Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fosfor’

Västra Afrikas historia.
© Johansson Inger E, Göteborg jan 2015 från gamla PM och noteringar år 1976 framåt.

Bakgrund
Historielösheten lyser ofta igenom när gränser utanför det gamla från Medeltiden kända Europa, landet norr om Medelhavet från klipporna vid Gibraltar bort via Bosporen till det historiskt kända Asia Minor (som största delen av utgörs av nuvarande Turkiskt område). Att ön ute i den Norra Oceanen varit väl känd bland såväl sjöfarare som historieskrivare redan före Romarrikets tillkomst, är något som gått speciellt svenska skolböcker förbi.

”KORRIGERADE”/FÖRFALSKADE HISTORISKA KARTOR
I Sverige och stor del av Västeuropa har det också skett en ren historieförfalskning av gamla gränser som fanns före 1800-talets kolonisationsvåg och gränser som beslöts fram till början av Andra Världskriget.

Har skrivit om hur Medeltida (och tidigare !!!) kartor som går att använda av lärare i Historia samt Geografi inom EU mer än sällan numera visar rent falska gränser ur historiskt perspektiv. Kartor där vi som är vana att arbeta med historiskt kartmaterial direkt reagerar. Speciellt som flertalet i sin A-version (ursprungligt original) eller äldsta B-version (tidig avritning/avskrift av äldre karta eller noteringar till äldre välkända kartor.
Kartor som i nutid ofta finns i original eller senmedeltida avritningar har av något oförklarligt skäl fått se gränser på andra ställen än vad som original i t.ex. Amerikanska Kongressbibliotekets, Uppsala Universitetsbibliotek, Linköpings Stadsbiblioteks Vetenskaplig Bibliotek samt ett stort antal av USA:s, Frankrikes, Italien och Englands m.fl. äldsta universitetsbibliotek. Ofta tillgängliga med början i slutet av 1990-talet i digitaliserad form via närmaste UB.

EXEMPEL PÅ 2000-TALETS FÖRFALSKADE ÄLDRE GRÄNSER
Exempel på förfalskade gränser och ”annekterande” av andra folkgruppers historia finns från Finska Viken (Karelen in mot Ladoga) ner till Ukrainas sk. historia som Svoboda (rent fascistiskt parti) och Krimtaratarerna (inte ursprungsbefolkning på Krim samt i nutidshistoria mest känt av såväl tyska och ryska som oberoende Andra Världskrigets historieskrivare som stödtrupp för tyska SS som var värre än SS).

NOTA BENE
Men det är klart, vi är inte många som tillbringat hundratals timmar i speciellt ljus med vita bomullsvantar som i en del fall alltid behövde kastas och nya tas på varje dag (som minst) för att i detalj gå igenom äldre kartoriginal ofta av tidens tand förvandlade färger till gul färgskala…. Så att någon som haft syfte att försöka påstå osanna utsagor om äldre tiders historiska bakgrund utifrån kartmaterial, försökt är kanske inte så konstigt. Egentligen. En av de märkligaste förfalskningarna jag hittat under senare tid är en av de mest kända kartorna som Olaus Magnus stod för….. märklig för att kartan i original massupptrycktes till framsida för A4-block på 1990-talet 🙂

AKTUELL SAKDEBATT
Precis som ett antal andra av de krishärdar och problemområden i världen som kom i ljuset efter 1968-studentrevolternas år följt av socialiseringsförsök i ett flertal akademiska ämnen, så har under början av 2015 Västsahara samt Västafrikas till Egyptens gamla historiska gränser kommit upp på dagordningen. I mångt och mycket har samma marxistiskt inspirerade historietolkning som den gången kommit upp på bordet. Speciellt när det gäller Västsaharas och nomadiska Ulad Delims långa sammanhållen kulturell, etnisk och områdesförankrings historia. Historia som för vår svenska del (!!!) faktiskt har vissa beröringspunkter med människor kommande från nuvarande svenskt område på ön i den Norra Oceanen. Även om det inte på något sätt, varken i skriftligt bevarat material eller kartmaterial, går att bevisa den av vissa äldre svenska historiker antagna kopplingen mellan Vandaler och nuvarande svenskt territorie….

