Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Forskning’

om moraset i svensk kunskap fortsätter som det gjort bland svenskfödda ungdomar som kommer till Universitet och Högskola med svenska kunskaper som motsvarar vad som förväntas av en 13-åring?
Konsten är inte att få alla med på tåget mot högskola och universitet. Konsten är att se till att alla som kommer till högskola och universitet har de kunskaper som krävs för att de skall kunna gå ut med examen!

Behörighet till högre studier nyckel att få fler unga i arbete, Ibrahim Baylan och Cecilia Dalman Eek (S) på GP Debatt 28 mars 2013

Se även Svenska språket och skolans förfall, Norah4you 28 mars 2013 samt Studera vidare ingen mänsklig rättighet, Norah4you 22 mars 2013

Socialdemokraterna inser inte till skillnad från Lars Ohly (V) att det viktigaste för att få unga i arbete är att se till att de får lära sig läsa och lära sig förstå det de läser vid så tidig skolålder som möjligt!

Dock är det viktigt att börja ‘hemma’. Det måste ställas höga krav på de som skall få läsa på lärarhögskola. Att det nu förekommit att 0,1 räckt på Högskoleprovet är skandal. Minimum för att komma in på lärarutbildning borde vara 1,0 av 2,0 möjliga. Har mycket svårt att förstå att man inte gjort Högskoleprovet obligatoriskt samt satt gräns för de som vill undervisa andra. Höj kraven på våra lärare nu, Expressens ledarsida 28 mars 2013 Har helt rätt i resonemanget i den frågan.

Read Full Post »

Det finns ingenting i de Mänskliga Rättigheterna som ger en enda person rätten att kräva att bli godkänd för att kunna läsa vidare! Vänligen läs noga igenom punkt 1 under Artikel 26:

Artikel 26
1. Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära undervisningen skall vara obligatorisk. Yrkesundervisning och teknisk undervisning skall vara allmänt tillgänglig. Den högre undervisningen skall stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet.

Så var det med det. Det finns ingenting som ens ger någon person rätten att kräva att få läsa vidare på gymnasiestadiet. Det är mycket bra att vi i Sverige har den förmånen. Det är mindre bra att många av de som kommer till gymnasiet inte ens är behöriga i alla de ämnen som krävs för att få läsa vidare på gymnasiet! Något gick allvarligt snett under Alla skall med åren.

Ett av de absolut värsta klavertrampen lyckades tyvärr Erik Arroy, ordförande för Sveriges Förenade Studenter, med att göra:
eftersom undervisningen inte premieras i närheten så mycket som forskningen saknar de verktygen och förutsättningarna för att bedriva en pedagogisk verksamhet Diskutera lärarnas kompetens i stället, Erik Arroy ordf. SFS i Metro 21 mars 2013

Hur någon kan komma in på ett Universitet eller en Högskola utan att i grunden ha klart för sig att det är forskning och utbildning från grundnivå till forskare som är ett Universitet och en Högskolas viktiga bit. I denna bit ingår inte att stå och lära ut kunskaper på samma sätt som man gör i Grundskolans ‘Alla skall med’, inte heller att lära ut på det sätt som Gymnasielärare skall lära ut. En student som kommer till ett Universitet och en Högskola SKALL ha alla grundkunskaper som krävs för att kunna läsa och förstå en text. Inte bara en svensk text utan som minst även texter på engelska. I många ämnen är det också viktigt att kunna läsa och förstå tyska, franska och latin för att kunna tillgodogöra sig de stora inläsningssjok som krävs på första terminens kurs i ett ämne! Det handlar inte om universitetslärarens pedagogiska förmåga utan om att universitetsläraren har rätt att fordra/kräva att de grundkunskaper som ämnet kräver finns och ordförståelse/ordkunskap är tillräckligt stor. Egentligen borde Högskoleprovet vara obligatoriskt för ALLA att ha gjort med tillräckligt bra resultat visat för att kunna få läsa utan att läsa en gammeldags propp innan man börjar läsa ett ämne!

Studietekniska tips
Jag börjar med det som för de flesta är det svåra: Hur i hela fridens namn skall man kunna läsa 1000 sidor litteratur från ena veckan till den andra, eller till veckan efteråt, när man läser vid universitet?

