Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Gallring i offentliga arkiv’

Sverige börjar bli mer och mer en plats där ansvariga myndighetspersoner inte ens kan sina egna lagar! Skrämmande!

Detta Bo Thalén är det som står i Arkivlagen:
ARKIVLAGEN
Gallring
.

10 § Allmänna handlingar får gallras.
Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket.
Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774).

För att du skulle haft rätten, vilket du inte har i något fall där olaga uppgifter lagts in i något offenligt register! hade det krävts att du hade kunnat bevisa att det är en väsentlig del av kulturarvet att visa att svenska myndigheter, myndighetsutövande eller av svensk myndighet helägt bolag bryter mot gällande Grundlagar,
samt härutöver
att du kunnat visa att det registrerade inte vållar någon enskild person skada! Detta är vad som följer av Regeringsformen och Tryckfrihetsförordningen. Det du föreslår är härutöver att brottslighet skulle fortsatt få förekomma i register helägt av svensk myndighet! Skrämmande – för det är något som i sig skulle innebära att du anser dig fått godkänt att säga att Sverige vore odemokratiskt! Tvärs emot gällande svenska Grundlagar!

Obs att Regeringsformens 1 kap 2§ gäller även på Regionarkivet och över Arkivlagen vilket gör att det inte är tillåtet för någon som arbetar på myndighet att diskriminera, registrera(!) något som inte uttryckligen är tillåtet eller godkänt av enskild person samt att det enligt Datalagens registreringsformulering ALLTID skall raderas om sådant skett!
(Och ja, jag har under tidigare arbeten samt på min fritid sysslat en hel del med registerhantering för svensk myndighet och registerhantering totalt sett, vilket jag inte brukar nämna. Har sysslat med de frågorna så länge Arkivlagen funnits, 1990, samt även när tidigare lagstiftning som rörde dataregister förelåg!!! Det var en av de sakerna som följde av att jag bl.a. arbetade med att föra över manuella register i kulturmiljö till dataregister. Arbetade även med OLF, order, lager och faktureringsregister, men det var före 1985 som det var den stora biten)

Olagligt rensa i bostadsregister, GP 21 februari 2013
Bostadsbolaget har brutit mot arkivlagen, GT 21 februari 2013 När de registrerade bröt Bostadsbolaget mot Arkivlagen, inte när de gallrade!

Read Full Post »