Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Författningsdomstol’

Månggifte strider mot Regeringsformens 1 kap 2§ herr professor! Sluta drömma och börja med det herr professor borde lärt in redan i 7:e klass under Grundskoleåren! Herr professor får vara tacksam att han inte hade mig ellen någon av alla oss som läst Samhällskunskap på Lärarhögskolan. Inte uppfyller herr professor kursmål ej heller betygskriterier för att få godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9. Nog för att det gått utför med svenska skolans kunskapsnivå. Men herr professors inlägg tar ändå priset!

Månggifte – en framtidsfråga för Sverige, SvD 23 April 2016
Verkligen inte!!!! I Sverige gäller Svenska Grundlagar. Passar inte galoscherna, så är det bäst att leta reda på galoscher som går att gå med i Sverige. Inte diskriminering att tillämpa Regeringsformen! Tvärt om!!!

Ibland baxnar jag. Borde inte behöva göra det hade det inte varit för att fler och fler med fina titlar aldrig tycks ha haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap. Värre än så. Det tycks som alldeles för många har slunkit igenom ”Alla skall med”-skolan utan att ha haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Svenska från 1 klass. Det som förr kallades ordkunskap och ordförståelse brister alldeles för ofta när Svenska Grundlagar skall tolkas av jurister. Illa nog att många politiker visar upp samma brister.

Det handlar inte om svensk rättsuppfattning. Det handlar om att det finns jurister och politiker som inte kan läsa innantill och förstå vad som står i Regeringsformens 1 kapitel 2§!!!!

Att vi sedan, här i Sverige kommer att behöva en revision av våra lagar som antingen hängt med sedan innan vi fick de nu gällande Grundlagarna på 70-talet, eller fått tillägg utan hänsyn tagen till Regeringsformen, det är något annat! Det är INTE tillåtet att särbehandla någon grupp – det är inte tillåtet enligt Sveriges Grundlagar att godkänna månggifte. Ingen framtidsfråga utan högst viktigt att sätta foten i golvet och fastslå en gång för alla: I SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR. Inget annat!

Göran Lind, professor i civilrätt vid Örebro universitet, anser att månggifte strider mot svensk rättsuppfattning och att myndigheterna inte bör erkänna polygama äktenskap.

– Det strider mot lagens krav på jämställdhet mellan könen. Och hur kommer exempelvis arvsrätten att fungera om en man med flera fruar avlider? säger Göran Lind till tidningen.

Han tror att frågan kan bli mer aktuell i framtiden, med en ökad invandring i Sverige.Månggifte växande dilemma, SvD 23 April 2016

Tänk att det skall vara så svårt även för professorer i civilrätt att få in i sitt huvud att för att en lag tillåter något under vissa omständigheter,
så innebär inte det att det är lagligt enligt Grundlagarna.
Det räcker med att läsa Regeringsformens 1 kap 2§ för att inse att det inte ens om månggiftet ingåtts utomlands KAN vara tillåtet att registrera månggifte i Sverige.

Sedan är det ju också så, att INGEN Svensk Lag skall vara giltig om den inte följer Sveriges Grundlagar. Problemet är, att inte alla lagar av äldre datum än när vi fick den nya Grundlagen fastslagen på 1976, blivit genomgångna. Varken utifrån den grundlagstext som fastställdes då eller följts upp utifrån senare Grundlagsändringar.

Lagrådet har fullt upp med att försöka se till att nya lagar och nya lagändringar ligger inom ramarna för det som Grundlagarna tillåter.

Sverige är fantastiskt….. INTE.

Månggifte växande dilemma, GP 23 April 2016
Hundratals fall av månggifte i Sverige, Expressen 23 April 2016

Sverige behöver en Författningsdomstol snarast.
Elever som går i svensk Grundskola bör vara garanterade att få ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnen som svenska och samhällskunskap som minimum utöver samma krav i Naturvetenskapliga ämnen! Svårt att klara att leva i Sverige annars. Ännu svårare att förstå svenska lagar om kunskap saknas.

