Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gnostiker’

Det är de mest bisarra uttalanden en del i media, vetenskapsmän inom historia och statsvetenskap för att inte tala om att det finns politiker som kallar sig liberala, står för. Tänk om svenska skolan i ämnen som samhällskunskap och historia HADE haft ämnes- och stadiebehöriga lärare som kunnat, önskat och fått tid att förklara vad det som brukade kallas ”ismerna” stod för samt står för…..

Grunden för all liberalism är Frihet under ansvar samt under lagarna. Utgångspunkten var och är en tro att människan är vuxen nog att skilja på rätt och fel samt att verka för det som är rätt inom ramen för de lagar som gäller. Gärna sträva efter att förändra lagar men inom ramen för den konstitution/grundlag som gäller.

John Stuart Mill
Johan Stuart Mill är för många en av grundarna till den verkliga liberalismen. För andra som saknar historisk samhällskunskap oavsett politisk utgångspunkt är Rousseau ”fader” till det som blev frihetsrörelse och liberalism.

John Stuart Mills utgångspunkt beskrivs som
Mill’s political project stands up to the challenge of devising sound methods for dealing effectively with Victorian concerns: improving the quality of people’s life while satisfying popular political demands and soothing social unrest. He does so by studying social events according to models of the natural sciences, in line with earlier philosophic attempts, although he does not advocate a science of society aimed at predicting the future. Naturalistic explanations of social, political and economic events are only guidance for political reform, yet still valuable as such. In order to back his project, Mill turns to the historical development of societies, as he learns from Samuel T. Coleridge, Auguste Comte and some other French intellectuals. Partly thanks to them Mill realises that while some social elements have changed throughout time, others have not.Concepts and Historical Contexts in Liberalism’s Intellectual Debates: A Study of John Stuart Mill’s Moral and Political Thought; Rosario López Sánchez Doctoral Dissertation University of Málaga 2013

Det är svårt att gå förbi Auguste Comte när John Stuart Mills tankar skall läras ut. Comte [1798 – 1857] anses vara Positivismens ”fader”. Enligt min uppfattning är detta helt riktigt. Intressant läsning (subjektiv uppfattning, ja visst): POSITIVISM AND THE SEPARATION OF LAW AND MORAL, Prof. H. L. A. Hart Som det står i inledningen: ProfessorH art defends the Positivist school of jurisprudence from many of the criticisms which have been leveled against its insistence on distinguishing the law that is from the law that ought to be.

Utifrån den utgångspunkten, en av flera i Positivism, kan John Stuart Mills Liberalism till stor del ha hämtat sin sentens/kärna.

Liberalism och Frihetsbegreppet
Frihet har aldrig vetenskapsteoretiskt eller filosofiskt varit fullständig frihet a la den omhuldade myten att Rousseaus frihetstankar ”Tillbaka till naturen” skulle innebära rätt för varje enskild individ till frihet oavsett om denna frihet trampar på andra individers frihet eller ej.

Liberalismen skiljer sig från det som med nutidstermer kan kallas neoliberalism, flumliberalism etc på två viktiga punkter:

* Liberalism utgår alltid från att det är möjligt att inom lagarna få människor samt samhälle att utvecklas mot mer demokrati och mer frihet UTAN att den vunna friheten kränker andra människors rättighet till frihet.

* Liberalismen utgår alltid från den existerande samhällsynen på ”familj”, traditioner och historia samt vill vidga samhällsynen för att inkludera, inte exkludera, människor i begrepp och bjuda in till att lära sig förstå sin egen historia och utifrån den sin egen samhällssyn.

Liberalism i Sverige
Det finns inget av ”Tyck som jag”-syndrom i Liberalism. De som tror det har missförstått den andra delen av Liberalismens bakgrund som är/var religiös. Grunden är inställningen att Du kanske inte tror på Gud, men Gud tror på Dig d.v.s. de Frisinnade som ena delen av Liberala rörelsen kallades i Sverige fanns ofta bland de som tillhörde Svenska Missionsförsamlingen, inom Svenska Kyrkan, eller i något av de Frikyrkorörelser som förvisso bedrev mission men utan att skriva icke troende på näsan eller försöka framhäva sig själv.

En som ingick i båda grupperna i början av 1900-talet var min egen farfar Fritiof Jönsson som tillsammans med Valdemar Svensson här i Väst fick grupperna att gå samman till ett parti. Än idag finns Frisinnad Tidskrift där chefredaktören så väl skriver om frisinne, strävan att få så mycket frihet som ryms inom lagarna:

Friheten för mig att få tänka fritt och uttrycka mig fritt så länge jag respekterar friheten också för andra att göra detsamma. Frisinne kan också stå för fördomsfrihet, förmågan att möta andra utan förutfattade meningar.
…..
nykterhetsrörelsens starka inflytande i Frisinnade landsföreningen. Och partiet rymde inte bara baptister och missionsförbundare utan också agnostiker och ateister. I dag när ordetfrisinnad ibland används som beteckning för kristna liberaler är detta värt att påpekas.Frisinne och liberalism, Frisinnad tidskrift sida

Liberalism vetenskapsteoretisk bakgrund efter John Stuart Mill
Liberalismen är de individuella idéernas historia. Människans frihet är ett mål inte ett medel. Den som till skillnad från John Stuart Mill numera brukar räknas som Liberalismens fader var John Locke.