Den som inte kan klara av att läsa in upp till 1000 sidor själv i kurslitteratur + fördjupningslitteratur + utgivna kompendier, den har i ärlighetens namn tagit sig vatten över huvudet. Det är INTE så att universitetet är en matarstation där allt som skall läras in skall gås igenom! Tvärt om. Föreläsningar är till för att introducera nya områden och nya frågor, för att visa var tyngdpunkten i inlärningen ligger samt för att ge djupkunskap i just det som studenterna skall läsa in den närmaste tiden. Det är alltså 100% fel när studenter de senaste åren krävt att få mer lärarledd undervisning på universitet. Universitetslärare är historiskt och idag i hela världen till för att hjälpa till att ge verktygen för att eleverna skall förstå HUR de skall läsa in och peka på DET de skall läsa in samt att ge studenten de vetenskapsteoretiska grunderna som krävs för att studenten skall lära sig att analysera de texter studenten läser såväl källkritiskt Vem har skrivit Vad och Vad är Syftet samt att vid seminarier och andra tillfällen klara av att validera och analysera det lästa utifrån om argument som förs fram är giltiga argument som KAN leda till en hållbar Slutsats Universitet och Högskola är ingen maskin som skall spotta ut x-antal per läsår!

Kalle Bäck, Professor och Prefekt vid Linköpings Universitet, för många känd som den Kalle Bäck som skrivit om Svärmödrar och Torrdass, lärde ut följande teknik när jag läste Historia:

* Börja med att läsa vad som står i inledande avsnitt, ingress etc och läs sedan sammanfattningen i slutet. DÅ har Du stor chans att veta var Du skall lägga mer vikt på när Du läser.

Kommentar: Detta råd i sig pekar på skillnaden när Du läser i grundskolan – lär in allt som står i boken och helst lite till. Läraren går i de flesta fall igenom allt väsentligt men Du bör kunna mer för att uppnå betygskriterierna. Det är Du som skall lära in vad läraren lär ut!

Gymnasiet: Läs, lär in och försök förstå allt som står i läroboken OCH allt som läraren tar upp på lektionerna. Glöm INTE att slå upp viktiga ord som läraren skrivit på tavlan så att Du är säker på att Du förstår vad orden verkligen betyder. Anteckna flitigt men skriv inte upp hela meningar ur skolböcker, uppslagsböcker etc utan bara Stödord (för att Du skall komma ihåg texten är det bra att Du skriver rent eller läser just de stödorden och texten när Du kommer hem).

Universitetet: Det gäller att få djupkunskap och breddkunskap samtidigt! Detta betyder först och främst att alla som trott att det är rätt att lära sig utantill, vilket för en hel del kan ha förenklat tillvaron på gymnasiet, måste snabbt lära om. ALL kurslitteratur som finns angiven MÅSTE läsas. De avsnitt som inte finns angivna speciellt i de Du skall läsa in, bör Du läsa/skumma igenom på de sätt som Kalle B tipsade oss om ovan. Dvs. Glöm aldrig läsa inledande avsnitt och sammanfattningar ÄVEN om det på din lista står att Du måste läsa kapitel x alternativt sida A till Sida B o.s.v. MEN Du behöver också skumma igenom resten av bokens kapiteltexter och inledning. OM DU köpt boken, så ta gärna med den på en långresa i buss eller på tåg men läs då övriga kapitel på samma sätt som Du läser en roman. Det som Du får är en bild av vad som står i boken, så att Du kan gå tillbaka om det är något avsnitt eller kapitel som har uppgifter Du behöver i senare kurser på Universitetet. Utöver det skall Du bara göra djupdykning i avsnitt som intresserar DIG.

Det är du som student som har ansvaret för att du söker kurs som du har DUGLIGHET nog att KUNNA klara av. Allt annat är ren och skär politiskt korrekt nys och svammel!

I dagens Göteborgspost på ledarsidan står:
Hur har det kunnat gå så fel? Uppenbarligen har vi skapat ett utbildningssystem som såväl sviker som lurar eleverna. Att den breddade rekryteringen är en bov i dramat förefaller uppenbart. Ambitionen att göra alla gymnasiekurser högskoleförberedande tycks ha medfört att ett antal skolor har släppt igenom studenter som saknar kompetens för högre studier.

Det är att göra eleverna en björntjänst, som dessutom får till följd att nivån på svensk högskoleundervisning sjunker. Det har Sverige inte råd med. Detta måste Stefan Löfven och Socialdemokraterna begripa, som fortsätter insistera på att alla gymnasister skall kunna läsa vidare. Facit av en sådan politik stirrar dem nu i vitögat.