Read Full Post »

bör vara huvudman för all vård, skola och omsorg. Speciellt viktigt är det när det gäller äldreomsorgen. Finns inget som helst försvar för att äldreboenden försvunnit. Så viktig får inte Kommunala självbästämmanderätten vara att vi inte accepterar Rätten för äldre som behöver äldreboende att få detta inom rimlig tid. Rimlig tid bör vara frågan om veckor och som högst månad! Det får inte handla om vem som är utförare, krav på kvalité samt utbildning av personal som jobbar med äldre skall preciseras oavsett vem som är utförare. Likvärdig bedömning skall finnas i hela landet och inte vara beroende på subjektiva uppfattningar hos tjänstemän eller politiker på kommunal/landstingsnivå!
De som byggde landet, de skall inte diskrimineras!

Bästa landet för äldre 1 oktober…enligt svenska media, är Sverige det bästa landet att bli gammal i…. åtminstone var vi det i början av denna månaden…. 😛

Sverige världens bästa land att åldras i, DN 1 oktober 2013
Sverige bästa landet att åldras i, Sveriges Radio 1 oktober 2013
Ändå stod det Sverige är inte bäst i någon av de fyra huvudgrupperna men ligger mycket bra till på alla fyra områden och får därför den sammanlagt bästa placeringen.

Då det handlar om ekonomi toppar Luxemburg medan Schweiz ligger överst på hälsoområdet, Norge då det handlar om arbete och utbildning och Holland då det gäller äldrevänlig miljö.Bäst att åldras i Sverige, SvD 1 oktober 2013 Men å andra sidan säger sådana påståenden från sk. forskare som FN anlitar mer om avsaknad av vetenskapsteoretisk grundkunskap och källkritisk analys…
För veckorna innan läste vi alla om den åldriga kvinnan som medan Socialtjänstpersonal var på plats gick ut på balkongen och kastade sig mot sin död för att hon inte fick bo med sin make sedan många år på deras ålders höst.

Humanare äldreomsorg. Trots sjukdom, flera svåra fall i hemmet och en uttryckt önskan om att få plats på äldreboende tvingas jag bo kvar hemma. Välbefinnande, trygghet och självbestämmande är målen med äldreomsorgen, enligt Socialtjänstlagen. Jag upplever inget av detta, skriver Gertrud Sigurdsen, Sveriges socialminister 1985–89.

Stockholms kommun, och säkert även andra kommuner, ägnar sig åt något som jag skulle vilja kalla tvångsvård i hemmet, något som knappast är förenligt med Socialtjänstlagen. Jag kan inte längre klara mig på egen hand och vill komma in på ett äldreboende, men kommunen, förvaltningsrätten och kammarrätten vägrar. Nu står mitt hopp till Högsta förvaltningsdomstolen.Tvångsvård i hemmet när äldre nekas omsorgsboende, fd. Socialminister Gertrud Sigurdsen på DN debatt 18 oktober 2013
I och för sig förvånar det inte mig längre att vi har jurister som sitter i våra domstolar utan att ha läst målen, förutsättningar och syfte i SOU-texter som är förarbeten till gällande lagar. Ordkunskap och ordförståelse står inte precis högt i kurs så det dessa beslutsfattare går och tror är objektivt, är precis som en känd vetenskapsteoretiker skrev ”Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems haengt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab” Vollmer Gerhard, Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993 ….

Ex-minister kritiserar äldreomsorgen, GP 18 oktober 2013
Ex-minister kritiserar nu äldreomsorgen, Expressen 18 oktober 2013
Ex-minister kritiserar äldreomsorgen, Aftonbladet 18 oktober 2013
Ex-minister kritiserar äldreomsorgen, SvD 18 oktober 2013
Anna-Lisa, 96, fick vänta ett år på plats i äldreboendet, Aftonbladet 18 oktober 2013
Politikerna: Det är oacceptabelt, Aftonbladet 18 oktober 2013

Allt i denna fråga kan vi skylla på en föråldrad Svensk Samhällsstruktur där Kommunala Självbestämmanderätten i frågor som Vård, Skola och Omsorg står i total konflikt med Regeringsformens 1 kap 2§!

<h2Regeringsformen

1 kap. Statskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408). Källa Regeringsformen på http:www.riksdagen.se sidan
—————–
Det är som minst dags för två viktiga beslut som bör läggas på Riksdagens bord INNAN valet 2014 så att det finns en bordläggning och frågan om Grundlagsändring kan beslutas snarast efter valet 2014:

* Instifta en Författningsdomstol. Grundläggande krav på jurister dit bör vara som minst tre terminers studier i svenska språket utöver juristexamen.

