Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Försvarsmakten’

Senaste i raden bland politiker att trilla i okunskapsfällan, dvs visa upp att de antingen inte lyssnade så de lärde in eller inte haft ämnes- och stadiebehörig lärare årskurs 7 i Grundskolan, är Hans Linde riksdagsledamot (V) och Elin Engström distriktsordförande (V). Inte för att jag någonsin skulle rösta på Vänsterpartiet, men jag vill ändå säga att Vänsterpartiet må ha åsikter jag inte alls delar, men okunniga om var HUVUDANSVARET ligger när det gäller en frågas som hamnar på mer än ett bord, det brukar de inte visa så ofta som vissa andra 🙂

Nu ligger Försvarsmaktens ansökan på miljöminister Åsa Romsons bord. Sedan 2011 bereds frågan på Miljödepartementet. Den utdragna processen har bidragit till än mer oro och osäkerhet runt framtiden för Göteborgs skärgård. Tyvärr verkar beredningen av ärendet att dra ut än mer på tiden. Vi måste erkänna att vi har svårt att se hur detta skulle vara en svår eller komplex fråga; för en miljöpartistisk minister borde beslutet vara självklart. För inte är väl Miljöpartiet berett att kompromissa bort miljön och de boende i Göteborgs södra skärgård?Ska det skjutas ännu mer i skärgården Romson?, Hans Linde riksdagsledamot (V) och Elin Engström distriktsordförande (V) på GP debatt 11 april 2015

Hela Sverige skall försvaras. Även Göteborgs skärgård. Delar av Göteborgs skärgård ÄGER svenska Försvarsmakten och de områden det gäller, behöver kunna försvaras i skarpt läge. Det finns inte en enda som flyttat ut till något av tidigare eller nuvarande skyddsområde som inte känner till detta. Det är inte bara Stockholms skärgård som skall försvaras eller bara där övningar skall ske. Det är INTE miljöministern om än Åsa Romson brukar vara den som gått i okunskapsfällan och försökt utvidga sina domäner, det är i Regleringsbrev som utfärdas av sittande regering till Försvarsmakten utifrån det som föreslagits i Försvarsutskott och beslutats i Riksdagen som hur svenska soldater skall få öva för att klara sin uppgift att Försvara HELA Sverige.

Så själva frågan om skjutande hör inte hemma på Miljöministerns bord – däremot hör frågan om t.ex. alla från Andra Världskriget fortfarande existerande hinder på botten allt från förlista båtar som läcker olja till vapen som dumpats eller på annat sätt hamnat på havsbotten. Skilj på frågor som handlar om behov för Sveriges Försvar att öva på plats i hela Sveriges skärgård och ev. nedskräpning oavsett när, var och hur denna nedskräpning sker.

Read Full Post »

Det allvarliga kan vara att Sverige inte vaknar upp förrän det är försent. Svenska Försvaret, psykologiska såväl som Militära och Civilförsvaret, inklusive Hemvärnet, har under en lång räcka år rustats ner. Drömmar om en bättre värld där vett och reson skulle vara ledstjärna har gjort svenska politiker hemmablinda. Det handlar inte om vett och reson varken i Ukrainakonflikten, i Syrienkrisen, i Gazakriget som Israel för eller när det gäller Internationellt nödvändiga samordnade aktioner för att få bukt med ultraextremism på yttersta sidorna av det politiska spektrat.

Demokrati måste alltid försvaras, oavsett hur den ser ut. Och ut ser den. Inte lika enkelt att definiera demokrati som de som utifrån ämnes- och stadieobehöriga lärares lektioner någon gång för länge sedan brukar sägas vara ”Folkvälde”.

Demokrati som begrepp brukar sägas härröra från Aten under Antiken där Demos Kratos som betyder Folkvälde. Så enkelt är det dock inte.
…..
Det finns två sorters demokrati.
* Direkt demokrati tillämpas i nutid i stort sett endast i Schweiz. Direkt demokrati är när större och betydelsefulla frågor avgörs i öppna folkomröstningar och där de ledande i landet i princip är tvungna att följa det beslut som framkommer vid folkomröstningen. Undantag finns i vissa frågor, men är här överkurs. I Schweiz direktdemokrati kan människor om tillräckligt många vill lyfta en fråga till folkomröstning även tvinga fram en sådan. I en direktdemokrati har också alla vuxna medborgare rätt att delta i t.ex. kommunala fullmäktigemöten och säga sin mening.

* Representativ demokrati även kallad Indirekt demokrati Sverige har ett slags representativ demokrati. Nu är detta inte så enkelt att förklara för en monarki som en republik kan vara lika demokratiska och båda kan ha representativ demokrati. Jämför under äldre tider i Sverige under perioden närmast före Gustav III:s sk. statskupp som ledde till envälde. Representativ demokrati kan tolkas olika i demokratiska stater.

…….Många av de viktiga besluten på lägre nivåer tas i nämnder där få eller ibland ingen stått på listan för respektive partis valsedel i val där vi lagt vår röst.

På ett sätt kan det ifrågasättas om detta är demokratiskt fullt ut. Skillnaden står mellan två synsätt: det där den valda gruppen anses skickad nog att besluta om vilka som mer skall utses. Det andra synsättet utgår från att det är individen som röstar som avgör vilka representanter för ett parti som skall få vilka positioner.
Detta andra synsätt finns i t.ex. USA där det är väljaren som väljer vem som skall få vara t.ex. domare, polischef o.s.v. genom att trycka på knapp eller kryssa för den som skall väljas.
Demokrati

Vilka länder som är att betrakta som demokratiska utifrån att de har Yttrandefrihet, Tryckfrihet o.s.v. är inte heller det enkelt att besvara. Alla friheter oavsett var har sina begränsningar. Den viktigaste begränsningen är oftast att skydda de av respektive lands Grundlag/Konstitution fastställda lagarna för hur landet skall kunna fortsätta vara demokratiskt. Den viktigaste begränsningen i samtliga länder som vi idag utifrån FN:s Mänskliga Rättigheter betraktar som demokratiska är något som varje land har i sin konstitution: Rikets säkerhet måste skyddas från icke parlamentariska enskildas samt gruppers försök att gå utanför de ramar som konstitutionen ger för att hota att/och ändra landets politiska och militära av Riksdag eller liknande fastställda Grundlagar/Konstitution samt även försöka förändra lagar fastställda av landets beslutande organ och de av landet underskrivna Internationella avtalen.