Sveket mot eleverna börjar dock tidigare än så. Jämförande internationella studier har visat att svenska elevers läskunnighet sjunkit drastiskt de senaste decennierna. Hjärnforskaren Martin Ingvar tillhör dem som länge varnat för utvecklingen. Hans forskning visar att om barn inte lär sig läsa påverkas hela deras intellektuella utveckling. Läsning formar hjärnan och förbättrar minnet och förmågan till kritiskt tänkande. Därför är lästräning så oerhört viktig. Och därför måste dessa larm tas på största möjliga allvar. Läsa vidare utan att kunna läsa, GP 22 mars 2013

Men det är Svenska Kommuners ansvar att se till att varje elev som behöver hjälp för att klara av att lära sig svenska, läsa och förstå text samt höra vad läraren säger får den hjälp som varje kommun enligt Skollagen är att ge eleven
Det är viktigt! Svårt för barn få hörselhjälpmedel, SvD 22 mars 2013 Det stora kunskapsbortfallet började med Grundskolan, fortsatte med Palmes UKAS och förvärrades den dagen Göran Persson som skolminister drev igenom kommunaliseringen av skolorna. Det har mindre betydelse vilka som är utförare av utbildning SÅ LÄNGE SOM DE SOM UNDERVISAR uppfyller de krav som Skolverket ställer utifrån Skollagen. Väldigt viktigt med ämnes- och stadiebehöriga lärare. Speciellt viktigt under Grundskoletiden. Där har det också brustit utöver att kommunaliseringen är en bov i dramat som lett till att vi utbildar efter ‘Alla skall med’ i stället för efter ‘duglighet’.

Det är ingen Mänsklig rättighet att få läsa vidare. Alla människor är lika värda men olika. De Mänskliga Rättigheterna kräver däremot att alla skall få en gratis grundutbildning. Inget annat.

Läs hela ekoreportaget i text: Elever med en hörselskada får inte alltid hjälp, Sveriges Radio 22 mars 2013 och glöm då inte bort att vi har många elever som får/fått hörselskador i större eller mindre omfattning av all högljud musik överallt och speciellt av högröstade oordningen som finns i våra grundskolor idag! Det är där vi måste börja, inte på Universitet och Högskolor, för att alla skall få den duglighet som krävs för att förstå och lära in. Kanske inte för att kunna uppnå duglighet som krävs på Universitetsnivå, men för att förstå de baskunskaper i svenska språket, engelska språket och matematik som ALLA som skall läsa vidare behöver ha!

Read Full Post »

gör Socialdemokraterna. För det är orimligt att tänka sig att människor skall vara beredda att lägga ner tid och/eller pengar på kompetenshöjning och utbildning genom hela yrkeslivet OM det inte också gör skillnad vad de tjänar. Idellt arbete är det enda som skulle kunna gå ihop med att minska de ekonomiska klyftorna i samhället. För Om människor skall vara beredda att läsa mera eller höja sin kompetens, så krävs det mer än intressantare arbete. Det måste löna sig att läsa vidare efter gymnasiet. Som det är idag kostar det att läsa långa utbildningar i form av mindre pensionspengar samt stora skulder som skall betalas till CSN och som gör att en som läst linjer på universitetet även om den får ett ‘bra’ jobb inom sin utbildning oftast efter skatt och efter återbetalningskravet till CSN har mindre än många som aldrig läst får i handen på enklare arbeten.

Vi presenterar en ny affärsplan för Sverige, Stefan Löfven (S), Carin Jämtin (S), Mikael Damberg (S), Magdalena Andersson (S) på DN debatt 24 september 2012
S satsar på jobbskapande, GP 24 september 2012
S satsar på jobbskapande, SvD 24 september 2012

Vidare beskyller Socialdemokraterna Alliansen för att skära ner på gymnasieskolan. MEN två saker har de glömt:

* När årskullarna blir mindre, så måste antalet platser i gymnasieskolan anpassas efter detta precis på samma sätt som det
totala utbudet måste anpassas efter verkligheten såväl vad det gäller verklighetens arbetskraftsbehovsutbildning som att de
som inte klarar, orkar eller vill läsa vidare måste få andra alternativ (t.ex. 1-årig yrkesgymnasieutbildning). I Social-
demokraternas ‘jobbskapande’ åtgärder tas inte hänsyn till verkligheten utan enbart till ideologiska teorin.

