Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Funktionshandikappade’

Fick här i veckan ett oväntat brev… är ju 66 år gammal.
Vem var det som hörde av sig? Arbetsförmedlingen….
senast jag hörde av dem direkt var efter att jag skickat följande anmälan:
(personnamn o vissa uppgifter är xx-ade)

Göteborg 16 oktober 2008
Ref till dagens samtal med xxxxx på Kundrelationer översändes anmälan.
Undertecknad Inger E Jxxxxx (49xxxx-xxx) upplever att löften inte hålls samt att systemfel föreligger vid behandling av oss funktionshandikappade. Bilaga 1 är min egen berättelse. Bilaga 2 är mail från xxxxxx, Academedia, Eductus.

Utöver det som framkommer i min berättelse vill undertecknad peka på såväl EU-direktiv, de Mänskliga rättigheterna, Europakonventionen samt svenska lagar där det görs klart att funktionshandikappade inte får diskrimineras ÖVER andra lagar och förordningar om arbetsförmedlingens verksamhet.

Det är diskriminerande att under pågående beslutad utredning om arbetsförmåga KRÄVA att man sjukskriver sig, ändra ingångna överenskommelser och att hota med att sänka ersättningsnivån. Ja jag finns anmäld på sökande jobb till 100%, men detta var fallet när överenskommelsen träffades och innan arbetsförmågan är utredd är det inte möjligt att säga var vi landar. Det är inte heller arbetsförmedlingens sak att trycka ner en i skorna och göra så att man blir så förtvivlad som jag varit ett antal gånger senaste månaderna.

Jag vill dels få rättelse på den behandling jag råkat ut för, dels att systemfel ovan angivna kontrolleras mot EU-direktiv m.m. så ingen annan råkar ut för samma sak fortsättningsvis.

Med vänlig hälsning

Mailkopian till Academia, Eductus 17 oktober 2008:
To: xxxxxx
Cc: xxxxxxx@arbetsformedlingen.se
Sent: Friday, October 17, 2008 10:43 AM
Subject: Med anledning av löftet att få börja pröva 2 timmar.

Bifogat översänder undertecknad kopia på anmälan till Arbetsförmedlingen Kundrelationer som även sänts till Arbetsmarknadsdepartementet. Socialdepartementet och Handikappombudsmannen. Undertecknad har varit i kontakt med departement samt Riksdagskansli där undertecknad talat med dotter till en bekant(tidigare minister).

Jag ser fram mot att få pröva 2 timmar om möjligt på Sjöfartsmuseet. Fn. klarar jag inte av att börja med mer vilket både mitt läkarintyg som klargjorde de problem undertecknad har att sitta, gå och stå samt det jag själv gjort klart.

MVH

Så går åren. Jag tvingades leva upp pengar som jag satt undan efter arv för att åtgärda tänderna och pengar som var tänkta till en resa. Först därefter fick jag ett försörjningsstöd som efter ett år reducerades då det ansågs att det skulle varit möjligt för mig att få tag på lägenhet som var dryga 1000 lappen billigare, dvs under 5000 kr. Det var ju bara det att så lätt är det inte att få billig bostad och var inte ens år 2008. I all synnerhet som det var politiker och tjänstemän som gått före när jag väl fått poäng hos Bostadsbolaget nog att komma upp så det bara var 3 st som fick erbjudande före mig i gamla delen av Nordstadsområdet…. Vilket betydde att utöver månadskort, el, läkar o medicinkostnader, samt beviljade speciella kostnader som måste beviljas i förväg, så hade jag oftast mindre än 2000 kr att leva på när hyran var betald.

Nu är jag 66 år gammal. Har pension och bättre än vad jag hade under flera år…..
Kanske det är så att jag trots att jag inte skulle orka mer än 2 timmar (någon gång 3) ens idag, trots ålder har blivit attraktiv på arbetsmarknaden. (halvligger i stol med benen på pall för att klara sitta vid dator, men får göra många pauser inklusive sova mellan varven). Senaste 4 månaderna har jag två gånger spontant blivit erbjuden jobb. Jobb jag gärna hade tagit 2008 om än bara för att prova…..

Så vad hände sista hela veckan i November 2015…..
efter att inte hört ett dyft av Arbetsförmedlingen utöver bråket i domstol fram till 2011, så dimper det ner ett kuvert…. avsändare Arbetsförmedlingen….

De säger att de inte hört av mig på länge och undrar om jag fortfarande söker jobb?????????????????????