Vi har allt annat än fred i världen. Hotbilden mot Sverige är inte ”bara” den gängse refererade, Ryssland. Inom Sveriges gränser förekommer desinformation av varierande grad. Den sk. personliga integriteten är viktig. Inte tu tal om det. MEN, och det är viktigt att hålla i minnet: Varje person som använder nätet har med nödvändighet för att få tillgång till nätet, mjukvara m.m. SJÄLV godkänt att myndighet inom (samt även utanför landets gränser) äger rätten att få veta vad som sker om t.ex. Rikets säkerhet hotas; om personen själv är misstänkt eller medlem i en grupp som är misstänkt för utomparlamentarisk verksamhet som hotar landet eller är av grov brottslig art etc. Finstilta i avtal, vad är det?

Vad gäller Ryssland är det viktigt att känna till Rysslands historia samt skillnaderna som trots allt finns mellan Sovjetunionen och nutida Ryssland. Den som ledde Sovjetunionen hade i princip full kontroll på den politiska, ideologiska och militära sovjetiska arenan. Den som idag leder Ryssland, President Putin, behöver Dumans tillstånd till stort antal utrikespolitiska beslut. Problemet med Ryssland är att vi inte har en aning om Vad kommer efter Putin, Norah4you 16 juli 2013 Det vi vet, eller alla som är intresserade borde känna till, är att det under flera år pågått en maktkamp mellan Ryska Armen, Ryska Kyrkan samt ett antal olika ”oliktänkande” på skilda positioner på den demokratiska respektive politiska tavlan. Denna maktkamp förekommer även inom Duman samt i den Ryska Armen. Gammelkommunister, Stalinister, Trotskister samt de som förr kallades Vitryssar (ofta Tsarister ibland diverse Nationalistiska grupperingar) gör framtiden oviss.

Denna ovisshet har kristalliserats ut i Ukraina. Historiskt har Ukraina endast ockuperat Krimhalvön med Sovjetunionens goda minne under 60 år. Ukraina har till skillnad från Ryssland undantaget Kievrusiska riket ALDRIG haft makten i Krim än mindre är de sk. Krimtartarerna ursprungsbefolkning (kom långt efter de svenska Ruserna som byggde upp landet som blev Ryssland). Ryska har talats på Krim sedan Olof Skötkonungs dotters tid som Furstinna av Kiev. Nordisk/svensk gotiska finns dokumenterad från 200-talets slut fram till 12-1300 talet som officiellt språk vid sidan om rusiska. Ukrainska var ett marginalspråk på Krimhalvön. Östra Ukraina däremot har först under Sovjetunionens tid sett större rysk befolkning. Den gruppen som flyttade in flyttade in av militära skäl. Gruppen har historiskt sett varit opålitlig varje gång förändring skett i maktspelets Kreml. Detta var situationen från Katarina den storas tid fram till Sovjetunionen föll.Samma har historiskt sett gällt i Ryssland öster om Ukrainas gräns.

Påverkar detta Sverige?
Ja det gör det. Främst för att Sverige tillhör EU och det finns ett större antal vänsternissar och högerfötter inom EU efter det senaste valet. EU är så långt ifrån stabilt som önskvärt vore. Om man nu röstade för EU. Vilket jag inte gjorde. Ser dock att EU i en hel del frågor ställt minimikrav som förbättrat på den svenska civila sidan.

Militärt är det något annat. Sverige har rustats ner sedan 80-talet. Socialdemokraterna har stått för de nedskärningar som fått värst konsekvenser för möjligheterna att försvara hela Sverige. Sverige är idag i ett mycket dåligt läge sett ur möjligheterna att försvara hela Sverige. Vi vet vad vi har i vårt närområde. Vi vet inte vad vi får inom de närmaste 20 åren. 20 år? Teoretiskt sett om inte kostnader för materiel och löner följde andra delar av Sveriges kostnadsutveckling, så vore det möjligt men tveksamt att Sverige som helhet skulle kunna försvaras år 2035. Det tar tid att bygga upp det som raserats. Kostar mer än vad något av de svenska politiska partierna i Riksdagen har en susning om. Minimibehovet för att trygga Sverige rimligt år 2025 är 40 miljarder extra direkt samt 10 miljarder extra per år de närmaste 10 åren. Minimi.

Sverige behöver ett psykologiskt försvar, Jakob Ljungman på SvD Brännpunkt 18 Juli 2014

Sverige behöver mer än ett psykologiskt försvar värt namnet. Personligen oroar jag mig inte så mycket för de Baltiska Staternas säkerhet som sådan. Faran ligger i vilka som kommer till makten efter President Putin. Gammelkommunister, Stalinister, Trotskister samt även Tsaristerna minns alltför väl kriget mot Japan i början av 1900-talet. Samma situation råder idag som då. Ryska Ishavsflottan har lång väg att gå om de skall till konflikthärd var som helst på jordklotet. Utöver de ubåtar m.m. som inte ligger i hamn utan seglar året runt, så har Ryssland endast två segelvägar ut på världshaven om vi räknar bort Stilla Havsflottan. Antingen måste de gå ut via Bosporen för att nå östra Medelhavsområdet med annat än flyg och raketer/robotar. Eller så behöver de kunna ta sig ut via Bälten. För att göra det senare, så är det fara värt att Gotland samt södra Sverige hamnar i farozonen samma ögonblick som de Baltiska staterna i en framtid skulle kunna hotas.

Sveriges politiker och media gömmer huvudet i sanden. Det löser inga problem. Tvärt om.

Read Full Post »

kanske är det därför någon förde fram hennes namn så hon blev Försvarsminister? För frågan är i vilket parallellt universum den svenska Försvarsministern lever i? Karin Enström tillbakavisar Mikael Odenbergs angrepp.

– Jag delar inte den bilden. Vi har stärkt vår försvarsförmåga sedan 2006 och vi ska fortsätta stärka vår försvarsförmåga, säger hon.
Hon påpekar att försvarsanslagen höjts under de senaste två åren.

