Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Frisinnade’

Det är de mest bisarra uttalanden en del i media, vetenskapsmän inom historia och statsvetenskap för att inte tala om att det finns politiker som kallar sig liberala, står för. Tänk om svenska skolan i ämnen som samhällskunskap och historia HADE haft ämnes- och stadiebehöriga lärare som kunnat, önskat och fått tid att förklara vad det som brukade kallas ”ismerna” stod för samt står för…..

Grunden för all liberalism är Frihet under ansvar samt under lagarna. Utgångspunkten var och är en tro att människan är vuxen nog att skilja på rätt och fel samt att verka för det som är rätt inom ramen för de lagar som gäller. Gärna sträva efter att förändra lagar men inom ramen för den konstitution/grundlag som gäller.

John Stuart Mill
Johan Stuart Mill är för många en av grundarna till den verkliga liberalismen. För andra som saknar historisk samhällskunskap oavsett politisk utgångspunkt är Rousseau ”fader” till det som blev frihetsrörelse och liberalism.

John Stuart Mills utgångspunkt beskrivs som
Mill’s political project stands up to the challenge of devising sound methods for dealing effectively with Victorian concerns: improving the quality of people’s life while satisfying popular political demands and soothing social unrest. He does so by studying social events according to models of the natural sciences, in line with earlier philosophic attempts, although he does not advocate a science of society aimed at predicting the future. Naturalistic explanations of social, political and economic events are only guidance for political reform, yet still valuable as such. In order to back his project, Mill turns to the historical development of societies, as he learns from Samuel T. Coleridge, Auguste Comte and some other French intellectuals. Partly thanks to them Mill realises that while some social elements have changed throughout time, others have not.Concepts and Historical Contexts in Liberalism’s Intellectual Debates: A Study of John Stuart Mill’s Moral and Political Thought; Rosario López Sánchez Doctoral Dissertation University of Málaga 2013

Det är svårt att gå förbi Auguste Comte när John Stuart Mills tankar skall läras ut. Comte [1798 – 1857] anses vara Positivismens ”fader”. Enligt min uppfattning är detta helt riktigt. Intressant läsning (subjektiv uppfattning, ja visst): POSITIVISM AND THE SEPARATION OF LAW AND MORAL, Prof. H. L. A. Hart Som det står i inledningen: ProfessorH art defends the Positivist school of jurisprudence from many of the criticisms which have been leveled against its insistence on distinguishing the law that is from the law that ought to be.

Utifrån den utgångspunkten, en av flera i Positivism, kan John Stuart Mills Liberalism till stor del ha hämtat sin sentens/kärna.

Liberalism och Frihetsbegreppet
Frihet har aldrig vetenskapsteoretiskt eller filosofiskt varit fullständig frihet a la den omhuldade myten att Rousseaus frihetstankar ”Tillbaka till naturen” skulle innebära rätt för varje enskild individ till frihet oavsett om denna frihet trampar på andra individers frihet eller ej.

Liberalismen skiljer sig från det som med nutidstermer kan kallas neoliberalism, flumliberalism etc på två viktiga punkter:

* Liberalism utgår alltid från att det är möjligt att inom lagarna få människor samt samhälle att utvecklas mot mer demokrati och mer frihet UTAN att den vunna friheten kränker andra människors rättighet till frihet.

* Liberalismen utgår alltid från den existerande samhällsynen på ”familj”, traditioner och historia samt vill vidga samhällsynen för att inkludera, inte exkludera, människor i begrepp och bjuda in till att lära sig förstå sin egen historia och utifrån den sin egen samhällssyn.

Liberalism i Sverige
Det finns inget av ”Tyck som jag”-syndrom i Liberalism. De som tror det har missförstått den andra delen av Liberalismens bakgrund som är/var religiös. Grunden är inställningen att Du kanske inte tror på Gud, men Gud tror på Dig d.v.s. de Frisinnade som ena delen av Liberala rörelsen kallades i Sverige fanns ofta bland de som tillhörde Svenska Missionsförsamlingen, inom Svenska Kyrkan, eller i något av de Frikyrkorörelser som förvisso bedrev mission men utan att skriva icke troende på näsan eller försöka framhäva sig själv.

