Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Försäkringskassan’

Antalet sjukskrivna är nu högre än år 2008 när regeringen införde de nya hårdare sjukreglerna. Mest ökar sjukskrivningarna bland unga kvinnor. Enligt Jobbhälsobarometern 2013 har 80 procent av kvinnorna under 30 år varit borta från jobbet på grund av sjukdom det senaste året. Den dominerande diagnosen är ökad psykisk ohälsaAlliansen har inte klarat minska ohälsan, Gunvor G Ericson (MP) på SvD Brännpunkt 14 november 2013

För det första är Jobbhälsobarometern inte en officiell statistik utifrån uppgifter som Försäkringskassan har. Det är arbetsgivare som kommer med uppgifterna. För det andra ingår det i frånvarosiffrorna även frånvaro för vård av sjukt barn….. Någon måtta får det väl ändå vara på påståenden.

Lär Er läsa statistiska tabeller!
Från Statistik årsbok 2013 Socialförsäkring, SCB Statistisk årsbok 2013 Gå till sidan 357

Tabell 18.4 Sjukskrivna (pågående fall) i december 1998–2011
Drygt 127 000 var sjukskrivna i slutet av år 2011. I slutet av år 2002 var antalet sjukskrivna 298 000.

Behöver MP skryta med att de inte kan läsa och räkna som varje skolelev i Grundskolan som gått ut 5:an skall kunna klara av att räkna ut och ha ordförståelse för?

Read Full Post »

Reviderad 28 oktober 04.40
VI tillåter barn från 0-5 år att tillbringa långa dagar i lokaler som var byggda för betydligt färre barn……i lokaler där ljudnivån är hög. så hög att frågan inte är var många hörselskador börjar uppstå längre finns,

Vi tillåter barn och unga vuxna från 0-15 år att vistas i lokaler där fukt och mögel skadar hälsan Sanering av mögel i skolor dröjer ofta, news100.se 27 oktober 2013

Kommuner driver mögliga skolor trots hälsorisker, Sveriges Radio Borås 27 oktober 2013
Vi tillåter att dagis och skolor får sin mat i form av hel eller halvfabrikat med mängder av E-tillsatser. Mat som ofta är centralt tillagad…. mat som efter ny uppvärmning inte längre har samma näringsvärde kvar.
Allt för att besparingar på våra små, unga och unga vuxna, skall betala ökade administrativa kostnader utöver allt möjligt som inte står i Kommunallagen att en Kommun SKALL ha för verksamhet.

Vi tillåter att barn, unga och unga vuxna vistas stor del av dygnet i miljöer som inte skulle godkännas av någon svenskt fackförening eller någon svensk arbetsplatsombud, utom de som jobbar i skolan förstås…. Så undrar en del varför statens utgifter för sjuka i allmänhet och psykiskt sjuka i synnerhet stiger…..
Sjuka får statens avgifter att skena, Aftonbladet 27 oktober 2013
Sjuka får statens utgifter att skena, GP 27 oktober 2013
Sjuka får statens utgifter att skena, SvD 27 oktober 2013
Stressen får statens kostnader att skena, Expressen 27 oktober 2013 Nja det är inte där det börjar. Ska man stoppa en översvämning är det bättre att stämma i bäcken än i ån…. 😉
Sjuka får statens utgifter att skena, Västerbottens Kuriren 27 oktober 2013

Tycker personligen att det inte har någon betydelse vem som är utförare om det finns en stark huvudman som förmår att ställa kvalitétskrav utöver andra viktiga krav när anbud-/offertförfrågan begärs in. Vård, Skola och Omsorg borde ha Staten som huvudman.

Read Full Post »

vad är de? Utöver att Försäkringskassans beslut som till 100% stred mot Regeringsformens 1 kap 2§, så har Anders Larsson Försäkringskassans Rättsliga avdelning i klartext visat att han inte uppfyller kursmålen för godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9! I kursmålen ingår att alla som får godkänt SKALL ha lärt in och visat sig förstå vad såväl Regeringsformen som de Mänskliga Rättigheterna ställer för krav på ALLA som utövar Offentlig myndighet och eller fattar Offentlig myndighets beslut!

Mänskliga Rättigheterna
Artikel 25
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

…..

