Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fri- och rättighetr’

Allra först, jag skulle aldrig i hela mitt liv kunna rösta på SD lika lite som jag muntligt eller i val skulle kunna rösta på något parti som står till Vänster om Vänsterpartiet – muntligt kan jag i många frågor hålla med Vänsterpartiet lika väl som alla andra demokratiska partier kan få sakstöd i enskild fråga de uttrycker som jag har. SD är dock undantaget där den enda stora frågan jag delar uppfattning med dem är att Yttrandefriheten och Mötesfriheten gäller lika för vän som för fiende.

Jag blir irriterad, f-ad och mycket ledsen att vi i Göteborg återigen skall få grupper som inte respekterar varandras lika rättigheter oavsett om det gäller politik, fotboll eller ‘enbart’ bråk mellan ungdomsgrupper/fotbollshuliganer/bråkstakar etc.

Vill därför påminna alla om att demonstrations- och mötesrättigheter på allmän plats kan, får och redan är reglerade enligt svensk Grundlag. Det finns begränsningar och de gäller lika för alla.

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen. Lag (2010:1408).

21 § Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Lag (2010:1408).
…..
Regeringsformen 2 kap Grundläggande fri- och rättigheter, § 20 ff

Ett hundratal personer från Nätverket 14 juli har samlats kring Götaplatsen inför söndagens demonstration av islamfientliga Swedish Defence League, SDL som har fått tillstånd att demonstrera på Götaplatsen klockan 12-14 i dag Protest mot islamfientlig demo, GP 14 juli 2013 Av texten framgår att SDL fått tillstånd att demonstera på Götaplatsen klockan 12-13, vilket är helt i enlighet med de rättigheter som skall gälla lika för alla. Jag har mycket svårt att förstå att någon vill gå i deras demonstationståg. Men samma rättigheter och samma begränsningar gäller för alla. Det är varken demonstranter, motdemonstranter (har de sökt demonstrationstillstånd) eller medias rättighet att kräva att åsiktsmotståndare skall undantas från Sveriges Grundlagars fri- och rättigheter. Beklagligt att flumskolan och följdverkningarna av kommunaliseringen av skolan där alldeles för många elever aldrig haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap.

Även Frihetsrättigheter har begränsningar! Vill man försvara Yttrandefriheten och Mötesfriheten, så måste man acceptera att ens värsta motståndare har samma rättigheter som en själv! Allt annat är att förespråka anarki. Faller ens värsta motståndares rättigheter pga brott mot Regeringsformens 1 kap 2§ är det domstol, inte enskilda, grupper eller media som äger rätten att avgöra detta.
Se även Okunskapen om Yttrandefriheten är stor, Norah4you 17 maj 2010
Oroligheter väntas vid demonstrationer i Göteborg, SvD 14 juli 2013
Polisen laddar för kaos i Göteborg, GT 14 juli 2013

Tillägg 14.50 tack och lov tycks det ha gått relativt lugnt till. Ett tiotal danska motdemonstranter ska ha blivit omhändertagna och fördes till arresten på Aminogatan. Flera omhändertogs efter demonstration, GT 14 juli 2013 Varför kommer danska motdemonstranter till Göteborg och beter sig så illa att de blir omhändertagna. Har de inte nog att motdemonstrera mot hemma?

Read Full Post »