– Vi har höjt anslagen. Förra året för materiel och för i år anslagen när det gäller personalkostnader, säger Karin Enström.Enström slår tillbaka mot försvarskritiken, DN 14 januari 2014 Vad hjälper ‘höjda’ anslag om de inte täcker upp kostnadsförändringen från det att något är beslutat att beställas tills dess det är beställt; när ‘höjda’ anslagen inte räcker till för att täcka nödvändig övning och utbildning av redan anställd personal där personalens löner fått släpa efter för att anslagen inte ens följt index? Som sagt – hon har inte varit ett generalsämne, är det inte och lär nu ha gjort bort sig för alltid. Det är tillåtet att vara dum. Dumt att bevisa det!

Odenberg sågar försvarspolitiken, GP 14 januari 2014 Det gör han rätt i!

Anders Björk, tidigare M-försvarsminister liksom även Mikael Odenberg varit en gång, säger: – Jag har all förståelse för Mikael Odenbergs uttalanden, säger han.

– Jag har själv sen mycket lång tid tillbaka sagt ungefär samma sak. Jag är också förvånad över hur regeringen agerat de senaste åren.

Anders Björck riktar sig direkt till statsminister Fredrik Reinfeldt:
– Jag är besviken och bekymrad, och förvånad över att han inte dragit några andra slutsatser.

Enligt Anders Björck har Folkpartiledaren Jan Björklund rätt när han talar om oron för den militära upprustningen i Ryssland.
– Det är därför jag är så förvånad, säger Björck.
Anders Björcks hårda kritik mot Enström, Expressen 14 januari 2014

Karin Enström (M) håller tal om försvarsförmågan, Aftonbladet 14 januari 2014 Skall hon tala om Försvarsförmågan av huvudstaden? Som Göteborgare vidhåller jag att det bästa med Stockholm är tåget till Göteborg…..
Odenberg sågar M:s Försvarspolitik, SvD 14 januari 2014
Allan Widman stöttar kritiken mot försvaret, Expressen 15 januari 2014

Read Full Post »

Nato behöver oss. Det är dags att våra politiker slutar upp att vara Naiva trädkramare till politiker Hela Sverige inte bara Stockholm skall försvaras. Hela Sverige skall leva!

Det är inte så att Sverige idag eller ens så länge Putin sitter vid makten i Ryssland behöver Nato till närmelsevis lika mycket som vi inom den närmaste 10 års perioden kommer att behöva Nato. Rötterna till det redan pågående spelet om vem som skall få makten i Ryssland går tillbaka till när Jaroslavs död. Jaroslav var Olof Skötkonungs svärson i giftermålet mellan Ingegerd (i Ryssland känd som Anna, en av Rysslands första helgon). Rötterna har alltså inte bara att göra med de som blev gammelkommunister, trotskister i det dolda, stalinister och sk. frihetskämpar i ryska delstater gentemot Rysk-Ortodoxa kyrkan. Kan man inte ett lands historia, är det svårt att spå framtiden.

Det blir väl ingen annan råd än att Löfven och Reinfeldt får ställa sig tillsammans och sjunga någon av alla de sånger som handlar om en drömvärld som inte funnits, inte finns och med största sannolikhet aldrig kommer att finnas. Om de inte tar varandra i handen och sjunger We shall overcome….some day. vill säga

Naiva politiker är inget att hålla i handen när åskan går!Naiva trädkramare till politiker, Norah4you 14 januari 2014

Lika hård som ett löskokt ägg, SvD ledarsida 14 januari 2014 Om svenska försvaret och Natofrågan.
Björklund vill återinföra värnplikt, DN 13 januari 2014 Bra tanke om man i allmän värnplikt utöver det som fanns förr också inkluderar värnplikt inom vård av äldre och sjuka samt ser till att under värnplikt utbilda så många som möjligt i enklare sjukvård samt ge möjlighet att skaffa körkort för bil och lastbil. Hela samhället skulle tjäna på detta inte bara i orostider.

Read Full Post »

är något jag aldrig trodde att skulle förekomma under längre tid i det parti jag röstar på, Moderaterna. Men så är det. Lika naiva trädkramare finns bland regeringens moderater som någonsin Socialdemokraternas Löfven och Co som talar om Asien som oroligt hörn av världen. Ursäkta alla trädkramare, men verkligheten gäller.

Verklighetens Sverige

Verkligheten i Europa, inom EU och utanför EU:s gränser är så långt ifrån lugn och stilla som tänkas kan. Vänsternissar en del samma som på 70-talet andra barn till dessa eller vildvuxna rosor som vuxit upp runt Stureplans allt annat än vattensprutande oaser lika obotligt historiskt okunniga och naiva om nutiden som en del som falskeligen säger sig verka för en bättre miljö samtidigt som de begär in pengar för att rädda isbjörnar trots att varje enskild isbjörn vid årsskiftet precis som vid alla årskiften de senaste 100 åren som minst haft egen yta motsvarande halva staden New Yorks yta, alltså inte bara halva Manhattan.

Vart en hel del pengar har gått utan att redovisas, det är frågan. Inte har de gått till att stärka Sverige inte. Varken militärförsvarsmässigt eller civila försvaret av vår gemensamma grund för att få fortsätta som fritt land. Civila försvaret? Ja jag syftar på det som inte brukar räknas in av vanlige Svensson i det som kallas Totalförsvaret: Rent vatten, fungerande kommunikationer såväl vad gäller transport av människor som distribution av mat. Men å andra sidan, har svenska media helt missat att vi här i Sverige de senaste fem åren under medias och Oppositionens klagan på t.ex. järnvägsnätet har haft samma ställverk och samma växlar som trots att de helt bytts ut ändå av någon outgrundlig anledning fortsätter att gå söner. Alltså inte bara vanligt underhåll….. Har media och politiker missat alla tillfällen då reservsystem för energi inte fungerat. Ofta år efter åt på samma sjukhus och andra viktiga ställen runt landet?

Sverige mer än Stockholm

Sverige är mer än Stockholm. Det är gott och väl om Stockholm försvaras. Men hur skulle Stockholm klara sig utan Norrlands järnindustri och vattenfall? Hur skulle Stockholm klara sig om transporterna till sjöss och på land inte längre fungerar. Samtidigt som svenska försvaret rustats ner sedan 1968 och framåt, främst av Socialdemokrater historiskt sett fram till GP:s andra regering, så har Sverige också blivit mer och mer energiberoende när det gäller viktiga funktioner som uppvärmning av hus vi bor i oavsett om eget hus eller flerbostads hus. Vattnet vi dricker kräver mer energi idag än tidigare för att driva nödvändiga pumpar, reningsverk och avloppssystem så att vi får drickbart vatten och kan rena från föroreningar. Vad vore vattenhålet vid Stureplan om alla normala nödvändiga funktioner i övriga landet slagits ut. En samlingspunkt för naiva som snabbt skulle tvingas växa upp i en allt annat än fridfull och demokratisk omvärld.