Regeringsformen

Kapitel 1 Statsskickets grunder
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).
—-
Observera ‘SKALL’. Av Sveriges Grundlag på alla offentliga myndigheter och beslutsfattare påtvingad skyldighet!

När det gäller Sverige, så är det också brottsligt enligt Brottsbalken att utsätta annan person för livsfara.

Brottsbalken

ANDRA AVDELNINGEN
Om brotten

3 kap. Om brott mot liv och hälsa

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

Ingen stat eller myndighet i någon stat äger rätten att kräva att en person i landet utsätter sig för livsfara eller kroppsskada för att få ersättning för sitt uppehälle. Det är lika allvarligt om en stat skulle tillåta/ställa krav på könsstympning av unga flickor som om en stat, vilken som helst, skulle kräva att en person för att få ersättning för sitt uppehälle skulle utsätta sig för en operation som varken är riskfri eller ens med säkerhet skulle kunna sägas öka personens livskvalité. Föreslå, försöka övertala är i sig moraliskt förkastligt men faller inom ramen för vad som är tillåtet. Kräva är att det Offentliga eller dess myndighetsutövare begår ett allvarligt brott som t.o.m. staten i fråga kan ställas till svars för i Internationell Domstol!

F-kassekrav på operation höll inte, GP 31 juli 2013
F-kassans krav på operation höll inte, Expressen 31 juli 2013
F-kasse krav på operation höll inte, Aftonbladet 31 juli 2013
F-kassans krav på ryggoperation stoppat i domstol, SvD 31 juli 2013
F-kassekrav på operation höll inte, DN 31 juli 2013

Bakläxa Försäkringskassan. Försäkringskassan äger inte rätten att sätta sig över svenska Grundlagar; äger inte rätten att sätta sig över de Mänskliga Rättigheterna samt och det är allvarligare att Försäkringskassan inte förstått det, Försäkringskassan är inte lagstiftande församling och har INTE i någon Grundlag erhållit tolkningsföreträde!
Sverige behöver Författningsdomstol och skulle behövt det för länge sedan! Småpåvar som inte borde fått godkänt i Samhällskunskap lyckas ta sig igenom gymnasieskola, universitet och högskola utan att ha den nödvändiga kunskapen vad som gör ett land demokratiskt!

Read Full Post »

Det finns inget så farligt för ett samhälle som när politiker som inte är specialister, verkliga specialister på de områden de uttalar sig om försöker trycka in andra människor, vilka som helst, i en önskemall där de, politikerna utgår från drömvisioner om hur samhället ser ut, hur arbetssituationer på arbetsplatser ser ut samt hur detta påverkar människor direkt och indirekt.
Det är förmätet och övermaga när en politiker, speciellt en Socialminister som varken är arbetsmedicinskt utbildad eller ens psykolog med specialkompetens inom arbetsmiljöområdet, kommer med påståenden om att problemet med ökad psykisk sjukdom skulle ligga i Försäkringssystemet. Något så urbota dumt har inte hörts i Sverige sedan Andra Världskriget och då endast från enstaka politiker oavsett partitillhörighet!

Det allra första som måste göras är
* att se till att samtliga som jobbar med försäkringsfrågor på försäkringskassan får en speciell högskoleutbildning som ger dem legitimation inkludrande medicinsk kunskap som minst motsvarar en sköterskas samt härutöver utbildning i socialpsykologi och arbetsmedicin anpassad för att dessa som vi vanliga väljare har rätt att kräva att de har rätt utbildning ens har förutsättningar för att kunna uppfylla Regeringsformens 1 kap 2§:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

När Socialminister socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) idag 16 maj 2013 och regeringen idag ger Inspektionen för spcialförsäkring (ISF) i uppdrag att se om Försäkringssystemet är anpassat för psykisk ohälsa, så är den biten i uppdraget helt fel ände att börja i.
Psykiskt sjuka kan ordineras att gå till jobbet, DN 16 maj 2013
Psykiskt sjuka kan tvingas jobba mer, Expressen 16 maj 2013 Det enda det leder till, är att psykiskt sjuka blir sjukare och sjukare samt att arbetsplatsernas arbetskamrater mår sämre och sämre – det är inte deras uppgift att stötta de psykiskt sjuka genom att finnas där eller att se hur andra mår dåligt! Börja i rätt ände!
Han menar att vara bort från jobbet är en mycket större riskfaktor för dem med psykiska diagnoser än för dem som har brutit ett ben.

