Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fukushima’

Behöver inte skrivas många ord om bedrövelsen Fukushima. Eller rättare sagt: Mycket skulle behöva skrivas om Fukushima…..

Ny incident vid Fukushima, GP 9 oktober 2013
Ny incident vid Fukushima, Aftonbladet 9 oktober 2013
Ny incident vid Fukushima, SvD 9 oktober 2013

Se tidigare bloggartiklar om Fukushimakatastrofen Three mile island, Tjenobyl, Fukushima, Norah4you 27 mars 2011
Fundering radioaktivitet, Norah4you 2 september 2013

Read Full Post »

Funderingen börjar med mitt personliga utgångsläge: Jag röstade på linje 3 i kärnkraftsvalet en gång i tiden. Inte för att det var riskerna för lagring av kärnavfall som för mig var (och är) den stora stötestenen. Där har jag vid normal produktion av el och normalt underhåll samt insamling av använt bränsle m.m. betydligt större tilltro till de tekniska metoderna som finns att ta tillvara stor del av avfallet och kunna ta hand om resten. Min utgångspunkt har alltid varit och är fortfarande den effekt på närliggande microbiotoper och på biotoper i luft och vatten som påverkas av allt från mindre incidenter till större olyckor.

Samtidigt är jag helt klar över att ingen av de sk. alternativa källorna är bättre totalt sett för miljön om hänsyn tas till allt från brytning av råvara till färdig produkt. Inget av de sk. alternativa källorna är heller så långt framme tekniskt att det ger energiöverskott förrän tidigast 20 år efter installation om all energiåtgång inkluderande allt från transporter av människor och råvaror/bearbetad råvara/produktion/vägbygge o.s.v. räknas med. Så jag är heller inte för att avskaffa kärnkraft här och nu, ersätta gammal kärnkraft med ny men ändå försöka sätta en bakre parantes. Skälet för min egen omsvängning är totala energiekonomiska verkligheten om vi i stället för politiska slagord och de för dagen synliga kostnaderna tar hänsyn till helhetsperspektivet.

Dock och det är viktigt för mig som för många andra – lika lite som det har fungerat att dumpa avfall i havet utan att påverka fauna och biotoper (plasterna som finns i osynligt små partiklar i havsvattnet lagras i bl.a. isbjörnas reproduktionsorgan, i fisk som vi äter och i förlängningen får biverkningar av o.s.v.)
lika lite är havet som kan tyckas ofantligt stort så stort att det är lämpligt att lämpa ‘sanerat radioaktivt avfall’ i.
Havsströmmar är inte så enkla att beräkna som sk. klimatexperter och andra tycks tro. Det är inte bara strömmarna i sig som ställer till det. Även den högst varierande salthalten i de stora världshaven leder till att skiktningar, relativt konstanta/säsongsmässiga samt tillfälliga beroende på större nederbörd än normalt, gör det svårt att beräkna effekterna av att låta radioaktivt vatten släppas ut i havet vid Japan eller på annan plats på jorden.

Radioaktivt vatten kan dumpas i hav, Aftonbladet 2 september 2013
Läckan i Fukushima kan bli en katastrof, Expressen 2 september 2013
Radioaktivt vatten kan dumpas i hav, SvD 2 september 2013
Radioaktivt vatten kan dumpas i hav, GP 2 september 2013

Det är viktigt att man över hela jordklotet ser över så att det inte finns överhängande risker för jordskalv och/eller vulkanutbrott i de områden där kärnkraftverk byggts. Det är en självklarhet. Viktigt är också att försöka få fram energibesparingar i all energikrävande industri. Någonstans bör man börja att sträva efter ett energisnålare samhälle. Min uppfattning är att det är där vi måste börja.
Sedan är det viktigt här och nu att göra klart att alternativ för åtgärder som stoppar havsutsläpp av radioaktivt vatten efter Fukushimakatastrofen måste fram. Förorenar vi havsvattnet mer än det redan är förorenat i de ytvattenlager och närmaste skikt, så drabbar det inte bara fisk och andra havsdjur. I förlängningen drabbar det människan själv.

