att de själva skall hosta upp med pengarna för att folk skall kunna ta sig hit och dit? Knappast utan det blir de som har råd som tar sig hit – inte de som verkligen behöver vår hjälp.

Post: EU:s ovärdiga gränspolitiks fel, Expressen 19 april 2015 NEJ ABSOLUT INTE OVÄRDIG! Däremot borde alla länder försöka hjälpa de som lever i Flyktingläger i många år att komma in! Något helt annat.
Hundratals befaras döda efter att båt kapsejsat, Expressen 19 april 2015

Splittrat EU väljer att stoppa huvudet i sanden, DN 19 april 2015 Huvudet i sanden stoppar den som tror att de som tar sig hit via flyktingbåtar är de som bäst behöver EU:s hjälp! Börja hemma och därefter där nöden varit värst längst – flyktinglägren som funnits i flera år!

Experten: ”Kommer att hända igen”, Aftonbladet 19 april 2015 Kommer att hända så länge det finns en chans att flummare som vill välja de som betalar för att ta sig hit får vara de som hörs. Båtar bör returneras nära sina hemländer. Samtidigt bör stort antal i de flyktingläger som funnits flera år få möjlighet att låta de som bor där bli kvotflyktingar.

Norah4you's Weblog

Att det kan klia så i fingrarna på FN att gång på gång försöka agera som vore de en Världsregering. IPCC och falska uppgifterna om CO2-hotet i försök att få världsskatt bara en del av misshantering av uppgifter och pengar.

Att det ens skall behöva upprepas: Det är att lära sig läsa innantill. Läs de Mänskliga Rättigheterna. Det är inte och har aldrig varit en Mänsklig Rättighet att själv få bestämma i vilket land man vill bo!Dags för psedoliberaler, Norah4you 19 juli 2013
samt
Det är ingen mänsklig rättighet att få stanna i Sverige. Det är ingen mänsklig rättighet att gömma sig undan utvisning för att man själv eller ens familj lyckats hålla sig kvar X antal år efter att avslag getts på ansökan om uppehållstillstånd.
OCH FRAMFÖR ALLT: Det är ingen mänsklig rättighet att sätta sig själv på en pedistal som vore man värd mer än alla de…

Visa originalinlägg 138 fler ord

Read Full Post »

Sedan när är det ”kära” Socialdemokrater och Miljöpartister jämlikt mellan människor och mellan könen att

* ge mer till nyanlända än till fattigpensionärer, Ert förslag vad gäller pensionärsskatt ger varierat 50-150 kr/månad;

* att höja taket i A-kassan och ge mer i etablerings men missa att stödja de svenskarbetande (oavsett var i världen de från början föddes) som har lägst A-kassa och sin i Era förslag ge mer i försörjningsstöd till nyanlända än de som bor i Sverige (svenska medborgare och de som har uppehållstillstånd sedan länge) men aldrig kommit in på arbetsmarknaden får?

Löfvén: KD spelar SD i händerna, GP 18 december 2014 Ska han säga som ställt upp dörren utan dörrvakt.
Löfvén om KD:s utspel: Fel ingång, Aftonbladet 18 december 2014 Hellre fel ingång än vidöppen dörr utan kontroll i enlighet med gällande Grundlagar!

Göran Hägglunds förslag behöver bara kompletteras för att anpassa nivåerna i det svenska skyddsnätet till verkligheten. Verkligheten är den att om de första 100.000 kr/år blir skattefria för ALLA som arbetar i Sverige, precis som de i Göran Hägglunds förslag skulle kunna bli för nyanlända, så stimuleras å ena sidan jobblinjen samtidigt som de fattigpensionärer som i Rödgröna rörans förslag skulle fått som max 150 kr/mån under förutsättning att de inte jobbar (då skulle de få betala högre skatt – märkligt ojämlikt rödgrönt förslag i sig)

OM sedan Göran Hägglunds förslag kompletteras med att höja golvet för de som inte kommit in på arbetsmarknaden alternativt blivit långtidsarbetslösa (inte billigare att vara långtidsarbetslös S och MP). Kostar skjortan att ta kopior och skicka ansökningar) och i förlängningen hitta en acceptabel nivå som är lika för alla som behöver försörjningsstöd,
så blir det ett rättvisare samhälle än det samhälle vi har haft.

Polletten börjar trilla ner på SvT:

Integrationspolitik och Sveriges sociala skyddsnät måste samordnas. Så enkelt är det. Det kräver Regeringsformens 1 kap 2§. Det offentliga FÅR INTE diskriminera… (obs att detta i första hand gäller svenska medborgare se citat ur Regeringsformen nedan.)
Sverige behöver en Författningsdomstol. (Hade behövt ha en för länge sedan…)

Att media ibland inte riktigt vet på vilket ben de skall stå visar DN tydligt:
Den andra stora nyheten är att KD nu vill införa tillfälliga uppehållstillstånd, i stället för permanenta. För den som fortfarande har skyddsskäl eller ett jobb efter tre år ska uppehållstillståndet bli permanent.

Men ett system med tillfälliga uppehållstillstånd bär också med sig risker, inte minst eftersom det uppmuntrar till framväxten av en svart marknad. Vem skulle inte betala för ett anställningskontrakt om det som stod på spel var ett permanent uppehållstillstånd och ett nytt liv i Sverige? Det finns också en inneboende målkonflikt. Tillfälliga uppehållstillstånd sporrar visserligen den nyanlände att skaffa sig ett jobb, men det skapar också en osäkerhet som gör att människor inte rotar sig i landet, vilket försvårar integrationen.En välkommen entré, DN Huvudledaren för 19 december 2014

DET KAN ALDRIG VARA FRÅGAN OM ATT VI SVERIGE SKALL STARTA MED ATT FÖRUTSÄTTA ATT DE SOM KOMMER TILL SVERIGE OCH HELT RIKTIGT FÅR VÅRT SKYDD I EN AKUT KRIGS-/KRISSITUATION SKALL ROTA SIG HÄR.
Har Sverige inte lärt något från det lidande vi orsakade Finland och många finska släkter genom att vi i all välmening tog emot finska krigsbarn?

Äntligen får vi en migrationsdebatt, Expressen ledarsidan för 19 december 2014
Ett steg bort från SD, GP Ledarsidan för 19 december 2014
Positioneringsovädret inför nyvalet är här, SvD 18 december 2014

I Regeringsformen framgår också klart att det är svenska medborgare som omfattas av ALLA Rättigheter utan inskränkningar. Vår Svenska Grundlag Regeringsformen stämmer bättre med Göran Hägglunds förslag med tillägg enligt ovan,
än med rådande tillämpningar i integrationsfrågan som ibland sker i strid mot svensk Grundlag

Regeringsformen
2 kapitlet Grundläggande Fri- och Rättigheter

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

Glöm aldrig bort: Ingen mänsklig rättighet att välja hemland samt att man kan inte äta mer än man har mjöl till att baka kaka av….

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »