Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Förvaltningsdomstolen i Luleå’

Vad är det för vansinne som drabbat svenska domstolar, politiker och jurister? För något vansinne måste det väl ändå vara när det gång på gång händer att de som borde kunna läsa innantill och som samtidigt i sin yrkesutövning förutsätts vara väl bevandrade med Sveriges Grundlagar och Sveriges Lagar inte kan Grundlagarna????

Nu börjar det här bli tröttsamt. Ända sedan november 1971 har jag gång på gång fått förklara för såväl politiker som jurister VAD det i verkligheten står i de lagar som beslutats om i Sveriges Rikes Lagar. Det var då jag på ett politiskt möte ‘råkade’ kläcka ur mig att men det står redan i klartext i lagen om ett förslag som mer än ett svenskt Riksdagsparti tänkte ställa som valfråga i kommande Valrörelse….. De, statsvetare och politiker den gången, hade svårt att förstå så jag fick koppla in specialist som varit med när den första miljölagens paragraf om Vattenrening togs för att de tillslut efter mycket om och men lyckades fås att förstå att de saknade ordkunskap och ordförståelse att förstå de lagar som redan fanns 🙂

HJÄLP! SVERIGE BEHÖVER EN FÖRFATTNINGSDOMSTOL utöver att varje svensk skolelev bör garanteras att hans/hennes lärare i ämnet Samhällskunskap är ämnes- och stadiebehörig. Vad som händer när detta inte varit fallet, har vi svenskar sett otal exempel på från såväl kommunala tjänstemän och politiker samt jurister ända upp till Högsta Förvaltningsdomstolen.

I måndags meddelade förvaltningsrätten i Luleå ett tjugotal domar i mål rörande radio- och tv-avgift. Målen gäller personer som fått avgiftskrav från Radiotjänst AB men överklagat. Bedömningen som förvaltningsrätten gjort gäller om en internetansluten dator är en tv-mottagare. Alla som överklagat har fått avslag.

Bedömningen följer förarbetet i Prop. 2005/06:112, avsnitt 15.2 Avgiftssystemet: De som kan ta del av ett schemalagt tv-utbud ska betala radio- och tv-avgift oavsett distributionssätt. Det räcker alltså enligt rätten att man kan ta emot tv-utbudet för att mottagaren ska uppfylla lagkravet i 1989:41 om att den ska vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program, även om utrustningen främst används till andra ändamål. Ohållbar syn på TV i datorn, SvD 27 juni 2013

Det är inte tillfylles utifrån Svensk Grundlag, Regeringsformens 2 kap 10§ eller utifrån Europakonventionen artikel 7 att hänvisa till en proposition 2005 SOM INTE klargjort att man med distributionssätt inkluderar nätsändningar via Internet. Observera att vid tidpunkten ifråga fanns det i de flesta svenska hem antingen satelitmottagare eller kabeltv om man inte hade annan mottagare. Det stod inte i klartext att avgiften som fick tas ut från och med den propositionens läggande omfattade mottagning i något annat än den TV-apparat som vid tidpunkten då propositionen lades var det alternativ som fanns! Ingen Författningsdomstol i något demokratiskt land skulle godkänna Förvaltningsrätten i Luleås tolkningar. En Förvaltningsrätt är INTE en Författningsdomstol!

Retroaktiv lagstiftning är förbjuden enligt Regeringsformen 2 kap 10 § och Europakonventionens artikel 7.

Regeringsformen 2 kap 10§

10§ Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks. Inte heller får någon dömas till svårare brottspåföljd för gärningen än den som var föreskriven då. Vad som föreskrivs här om brottspåföljd gäller även förverkande och annan särskild rättsverkan av brott.
Skatt eller statlig avgift får inte tas ut i vidare mån än som följer av föreskrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen att det finns särskilda skäl för det, får en lag dock innebära att skatt eller statlig avgift tas ut trots att lagen inte hade trätt i kraft när omständigheten inträffade, om regeringen eller ett riksdagsutskott då hade lämnat ett förslag om det till riksdagen. Med förslag jämställs ett meddelande i skrivelse från regeringen till riksdagen om att ett sådant förslag är att vänta. Vidare får riksdagen föreskriva undantag från första meningen, om riksdagen finner att det av särskilda skäl krävs i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris. Lag (2010:1408).

Konkret betyder detta att det inte är möjligt för Radiotjänst att kräva TV-avgift på datorer och mobiler som teoretiskt sett skulle kunna ta emot TV men som är inköpta Innan ett skriftligt förslag lämnats till Riksdagen eller ett av Riksdagensutskott där det klart framgår att den lagtext som Radiotjänst åberopar för sin rätt att kräva avgift även omfattar de från tidpunkt då det skriftliga förslaget lämnas omfattar från den tidpunkten inköpta datorer och mobiler. De datorer och mobiler som var inköpta INNAN ett sådant förslag getts till Riksdagen eller/innan Riksdagen inte Radiotjänst fastställt att datorer och mobiler skall omfattas av TV-licens, får inte omfattas!

Europakonventionen artikel 7

No punishment without law
1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed.
Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed.
2. This article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognised by civilised nations.

TV-licenslagen speglar inte dagens teknik, SvD Opinion 11 juni uppdaterad 24 juni 2013
TV-avgiften har överlevt sig själv, SvD Opinion 14 juni uppdaterad 24 juni 2013

Det är en av de bärande bitarna i varje demokrati att INGEN lag får vara oförutsägbar. Om du t.ex. handlar en vara som är tillåten och fri från avgift vid en tidpunkt och det inte finns klart uttryckt att det kommer att bli avgift framledes på varan, så är det inte tillåtet att retroaktivt besluta att vara inköpt innan detta klart uttryckts i en regeringsproposition än mindre innan denna tagits av Riksdagen skall avgiftbeläggas!

Read Full Post »