Tillägg 4 september 2013 Rekordhöga stråldoser i Fukushima, GP 4 september 2013
Rekordhöga stråldoser i Fukushima, Expressen 4 september 2013
Rekordhöga stråldoser i Fukushima, Aftonbladet 4 september 2013
Rekordhöga stråldoser i Fukushima, SvD 4 september 2013

Read Full Post »

Det räcker inte att ‘slita’ med problemet att begränsa radioaktiviteten. Det stod redan från första dagen klart att kärnkraftverken i Fukushima var byggda på det mest olämpliga stället som tänkas kan och att det senare snacket om att släppa ut över havet skulle få exakt de konsekvenser för den marina miljön som vi sett i form av katastrofalt höjda nivåer av radioaktiva ämnen i havsvattnet utanför Japan. Så den biten behöver vi inte diskutera. Tyg som kan stoppa radioaktiviteten från att läcka ut finns inte. Inte ens cementingjutningar hjälper när radioaktiva ämnen som där i Fukushima med all säkerhet redan nått grundvattnet. Så frågan är inte om Fukushimakatastrofen är lika stor som Tjernobyl, det är den om än kanske annorlunda. Frågan är om det överhuvudtaget i närtid går att minska utsläppen i närmiljö så att konsekvenserna för andra delar av Asien och den marina miljön i nordvästra Stilla Havet går att rädda. Mer uppgifter om de lokala havsströmmarna och deras samband med större havsströmmar måste till samtidigt som arbetet med att sanera, för det är det som måste till, Fukushima bit för bit och någon form av tillfällig sarkofag över bränslehärdar måste på plats snabbt.

Sedan är det dags att tala klarspråk: Hur stor del av Japanska landskapet kan ingen odling/bosättning längre ske i? Frågan är viktig att snabbt besvara om rätta åtgärder för japaner som drabbats skall kunna sättas in.

Radioaktiviteten fortsätter stiga i havet, Expressen 31 mars 2011
Radioaktiv jod skyhög i Japan, SvD 31 mars 2011

Se även Kejsarens nya kläder, Norah4you 30 mars 2011 och Three Mile Island, Tjernobyl, Fukushima…., Norah4you 27 mars 2011

Tillägg 10.25 Usa-styrka skickas till Fukushima, GP 31 mars 2011

Read Full Post »

Det som inte skulle kunna hända, eller som bara skulle kunna hända en gång på flera tusen år….. Om sannolikhet, Tage Danielssons text om Harrisburgolyckan 1979 (Three Mile Island) på folkkampanjen.se 1979 har alltså hänt, igen.
Senaste rapporterna skrämmer t.o.m. mer än vad Tjernobylolyckan gjorde:
Strålningsnivån i vatten inne i reaktorbyggnaden är 10 miljoner gånger högre än vanligt, enligt kärnkraftsbolaget Tepco.

I torsdags avbröts arbetet i reaktor 3 sedan tre arbetare fått brännskador i reaktor 3 sedan de exponerats för strålningsnivåer 10 000 gånger högre än normalt. En företrädare för Japans strålskyddsmyndighet Nisa, Hidehiko Nishiyama, sade tidigare på söndagen att läckor från reaktorinneslutningar troligen är orsak till den mycket höga strålningen som uppmätts i vatten inne i en turbinhallarna.

Strålningsnivån av radioaktivt jod i havet utanför det skadade kärnkraftverket Fukushima i Japan steg på söndagen till 1 850 gånger högre än normalt, jämfört med 1 250 på lördagen. ” Extrem strålning i Fukushima, GP 27 mars 2011
Hur det är möjligt att japanska ”Strålskyddsmyndigheten Nisa vidhöll att strålningen inte hotar det marina ekosystemet.” när verkligheten som alltid talar och väger över alla framräknade teoretiska sannolikheter? Jag förstår inte vitsen av att hålla inne med det som alla vet från oberoende källor är verkligt uppmätta värden… Höga halter radioaktivt jod i havet, GP 26 mars 2011 Radioaktiviteten försvinner ju inte för att höga vederbörande gömmer huvudet i sanden som strutsen enligt myten sägs göra. Verkligheten finns där. Inte bara nu utan i morgon och nästa år samt för lång framtid.