* Gymnasieskolan får inte vara en förvaringsplats eller en önskeverksamhet. Jobb som inte i sin yrkesutövning kräver 3-årigt
gymnasium med högskolebehörighet är lika viktiga som de som kräver detta. I Socialdemokraternas Sverige utbildar man hellre
elever till arbetslöshet än anpassar utbildningarna efter arbetsbehov och möjlighet att få arbete efter gymnasium.

Socialdemokraterna glömmer bort eller vill inte tala om att i icke socialistiska och icke kommunistiska länder är det:
* INTE REGERINGAR som skapar jobb i ”växande och kunskapsintensiva företag” en regering i en demokratisk stat kan
bara ge förutsättningar för att det skall bli lönsamt (det krävs) för att kunskapsintensiva företag skall kunna växa!
* Det är inte upp till en regering att avgöra vilka företag som skall få och kunna växa! Till det har för övrigt politiker
inte utbildning/erfarenhet och kunskap nog!

Socialdemokraterna kräver ”Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden” Sant är att många företag har svårt att få tag på rätt utbildad arbetskraft med rätt utbildning. Socialdemokraterna missar:

* Arbetsförmedlingen är och förblir i sin nuvarande utformning den stora proppen. Många personer med rätt utbildning matchas
aldrig av Arbetsförmedlingen eller får reda på lediga jobb som inte alltid skrivs ut på AF-sidor eller i tryck för sent för
att sökas! Har sett exempel på detta under senaste året bland unga med utbildning och erfarenhet precis som
det var under GP-s tid vid makten. I många fall placerar AF-förmedlare hellre kompetent högskoleutbildad person på
sysselsättningsåtgärd än hjälper personen hitta jobb som finns fast inte AF utannonserar dem!
Nuvarande Arbetsförmedling borde skrotas så snabbt som möjligt och en ny Arbetsförmedling där Arbetsmarknadens parter utgör minst 90 % skapas samt där utförare av uppdraget att hitta jobb skall kunna vara privat likaväl som offentligt utförande MEN där kraven som ställs i Specar skrivs så kvalité premieras utöver antalet förmedlade platser!

Socialdemokraterna kräver med rätta (för det är S som motverkat detsamma de senaste 40 åren!) ”Sätt innovation i centrum.” det är bara det att det enda som regeringar kan och bör göra är att underlätta följande:

* Vad gäller utbildning – satsa på de som vill och klarar av spetsutbildningar ÄVEN om det innebär att de redan i 1:a ring
läser något eller några ämnen på Högskola/Universitet!

* Skapa goda ekonomiska förutsättningar, dvs även ekonomiskt trygghetsmässigt långsiktigt, för de som går doktorsutbildningar
samt
se till att erfarna och kunniga forskare får företräde till ledande forskartjänster och se till att ställa höga
erfarenhetskrav på de professorer och Fil.dr som skall leda och handleda de nya forskarna.
Något som självfallet även det kräver ekonomisk hög nivå för dessa.

* Genom minskad företagsbeskattning premiera de företag inom den privata sfären som satsar på forskning för utveckling av
innovationer. Innovationer växer inte på träd och det tar många år innan en innovation är färdig att komma ut på marknaden
och dra in pengar som lagts ut!

När det gäller ”Inse att allas framgång är Sveriges framgång” bör Socialdemokraterna göra som en vis kung i Sparta en gång sa: börja hemma Börja med att erkänna att Alla människor inte bara är lika värda utan också olika. Börja erkänna att det inte handlar om fina titlar eller nyord vid omorganisation av Offentlig verksamhet. Utbildning och erfarenhet MÅSTE ge extra lön och/eller förmåner. Däremot bör politiker aldrig någonsin få hävda att de behöver andra ekonomiska förutsättningar och trygghet längre än andra på arbetsmarknaden. För att alla skall nå framgång är det viktigt att minska den administrativa överbyggnaden och ge alla möjlighet att både tacka ja och att avstå ifrån att utbilda sig vidare. ALLA jobb är viktiga oavsett om de har eller inte har krav på högskoleutbildning (alternativt politisk erfarenhet vilket premierats hittills av S).

Så det där med jobbskapande är inget en regering oavsett färg kan göra annat än skapa mer jobb inom Offentlig sektor som måste betalas med högre skatter och/eller avgifter. Det är förutsättningarna för att jobb skall skapas som en regering måste satsa på. Efterfrågan kan inte hållas uppe med konstgjord andning eller fås att ökas om inte människor får mer pengar i sin hand.