John Lockes idéer hade två utgångspunkter:
* Människans natur. Människans grundläggande skyldighet
Människans grundläggande skyldighet och rättighet är självbevarelse, att leva sitt eget liv så bra som möjligt. Människor är i grunden lika i de egenskaper och förutsättningar som krävs för detta. Vi har inga medfödda idéer som visar oss den rätta vägen, men däremot har vi ett förnuft som kan värdera gott och ont och avgöra hur vi bör handla för att överleva, t ex genom produktion och handel.Liberalismen, Locke; Frihetsfronten sida

* Kunskapskritik.
Som svar på Descartes skepticism huruvida säker kunskap över huvud kan existera, kunde Locke med stöd från utgångspunkten i hans kunskapskritik svara att Gud har gett oss förmågan att känna till en viss kunskap – alltså det som är nödvändigt för oss.

Locke förnekar och att det finns medfödd kunskap. Nyfödda barn kan inte veta något om matematik eller Guds existens. Kunskap är enbart grundad på erfarenhet, ett synsätt som brukar gå under namnet empirism.

Lockes var dock ingen utpräglad empiriker i det att han faktiskt gjorde en indelning av kunskapen i tre nivåer – precis som Spinoza gjorde fast ur en annan utgångspunkt.

Den intuitiva kunskapen kommer före vetenskapen och innefattar sådant som kallt och varmt. Den demonstrativa kunskapen är sådant vi kommer fram till genom analys och observation. Till sist finns den sensitiva kunskapen som leds av våra sinnesintryck. Locke, filosofer.se

Under 1800-talet blev det Adam Smiths moralfilosofiska idélära som kom att föra liberalismen framåt. Adam Smith själv levde (1723-1790) och var skotte. Alla hinder för människors egna ekonomiska val skulle försvinna. Staten skulle behandla alla individer lika och samhället skulle rensas från privilegier. Smith ville fullständigt montera ned den kontrollpolitik som har fått namnet merkantilismen. Att förbjuda ett folk att ”använda sitt kapital och sin näringsflit på det sätt det för egen del finner mest fördelaktigt, är emellertid en uppenbar kränkning av människornas allra heligaste rättigheter”.Adam Smiths politik, Frihetsfronten är relativt korrekt värdemässig sammanfattning av Adam Smiths inflytande på den brittiska liberala utvecklingen. Adam Smith kan räknas som frihandelns och nationalekonomiskt tänkandes fader.

Sammanfattning
Det var aldrig frihet a la Rousseautolkares uppfattning som Liberalismen utgick från eller utvecklades till. Där har såväl neoliberaler som flumliberaler gått vilse.

Socialliberalismen har inte heller den fullständig frihet utan någon kontroll som utgångspunkt. Den har traditionell liberalism utgående från frihet under lagar samt önskan att friheten kan ökas inte begränsas utöver att det som skiljer Socialliberalism från vanlig liberalism är en form av etisk samvetes syn, min subjektiva tolkning, där man i välvillig mening är beredd att ge eller önska ge alla samma friheter som man själv subjektivt enligt ”tyck som jag”-syndromet tolkar att samhället bör ge individen oavsett vem individen är, var han/hon är född och var individen önskar leva.

Read Full Post »

English text
När Harward professorn i eccliastikfrågor Karen L King på tisdagen visade upp ett fragment som trots vad hon då påstod är känt bland många sedan före det nådde nuvarande ägares händer, så är det säkerligen första gången den stora massan kommer att få ta del av en sedan länge stor diskussion. Egentligen inte om Jesu var gift eller inte. Den frågan har diskuterats sedan 300-talet till vilket fragmentet numera enligt vad som uppges är säkert daterat. För det var i nuvarande Eritrea bland kopterna en av den gnostiska kyrkans stora frågor under 3-400-talet. Utan fastmer om detta fragment avser en fru till Jesus eller som det står i ett annat samtida dokument som inte omtalas i artiklar i där Kings fragment beskrivs t.ex. Historian says piece of papyrus refer to Jesus’s wife, New York Times 19 september 2012 I ett annat numera sällan diskuterat fragment talar motsvarande text om Jesu fru, Vår Fru Moder. Vilket inte är samma sak. Vår Fru Moder avser Jungfru Maria. Koptiska äldre texter är för övrigt inte skrivna på plats där Jesus verkade eller ens under hans levnad. Vilket i sig ställer till det för de som direkt efter Kings fragments uppvisande vill få det till att Maria Magdalena var Jesu fru.