En talesman för kärnkraftsbolaget Tepco sade att man upptäckt strålning tio miljoner gånger högre än vad som vanligen finns i vatten i en reaktor. Stålningsnivån är 1 000 gånger högre än värden som tidigare uppmätts i reaktor ett och tre, enligt tv-kanalen NHK.
Den höga strålningsnivån inne i reaktorbyggnaden indikerade att bränslestavar hade skadats.
– Vi upptäckte strålning på 1 000 millisievert per timme i en vattensamling i reaktor 2.
– Vi undersöker orsaken till detta, men inget arbete utförs där på grund av den höga radioaktiviteten. Det finns en stor sannolikhet att bränslestavar har skadats, sade talespersonen, enligt AFP
.” Arbetare evakueras efter nytt larm, Expressen 27 mars 2011 Stor sannolikhet att bränslestavar har skadats? Hur mycket längre skall de gömma huvudet i sanden? Det är snarast osannolikt att så inte skett…

Sent igår kväll anslöt sig fler experter till bedömningen att Fukushima lika allvarligt som Tjernobyl, Expressen 26 mars 2011 Men svenska Strålskyddsmyndigheten vill lika lite nu som när Tjernobylolyckan var och deras företrädare skulle tala om farorna, tala klarspråk. I och för sig inte så förvånansvärt eftersom de mycket ‘små’ riskerna med Tjernobyl för svenskt vidkommande som man då talade om var exakt de höjningar av vissa cancerformer som hänt de senaste 10 åren men som ju var så osannolika att de skulle kunna inträffa men i varje fall var av den och den typen om det skulle kunna hända något enstaka knappt uppmättbart fall …… 🙂

Vi är många som skulle kunna säga ‘Vad var det vi sa’ så sent som dagen efter den första rapporten om att tsunamin i Japan den fruktansvärda fredagen i början av månaden var lika allvarlig som Tjernobyl. Men det löser inga problem för oss eller japanerna att peka på att man där redan från början som minst underskattade farorna, som mest underlät att berätta om allvaret.

Det som gör Fukushima t.o.m. allvarligare än Tjernobyl är mängden av radioaktivitet som spridits i tätbefolkade områden där högteknologisk industriutveckling och produktion som påverkar många andra industrier runt jordklotet varit igång. Dvs. utöver den ofattbart skrämmande mänskliga konsekvensen i kort perspektiv och långt perspektiv, hur stor del av Japan kommer att vara lämpligt att bo i och bruka?, så tillkommer en ekonomisk följdverkan som påverkar möjligheterna att utveckla alternativa energikällor.
Samtidigt så påverkar Fukushimaolyckan stor del av vårt marina system vare sig de sk. experterna, många av dem samma som räknat på det sk. klimathotet, hittar det i sina ‘datamodeller’ eller ej. Hela näringskedjan från krill upp till isbjörnar och människor påverkas för så enkelt som de japanska, och andra forskarna, försökte få det till när de påstod att utsläppen i havet utanför ‘blandades’ upp till ‘ofarliga’ mängder….. Det där med havsströmmar, anrikning i marina kedjans lägsta till de högsta levande organismerna och djuren, det har dessa sk. forskare missat. Oceanografi och biologi vad är det?

Extrem hög strålning i Fukushima, SvD 27 mars 2011
Strålning i reaktor miljontals gånger över normalvärde, DN 27 mars 2011
10 miljoner gånger högre strålning, Aftonbladet 27 mars 2011

Det andra allvarliga i kråksången är att man runt jorden ännu bara talar om alternativa energikällor där solpaneler inte ens under sin totala livstid annat än runt ekvatorn kan ge mycket mer än den energimängd som går åt att tillverka dem och där vindkraftverk som byggs för att leverera ström annat än i närområdet kräver minst 25 års ‘livstid’ utan att behöva byta ‘blad’ för att gå med energivinst. Det världen borde sysslat med efter Harrisburgolyckan (Three Mile Island) var att ställa om till ett energisnålare samhälle som helhet och att använda rätt energiform i närområden snarare än storskaliga lösningar för transport över längre sträckor. Men det vågar knappast någon politiker tala om. Eller?