En som ingick i båda grupperna i början av 1900-talet var min egen farfar Fritiof Jönsson som tillsammans med Valdemar Svensson här i Väst fick grupperna att gå samman till ett parti. Än idag finns Frisinnad Tidskrift där chefredaktören så väl skriver om frisinne, strävan att få så mycket frihet som ryms inom lagarna:

Friheten för mig att få tänka fritt och uttrycka mig fritt så länge jag respekterar friheten också för andra att göra detsamma. Frisinne kan också stå för fördomsfrihet, förmågan att möta andra utan förutfattade meningar.
…..
nykterhetsrörelsens starka inflytande i Frisinnade landsföreningen. Och partiet rymde inte bara baptister och missionsförbundare utan också agnostiker och ateister. I dag när ordetfrisinnad ibland används som beteckning för kristna liberaler är detta värt att påpekas.Frisinne och liberalism, Frisinnad tidskrift sida

Liberalism vetenskapsteoretisk bakgrund efter John Stuart Mill
Liberalismen är de individuella idéernas historia. Människans frihet är ett mål inte ett medel. Den som till skillnad från John Stuart Mill numera brukar räknas som Liberalismens fader var John Locke.

John Lockes idéer hade två utgångspunkter:
* Människans natur. Människans grundläggande skyldighet
Människans grundläggande skyldighet och rättighet är självbevarelse, att leva sitt eget liv så bra som möjligt. Människor är i grunden lika i de egenskaper och förutsättningar som krävs för detta. Vi har inga medfödda idéer som visar oss den rätta vägen, men däremot har vi ett förnuft som kan värdera gott och ont och avgöra hur vi bör handla för att överleva, t ex genom produktion och handel.Liberalismen, Locke; Frihetsfronten sida

* Kunskapskritik.
Som svar på Descartes skepticism huruvida säker kunskap över huvud kan existera, kunde Locke med stöd från utgångspunkten i hans kunskapskritik svara att Gud har gett oss förmågan att känna till en viss kunskap – alltså det som är nödvändigt för oss.

Locke förnekar och att det finns medfödd kunskap. Nyfödda barn kan inte veta något om matematik eller Guds existens. Kunskap är enbart grundad på erfarenhet, ett synsätt som brukar gå under namnet empirism.

Lockes var dock ingen utpräglad empiriker i det att han faktiskt gjorde en indelning av kunskapen i tre nivåer – precis som Spinoza gjorde fast ur en annan utgångspunkt.

Den intuitiva kunskapen kommer före vetenskapen och innefattar sådant som kallt och varmt. Den demonstrativa kunskapen är sådant vi kommer fram till genom analys och observation. Till sist finns den sensitiva kunskapen som leds av våra sinnesintryck. Locke, filosofer.se

Under 1800-talet blev det Adam Smiths moralfilosofiska idélära som kom att föra liberalismen framåt. Adam Smith själv levde (1723-1790) och var skotte. Alla hinder för människors egna ekonomiska val skulle försvinna. Staten skulle behandla alla individer lika och samhället skulle rensas från privilegier. Smith ville fullständigt montera ned den kontrollpolitik som har fått namnet merkantilismen. Att förbjuda ett folk att ”använda sitt kapital och sin näringsflit på det sätt det för egen del finner mest fördelaktigt, är emellertid en uppenbar kränkning av människornas allra heligaste rättigheter”.Adam Smiths politik, Frihetsfronten är relativt korrekt värdemässig sammanfattning av Adam Smiths inflytande på den brittiska liberala utvecklingen. Adam Smith kan räknas som frihandelns och nationalekonomiskt tänkandes fader.

Sammanfattning
Det var aldrig frihet a la Rousseautolkares uppfattning som Liberalismen utgick från eller utvecklades till. Där har såväl neoliberaler som flumliberaler gått vilse.

Socialliberalismen har inte heller den fullständig frihet utan någon kontroll som utgångspunkt. Den har traditionell liberalism utgående från frihet under lagar samt önskan att friheten kan ökas inte begränsas utöver att det som skiljer Socialliberalism från vanlig liberalism är en form av etisk samvetes syn, min subjektiva tolkning, där man i välvillig mening är beredd att ge eller önska ge alla samma friheter som man själv subjektivt enligt ”tyck som jag”-syndromet tolkar att samhället bör ge individen oavsett vem individen är, var han/hon är född och var individen önskar leva.