Ovanstående innebär i sig att det inte är möjligt att att minska klyftan för utbildning och erfarenhet måste premieras och värderas. Däremot är det fullt möjligt att tillsammans med arbetsmarknadens parter finna en minimilön nivå som aldrig får underskridas när en person arbetat ett år på ett företag/offentlig verksamhet och kan förutsättas ha fått den erfarenheten som krävs för att i alla lägen göra det företaget/verksamheten behöver för sin verksamhet. I övrigt är det anpassning av skyddsnät till verkligheten inte teorin som krävs!

Sedan undrar jag om inte någon skulle kunna förklara för herrskapet (för de tillhör ju vårt nya herrskap – nomenklaturan) vad en Affärsplan är……

Tillägg 08.05 S presenterar sin höstbudget, Expressen 24 september 2012

Tillägg 22.41 Affärsplan från S, ledarsidan GP 25 september 2012

Read Full Post »

Helt rätt tänkt och helt rätt satsat. Det är här på elitforskningsnivå det behövs spets såväl som långsiktighet siktande mot djupförståelse. Ligger helt i linje med övriga satsningar, inte minst inom flygområdet inom allt från metallurgi och uthållighet och hållfasthet i material till framforskning av ny energi- och datateknologi, något som är användbart inom alla sektorer i transportsystemet dvs även för överföring av energi och data, samt inom den medicinska forskningen. Det behövs en kombination av unga ögon och redan toppresterande forskare för att våga se utanför boxen och se möjligheter öppna sig. Möjligheter som kanske inte alltid når mål men som har förutsättningar att förändra en hel del på vägen. Kräver långsiktighet och annan trygghet för den enskilde forskaren än som hittills varit fallet i Sverige.

Lägg jantelagen åt sidan, Utbildningsminister Jan Björklund på DN debatt 30 augusti 2012
Regeringen satsar på elitforskning, GP 30 augusti 2012
Regeringen satsar på elitforskning, Östgöta Correspondenten 30 augusti 2012
Regeringen satsar på elitforskning, SvD 30 augusti 2012
Regeringen satsar på elitforskning, Aftonbladet 30 augusti 2012

Read Full Post »

vad det finns för folk på departmenten som inte tycks ha en aning om hur de gör sin hemläxa. Det borde ingalunda förvåna någon svensk politiker oavsett partitillhörighet om vederbörande har något så när kunnigt folk när det gäller att ta reda på den historiska bakgrunden och lite om de höga digniteter som gör officiella besök…… Här sitter jag i Göteborg och är allt annat än förvånad för jag som vanlig svensk har tydligen haft mer kunskap om att Kinas regering i allmänhet och Kinas premiärminister Wen Jiabao i synnerhet har mycket goda kontakter med Sverige och svensk industri. Det var ju heller inte första gången premiärminister Wen Jiabao besökte Sverige. Finns det ingen på und som skulle kunna lära ut konsten att utifrån officiella källor få reda på de projekt som diskuterats innan det kom på svensk regerings bord och de kostnader som Kina i olika sammanhang sagt att de är beredda att ta för samarbete? Nu kanske det talas lite mer om sakerna här i Göteborg där staden har flerhundraårig tradition av handelsavtal och samarbetsavtal med Kina oavsett vem som suttit vid makten i Kina. Men ändå. Hur kan Lööf och övriga missat att det var Sverige och inte hela EU som Kina vill samarbeta med? Märkligt.

Sverige nära att missa Kinas miljarder, SvT 28 maj 2012

För övrigt är kinesiska studeranden, Chalmers, Handels och Göteborgs Universitet, en mycket trevlig daglig bild här i Göteborg. Trevliga, vänliga och har man råkat samtala någon gång i väntan på vagn är de snabba att hälsa nästa gång.

Tillägg 13.31 Samarbetsavtal med Kina, GP 29 maj 2012
Kina plöjer in 9 miljarder i Sverige, SvD 29 maj 2012
Sverige i samarbetsavtal med Kina, DN 29 maj 2012
Sverige säkrar miljarder från Kina, DN 28 maj 2012
Samarbetsavtal med Kina, Di.se 29 maj 2012

Read Full Post »

En avgörande del i ett sådant samarbete är att den statligt finansierade forskningen ges ökade resurser. Parallellt med det behöver en översyn göras av pris- och subventionssystemen samt ersättningsmodellerna inom hälso- och sjukvården för att stimulera ordnad introduktion av nya innovativa produkter samt en jämlikare sjukvård. Vi vill stimulera medvetet nyttjande av innovativ upphandling för att introducera nya läkemedel, ny teknik och nya behandlingsmetoder.