Sverige är fantastiskt – INTE när det gäller svensk byråkrati och administration. Vi har Axel Oxenstjerna att tacka för mycket, men nog har Sverige t.o.m. blivit mer långsamt för myndigheter att förstå och komma till skott,
eller?

Svaret den gången blev att jag blev avstängd från möjlighet att få hjälp av Arbetsförmedlingen. Anmälde dem till Förvaltningsdomstol, där jag vann. I nästa instans förlorade och jag förlorade även i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Read Full Post »

Vänligen börja med att läsa in Regeringsformens 1 kap 2§ som samtliga av Er cykelsnillen SKULLE ha lärt Er förstå för att få Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9. Har DU fått godkänt och inte kan förstå att den texten gäller i SAMTLIGA situationer när det gäller Offentlig verksamhet, så ställ Dig i skamvrån och bilda kö om nödvändigt!!!

REGERINGSFORMEN
1 kapitlet Statskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Att någon ens kan med att säga att han/hon vill prioritera friska hälsosamma människor som kan/får och orkar cykla, och det år 2012, det är en stor skandal. Många av de som åker bil är gamla, handikappade. Bland dessa finns både rörelsehandikappade samt ur de 20% av Sveriges befolkning som är allergiker mot t.ex. pollen från växter som någon bär på, parfymer och starka dofter, eller djurastmatiker, nötastmatiker etc. Människor som vill ha sin egen frihet så länge som möjligt och som rent ut sagt känner sig diskriminerade och hånade av ‘friska’ personer som säger att handikappade, älder och sjuka får åka färdtjänst

VET HUT! Lär Er först och främst en enkel sak. Vem som helst av Er kan när som helst råka ut för en olycka, ett överfall eller en sjukdom som gör att cykel är något som i verkligheten inte ens halva befolkningen kan, vill eller vågar använda sig av. Samhället är till FÖR ALLA!

Bilister tvingas köra på cyklisternas villkor, GP 1 november 2012
Säkrare cykling ger fler cyklister, GP ledarsidan 1 november 2012 ALLA KAN INTE CYKLA eller får inte göra det. Alla människor är lika värda men olika. Att diskriminera funktionshandikappade oavsett om de är rörelsehindrade, astmatiker eller annat samt äldre och sjuka gjordes i Nazityskland. Hör inte hemma i dagens Sverige och absolut inte i Göteborg som t.ex. från Kapten Bölja till Göran Johansson oavsett partifärg varit en stad som bjudit in. Inte en stad som skilt ut och ställt stor del av befolkningen oavsett var de eller deras föräldrar är födda i utanförskap. NÅGON MÅTTA FÅR DET VÄL ÄNDÅ VARA I GALENSKAPENS CYKELIDIOTI!

Med sådana Offentligt anställda tjänstemän i ledande ställning, så förstås utan vidare varför vi har skolproblem i Göteborg och tydligen haft det länge. Troligen sedan kommunaliseringen. Alltför många verkar ha haft icke utbildade lärare alternativt lärare som inte är ämnes- och stadiebehöriga. Det har gått så långt att det börjar bli dags inte bara att diskutera förstatligande av huvudmannaskapet för skolan utan också den Kommunal självbestämmanderätten. Kan en kommun inte ha politiker och tjänstemän som ens klarar av att läsa innantill och förstå våra Grundlagar, då har det gått för långt!

Nästa ledarsida som inte förstår att de visar sin okunskap Kloka politiker gynnar cykeln, GT ledarsidan 1 november 2012 Kloka politiker bryr sig om ALLA som bor i samhället. Inte bara de friska människor som kan och vill använda cykeln. Kloka politiker bryr sig också om att följa Sveriges Grundlagar.

Read Full Post »

att inte diskriminera hörselskadade och de med hörselnedsättning DO? Var i svenska Grundlagarna hittar DO täckning för detta? Detta stöds inte av Regeringsformens 1 kap 2§ där det står att funktionshandikappade inte heller får diskrimineras och högre upp i samma paragraf står att ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA????

DO fel stänga av elev som bar slöja, SvD 1 december 2010
Förbud mot niqab strider mot diskrimineringslagen, DN 1 december 2010

DO missar helt Regeringsformens Alla är lika värda och trampar själv på Funktionshandikappade hörselskadade när hon som exempel när niqab kan förbjudas i undervisningen tar säkerhetsaspekten att inte råka ut för eldsvåda i kläderna. Fel stänga av elev som bar slöja, GP 1 december 2010
HUR STÅR DET TILL? DO-s motivering att man inte skall stänga inne dessa kvinnorna och neka dem utbildning rimmar illa när utbildningen som det gäller trampar på de hörselskadade som inte har en möjlighet att välja vilka lärare och/eller kollegor de får och utifrån DO-s beslut diskrimineras av svensk myndighet. Verkligen på tiden att Sverige får en Författningsdomstol!

