Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Förvaltningslagen’

och lagar att t.ex. socionomer som kan komma att sitta och fatta beslut, t.o.m. myndighetsbeslut, är inhyrda och inte direkt anställda? En sak med lärarvikarier och även tillfällig personal i vård. Där handlar det ju inte om myndighetsbeslut utan alla som är inne har ansvarig anställd som har att stå för ev. beslut. Men myndighetsbeslut? Så vitt jag har fått lära mig och kan läsa mig till är det inte tillåtet. Myndighetsbeslut faller inte under något som kan delegeras ner, utförandet efter beslut är något annat. Inte annat jag kan se är det brott mot Säkerhets- och Offentliglagstiftningen, Förvaltningslagen m.m.

FÖRVALTNINGSLAG (1986:223)
Inkommande handlingar
10 § En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Underrättas en myndighet särskilt om att ett telegram till myndigheten finns hos ett företag som driver televerksamhet, anses telegrammet komma in redan när underrättelsen når en behörig tjänsteman.
Kan det antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på en postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommer en behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag.
Ett telegram eller annat meddelande som inte är underskrivet skall bekräftas av avsändaren genom en egenhändigt undertecknad handling, om myndigheten begär det. Lag (1993:611).

KOMMUNALLAGEN 1991:900
Kapitel 6 Styrelser och övriga nämnder
Delegering av ärenden inom en nämnd
33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §.

En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens vägnar. Lag (1997:550).

34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68)

Undrar hur någon i sitt stilla sinne kan få det till att en inhyrd person är en behörig tjänsteman…… 😛
Banandemokrati pga flumskola är min tolkning av hela problematiken!

Inhyrd personal vanligare i kommuner, GP 9 oktober 2012
Inhyrd personal vanligare i kommuner, SvD 9 oktober 2012
Inhyrd personal vanligare i kommuner, Aftonbladet 9 oktober 2012
Inhyrd personal vanligare i kommuner, Skånskan 9 oktober 2012
Inhyrd personal vanligare i kommuner, Hallandsposten 9 oktober 2012

Read Full Post »

Nu går skam på torra land, om den inte gjort det innan! Von oben beslut om det ena och det andra visar på stor okunskap om vad som står i Sveriges Grundlagar och aktuella lagar om annat. Hur i hela fridens namn har Socialdemokrater lyckats välja så fel att de som sitter i Göteborgs ledning och i nämnder är som om vi levde i en diktaturstad där nomenklaturan får på alla andras bekostnad använda pengar till icke av svensk lagstiftning för kommuner tvingande ändamål samtidigt som det saknas lagstadgad rättighet för barnfamiljer att få dagisplats inom rimlig tid och andra utsatta grupper inte precis fått det lättare utan tvärt om. Vad sysslar de med?

Handlingar och beslut mörkades, GP 19 februari 2012
Gunilla Bergström krävde själv att affären hölls hemlig, GP 19 februari 2012 Med vilken rätt krävde hon? Vilken rätt gav henne rätt att kräva?
Spåren efter brevet slutar hos Hulthén, GP 19 februari 2012
Anklagelser om svågerpolitik, GP 19 februari 2012

Som om det inte var nog med att flytta en julgran på Gustav Adolfstorg för att radion av alla ‘behövde platsen’ samtidigt som kommunen nekade föräldrar med försörjningsstöd extra bidrag för att även deras barn skulle kunna få julklapp;
Som om det inte var nog med att det redan på Göran Johanssons tid beslutats (Hur?) att bandyisbana på Heden för 80.000 kr/vecka skulle finnas hela vintern, samtidigt som många unga i och utanför klubbar är hänvisade till icke barn- och ungdomsvänlig tid om de vill åka skridskor om det nu är det viktigaste när många av ungdomsgårdarna inte har råd att ha öppet alla kvällar och än mindre hela lördagen och söndagen.

Var och hur i hela fridens namn har dessa valda och ovalda beslutsfattare modell S med flera fått sin samhällskunskapundervisning. Knappast av ämnes- och stadiebehöriga lärare. Får hoppas att Socialdemokraterna inte internt lärt ut något liknande. Jag är förvisso moderat, men jag har innan Göran Johansson avgick inte haft mycket att invända mot kommunstyrelsens ledande parti det jag såg och hörde om innan dess. Fanns skavanker och affärerna var inte något jag tror att han med sitt rykte skulle accepterat om han känt till.

Tillägg 09.02 Malin Lernfeldt: Odemokratiske Alfons, GP ledarsidan 19 februari 2012

Read Full Post »

ÄVEN för Försäkringskassan precis som Förvaltningslagstiftningen! Det innebär att DU i Ditt arbete begår brott mot svensk Grundlag när Du överhuvudtaget tror att ordet ‘kan’ i Sjukförsäkringslagen innebär att handläggare på försäkringskassan till skillnad från alla andra handläggare i Offentlig verksamhet skulle ha rätten att sätta sig över vad specialister som uttalat sig i enskilda ärenden – oavsett om det i Ert fall gäller läkarintyg om arbetsförmåga eller i andra myndigheters fall t.ex. utsläpp i grundvatten. Du har gått över Dina befogenheter. Ingenstans i gällande förordningar eller lagstiftning finns någon skrivning som gett Er fria händer att bortse från specialisters utlåtanden. Inte heller har Ni befogenhet och kunskap nog att uttala Er om vad som finns, observera inte lediga jobb, för arbetsmöjligheter på arbetsmarknaden. Ni har varken medicinsk kunskap eller kunskap om svensk/nordisk/europeisk arbetsmarknad. Att låta handläggare, i vissa fall t.o.m. inhyrda, ja jag känner till sådana fall, avgöra om Försäkringskassan överhuvudtaget skall diarieföra samtliga inlämnade handlingar och vilka av dessa handlingar som skall skickas ens till Era egna förtroendeläkare, är en subjektiv vädering som står i klar strid med Regeringsformens 1 kap 2§!

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

Förstår så väl att Ni på Försäkringskassan försöker få det till att Ni utifrån Förvaltningslagstiftningen inte skall behöva ta in expertis. Dock bör Ni noga betänka vad som står i klartext i
3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.
Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas dock alltid om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2006:306
).” Svensk Grundlag samt de grundläggande friheterna och myndigheters skyldigheter som finns angivna i Regeringsformen kan Ni inte utan vidare trampa på!

Nu blir det ännu värre, Aftonbladet 25 december 2010
De kollar dig – men ingen kollar F-kassan, Lena Melin Aftonbladet

Sverige behöver en Författningsdomstol!!!!!

Read Full Post »