Read Full Post »

som behöver tillbaka till skolbänken! Trodde verkligen inte att Du av alla politiker, nuvarande och tidigare, skulle vara den som trillade i den okunskapskällan och så till den milda grad att Du helt öppet visar Din okunskap om Svenska Grundlagar.

Jag minns åren innan du blev Partiledare dig som en som ofta och gärna diskuterade Yttrandefriheten och Tryckfriheten. Jag minns t.o.m. ett tillfälle när någon, inte säker på vem, tog upp den omskrivna 1984 för att inte tala om ett tillfälle i Skövde när Fahrenheit 451 var uppe till diskussion. Jag minns kampanjtåget i Östergötland där alla vi som var ombord åkte gammalt ånglok sista biten till Vadstena. Aldrig någonsin hade jag kunnat drömma om att en av de som förr stod upp för det fria ordet och som med ord fördömde Nazisternas bokbål på oliktänkande icke politiskt korrekt litteratur skulle trilla i klaveret så till den milda grad att du glömt bort att Grundlagar går över alla andra lagar och att ingen av Sveriges Grundlagar tillåter retroaktiva lagar från nutid i vad som var, observera var, helt lagligt när det gavs ut i form av litteratur, konst o.s.v.

Tycka kan vem som helst. Men att åberopa någon sorts högre position för att försöka stoppa det Fria Ordet utifrån vad som idag anses politiskt korrekt, det visar bara på dålig kunskap i filosofi och argumentationsteknik. Något jag aldrig kunde drömma om att du av alla politiker, du som kallat dig liberal så långt tillbaka jag kan minnas dig, skulle försöka dig på.

Vad du helt har missat är två viktiga bitar utöver att du tydligen inte fick tillräckligt mycket statskunskap med dig för att förstå innebörden i vår Tryckfrihetsförordning där det är Tryckfrihets domstol, inte politiska tyckanden, som avgör vad som får tryckas och i mycket få undantagsfall även förbjuder vidare tryckning. Sverige är inte Nordkorea eller gamla Sovjetunionen! Skäms!

Tintin i Afrika är något som vårdas i Kongo som en del av deras tidigare historia. Vill du verkligen förneka unga rätten att läsa den här i Sverige? Vet Hut! Den är en av flera böcker som är mycket viktig när det gäller att förklara stämningen i hela Europa, tyvärr främst i Sverige inte i Tyskland under åren från 1890 fram till Andra Världskrigets utbrott. Utan den och utan Astrid Lindgrens Pippi Långström är det svårt att idag få unga att förstå att det inte är dagsländor när politiker ändrar beteckningar på företeelser, händelser och det är också svårt att se den helhet som t.ex. finns i Folkpartiet där nu sprickorna mellan vänsterliberaler och frisinnade åter trätt fram. En av de största förklaringarna till att Folkpartiet backat. Utan högt till tak och respekterande av Sveriges Grundlagar som basen för demokrati i Sverige faller det mesta. Även partier som en gång i tiden varit stora.

Bengt Westerberg föreslår lärarlyft mot rasism, SvD 9 november 2012

PS Hälsa till Bonnie
Inger E

Tillägg 12.41 Lärare kan få plugga vardagsrasism, DN 9 november 2012

Tillägg 23.33 Nu har också Göteborgsposten gått i fällan. Tänk om GP som brukar göra sin hemläxa gjort det även denna gången. Det som Westerberg tycker och som GP stöder ingår sedan Grundskollärarutbildningen började runt 1990 och ingår än idag i det som VARJE ÄMNES- och STADIEBEHÖRIG lärare, från de med inriktning på Fritidshem upp till ämneslärare i de senare årskurserna SKALL HA SÅVÄL FÅTT UTBILDNING I som LÄRT IN. Utbilda mot rasism, GP 10 november 2012
– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever

Utbildningsplan Grundlärarexamen, lu.gu.se

Read Full Post »