Naiva politiker

För många politiker idag är EU, fast då utan att de satt sig in i skillnaden mellan Sverige och de flesta andra EU-länderna när det gäller Nato, svaret på alla lösningar. Oron inom EU handlar inte bara om den mycket viktiga försvarsfrågan. Oron handlar heller inte bara om den ekonomiskt instabila Euron. Trots att de frågorna är underordnade den historiska verklighetens långa rotskott, så går naiva politiker troende att ett Europas Förenta Stater skulle vara lösningen. Det hade möjligen varit en lösning på 1800-talet, men idag är det som att lägga tunga taktegel på ett hus där man tagit bort viktiga bärande balkar. Sedan kan man mycket väl finna både positiva och negativa sideffekter av att vi är med i EU. Inte tu tal om det. Men det gäller att ta bort skygglapparna.

I land efter land inom EU jäser det p.g.a flera olika omständigheter. En gemensam omständighet är att det förekommit felaktiga uppgifter som spridits om vad demokrati innebär och varför det är viktigt att försvara den demokrati vi har. Det är inte möjligt att som naiva gröna trädkramare gå och tro att vi lever i en Rosseaus frihetsdrömvärld som aldrig funnits i verkligheten.

Lika lite som det är möjligt eller ens lämpligt att låta varje människa få tillgång till all kunskap om allt, lika lite är det möjligt att bortse från att det krävs försvar inte bara i form av militärt försvar, hemvärn m.m. för att försvara den demokrati de flesta av oss är bereredda att stå upp för. De flesta? Ja bortsett från vänsternissar till vänster om det svenska Vänsterpartiet och högerfötter till höger om Sverige Demokraterna.

Desinformation sprids via media som matas med allehanda falska och halvfalska uppgifter som de som lärde in sin Samhällskunskap, sin Fysik, sin Kemi, sin Biologi och sin Historia borde kunnat se igenom om de bara fått verktygen. Verktygen i form av källkritisk analys i stället för att fås att tro att allt går att hitta på nätet och att det som står på nätet är sant. Lika lite är det att lita på som när en äldre släkting till mig för tjugo år sedan använde sig av läsande av Svensk Damtidning för att få reda på vad som hände i Sverige.

Hårda ord? Ja så är det. Men nu har jag fått nog av naiva trädkramande politiker som likt strutsen gömmer huvudet i sanden eller vänder sig på andra sidan för att somna om när problemen, verkliga problem, sätts på bordet!

– Regeringen har kört fast, säger förre försvarsministern Mikael Odenberg (M) i en intervju med DI.
Reinfeldt sågas – av sin egen ex-minister, Aftonbladet 14 januari 2014
vad står det då i den intervjun? Jag bara undrar för inte fick jag fram den intervjun vid sökning på di.se. Borde stå på nätet också…..
Reinfeldt försvarar försvarspolitiken, Expressen tv 13 januari 2014
Hårt S angrepp mot försvarspolitiken, GP 13 januari 2014
Så långt så gott men när samme Löfven säger: Stefan Löfven (S) gav i dag sin syn på den säkerhetspolitik han vill se framöver.

Han varnade också för Kinas framfart och situationen i Korea.
– Risken för krig där är långt i från över, säger han.
Risken för krig är långt i från över, Aftonbladet 13 januari 2014 Hm hur står det till med kunskaper i svenska språket? Långt ifrån vore mer riktigt….

Inte utan att jag är glad att jag inte har Löfven vid min sida om den lede fi kommer 😛 Asien i all ära men det är i vårt närområde som getingbon och bålgetingbon finns! Säkerhetspolitiskt osäkert närområde, Norah4you 4 oktober 2013> respektive Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Det är inte dagens situation i Europa och världen som går att förutsätta att den är densamma om 10 år eller om 20 år. Det tar minst 10 år om vi satsar extra 40 miljarder här och nu samt 10 miljarder varje år INNAN vi får ens upp ångan och har pengar inte bara för materiel utan också för utbildning samt samträning. Visst är det bra med samarbete med Finland….. men hur bra har Sverige försvarat Finland genom historien och hur bra har Finland trots stora mänskliga uppoffringar i form av lidande och liv kunnat försvara sig själv?

Nu fördjupar vi samarbetet, Försvarsminister Karin Enström (Sverige) och Försvarsminister Carl Haglund (Finland) på SvD Brännpunkt 14 januari 2014

Naiva okunniga politiker är naiva okunniga politiker även om de fått försvarsutbildning och tjänstgjort i försvaret. Sveriges försvarsminister är en katastrof. Säger jag som är moderat. Det är lika tokigt som när Mogens Glistrup sa sina berömda ord om Danmarks försvar. Mogens Glistrup föreslog att man skulle ersätta Danmarks försvar med en telefonsvarare som sa Vi ger oss. på ryska
Tokiga idéer blir inte bättre för att det är politiker som framför dem.

Sant är att Löfven och Socialdemokraterna stoppar Natodebatten lika mycket som Reinfeldts envisa motstånd till att ta upp frågan på bordet.
Löfvens tabu stoppar debatt, Ledarkrönika GP 14 januari 2014
Reinfeldt: Svenskt Nato-medlemskap inte aktuellt, DN 12 januari 2014

Sant är också Lätt slå ut Sverige med störningar i sjöfarten, GP debatt Hans Corell ledamot i Örlogsmannasällskapet m.m., Dag Klackenberg ledamot i styrelsen för Folk och Försvar m.m., Peter Nordbeck viceamiral (p), ledamot i Krigsvetenskapsakademin m.m., Leif Vindevåg ledamot i Krigsvetenskapsakademin m.m. på GP debatt 12/13 januari 2014 Sverige är ett avlångt land beroende av mycket energi och goda transporter på land och i hav.