Västra och Norra Afrikas historia

ORA MARITIMA
Ora Maritima från 300-talet beskriver en handelsväg från Marseilles till Tartessos(Spaniens Atlantkust) och vidare till ”the Oestrymuides” långt i Norr. Oestrymuides sägs ha haft handel med två stora öar Ierne(Irland) och Albion(England).

Ora Maritima överlämnar en beskrivning av sjöfart från tiden då Romarriket ännu inte etablerats. Den historiska bakgrunden från sjöfart 600 BC som av flertalet historiker antagits vara mytisk går till stor del att bekräfta utifrån arkeologiska utgrävningar i Nordafrika, i Spanien, Frankrike (speciellt runt Marseille) samt i England, på Irland (speciellt i Nordirland) samt i det ursprungliga Vikens område som ingalunda sträckte sig upp till Oslofjorden. Men det är en helt annan historia.

Handelsvägarna i slutet av Bronsåldern början av äldre Järnålder gick ofta till sjöss eller längs vattenleder. Kusttrafik samt i mindre omfattning handel med segling ute till havs var dåtidens autostrador. Många historiker från vår tideräkningsbörjan och fram till 1780 har i arbeten av varierande omfattning refererat och analyserat äldre kända handelsvägar och handel över långa avstånd. Ibland har de analyserna senare bekräftats av 1900-talets arkeologiska utgrävningar.

ETRUSKERNA
Ora Maritima tillskrivs Avienus från Volsinii i samtida Etruria. Etruria som låg i Italien motsvaras idag i stort sett av Toscana, Lazio och Umbria. Historiska Etruria hade sin framgångsepok mellan 750 BC till cirka 500 BC. Invånarna där känner vi i nutiden som Etrusker. Logiskt är det alltså inte orimligt att Avienus, vars verkliga namn var Rufius Festus, på 300 talet e.Kr. skulle kunnat ha tillgång till ännu i hans tid bevarade äldre etruskiska texter.

Etruskernas nära kontakter med Mellanöstern under perioden efter 500 BC är väl kända. Mindre kända är att de som sjöfarare seglade på ett område som i sydväst sträckte sig från nuvarande Västra Sahara upp till Norden och österut till de gamla kulturella områden som än idag finns i nuvarande Syrien, Irak och Libanon.

Många är de kulturer som tillskrivits vara ursprunget till etruskerna. Allt från fenicierna via grekiska stammar till basker. Språkligt har etruskiskan som den framträder i de bevarade samt under arkeologiska utgrävningarna funna ”texterna” inte samma bakgrund som latinet. Lämnar den frågan öppen.

VANDALERNA
Vandalerna invaderade Västeuropa och bosatte sig i början av 400-talet i Gaul, område som då tillhörde ”Spanien” Vandalerna hade otur med skörden där de slog sig ned. När kungen Godegisel drog ned genom Europa anslöt sif franker och alaner (alemaner, allemagner) och följde med till sydvästra Europa. Väl nere i Spanien härjade vandalerna till dess att Kejsar Honorius slöt ett fredsfördrag med Godegisel. På villkor att Godegisel och hans män lovade att sluta och röva fick de bosätta sig i västra Spanien. Kort därefter avled Kejsar Honorius.

Godegisels oäkta son Geiseric förde omkring år 429 sina trupper över Gibraltarsund till Afrika. När Geiseric kommit över till Afrika så delades styrkorna i 1000-mannatrupper. Styrkor under Geiseric själv gick samma år in i Mauretanien och Numidik. Geiserics framfart ledde till att den romerska flottan samlades på Sicilien för att gå till anfall mot vandalernas fästen. Till slut träffade Geiseric träffade ett fredsavtal med kejsar Theodosius som drog bort sin flotta från Sicilien.