– Det finns naturligtvis undantag, men i väldigt många fall är det direkt farligt för dessa personer att inte ha dagliga rutiner och att inte känna sig behövda, säger han till tidningen.
HUR I HELA FRIDENS NAMN VET SOCIALMINISTER ULF KRISTERSSON DETTA???????? Skomakare bli vid din läst som de gamle sa!!!
Regeringen ser över sjukregler, SvD 16 maj 2013
Sjukregler för psykisk ohälsa ses över, Sveriges Radio 16 maj 2013 Lika smart som när man i gångna tider lät Fältskärn och inte läkaren avgöra om något ben skulle kapas! Det enda som åstadkoms är ökad psykisk press och känsla av utanförskap genom att människor som inte mår bra inte blir tagna på allvar. Är så långt från den människosyn vi i Moderaterna har i vårt partiprogram. Hör inte hemma i ett moderatparti att skambelägga de som mår dåligt!

Steg 2 efter att sett till att Försäkringskassans handläggare får helt annan och relevant högskoleutbildning med legitimering, vilket måste vara steg 1 och det per omgående om något skall hända som stärker likavärdesprincipen i bedömningar, så krävs ytterligare ett steg:

* Skapa en avdelning under Arbetsmiljöverket där specialister på arbetsmiljömedicin och psykisk ohälsa samt specialister utbildade i kirurgisk ortopedi med vidareutbildning i psykisk ohälsa. Dessa specialister skall få forskningsanslag värda namnet för att tillsammans med Förtroendeläkare hos Försäkringskassan (med ökade krav på patientkontakt) se vilka medicinska eller psykologiska metoder som är bäst lämpade för att få människor att orka vidare.

Fler allvarliga arbetsolyckor, GP 16 maj 2013 Den politiker som inte ser ett samband mellan ökad stress, psykisk ohälsa och fler allvarliga arbetsolyckor den politikern hör inte hemma i politiken utan i sandlådan!

* Förtroendeläkare hos Försäkringskassan som i ett nytt system måste tvingas till patientkontakt i samtliga fall där de ifrågasätter andra specialistläkares sjukskrivning. Dessa Förtroendeläkare bör knytas till de Universitetssjukhus som har läkarutbildning och Förtroendeläkare bör då vara ett steg på karriärstegen.

Människor är inte råttor. Alla människor är lika värda, men olika. Kan inte svenska politiker oavsett partitillhörighet inse att Regeringsformens 1 kapitel 2§ gör att det inte ens är tillåtet att diskriminera någon på grund av t.ex. sjukdom eller funktionshinder, observera att psykisk ohälsa kan vara ett stort funktionshinder, så är det frågan om inte respektive politiker nått högre än hans eller hennes kunskapsnivå ger rimlig positionering för.

Senast i gångna helgen fick jag reda på att ett av alla de självmord som skett i Göteborgsregionen och som t.o.m. när det gällde personens första självmordsförsök skrevs artiklar om i tidningarna, hade lyckats med sin avsikt att begå självmord andra gången. Där har vi den sista viktiga biten. Vi måste ta till oss att i vissa åldrar är den vanligaste dödsorsaken självmord. Vi måste ta till oss detta och se till:

* utöka den psykologiska kompetensen så att det redan från början finns skolpsykolog till hands för varje skola, grundskola så väl som gymnasium, och på alla vårdcentraler så att ingen som mår så dåligt som dessa unga gör oavsett om Du Ulf Kristensson eller jag, vi som inte är specialutbildade i frågan men där jag ändå läst socialpsykologi utöver Barn- och Ungdomars utveckling, att ingen av dessa unga faller igenom utan får rätt stöd från första läkare/sköterske/psykologkontakten fram till dess att den unga/unge mår så bra att den klarar sig själv i livet. Utan detta hjälper inga översyner av Försäkringslagstiftningen. Det enda det nya uppdraget gör är att försvåra och skamlig lägga psykisk ohälsa!