Sant är även att Sverige som litet land behöver Nato mer än Nato behöver oss. Som Utbildningsminister Björklund, fd lärare på Försvarshögskolan uttrycker saken: Björklund: ”Sverige med i Nato senast 2020”, Aftonbladet 13 januari 2014

Miljömupparna är inte heller de annat än naiva: Rödgröna sprickan i försvarsfrågorna, Expressen 14 januari 2014 alldeles för många är naiva. Miljömupparna är inte bara naiva, de har inte ens gjort sin hemläxa om vad som ger Sverige inkomster och kritiserar Jas-export som vore det brända kolbitar de inte vill ta i.

Det är inte så att Sverige idag eller ens så länge Putin sitter vid makten i Ryssland behöver Nato till närmelsevis lika mycket som vi inom den närmaste 10 års perioden kommer att behöva Nato. Rötterna till det redan pågående spelet om vem som skall få makten i Ryssland går tillbaka till när Jaroslavs död. Jaroslav var Olof Skötkonungs svärson i giftermålet mellan Ingegerd (i Ryssland känd som Anna, en av Rysslands första helgon). Rötterna har alltså inte bara att göra med de som blev gammelkommunister, trotskister i det dolda, stalinister och sk. frihetskämpar i ryska delstater gentemot Rysk-Ortodoxa kyrkan. Kan man inte ett lands historia, är det svårt att spå framtiden.

Inflikat tillägg 15 januari 2014.
Ommålad politisk karta i Sverige
I och för sig bör ingen som kan sin svenska historia och vet hur man gör källkritisk analys förvånas att Vänsterpartiet visat sig stå på mer demokratisk och realistisk grund än en del miljömuppar och samtliga autonomagrupperingar till vänster om svenska Vänsterpartiet. Men ändå. Försvarsveckans stora nyhet:
– Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson, Torbjörn Björlund, har krävt högre försvarsanslag och talat om dramatiska ökningar från dagens 1,15 procent av BNP. När jag talade med honom efter hans framträdande så sade han att det handlade om att på sikt nå upp till spannet 1,5-1,7 procent av BNP. Det handlar i så fall om tvåsiffriga miljardbelopp i ökade försvarsanslag.”Mest uppseendeväckande är att V vill höja försarsanslaget, SvD 14 januari 2014

Det blir väl ingen annan råd än att Löfven och Reinfeldt får ställa sig tillsammans och sjunga någon av alla de sånger som handlar om en drömvärld som inte funnits, inte finns och med största sannolikhet aldrig kommer att finnas. Naiva politiker är inget att hålla i handen när åskan går!

Read Full Post »

Obligatorisk mönstring en sak, men OM vi skall återinföra någon form av allmän värnplikt genom denna obligatoriska mönstring,
SÅ är det frågan om det är vettigt att sikta på att endast 20 % skall gå vidare till ”mer traditionell mönstring” med tester.

Vi har ett annat läge idag än vi hade på t.ex. 70-talet. Det är förvisso så att vi i första hand måste se till att stärka det militära försvaret.

Men vi har även ett behov att täcka utbilda och täcka upp för att se till att vi i ett skarpt läge har tillräckligt många utbildade inom sjukvård och äldrevård. Alla kan inte bli läkare, sjuksköterskor eller ens undersköterskor. Frågan är dock om vi inte bör som minimum som minst 70 % % av alla som genomför obligatorisk mönstring skulle kunna få en 3-4 månaders utbildning i elementär sjukvård där 3/4 av tiden skulle kunna vara praktik hos idrottsföreningar och andra ställen i samhället där det definitivt inte skadar med att det på plats finns de som lär sig sårvård, vanliga A-B-C (andning, blödning, chock) samt får lära sig att prata med människor som råkat ut för något.
Skälet för detta förslag är två bitar:

* I normalläge så behöver vi få fler som kan hjälpa till när något händer. Utbildningen som obligatorisk mönstring kan leda till, skulle vara lämplig av två skäl: Unga idag saknar ofta någon praktik att hänvisa till när de söker sitt första jobb. Oavsett om en ung idag är utan arbete eller läser vidare, så behövs fler kunniga i samhället. Samt: Förr när de flesta unga män gjorde värnplikten och många av oss unga kvinnor gick med som frivilliga, så fick stor del av svenska folket en grundläggande sjukvårdsutbildning

* I skarpt läge då de som gått vidare vid en obligatorisk mönstring för att få något som motsvarar gamla värnpliktsutbildningen, så kommer de som fått sjukvårdsutbildningen där att vara inkallade och inte ute i vanliga samhället. Det behövs bättre grundtrygghet för sjuka, handikappade och äldre speciellt i skarpt läge.

Vi bör tänka längre än 20 % som går vidare till tester. 20 % som går vidare för att via tester kan gå vidare mot Försvaret är inte dumt, men inte up to date med 2000-talet.

Socialdemokraterna vill snabbutreda en obligatorisk mönstring för alla män och kvinnor över 18 år.
-Syftet är att skapa ett starkare band mellan svenska folket och försvaret, säger Peter Hultqvist (S), ordförande i försvarsutskottet.
I steg ett handlar det om en mönstring via webben, därefter skulle tjugo procent av årskullen kallas in för en mer traditionell mönstring med olika tester.
S vill utreda obligatorisk mönstring, GP 7 oktober 2013
S vill snabbutreda obligatorisk mönstring, Expressen 7 oktober 2013
S vill utreda obligatorisk mönstring, Aftonbladet 7 oktober 2013
S vill utreda obligatorisk mönstring, SvD 7 oktober 2013
S vill införa allmän mönstring igen, DN 7 oktober 2013

Sedan tycker jag ärligt talat att politiker skall hålla fingrarna borta från detaljstyrning. Vi har förvisso en försvarsminister som haft viss militärutbildning. Men ack så skraltig har denna visat sig. Hur stor kunskap om verkligt försvarsbehov kan då de övriga politikerna i Sveriges Riksdag ha….. alldeles för lite för att ha den makt som de har haft och som raserat ett fungerande svenskt försvar!

Read Full Post »

du skämmer ut Sverige ännu mer inom och utom landet!

Hur i hela fridens namn har vi moderater, för jag är moderat, lyckats få en så okunnig person till Försvarsminister till råga på allt en som trots allt har någon militärutbildning och mellangrad?
Gäller inte meddelarskyddet även Försvarsanställda?