Tillägg 2 december 07.44 tänk så många människor som inte förstår att DO-s tolkning av lagen strider mot Regeringsformens 1 kap 2§ om alla människors lika värde. Läs kommentarerna i Skolan har ett ansvar att motverka förtryck, SvD opinion 2 december 2010. Det är ALDRIG tillåtet i ett demokratiskt samhälle att någon grupp, i detta fallet religiösa, ställer krav som diskriminerar någon annan grupp, i aktuella fallet samtliga som har hörselhandikapp eller svårighet att förstå otydligt tal. Funktionshandikappade FÅR INTE diskrimineras enligt Regeringsformen inte heller enligt Diskrimineringslagen och varje tolkning som gör att en grupp diskriminerar en annan grupp är i sig ett brott mot Regeringsformen. Sverige behöver som jag tidigare skrivit en Författningsdomstol och det å det snaraste. Det är inte subjektiva tolkningar av sittande DO som skall medföra diskriminering av någon grupp.

Tillägg 10.35 (tvingats vila längre än jag tänkt efter förra inlägget. värk är tröttande)
Vilse i slöjan, DN Huvudledare 2 december 2010 är mycket tänkvärd genom läsning som jag rekommenderar.

Read Full Post »

utifrån Vi konservativa bör bejaka dagisfröknars rätt att bära niqab, artikel på Newsmill 31 januari 2010

”Det finns ingen av de dominerande riktningarna av konservatism som funnits de senaste 200 åren, som går att använda till att finna argument för burka! Det går inte som en del försöka jämföra det med ett nunnedok.

Men det är värre när en på en tankesmedja som Tibro och som kallar sig konservativ säger:
Mest darr på stämman får man när det handlar om dagisfröknar. ”Hur kan man uppfostra barn om barnen inte får se deras ansikte?”

Allt det där är såklart voodoo. Det finns inga som helst belägg för att en kvinna med niqab inte skulle kunna sälja bildäck, PR-tjänster eller mjölk, ost och korv på Konsum lika bra som vem som helst. Det finns inga som helst belägg för att de inte skulle kunna etablera kontakt med barn lika bra som kvinnor och män som visar ansiktet.

Skälet till det är två:
Ingen av de meningar som finns i citatet eller artikeln visar fram giltiga argument för burka. Ad Hoc är inte giltigt argument. Användandet tyder tyvärr inte på den vetenskapliga kunskapsnivå som vore rimligt att tro att personer på Timbro besitter.

Det finns hur många studier som helst som visar att det för ett barns utveckling från småbarnstadiet och högt upp i tonåren är viktigt att barnet inte bara får kontakt via det talade ordet utan genom att se och uppleva de känslor som finns med det talade ordet oavsett om detta är muntligt talat eller teckenspråk. Inlägget visar att kunskaperna om barn och ungdomars utveckling, som tyvärr kommit på ytterkant i de flesta utbildningar som inte leder till jobb i skola, vård och omsorg.

Det är viktigt för barn att se ansiktsminen, ha direkt ögonkontakt och vid behov i starkt störande ljud eller barn med funktionshandikappet hörselskada kunna se läpparnas rörelse.

Allt annat är ren rappakalja.
Observera också att frågan inte är en rättighetsfråga utan en skyldighetsfråga: Enligt regeringsformens 1 kapitel 2§ får inte funktionshandikappade, vilket inkluderar hörselskadade, diskrimineras! Det är nämligen också så att ingen kan hävda en rättighet som kränker en annan människas möjligheter. Nu försöker säkerligen någon att ta fram religionsfriheten. Observera dock att det inte är ett krav att kvinnor skall bära burka eller niqub utifrån Koranen.
Det är det som skiljer de funktionshandikappades rättigheter i aktuellt fall från de rättigheter som religionsfriheten medför.

Burka kan vara ok men inte i partiledardebatten, blogg sydsvenskan 31 januari 2010
Fredrik Reinfeldt vill inte ha lag mot burka, Expressen 31 januari 2010
Gert Gelotte: Tvång dålig väg till frihet, GP 1 februari 2010

Read Full Post »