VÄSTSAHARAS HISTORISKA RÖTTER
I området som vi idag kallar Västsahara vållade Vandalernas styrkor oro främst när det gällde religiösa strider där kristna donaister utmanade den ortodoxa kristna trosläran som var dominerande fram till dess att den muslimska tron spred sig västerut längs nordafrika under 600-talet.

Spanien ansåg sig på 1800-talets slur behöva kolonisera nordafrikas västkust för att stärka upp sin koloni på Kanarieöarna. Spanien stred under nästan 75 år för att under en så kort period som 18 år få vara kolonialmakt bland annat i det område vi idag kallar Västsahara. Det var först 1975 som Spanien fick ge upp området.

Först måste vi klara ut en sak: 1800-tals definitionen på nomader slår helt fel både historiskt och i nutiden. På samma sätt som kurderna drabbats av att ha levt i relativ frihet på samma plats med egen kultur, eget språk och egna ledare oavsett var respektive tidsperiod dragit gränser mellan länder, på samma sätt gäller det för den dominerande gruppen av ”nomadstammar” som minst sedan Dionysius tid dominerade i området vi kallar Västsahara. Dionysius var påve 259 död 268.

Nomadstammen som var den stam som främst stred mot Spaniens trupper kallas Ulad Delim/Oulad Delim. Efter 600-talet har det arabiska inflytandet ökat undan för undan, men folkgruppen har rötter i området redan innan araberna i större omfattning kom dit. För att förstå Polisarios, den väpnade grupp som bildades 1973 när Spanien krossat de tidigare motståndsgrupperna i Västsahara, så behöver man ha med den historiska bakgrunden.

Ulad Delim/Oulad Delim var liksom många av de grupper vi i Västeuropa kallat nomader tämligen bofasta. De flyttade inte med årstider eller drev omkring vallande sina djur, men de var inte bofasta i den bemärkelsen att vi för varje bosättning vid oaser eller där det under en längre tid funnits relativa grönområden kan hitta lång kontinuitet. De flyttade när marken utarmats. Precis som så många icke nomadfolk som idkat svedjebruk och odlat så länge marken gav tillräckliga skördar gjort runt hela vår värld.

Skillnaden var och är att jorden/marken i Västsahara innehåller mycket fosfor. Fosfor ingår som de flesta vet i princip i all konstgödsel. En annan skillnad fram till dess att Marocko, som ALDRIG haft historisk rätt till Södra Sahara, ockuperade Västsahara år 1976, under slutet av 1900-talet gav stora fiskeflottor rätt att fiska längs Västsaharas Atlantkust. Före detta, så fiskade de sk. nomadiska stammarna till husbehov samt sålde i mindre mängder fisk i torkad form till kringliggande länder/folkgrupper. Efteråt så sker ren rovfångst där fisk som inte säljs annat än i nedmald form som fiskmjöl/fiskpulver bl.a. till kycklingindustrin är samma fisk som ett flertal av de mest rödlista fisk/valarterna i Atlanten har som huvudföda.

MAROCKO och FOSFOR
Efter att Marocko invaderade Västsahara 1976 är Marocko helt dominerande land för all världens behov av fosfor.

PERSONLIG FUNDERING
Trots att jag redan 1976/77 var med som FPU-representant när Polisario med stöd av Algeriets ambassadör informerade svenska ungdomsförbund om Marockos ockupation,
Trots att jag senare läst en hel del historia från området,
så är jag kluven. Jag har full förståelse för att Polisario bildades 1973. Jag har full förståelse för att flera ungdomsförbund stödde kravet på självständighet för Västsahara. Jag är väl medveten om ökade skolutbildningen som Polisario ordnat efter 1976 i Västsahara och jag är helt emot att Marocko ockuperar Västsahara.
Men jag måste ärligt säga – att medan Västsahara borde blivit erkänt som självständig stat 1975 och definitivt borde erkännas av FN nu år 2015,
så är jag osäker på hur Polisario utvecklats under de sk lugna åren efter 1990.
Därmed inte sagt att jag tror att Polisarios äldre grupper skulle vara terrorister i ordets nuvarande bemärkelse. Kan ha blivit? Visst. Däremot tror jag att i Västsahara som i många andra områden som ockuperats i arabvärlden, så finns rötterna så djupt nergrävda i myllan att man inte skall vara förvånad över någonting.