– Jo, det är sådan lagstiftning det behöver tas hänsyn till, både till sekretesslagstiftning och yttrandefrihets- och tryckfrihetsgrundlagar. Försvaret jagar läckor efter SvD:s uppgifter, Försvarsminister Enström till SvD 26 april 2013

SVENSK GRUNDLAG GÄLLER ÖVER ALLA ANDRA LAGAR! Kan en Försvarsminister inte ens grunderna som var enda svensk skolelev SKALL ha lärt in när det gäller svenska Grundlagar för att vara berättigad att få ‘godkänt’/ha uppnått kursmålet för godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9, då är det mycket illa ställt med svenska Grundskolan. Detta är ett utmärkt exempel på varför inte personer utanvidare skall kunna hänvisa till lång erfarenhet av att vara lärare i Samhällskunskap utan att ha kunskaperna själv. För nog måste väl ändå Försvarsministern ha råkat ut för sådan lärare om Försvarsministern inte ens kan det svenska Samhällssystemet på sina tio fingrar?

Och hur i hela fridens namn har Tisäter på Försvarsmaktens informationsstab fått sin tjänst? – Vi har inte haft några stridsflygplan över Gävle, sa Marie Tisäter på Försvarsmaktens informationsstab till Aftonbladet.
Mystiska planen identifierade ”Det är våra JAS”, Louise Levin på F21 i Luleå till Aftonbladet 26 april 2013
Om det finns folk på informationsstaben på Försvarsmakten som inte har den blekaste aning om att alla flygplan har transponder som gör att de registreras på radarskärmar, och inte vet vart hon skall ringa utan tar sig för att ringa ”samtliga flottiljer i södra Sverige”, så har vi alldeles för många som inte borde vara på de platser de hamnat på. Men det är Försvarsministern som är högsta ansvarig för att Försvaret skall ha tillräckliga anslag för att kunna ha kvalificerat folk på alla positioner. Så avgå Försvarsministern innan du skadar Alliansregeringen och i förlängningen Sverige ännu mera.

Read Full Post »

är det så dags att reagera…… Vi var många som redan i slutet av 1980-talet och under 1990-talet talade om för de som bara ville rusta ner, att det för ett land som inte tillhörde NATO och som ligger där Sverige ligger var och är orealistiskt att göra detta. Sverige stod med byxorna på trekvart förra gången verkligheten knackade på…… Dags att reagera nu och inse att det krävs mycket pengar under en tioårsperiod för att hela Sverige skall gå att försvara mot angrepp.

Ryskt flyg övade mot svenska mål, GP 22 april 2013

Danmark kan inte försvara Sverige, Ledarkrönika Aftonbladet 23 april 2013 Nej någon måtta på drömmar måste väl ändå samtliga svenska politiker ha. Varför skulle Danmark vara berett att försvara Sverige? Försvara Öresundsområdet kanske för att försvara Köpenhamn, men inte mer.

Stärk försvaret av närområdet, försvarsdebattörerna Dag Sundström och Per-Egon Johansson på SvD Brännpunkt 23 april 2013 Det borde vara ett minimikrav som varje svensk har rätt att ställa på våra politiker att de är beredda att göra. Och då inte bara med amfibiebåtar…..

Vid vägs ände. ÖB har sagt att Sverige måste få hjälp senast en vecka efter ett angrepp. Men Nato har ingen skyldighet att hjälpa icke-medlemmen Sverige. Vi måste inse att ett djupgående beroende av en försvarsallians inte kan kombineras med militär alliansfrihet, skriver Allan Widman, försvarspolitisk talesman i FP. Svenska stridskrafter helt beroende av NATO, Allan Widman (FP) på DN debatt 23 april 2013 Han har helt rätt.

När verkligheten knackar på dörren hjälper det inte med aldrig så fina dataprogram i spelmoduler. Verkligheten är något annat än teori och helt annat än önskedrömmar om en helt fredlig värld.

Se även Verkar pågå maktkamp i Ryssland, Norah4you 22 april 2013 samt Ryska snuvan, Norah4you 5 augusti 2012

Read Full Post »

Sverige liknar Glistrups danska förslag om en telefonsvarare som svarar ‘Vi ger oss’. Att Sverige senaste 20 åren i skuggan av förhoppningarna när Sovjetunionen föll ihop blivit en bananmonarki där politiker precis som när det gäller skolan och vården de senaste 40 åren urholkat det som en gång fanns. Hur i hela fridens namn har så många tokiga beslut kunnat fattats?

Analys visar låg försvarsförmåga, GP 14 februari 2013
Försvaret inte gjort för att försvara Sverige, Sveriges Radio 14 februari 2013 så klagar Socialdemokraterna som var de som tillsammans med Vänstern var drivande i att köra Försvarbudget på extrembantning…..
Analys visar låg försvarsförmåga, SvD 14 februari 2013
Analys visar låg försvarsförmåga, Aftonbladet 14 februari 2013

Det är inte gratis att försvara ett land. Det krävs stora pengar inte för ett nu rådande dagsläge utan för att vara beredda, om och när det behövs. Det krävs också vilja att försvara hela Sverige.

Björklunds backlash, Expressen 12 februari 2013
Många otrygga med försvarsförmågan, SvD 14 februari 2013 visar amatörernas marknad när svenska försvarspolitiker enligt SvD-artikeln slår bakut när de för höra att det krävs cirka 10-12 miljarder mer per år för att få underhållsförmågan åter. Rena amatörer är Sveriges försvarspolitiker om de inte inser att dessa pengar inte räcker långt. För att återfå den försvarsförmåga Sverige hade före 1980, krävs minst 40 miljarder kr mer/år under ett antal år. De pengarna krävs utöver omprioriteringar för följande som är baskrav:

1. Inköp av och planering för inköp inklusive utvärdering innan kravspecar skrivs.
Orsak: Försvaret har nämligen ofta moderna system – det är brist på personal som sänker uthålligheten. se SvD artikeln, är en sanning med mycket stor modifikation. Det där med moderna system, är vad gäller IT-sidan lika ‘modernt’ som om du (likt mig själv) inte skaffar ny mobil vart annat år eller graderar upp din dator. Det räcker inte ens OM man idag har något som är modernt:

Skälen är:
1. Det som är helt fabriksnytt idag, tar tid innan det är helt infört. Inte bara ett år. Det måste alltid anpassas till annan material och till behov som ständigt förändras.