Larm om fler självmord bland unga, GP 16 maj 2013
Larm om fler självmord bland unga, SvD 16 maj 2013
Larm om fler självmord bland unga, DN 16 maj 2013
Larm om fler självmord bland unga, Aftonbladet 16 maj 2013
Ta larmen på allvar och börja i rätt ände!

Read Full Post »

är det så illa att de inte tagit sig tid att läsa igenom de lagar som Riksdagen beslutat om??? För det kan väl ändå inte handla om avsaknad av ordkunskap och därigenom ordförståelse som inte är tillfylles för deras uppdrag???

Enligt Rehabiliteringsrådet är det bara sex procent av de sjukskrivna som får arbetsträning och femton procent som får anpassning av arbetsplatsen.

Är regeringen nöjd med detta? Hur ska man annars tolka det faktum att den inte kommit med några förslag på hur problemen ska lösas, och inte heller aviserat att några förslag är på väg under året. Den som kämpar med sjukdom av något slag och som dessutom drabbats ekonomiskt av ­regeringens regeländringar har fog för att känna sig övergiven och bortglömd.
Sjukskrivna måste få hjälp före utförsäkring, Tomas Eneroth (S),
Gunvor G Ericson (MP) och Wiwi-Anne Johansson (V) på Aftonbladet Debatt 31 januari 2013

Hallå sov Ni när 2010:110 antogs av Riksdagen? Läs då nedan. Har Ni ens brytt Er om att kontrollera på Försäkringskassans sida vad som gäller nu när Ni bevisligen inte har läst Socialförsäkringsbalken. I varje fall inte läst tillräckligt väl eller förstått (Så går det när ‘Alla skall med’ utan att man ser till att ‘Alla förstår det de läser’ 😛 )

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsanpassning och rehabilitering så länge det finns ett anställningsförhållande. Detta regleras genom arbetsrättslig lagstiftning i LAS, i arbetsmiljölagen, och i Socialförsäkringsbalken. Som arbetsgivare ansvarar du för att genomföra den anpassning och rehabilitering som kan ske inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Rehabiliteringsansvaret omfattar hela verksamheten, inte bara en viss enhet eller ett affärsområde.
Inriktningen bör vara att den anställda ska fortsätta arbeta i företaget. Ofta kan du i samarbete med företagshälsovården finna lösningar som är bra för den anställda.
Tillbaka till arbete – rehabilitering, forsakringskassan.se

SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN 2010:110
Kapitel 5 Bosättningsbaserade förmåner
9§ Den som är bosatt i Sverige är försäkrad följande förmåner:
…..
7. rehabilitering, bidrag till arbetshjälpmedel, särskilt bidrag och rehabiliteringspenning i särskilda fall …… Kapitel 29-31

30 KAP. REHABILITERING
INNEHÅLL
1 § I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om rehabilitering i 2-11 §§.
Vidare finns bestämmelser om rehabiliteringsplan i 12-14 §§.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
REHABILITERINGSÅTGÄRDER
2 § En försäkrad har rätt till rehabiliteringsåtgärder enligt bestämmelserna i detta kapitel.
3 § Rehabiliteringsåtgärder ska planeras i samråd med den försäkrade och utgå från hans eller hennes individuella förutsättningar och behov.
…….
ARBETSGIVARENS SKYLDIGHETER
6 § Den försäkrades arbetsgivare ska efter samråd med den försäkrade lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka till det. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.
Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter avseende arbetsanpassning och rehabilitering finns även i arbetsmiljölagen (1977:1160).
DEN FÖRSÄKRADES SKYLDIGHETER
7 § Den försäkrade ska
– lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes behov av rehabilitering, och
– efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen.
FÖRSÄKRINGSKASSANS SKYLDIGHETER
8 § Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.

9 § Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att
– den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs, och
– de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.
10 § Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, i arbetet med rehabiliteringen samverka med
– den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation,
– hälso- och sjukvården,
– socialtjänsten,
– Arbetsförmedlingen, och
– andra myndigheter som berörs av rehabiliteringen av den försäkrade.
Försäkringskassan ska verka för att de organisationer och myndigheter som anges i första stycket, var och en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

11 § Försäkringskassan ska se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt av medicinska och andra skäl.