Tillägg 17.11 Nya bakslag vid Fukushima, GP 27 mars 2011

Tillägg 21.17 28 mars 2011. Plutonium i marken vid Fukushima Daiich, Expressen 28 mars 2011
Plutoniumfynd vid Fukushima, DN 28 mars 2011

Tillägg 10.32 3 april 2011 Misslyckat försök att täta sprickan, Expressen 3 april 2011
Japans regering: Månader innan utsläppen stoppats, DN 3 april 2011

Read Full Post »

Även om det varit så, att de helikopterpiloter och andra ombord på helikoptrarna inte hade utsatts för livshotande strålning när de vattenbombar de havererade kärnkraftsaggregaten, bränslebassängerna och raserade byggnaderna runt dessa, vilket ju är fallet, så hade den mängd vatten som helikoptrar kan bära med sig, med eller utan borsyra som bromsar kärnbränslereaktionerna i aggregaten, inte räckt till. Det är som en droppe i havet. En bränslehärd i ett kärnkraftverk som redan 2002 hade sprickor i sina två innerhöljen, säkerligen lagade direkt efter den skandalen, och som utsatts först för jordbävning uppmätt till över 9 på Richterskalan, sedan för tsunamin och därefter för ett antal explosioner, kontrollerade? eller okontrollerade?, och där kylvattnet tagit slut, är inte en skogsbrand av jätteformat som är svår nog att släcka med vattenbombning från luften.

Om någon annan lösning, vilken som helst, finns så är den säkerligen något som framtida forskning kan komma fram till. Dock inte känd här och nu. Det krävs inte mycket kunskap för att veta att även mycket kunskap i katastrofer som denna är för lite kunskap.

Vid niotiden på morgonen började helikoptrarna begjuta reaktor 3 med vatten.

Sedan radioaktiviteten kring kärnkraftverket och temperaturen i reaktorerna ökat beslutade regeringen att det var nödvändigt att på nytt försöka kyla anläggningen från luften.

I fyra vändor östes omkring 30 ton havsvatten över reaktorn för att hålla det använda bränslet i kylbassängerna under vatten och undvika stora radioaktiva läckage.

På grund av strålningen kan varje helikopter inte vara i luften mer än 40 minuter per dag. På marken stod elva fordon med vattenkanoner beredda att ta över kylningsarbetet.” Helikoptrar vattenbombar Fukushima, GP 17 mars 2011

30 ton…. inte mycket 40 minuter/helikopter och dag vilket i sig är kort tid för en helikopter att lyfta, ta upp vatten, släppa över härden och landa. Helikoptrarna blir konterminerade och måste för att inte utsätta en besättning ‘rengöras’ annars är det farligt nog för besättning att gå ombord. Besättningen utsätts för så stor strålning över härden att redan 40 minuter är långt över vad en människa anses tåla. Panik är nog bara förnamnet på det tillstånd de som har eller borde haft kontrollen över anläggningarna i Fukushima känner. Japanska katastrofen var ofattbart stor redan kärnkraftskatastrofen förutan. Fruktansvärt.

Reaktorerna vattenbombas åter, DN 17 mars 2011
Extremt höga strålningsnivåer vid reaktor-4, Expressen 16 mars 2011
Helikoptrar vattenbombar Fukushima, SvD 17 mars 2011

Hur illa ställt det är i verkligheten framgår av följande uttalande ”Gregory Jaczko, chef för amerikanska Nuclear Regulatory Commission, säger att gårdagens brand i reaktor 4 är ”väldigt, väldigt allvarlig”.
– Detta är en situation där människor kan kallas in för att offra sina liv. Det är väldigt svårt för mig att tänka, men det kan ha nått den punkten, säger Jaczko
.” En kamp mot klockan, Aftonbladet 17 mars 2011

Se gärna tidigare blogginlägg Något stämmer fortfarande inte, Norah4you 16 mars 2011

Tillägg 08.31 Stora mängder vatten måste tillföras snabbt, GP 17 mars 2011

Read Full Post »