* IT-säkerheten samt energiförsörjningsreserver behöver förbättras och byggas ut. utöver underhållsförband är detta en av Sveriges största försvarsbrister. Bara för att säkra energiförsörjning i ett läge där någon lede-Fi relativt enkelt på mark slår ut kraftförsörjningen för vårt samhälle inom någon eller möjligtvis två veckor, krävs stora investeringar. (Vilka i sig skapar ett antal kvalificerade jobb som kräver andra jobb ända ner till enklare jobb som utför det som behöver utföras för att energiförsörjning i skarpt läge skall kunna vara säkrare än idag.

2. Utvärdering av vad Sverige som minst behöver för att försvara hela landet.
Orsak: Politikerna har lyckats fördärva en hel del av det som är nödvändiga baskrav från kommunalnivå och upp.
– tryggandet av rent vatten för såväl försvar som för vanligt folk;
– säkerställande av baskrav för trygg sjuk- och hälsovård i händelse av att vi antingen skärs av från övriga EU eller direkt attackeras.
– tryggande av livsmedelsproduktion som klarar vårt eget lands folk, såväl försvar som civilbefolkning.

Skälet är:
* Det hjälper inte OM vi får fler människor utbildade att jobba i underhållsbataljoner, om det inte finns råvaror, mat och drivmedel tillräckligt för att dessa underhållsbataljoner ens skall kunna ha något att serva framåt i försvarsledet med.

3 Utbildning och vidareutbildning av militära pedagoger avseende såväl nuvarande försvarsrelaterade samt materialrelaterade frågor.
Det krävs också utbildning och vidareutbildning avseende Historia, såväl svensk historia och omvärldshistoria från 1900 och framåt.

Orsak: Försvaret skall vara till för att försvara samhället. Om inte de som skall försvara samhället har tillräcklig kunskap om våra nuvarande Grundlagars tillkomst och de olika ismerna, så står sig den vanlige soldaten slätt när det gäller att förstå och kunna se helhet i beslut som fattas. (Alltså breddkunskap för alla samt spetskunskap där så behövs.)
Skälet är att svenske medborgaren idag ofta inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Historia och Samhällskunskap. De allra flesta har idag inte utbildats i skolan att se helheter utan fått duttkunskaper som gör att de har svårt att se igenom påståenden om det ena eller andra i svenska samhället. Vilket i sig gör att det saknas förmåga att fatta egna beslut om vad som är sanning respektive icke sanning. Nog så allvarligt i vanliga civila frågor.

Ännu allvarligare när det handlar om att en av de i dagsläget farligaste bitarna är desinformation (inte bara om försvaret) som lätt sprids via sociala medier och tidningar samt radio om både det ena och andra. Utan ordentlig utbildning från pedagognivå och ner till den enskilde soldaten att ens bedöma vad som kan ha orsakat, respektive orsakat, olika situationer under 1900-talet, så får man inte tillräckligt hög försvarsvilja. Detta kräver i sig att Sverige blir öppnare med vad som hänt före Sovjetunionens fall.

—————

Totalförsvaret, som det en gång kallades men ändrat namn många gånger innehåller flera ben som alla kostar pengar. Alla pengar handlar inte om att de skall ut till ‘vanliga’ försvaret. Livsmedelsförsörjning, logistikkunskap och analysförmåga, Vattenförsörjning, Energiförsörjning samt även Vägnät och Järnvägsnät måste rustas upp. Inte i morgon, men börja planera för det redan nu. Totalkostnaden blir mer än 40 miljarder/år sett över hela samhället. Men amatörer till försvarspolitiker som inte ens kan se helheten som krävs för att Hela Sverige skall försvaras de skadar mer än de hjälper.

Se även: När amatörer analyserar hotbild, Norah4you 12 februari 2013

Read Full Post »

så går det som det gått med svenska Försvaret. För de allra flesta politiker, även om de plockats från lägre nivåer av officersgrad ute i försvarets verksamhet, eller om de suttit ett antal år i Försvarsutskottet är lika amatörmässiga i kunskapshänseende som om Volvo PV plockat in någon av alla Volvoälskare som tagit fina foton på Volvobilar för reklamblad!
Jag trodde i min naivitet att det skulle bli ordning på torpet, observera ordning i detta sammanhang handlar om att skaffa människor som har historisk, geografisk, teknisk och militär utbildning på en nivå där de som minst läst vetenskapsteori och sannolikhetslära i 3 ämnen. För det är inte bara militär utbildning på officiersnivå eller intresse av försvarsfrågor det handlar om. Inte heller handlar det om erfarenhet från ett vapenslags verksamhetsområde. Försvarsfrågan handlar inte enbart om vilka vapen som skall användas. Då hade det varit enkelt.

Trodde botten var nådd när Juholt som ändå varit ordförande i Försvarsutskottet uttalade sig mot svenskt deltagande i Libyenkrissen visade total okunskap om JAS styrka och varför just JAS var lämpligt. Nu trillar okunskapsuttalanden in från alla möjliga håll. T.o.m. från vår nuvarande Försvarsminister som själv är utbildad officer, må vara i Amfibieförband. Att det då kommer helt snurriga uttalanden från journalister även på SvD, kanske inte är något att förvåna sig över…. Försvarsministern: Invasionshot mycket osannolikt, DN 11 februari 2013

Ta Björklunds försvar seriöst, GP 12 februari 2013
Tydlig försvarsspricka i Alliansen, DN 11 februari 2013
I nyckfull jättes skugga, DN ledarsidan 12 februari 2013
Mer verkstad i försvarspolitiken, SvD Ledarsidan 12 februari 2013
KD vill också stärka försvaret, Skaraborgsbygden.se 12 februari 2013

Dummaste inlägget hittills står Wolfgang Hansson Aftonbladet för när han ger tre skäl till att det inte finns något hot:
Skäl ett: Ryssland vågar inte.
…..Skäl två: Ryssland har inget intresse av att invadera Sverige. Man har nog med problem på närmare håll.
…….
Skäl tre: Ryssarna startar från en låg nivå. ….

Tre skäl till varför den ryska björnen inte är så farlig, Wolfgang Hansson Aftonbladet 11 februari 2013 :
* Skäl ett faller. Subjektiv värdering utifrån dagens situation eller frågeställarens egen uppfattning om problem är aldrig ett giltigt argument för eller emot någonting. Fallacies så det sjunger om det!