Inte annat jag kan förstå så måste de som blir utförsäkrade omfattas av denna rehabilitering om de återförts till Arbetsförmedling för att sedan när det visat sig att de inte kunnat komma tillbaka i arbete åter sjukskrivits och blivit utförsäkrade.

OM det inte är så att Försäkringskassan ser till att tillsammans med Arbetsförmedlingen under den tiden åtgärder för en effektiv rehabilitering (obs under den tiden omfattades den senare utförsäkrade av denna lag som gäller från 1 januari 2013 (dvs i år), så bryter både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen mot lagen!

Således finns redan en bindande lag som gäller alla de som inte är utförsäkrade idag eller som återförts till Arbetförmedling för åtgärd där de nu befinner sig. De enda som inte omfattas, och det är illa nog är de som inte återförts till Arbetsförmedling för försök till att hitta jobb och därför är utförsäkrade här och nu. Det enda som skulle behöva tilläggas här är alltså de som per den 1 januari 2013 fortsatt var utförsäkrade och inte återförts till Arbetsförmedlingen och som inte tillhörde de grupper där delar av balken utifrån i balken ingående lagar som började gälla från 1 januari 2012. Långt ifrån så många som S, V och MP vill göra gällande.

Eneroth (S): Borgerlig ”filibusterverksamhet” stoppade rätt till rehabilitering, dagensarena.se 31 januari 2013 Tjaha – så att en lagbalk införs där lagen gällt 1 månad och omfattar allt och mer än vad Eneroth önskar, är att stoppa rätten som blivit lagkrav i lagbalk. Sov gärna vidare Eneroth. Platsen för Alliansens bästa reklampelare val 2014 står fortfarande på spel!

Men bindande lag beslöt Riksdagen om när man antog Socialförsäkringsbalken 2010:110! Hej S, V och MP – det gäller att inte sova och även att slå upp svårförståliga ord om man inte har täckning för vad det står i lagar man beslutar om!

Read Full Post »

Så vitt jag vet finns idag inget som helst formellt krav på vilken utbildning de som skall sitta och bedöma inlämnade läkarintyg mot gällande försäkringslagar. Det är där det behöver börjas. Det borde inte få vara tillåtet att avgöra vad som är och inte är tillräckliga skäl enligt gällande lagar för att gravida, sjuka, handikappade o.s.v. skall få eller inte få ersättning lagarna faktiskt ger dem. Enskilda tjänstemän har för stort inflytande och när en sagt nej har F-kassan mycket svårt att ändra sig.

* Det borde vara krav att de som får rätten att avgöra andra människors liv och framtid som minst har undersköterskeexamen och 1 års praktik inom vården kompletterat med motsvarande gamla proppen i juridik eller socionomexamen kompletterat med teori/praktik inom sjukvård ett år. Båda grupperna borde få kontinuerlig utbildning i det område de inte har tillräcklig kompetens vid anställning.

Försäkringskassan snål mot gravida, GP 19 mars 2012
Försäkringskassan snål mot gravida, SvD 19 mars 2012
Försäkringskassan snål mot gravida, DN 19 mars 2012
Försäkringskassan snål mot gravida, Aftonbladet 19 mars 2012

Hur länge skall svenska politiska partier oavsett rödgröna eller Allians acceptera att det inte krävs förmåga att förstå medicinska dokument och/eller juridiska tillräckligt väl för att inse att ibland behöver de gå till förarbeten till lagtexter inte bara gå på vad de tror 😛 står i lagar och intyg

Dags att kräva medicinsk och juridisk kompetens av Försäkringskassans beslutande tjänstemän!!!!

Read Full Post »

i aktuell snyfthistoria om mamman som inte får pengar men äger bostadsrättsvilla.

Allra först, så har det alltid varit. Det är inget nytt att den som söker annat än mycket tillfälligt försörjningsstöd skall sälja eller leva upp allt den äger innan den kan få hjälp. Undantagen är och har alltid varit mycket små.