Marocko bör få vårt stöd mot terrorism, Bengt G Nilsson journalist och författare på SvD Brännpunkt 10 januari 2015 Marocko HAR INTE I VÄSTSAHARA ATT GÖRA!!! Därmed inte sagt att jag tagit ställning för Polisarios nuvarande ledning och det som sker i Polisarios namn. Därtill vet jag för lite om perioden 1990-2015.

Terroranklagelser led i propagandakrig, Natasa Mirosavic ordf. Föreningen Västsahara, Lena Thunberg och Arto Valtonen Tidskriften Västsahara, i SvD Brännpunkt 13 januari 2015 Om det hade varit så enkelt….. problemet är större än så. Propagandakriget från båda sidor som hördes under andra hälften av 70-talet hörs åter. Syfte och Tendens skiner lika klart nu som då. Avsaknad av Historiskt perspektiv samt analys lika lite nu som på 70-talet.

Det finns de som vill skylla på kolonialism, empiralism, religion, USA, Spanien, Frankrike o.s.v. Den enda av alla ismerna som fanns när problemen började skapa oro för länge sedan speciellt på 600-talet är empiralism…. Annars har det mesta vad gäller gäller gränser stater o.s.v. ändrats gång på gång……

Read Full Post »

för ett mycket angeläget och välformulerat inlägg i matdebatten. Anna Maria Corazza Bildt, GP debatt 2 februari 2010

Som astmatiker som kan få och fått hastiga och snabba ödem i ansikte, läppar och runt ögon, och på kropp av små mängder restprodukter från pencillin och sulfa, är detta en viktig fråga. Inte minst är ursprungsgården viktig när detta kan hända trots att de reglement som finns t.ex. här i Sverige noga stipulerar hur tätt inpå slakt ett djur får ha haft en antibiotika kur.

Utöver det som Anna Maria Corazza Bildt tar upp om märkningen av den mat vi köper, vikten av ett tydligt europeiskt regelverk för vad som skall stå där, så är det också viktigt att bland alla de så kallade Ekologiska produkter; Må gott livsmedel; Svan eller Änglagårdsmärkta livsmedel eller annan märkning, vi konsumenter i hela EU på konsumentsidan också får ett klart och tydligt europeiskt regelverk för vad vi som konsumenter har rätt att kräva att en vara, ett livsmedel skall få ha varit utsatt för vid utfodring av djur, vid odling både ekologisk och icke ekologisk, i form av t.ex. om mark som använts eller där djur betat fått slamavfall från vattenreningsverk utlagt på marken.

Det handlar här inte bara om kadmium utan även om restprodukter av fosfater, perborater, mjukgörare samt restprodukter från av människan använd medicin som i vattenkretsloppet kommit till reningsanläggningar. Tyvärr finns idag inte tillräcklig rening ens teoretiskt möjlig för att detta inte kan hända, och inte har hänt, när slam lagts på åkrar. Speciellt allvarligt är det när det gäller rester från hormonpreparat. Så enhetlig märkning som klargör vad vi har rätt att förvänta oss av livsmedlet, färdig produkt eller råvara som INTE den vi kan få ut direkt i text ens med ett tydligt enhetligt europeiskt regelverk.