* Skäl två faller. Det är inte dagens situation utan morgondagens när de ryska inre problemen kommit till ytan och bubblan eventuellt börjar spricka så Ryssland som vi känner det i geografisk utsträckning hotas, det är då det rent generellt sett är lättare att ena ett land som Ryssland genom att se yttre hot. Nato vågar Ryssland knappast ge sig i kast med. Men för att säkra ryska fartygs trafik på Östersjön, genom Bälten och Öresund skall vi ingalunda som svenskar bortse från rysk invasionsrisk i det läget.

* Skäl tre faller. Den låga ryska nivån som fanns år 2000 finns inte idag och var även den långt över den förmåga som Sverige skulle klarat av ens år 2000. Vår försvarsförmåga är inte bättre utan sämre idag.

Konkurrent om titeln dummaste inlägget i debaten står Jan Blomgren på Svenska Dagbladet för….
”Ryska hotet betydligt överdrivet” , Jan Blomgren i Perspektiv på SvD 11 februari 2013 NEJ hotet är ingalunda överdrivet. Hotet här och nu från Putins Ryssland är inte det som diskuteras när Sverige och svenska journalister gömmer huvudet i sanden likt myten om strutsen. Putin har händerna fulla med alla inrikesproblem. Ja så är det här och nu.

Utdrag ur min bloggartikel Ryska snuvan: Vad vi ofta glömmer bort är att den mångkulturella problematiken som en del ser det, andra ser mångkulturell utveckling som positiv (jag tar inte ställning i sakfrågan här) vållat stora brytningsproblem inom Ryssland som vi knappast kan föreställa oss och som har armar in i nutidens Ryssland.

Sedan kom Lenin, Stalin o.s.v. Inte blev Ryssland mer demokratiskt. Förutsättningarna fanns inte. Adeln i Ryssland växte och fick allt mer makt från slutet av Medeltiden. Dvs raka motsatsen till i t.ex. Norge.

Slaveriet fanns länge kvar inom Tsarriket. När väl en rysk tsar Alexander II år 1861 avskaffade livegenskapen, så innebar inte bara det i sig en stor förändring (och i demokratisk riktning) i Ryssland. De revolutionära krafterna som senare ledde fram till kommunismens uppgång växte då folk vågade prata mer med varandra. Samtidigt så kände tsaristernas stödgrupp den rika ryska adeln stor oro och landet var i gungning redan innan Alexander II mördades av revolutionärer 1881. Hans efterträdare sonen Alexander III gift med den danska prinsessan Dagmar kom genom äktenskapet att anta en allt mer tyskfientlig hållning vilket i sig vållade inrikesproblem som begränsade den utveckling i demokratisk riktning som fadern genomfört genom livegenskapens avskaffande. Detta tillsammans med Alexander III:s stora problem revolutionärerna som låg bakom faderns död resulterade i att Alexander III mer och mer blev en patriarkalisk despot som pläderade för och verkade för ‘gammelryska seder, normer och bruk’. Längre och längre från demokratibegreppet som vi känner det. Det inkluderade skärpta lagar och förhållanden speciellt för icke rysk-ortodoxtroende som muslimer och mongolättlingar av olika tro.

Så kommer vi fram till den siste ryske tsaren Nikolaj II av Ryssland som gick ännu hårdare fram än fadern. Första Världskriget bröt ut och tsaren avsattes och mördades senare av ryska revolutionärer som kom att bilda Kommunistpartiet i Ryssland.

Under Stalintiden växte despotism och maktmissbruk. Människor omflyttades inte bara sändes till t.ex. Gulag. Nya oroshärdar skapades tack vare detta i stora delar av dåvarande Sovjetunionen. Oroshärdar som endast sovjetiska krigsmakten och kommunistpartiets envälde klarade av att hålla på mattan.

Det är bakgrunden till dagens situation. En bakgrund som i sig från 1600-talet och fram till idag präglats av maktkamp mellan ryska ledningen, först tsarer sedan kommunister och efter 1989 av Gorbatjov och Jeltsin fram till Putin idag; ryska militären som först hade adeln som var de drivande och ledande senare kommunister och idag är det osäkert vilka grupper som står bakom dem (Putin behöver dem för att hålla ihop ‘sitt’ mångkulturella problemrike) samt revolutionärer och religiösa grupperingar. Ryska snuvan, Norah4you 5 augusti 2012

Det handlar om samma maktkamper inom Ryssland idag som det gjort i alla tider vi känner till: Maktkamp mellan de som utåt sett styr Ryssland, numera Putin som behöver vara lierad med endera av två av de andra stora maktgrupperna i Ryssland: Ryska militären vars hjälp varje rysk ledare behöver för att hålla samman det stora riket och Rysk-Ortodoxa kyrkan som även under Sovjettiden hade stort inflytande i vad som skulle beslutas när det gällde själva riket. Även i Ryssland har det religiösa inflytandet nere på invånarnivå luckrats upp när den ekonomiska situationen förbättrats. Förbättrats mer för vissa och mindre för andra samtidigt som motsättningarna mellan olika religioner samt inom de kristna grupperingarna som finns vid sidan om Rysk-Ortodoxa kyrkan. Till detta skall läggas de stora grupperna, för de är betydligt större än vad svenska media och politiker antingen känner till eller vill erkänna, av gamla kommunister, ofta rena stalinister, och de etniska grupperna som vill frigöra antingen en hel rysk delstat eller del av densamma. Vad vi har kvar över tid är varierande starka män i ryska ledningen och ett starkt uppgraderat ryskt försvar som även om de pratar mycket är vana vid att följa beslutet av ledningen i Ryssland.

Under Putin är det knappast någon fara. Men det syns i den debatt som sipprar ut att kampen om makten när Putin väl avgår någon gång redan börjat. Det är den situationen som mycket väl kan slå snett ur internationellt säkerhetsperspektiv, det har den ofta gjort i Ryssland, som vi har att ta med i beräkningen. Inget nutida läge utan en situation som mycket väl kan uppkomma 5 eller 15 år från nu. Att rusta upp svenska Försvaret till rimlig nivå tar som minst 10-15 år!

Read Full Post »

Older Posts »