1973 Jag har flyttat från studentlägenhet till 2:a handslägenhet Bomgatan Göteborg. Hyran för den möblerade lägenheten var redan då över 2000 kr. Jag hade börjat jobba på Volvo Data i början av januari och två veckor därefter trillade jag i en stentrappa och bröt ett antal revben m.m. samt fördärvade det enda vinterskoparet jag ägde. Jag blev sjukskriven två veckor och som nyanställd skulle jag då inte få lön för till februarilönen (vilket jag räknat med när jag anställdes). Försäkringsersättningen skulle jag få lägre än jag borde eftersom jag börjat jobba under pågående månad och beloppsändringen skulle ske 1 februari. Förresten skulle jag inte få några Försäkringspengar förrän minst 3 veckor gått från olyckstillfället. Arbetsförsäkringen skulle inte kunna betalas ut förrän i mars.

Som sagt hade jag räknat med att ha svårt i januari. Hade en gammal bil som jag övertagit av pappa. Inget man kunde sälja om man från där jag bodde med de dåliga resförhållanden som rådde till Volvo Data bortanför vanliga Volvo hade lätt att klara sig utan och inget som skulle ge pengar att leva på heller. Så var det det där med avsaknad av hela vinterskor. Jag ringde soc. ”Är du alkolist?” löd frågan när jag talat om hela situationen. Nej sa jag.”Är du drogmissbrukare?” Nej sa jag. ”Ja då kan vi inte hjälpa dig tillfälligt med nya skor”….. mitt i vintern.
Jag ringde Frälsningsarmen. Samma visa. Är du alkolist? Är du drogmissbrukare? Om du inte är det kan vi inte hjälpa dig.
Nästan samma visa hos Stadsmissionen med undantaget av att de talade om att jag skulle kunna få slinka in och få sopplunch om ‘pengarna inte räckte till mat’…..
Volvo ställde upp. Förskotterade några hundralappar som sedan drogs av undan för undan under ett halvår.

Alla kan råka ut för olyckor och svåra sjukdomar. Ett aktuellt fall, från förra året, visar hur tokigt vissa andra skyddsnät är…. en person råkade ut för arbetsplatsolycka i början av en månad. Arbetsgivaren drog hela lönen för resten av månaden och betalade för all del ut sjuklön men eftersom del av pengarna den månaden skulle komma från Försäkringskassan som har sin stora eftersläpning, så fick personen ut mindre än 8.000 i stället för 17.000 i handen. AFA betalade långt senare ut ersättning för utlägg. Inte katten kunde den personen få hjälp någonstans annat än av en god vän till mig. En som har gott om pengar. Men alla har inte den möjligheten. Det är alltså inte självklart att ens en arbetsplatsolyckeskadad person utöver sin skada, värk extra kort tid för att betala upp till högkostnadsskydd hos läkare och för medicin ens får så den klarar det livsnödvändiga samma månad som skadan inträffat. Stora hål även där.

I det aktuella fallet har modern alltså ett vårdnadsbidrag. Frågan jag direkt ställer mig är var inte flickan försäkrad för sjukdom? Om så inte är fallet, så visar det på en upplysningsbrist för alla barn borde ha en försäkring för såväl olycksfall som sjukdom. Inte bara för ersättning till förälder som besöker barnet på sjukhus via vanlig försäkring eller tillfällig vård av svårt sjukt barn via Försäkringskassan. Jag förstår att mamman haft det svårt psykiskt med den oro det är att ha ett barn som är sjukt. Vad jag inte förstår är att ingen hjälpt henne att sälja villan någon gång under dessa åren. Förutsatt att inte villan innan kronofogden mätt ut var belånad till mer än vad marknaden idag är beredd att betala. Jag har också svårt att förstå att mamman behöver vara hemma med flickan hela tiden nu när flickan är frisk. Finns det inte några timmar per dag som flickan är i skolan? Har soc inte hjälpt henne söka avlastning i form av assistent så att mamman skulle kunna stå till arbetsmarknadens förfogande halvtid? Det som borde finnas är möjligen någon form av yrkesvägledare som skulle kunna hjälpa mamman så att hon skulle kunna få läsa på distans och under förutsättning att hon vill och kan detta skulle kunna få som minst studiebidrag eller reducerat studielån.

Men att tro att ett skyddsnät förut skulle hjälpt till i en liknande situation. Det är ren och skär fantasi. Jag har själv under åren tvingats söka hjälp när det varit akut. Inte har man fått äga bil, lägenhet, hus, dyra tavlor, pengar på banken o.s.v. Det går inte att täcka upp allt. Men det är så lätt för vänsternissar att skylla på Alliansen. Det var inte bättre förr.