Observera något viktigt: Det är bara för de som är svaga i tron som det spelar någon roll om Jesus var eller inte var gift. Inget förändras som annat än i människors uppfattning. Gnostikerna hade en hel del andra för oss fantastiska tolkningar av Jesus. Det som är mer intressant än Kings och det andra 300-tals fragmentet är däremot en liten del av en kopp daterad till Jesus levnadstid där Jesus omnämns som ‘Jesus magikern’. Den akademiska diskussion som pågår om den koppen, hittad i nuvarande Egypten, är betydligt mer intressant än denna.

För övrigt nämns inte de gospels som hittades i den kyrkoruin som ligger nära där fragmentet en gång i tiden hittades. De är även de betydligt mer intressanta. Det ena av de som är fullständigt, vilket det ena är, är intressant eftersom det visar sig att den texten som är äldre och numera daterad till andra århundradet efter Kristus, runt år 150 om vi skall vara noga, visar sig nämligen nästan bokstavligt vara identiskt med senare grekiska texter från vilka i princip alla Västvärldens Biblar är översatta. Det är intressant. Det hittades som jag nämnde fler gospel. De övriga avfärdades av Kyrkofäder redan under 300-talet som förfalskningar.

Pappersbeviset för att Jesus kan ha varit gift, Expressen 19 september 2012
Papyrusbit nämner Jesus fru, DN 19 september 2012
Ny forskning: Jesus var gift, Aftonbladet 19 september 2012

Sedan har vi en hel del Gnostiska förfalskningar från 300-talet att ta med i beräkningen när vi analyserar och diskuterar det i artiklarna omnämnda fragmentet. Läs t.ex. Gospel of Thomas, Gotquestions.org samt Should the Gospel of Thomas be included in the Bible?, Bible Questions answered De texterna avfärdades redan under 300-talets första hälft som förfalskningar och större delen av kristenheten intar samma ställning i frågan idag. Samma gäller ett gnostiskt ‘evangelium av Maria Magdalena’ som nämnda Professor King skrev en bok om härom året. Jag har i annat sammanhang talat om vikten att religionshistoriker deltar i debatten speciellt om de även är vanliga historiker. Professor King tillhör framgångsrikt den förra kategorin men har sin egen uppfattning om vad som är kristen riktig tro. Precis som så många andra under århundradena före och efter Nicea. Oaktat vilket är det INTE första gången det visas upp eller ens det enda fragmentet som nämner Jesus fru – i de flesta tidiga texterna som Jesus fru moder…..

Tillägg 08.35 Papyrusbit nämner Jesus fru, GP 19 september 2012
Pappersbeviset för att Jesus kan ha varit gift, Expressen 19 september 2012 Bevis? Sedan när kan man använda ett 300 år senare skrivet dokument som ‘bevis’ för något som hänt tidigare till råga på allt på helt annan plats än där dokumentet skrevs. Källkritisk analys får dokumentetvärdet att vara nära noll. Det enda det går att använda till vetenskapsteoretiskt hade varit som ‘källa’, om det inte varit en 300-tals förfalskning som var känd som förfalskning redan när det presenterades då. Vilket det gjorde och visades vara förfalskning av en text som i sitt ursprungsskick hade Jesus fru Moder……
Papyrusbit nämner Jesus fru, SvD 19 september 2012

Tillägg 11.00 20 september Aftonbladet m.fl. har trillat i tunnan och visat sig vara helt utan kontakt med vetenskapsteorier och källkritisk analys: Da Vinci-koden kan vara rätt ute, Aftonbladet 20 september 2012 NEJ Da Vincikoden är så långt från verkligheten som tänkas kan. Först och främst – FRAGMENTET ÄR INGET BEVIS FÖR ATT JESUS SKULLE VARIT GIFT – skrivet flera hundra år senare på annan plats av gnostiker som redan när det skrevs bevisades förfalska äldre källor och därför inte kan räknas som annat än mycket tveksamma som källor även om de hade skrivit på samma plats där Jesus verkade. Vilket de gnostiska texterna inte är skrivna. Avsaknad av alla kriterier som måste vara uppfyllda för att en källa skall kunna användas som någon form av bevisning: Inte skrivit när händelse/person skedde/verkade; avsaknad av lokal anknytning till händelsen/personens liv; Syftet är känt för att inte säga ökänt och har så varit de senaste 1700 åren; Tendensen är tydlig vilket den inte skulle vara om någon form av trovärdighetskriterie skulle kunna anses uppfyllt. För övrigt var och är den Heliga gralen varken en kvinna eller en gyllene ädelprydd bägare. Men det är en helt annan sak.

Read Full Post »