Vi föreslår ett nationellt program för att höja kvaliteten i sjukvården. Vi vill utveckla och förbättra användningen av befintliga kvalitetsregister och biobanker för en målmedveten kvalitetshöjning av svensk sjukvård. Därtill behövs bättre mätning och uppföljning av behandlingsresultaten i vården i syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för verkliga vårdval.
Stärkt välfärd ger fler jobb, Löfven (S) på SvD Opinion 27 april 2012

Stefan Löfven kan knappast själv ha kommit med de mycket luddiga snurriga idéerna som tyvärr visar på okunskap om verkligheten och dålig research. Måste legat i någon gammal låda från Juholtarns tid om det inte är så att det är en ny Juholtidé?

Ett mycket bra inlägg som klargör att vem det än är som ligger bakom Löfvéns idéer om ‘Life Science’, så har vederbörande glömt att göra sin hemläxa år 2012 och fastnat i 40 år gamla idéer om statlig överbyggnad:

Men vad betyder det här egentligen? Ett ”samlat program” betyder i klarspråk att anställa några statliga tjänstemän på suddigt mandat som skall ställa tidskrävande frågor till svenska forskare för undersökningar om samverkan som sedan kommer att producera långa rapporter som kommer att åldras obemärkt i något statligt arkiv. Vi har i vårt land haft otaliga liknande program men frågan är om de någonsin skapat några fler jobb en just de statliga tjänstemännen som genomför dem. I övrigt orsakar de mer irriterande byråkrati åt forskare som gör de mindre benägna att hinna med sitt eget jobb. Frågan är också om läkarkåren verkligen behöver mer morötter för att forska. Det är en utmaning att hitta klinikchefer eller överläkare som INTE har forskat. Med andra ord är det här ett väldigt långt inlägg från Löfven om ingenting. Det är en ren förolämpning mot läsarnas intellekt när han påstår att det är ett ”program”, och än mer att han anklagar regeringen för att inte ha idéer. Stefan Löfven är fast i ett 70-talstänk över hur statlig industripolitik fungerade då. Men då vi inte har någon statlig industri längre så är hans förslag endast ett skapande av ny statlig byråkrati
Snömos från Löfven om Life Science, Prärietankar.blogspot.se 27 april 2012

De enda jobb som skulle kunna komma fram är för pappersvändare a la avdankade politiker som inte har kompetens nog att få jobb på öppna marknaden!

Mer byråkrati är inte rätt recept för Sverige! Satsningar som den av Alliansregeringen stödda SciLifeLab är redan på väg att ta sin plats: ”SciLifeLab är idag ett samarbetsprojekt mellan fyra universitet (Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Kungl. Tekniska högskolan). Dessa universitet kommer att vara huvudintressenter i det nya institutet. Planen är att SciLifeLab om några år ska omsätta runt en miljard kronor per år
Sweden Science for Life Laboratory, Utbildningsdepartementet 3 april 2012

Samarbete mellan 4 universitet och AstraZeneca är något helt annat än en statlig överbyggnad a la Life Science i Socialdemokraternas dimvärld där de inte upptäckt att det redan finns nära samarbete mellan sjukvården och läkemedelsindustrin. Men hallå. De flesta läkare är disputerade, många specialistsjuksköterskor är involverade i forskning och samarbete mellan sjukvården och läkemedelsindustrin har i olika former varit på plats länge. Hur vore det att kolla verkligheten? Hemläxa och bakgrundskunskap vad är det, Löfven?

Kul att Löfven får upp ögonen för, Thomas Bohlmarks blogg 27 april 2012
Svammel från Stefan Löfven, Mikael Anderssons blogg 27 april 2012

S vill skapa jobb inom Life Science, SvT 27 april 2012

Nog för att vi som röstar på Alliansen gärna ser fler ”Juholt”-utspel från Löfven, men det räcker med en Juholtare per århundrade! Med fler sådana utspel, så är det frågan om de rödgröna kan räkna med att vara störst länge till. Det är långt till valet 2014.

Löfven effekten har tagit slut för S, Expressen 28 april 2012
Ipsos: Rödgröna fortfarande störst, GP 28 april 2012
Ipsos: Rödgröna fortfarande störst, SvD 28 april 2012
Rödgröna blocket fortfarande störst, DN 28 april 2012

Tillägg 10.32 Vi gör redan det som Löfven vill, SvD 28 april 2012

Read Full Post »