Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Försäkringskassans Rättsavdelning’

vad är de? Utöver att Försäkringskassans beslut som till 100% stred mot Regeringsformens 1 kap 2§, så har Anders Larsson Försäkringskassans Rättsliga avdelning i klartext visat att han inte uppfyller kursmålen för godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9! I kursmålen ingår att alla som får godkänt SKALL ha lärt in och visat sig förstå vad såväl Regeringsformen som de Mänskliga Rättigheterna ställer för krav på ALLA som utövar Offentlig myndighet och eller fattar Offentlig myndighets beslut!

Mänskliga Rättigheterna
Artikel 25
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

…..

Regeringsformen

Kapitel 1 Statsskickets grunder
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).
—-
Observera ‘SKALL’. Av Sveriges Grundlag på alla offentliga myndigheter och beslutsfattare påtvingad skyldighet!

När det gäller Sverige, så är det också brottsligt enligt Brottsbalken att utsätta annan person för livsfara.

Brottsbalken

ANDRA AVDELNINGEN
Om brotten

3 kap. Om brott mot liv och hälsa

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

Ingen stat eller myndighet i någon stat äger rätten att kräva att en person i landet utsätter sig för livsfara eller kroppsskada för att få ersättning för sitt uppehälle. Det är lika allvarligt om en stat skulle tillåta/ställa krav på könsstympning av unga flickor som om en stat, vilken som helst, skulle kräva att en person för att få ersättning för sitt uppehälle skulle utsätta sig för en operation som varken är riskfri eller ens med säkerhet skulle kunna sägas öka personens livskvalité. Föreslå, försöka övertala är i sig moraliskt förkastligt men faller inom ramen för vad som är tillåtet. Kräva är att det Offentliga eller dess myndighetsutövare begår ett allvarligt brott som t.o.m. staten i fråga kan ställas till svars för i Internationell Domstol!

F-kassekrav på operation höll inte, GP 31 juli 2013
F-kassans krav på operation höll inte, Expressen 31 juli 2013
F-kasse krav på operation höll inte, Aftonbladet 31 juli 2013
F-kassans krav på ryggoperation stoppat i domstol, SvD 31 juli 2013
F-kassekrav på operation höll inte, DN 31 juli 2013

Bakläxa Försäkringskassan. Försäkringskassan äger inte rätten att sätta sig över svenska Grundlagar; äger inte rätten att sätta sig över de Mänskliga Rättigheterna samt och det är allvarligare att Försäkringskassan inte förstått det, Försäkringskassan är inte lagstiftande församling och har INTE i någon Grundlag erhållit tolkningsföreträde!
Sverige behöver Författningsdomstol och skulle behövt det för länge sedan! Småpåvar som inte borde fått godkänt i Samhällskunskap lyckas ta sig igenom gymnasieskola, universitet och högskola utan att ha den nödvändiga kunskapen vad som gör ett land demokratiskt!

Read Full Post »