Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Funktionshindrade’

Ett av de mer konkreta förslagen i prioriteringsdokumentet är att offentliga upphandlingar ska utnyttjas till att få arbetslösa i arbete. Ett villkor för att få ett offentligt kontrakt ska vara att en viss procent av de anställda ska komma från en särskild pool hos Arbetsförmedlingen med långtidsarbetslösa, funktionshindrade eller andra personer med speciella förutsättningar.

– Om man gör det systematiskt, då är det klart att det händer något. Det är inte den enda lösningen med stort L, men det är ett viktigt bidrag, säger Stefan Löfven. Nya Löfven strategin som ska lyfta S, DN 23 januari 2013

Hmmm Det är inte tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2§ att låta det Offentliga diskriminera någon! Varken direkt eller indirekt. Villkoret ovan skulle aldrig godkännas i en Författningsdomstol (Sverige behöver en Författningsdomstol snarast möjligt) och det strider helt mot EU:s konkurrensdirektiv att ställa krav i den riktningen. Utöver det, så är Sverige varken en Socialistisk eller Kommunistisk Stat. Det är helt omöjligt att kräva att privata företag skall tvingas avskeda folk, för det är det det handlar om, för att ta in människor som inte har erfarenhet, kunskap och förmåga att arbeta effektivt så att det lönar sig att driva företag i Sverige. Med andra ord, så är det så dumt tänkt Löfven att du nu kvalificerar dig som aspirant på titeln ”Alliansens bästa reklampelare val 2014”! Det är väl ändå inte mindre satsningar i Sverige du har tänkt dig för det blir resultatet om du försöker ge dig på privata företags förutsättningar och som du säkert vet, även om S-vänsterfalang missat det, så är det privata exportföretag som bär upp Sverige – inte offentlig verksamhet som måste bekostas med skattemedel!

Det låter förvisso bra att S vill satsa på full sysselsättning, GP 23 januari 2013 Det är bara det att för att Sverige skall leva vidare krävs att vi inser att vi inte kan kvotera in folk på arbeten. Det krävs att det blir rätt person på rätt plats. Förvisso tycker jag själv som trots F-kassans stolligheter aldrig skulle klara av att jobba ens 2 timmar/dag varje dag vid bestämd tidpunkt, att det är för lite jobbmöjligheter för de flesta funktionshandikappade. Men man löser inte det problemet genom att sätta in långtidsarbetslösa och/eller funktionshindrade på redan existerande arbetsplatser genom krav. Först när svenska företag får rimliga villkor för att kunna driva sin verksamhet från mindre företag till medelstort företag, det är där skon klämmer med sociala avgifter och pålägg, så att vi får fler arbetstillfällen som genererar mer pengar i form av löntagarskatt (utan höjt skatteuttag) så finns det utrymme nog att ge lön som är önskvärd i stället för bidrag. För problemet är inte att det inte finns arbetsuppgifter – problemet är att de arbetsuppgifter som många, inte alla, långtidsarbetslösa och funktionshindrade skulle kunna utföra inte anses värt av svenska kommuner och landsting att utföras och då faller det igenom stolarna för ingen vill betala. Utan bättre Företagsklimat för små- och medelstora företag, så ökar inte våra exportintäkter och det är de samt ökade skatteintäkter från fler i arbete på privata sidan som betalar stor del av våra offentliga utgifter!

S-ledarens strategi för att kunna vinna valet, Expressen 23 januari 2013 en strategi som kör Sverige käpprätt rakt neråt i ekonomiskt hänseende.
S vill satsa på full sysselsättning, SvD 23 januari 2013
Sverige vill satsa på full sysselsättning, Aftonbladet 23 januari 2013

Read Full Post »

kan så glatt ropa på mer gympa. För många, inte bara för rörelsehandikappade och astmatiker är den behandling som funktionshindret ger och som resulterar i ren och skär mobbning även från lärares sida en enda stor plåga. För andra som alltid blir valda sist eller som inte klarar att gå balansgång eller hoppa bock; som inte har bollsinne o.s.v. är gympan grunden till att många tröttnar på skolan. Kräv gärna rörelseaktivitet, men för Guds skull glöm inte bort att ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA MEN OLIKA!

Daglig gympa behövs i skolan, Expressen ledarsidan 14 november 2012

Read Full Post »

Det står i klartext i Regeringsformen, en av våra svenska Grundlagar och meningen ovan är något som varje svensk ämnes- och stadiebehörig samhällskunskapslärare lär ut redan i årskurs 7. Man borde faktiskt kunna förutsätta att samtliga som arbetar på offentligt uppdrag, privata vårdgivare såväl som kommunala, landstings eller statliga vårdgivare hade den bakgrund och kunskap som krävs av en svensk 9:e klassare för att han/hon skall kunna anses ha uppnått betygskriteriet för godkänt i ämnet samhällskunskap!

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ” Regeringsformens 1:a Kapitel

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåretEleven skall
känna till grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter,

– kunna reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social och kulturell bakgrund,

förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt,

– ha grundläggande kunskaper om det svenska styrelsesättets framväxt och samhällssystemets uppbyggnad samt förstå innebörden av det grundläggande norm- och rättssystemet i Sverige,

– ha kunskaper om internationella förhållanden samt kunna diskutera relationer och samarbete i ett globalt perspektiv,

– ha kännedom om samhällsekonomi, hushållsekonomi och privatekonomi och kunna diskutera möjliga vägar som leder mot ett hållbart samhälle såväl lokalt som globalt,

– kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, granska och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare samt redovisa resultatet.” Kursplan för Samhällskunskap, Skolverkets hemsida

Den som inte klarar, kan leva upp till samt visa att den förstått det som krävs i målbeskrivningen, den eleven har heller inte levt upp till de betygskriterier som gäller för att få godkänt i ämnet samhällskunskap i Grundskolan! Tyvärr verkar det som fler än ett fåtal antingen haft obehöriga(ämnes- och/eller stadie) lärare alternativt fått ett betyg på en räkmacka utan att lära in det som läraren lärde ut 🙂

Detta oaktat kan INGET försvara hur det ens är möjligt att ”Sex vårdboenden i Uppsala län har använt olagliga tvångsmetoder mot funktionshindrade. ” Olagliga metoder på vårdboenden, GP 27 december 2009

Olagliga metoder på vårdboenden, DN 27 december 2009
Olagliga metoder på vårdboenden, SvD 27 december 2009

Read Full Post »