Med det lämnar jag tillsvidare de restprodukter från utfordring respektive åkerskötsel och användning som direkt kan anrikas i organism på väg upp i livsmedelskedjan till oss människor. Det nästa som är viktigt att få med i den enhetliga märkningen är om livsmedlet, råvaran eller färdig produkt, i sig har eller kan ha starkt allergiframkallande allergen. Vi är många i Sverige och övriga Europa, kanske mer i Sverige men det har jag inte vetenskapliga belägg för, som antingen själva eller i vår familj har någon som reagerar starkt på skaldjur, fisk inklusive fiskmjöl, soja inklusive sojalecitin (E322) som ju enligt tillverkare själva aldrig kan garanteras vara fri från protein som ju är den vanligaste allergena formen hos sojaallergiker. Därför är det viktigt att det i märkningen framgår om skaldjur, fisk eller fiskprodukt eller sojaprodukt i någon form använts vid utfordring av djur eller i produktionskedjan till färdig matprodukt. Det är beklämmande att en av våra största äggproducenter som jag varit i kontakt med flertal gånger inte förstår vikten av att göra klart om fiskmjöl, eller annan restprodukt från fisk eller skaldjur, respektive sojabönor använts vid utfordringen. Det må låta gott med beteckningar där ekologiska/vegetabiliskt eller något som syftar på god kost med varierande ordbeteckningar utfodrade höns avses. Men för en matastmatiker är det viktigt och för en mor eller far-/mormor är det också viktigt att inte behöva riskera allvarlig astma, ödem, allergisk chock etc när livsmedlet, råvaran eller färdiga produkten serveras.

Vill så slutligen återgå till det här med anrikning. Inte bara rester från hormonpreparat utan även mikroskopiska rester av plastprodukter inklusive den plast som idag används runt mat trots att samma plastråvara redan i slutet på 70-talet på producentens produktblad hade uppgift som vi då förmedlade vidare till livsmedelsproducenter att den inte bör användas i livsmedelshanteringen så att plasten ligger dikt an färsk mat mer än maximalt 1-2 dygn, allt detta har redan ställt till det när det gäller fortplantningsförmågan hos djur i vår natur. Djur vi antingen själva äter av. Djur som andra djur äter av och där ämnena anrikas. Djur som är utrotningshotade såväl i befolkade områden som i Arktis och Antarktis. Det är alltså viktigt att EU får ett enhetligt regelverk, men det är också viktigt att konsumentsidan via någon form av informationsbank där uppgifter om ovanstående finns att få tag i på varje språkgrupps egna språk samt godkända minoritetsspråk. Vore tacksam om även den frågan beaktades.

Allra sist vill jag säga att det är beklämmande läsning att se hur Gryab här i Göteborg är totalt okunniga om vad rötslam och annat från slamavskiljning i reningsverk kan ställa till med när livsmedel slutligen hamnar på allas våra bord. Beklämmande läsning Nödvändigt att återföra fosfor till avloppsslam, Gryab representanter GP debatt 31 januari 2010

Read Full Post »

Per Jonsson, professor i sedimentologi vid Stockholms universitet, tillbringar sommaren på den engelska kuttern Sunbeam, ett stort träsegelfartyg, i skärgården. Han och hans kolleger återbesöker bottnar och djup där man tog prover på 90-talet.

– Jag har gjort nästan all min forskning från den här båten.

Vi befinner oss i Älgöfjärden, en bit ut i skärgården utanför Värmdö­landet. Här sänker Per ner sin så kallade geminihämtare, en enorm grävskopa med stora plaströr, och plockar upp sediment från botten. Vi börjar på 27 meters djup.

– Nu kommer sanningen att avslöjas, ropar Per Jonsson.

Upp kommer en mörkgrå sörja som luktar ruttna ägg. På toppen av bottenprovet ligger en vit hinna av svavelbakterier som sprider sitt os.

– Jaha, här var det klart och tydligt. Situationen har inte förbättrats sedan 90-talet.

Det är en död havsbotten. I utskärning kan man se årsringar av sediment som lagt sig på botten. Själva förekomsten av årsringar är ett dåligt tecken. Det visar att det inte finns några bottendjur som rör runt i leran
Vattnet mår sämre än väntat, DN

Se även Verkligt problem rent vatten, Norah4you 11 juli 2009

Read Full Post »