Vann över cancern men tvingas flytta, Expressen 24 januari 2012
Hjälp när du sålt allt, Aftonbladet 25 januari 2012
Överlevde cancer – förlorar sitt hem, Aftonbladet 24 januari 2012

Read Full Post »

Skulle Försökringskassan kunnat ha använt 112 000 kronor till något annat?
– Det är absolut inte samma pengar som används till människor som skulle kunna ha fått utbetalningar. Vi måste självklart utbilda oss på den teknik som finns och ha den bästa tekniken så att kunderna får sina pengar i tid och rättssäkert
. ” F-kassan åkte till Las Vegas för 112.000 kr, Expressen 14 maj 2011

Har F-kassan hittat någon annan intäkt än skattefinansiering och räntor på de pengar som F-kassan får via skatten?

Read Full Post »

ÄVEN för Försäkringskassan precis som Förvaltningslagstiftningen! Det innebär att DU i Ditt arbete begår brott mot svensk Grundlag när Du överhuvudtaget tror att ordet ‘kan’ i Sjukförsäkringslagen innebär att handläggare på försäkringskassan till skillnad från alla andra handläggare i Offentlig verksamhet skulle ha rätten att sätta sig över vad specialister som uttalat sig i enskilda ärenden – oavsett om det i Ert fall gäller läkarintyg om arbetsförmåga eller i andra myndigheters fall t.ex. utsläpp i grundvatten. Du har gått över Dina befogenheter. Ingenstans i gällande förordningar eller lagstiftning finns någon skrivning som gett Er fria händer att bortse från specialisters utlåtanden. Inte heller har Ni befogenhet och kunskap nog att uttala Er om vad som finns, observera inte lediga jobb, för arbetsmöjligheter på arbetsmarknaden. Ni har varken medicinsk kunskap eller kunskap om svensk/nordisk/europeisk arbetsmarknad. Att låta handläggare, i vissa fall t.o.m. inhyrda, ja jag känner till sådana fall, avgöra om Försäkringskassan överhuvudtaget skall diarieföra samtliga inlämnade handlingar och vilka av dessa handlingar som skall skickas ens till Era egna förtroendeläkare, är en subjektiv vädering som står i klar strid med Regeringsformens 1 kap 2§!

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

Förstår så väl att Ni på Försäkringskassan försöker få det till att Ni utifrån Förvaltningslagstiftningen inte skall behöva ta in expertis. Dock bör Ni noga betänka vad som står i klartext i
3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.
Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas dock alltid om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2006:306
).” Svensk Grundlag samt de grundläggande friheterna och myndigheters skyldigheter som finns angivna i Regeringsformen kan Ni inte utan vidare trampa på!

Nu blir det ännu värre, Aftonbladet 25 december 2010
De kollar dig – men ingen kollar F-kassan, Lena Melin Aftonbladet

Sverige behöver en Författningsdomstol!!!!!

Read Full Post »

Har sagt det förut och säger det igen: Sverige och svenskarna behöver en Författningsdomstol som tar upp alla fall av misstänkta anmälda brott mot Grundlagen som svenska myndigheter eller de som är i deras ställe gör sig skyldiga till. (Har själv tagit upp Regeringsformens 1 kap 2 § samt 2 kapitel mer än en gång i denna blogg. Den som är intresserad skriver in Regeringsformen i sökrutan och får sedan bläddra samt läsa exempel själva).

Chefs-JO Mats Melin har alltså rätt när han ”i en skrivelse till Riksdagen” kräver ”att en ny myndighet inrättas dit människor kan vända sig om de känner sig felaktigt behandlade”. Kräver myndighet för F-kasseklagomål, GP 17 december 2010
Dock bör denna myndighet få ta hand om alla fall där myndighetsövergrepp upptäckts eller kan misstänkas.

Se även: Kräver myndighet för F-kasseklagomål, SvD 17 december 2010
Kräver myndighet för F-kasseklagomål, Corren 17 december 2010
Kräver myndighet för F-kasseklagomål, Metro 17 december 2010

Read Full Post »

Older Posts »