* Avskaffa Kommunala självbestämmanderätten avseende Vård, Skola och Omsorg. Det krävs inga långbänkar eller utredningar för att med blott sunda förnuftet inse att självbestämmanderätten i de frågorna står till 100% i strid med Regeringsformens 1 kap 2§ fast det är klart, alla politiker och jurister kanske inte har ordkunskap och ordförståelse nog att förstå 🙂

—- lite om svensk arrogans genom tiderna —-
Svenskar förnekar sig inte. Som alla som läst bloggen vet, så har jag gång efter gång berättat om hur forna tiders historiker samt en postmästare i Asia Minor (år 844 e.Kr) beskrivit de som kommit från ön uppe i Norra Oceanen längs de stora ryska floderna eller Donau eftet attde tagit sig över den Ungerska Stäppen ner till Svarta Havet samt östra delen av Medelhavet…. Arroganta, nonchalanta, lättstötta o.s.v. Se not 1 nedan (skriv de sökorden i sökrutan, så finner Du fler exempel.)

Svenska arrogansen i uttalanden utifrån sk. forskares undersökningar fick tuppkammen att växa på de som vill att Sverige fortfarande skall vara stormakt.
Som i fornstora dar. Eller åtminstone som på Karl XII:s tid (glömmande att Magnus Eriksson en gång innan han blev avsatt i Sverige hade ett av världens största riken), den arrogansen förnekar sig inte – Inte förrän någon som kan äldreomsorgsområdet bättre än någon av oss andra råkat illa ut. Undrar vilka bortförklaringar som dyker upp under dagen. För neddragningen beslutades under Göran Perssons tid vid makten. Inte hans fel, lika lite som det är Alliansens fel.

Not 1 Vad gäller de som tog sig ner via Donau så går det att bevisa, vilket jag själv gjorde i ”Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider”, C-uppsats Historia Linköping 1993. Klibblim och Vejde i sin ursprungliga naturliga form bevisade det lätt. Utdrag ur vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, Norah4History 7 maj 2013 (kartorna ritade utifrån överskottsmaterial och avstämda mot känd växtlighet från före Folkvandringstiden och fram till år 1000 e.Kr.)

Read Full Post »

att frågan om att Sverige behöver en Författningsdomstol kommer upp på dagordningen. Under punkt 1 i Ert inlägg skriver Ni: ….En författningsdomstol innebär en starkare garanti än i dag att enskildas rättigheter respekteras när lagar stiftas och tolkas och stärker enskildas möjlighet att hävda sina fri- och rättigheter gentemot statsmakten.
Dags för en författningsdomstol, Tuve Skånberg, Caroline Szyber och Otto Von Arnold Riksdagsledamöter för KD på SvD Brännpunkt 3 mars 2013

Själv har jag sedan sommaren 2009 slagits här i bloggen för att Sverige behöver en Författningsdomstol. Dagligen har jag sett med egna ögon, hört hur närstående och bekanta samt läst om hur andra enskilda fått sina rättigheter trampade på av svenska myndigheter. Mer än en gång har kommunalpolitiker, landstingspolitiker och även riksdagsledamöter när jag själv fört fram aktuella fall, även egna, där det Offentliga brutit speciellt mot Regeringsformens 1 kap 2§ men även mot andra Grundlagar, hävdar att det inte är deras bord om myndighet eller nämnd bryter mot Våra Grundlagar. JO och JK i all ära, men de ger inte svenska folket speciellt mycket juridisk möjlighet för enskilda att hävda sina fri- och rättigheter mot statsmakten. Ni har helt rätt.

Har t.ex. en närstående som t.o.m. blivit diskriminerad av Diskrimineringsombudsmannen (!) och när politiker som kontaktas struntar i detta för att det gäller sexuella trakasserier i Kommunalt dotterbolag. (Ja full dokumentation finns) Vad skall man säga?

KD vill ha författningsdomstol, GP 3 mars 2013
KD vill ha författningsdomstol, DN 3 mars 2013
KD vill ha författningsdomstol, Metro.se 3 mars 2013
KD vill ha författningsdomstol, Aftonbladet 3 mars 2013
KD vill ha författningsdomstol, Skånskan 3 mars 2013
KD vill ha författningsdomstol, Västerbottens Kuriren 3 mars 2013
KD-förslag: Författningsdomstol, Dagens eko Sveriges Radio 3 mars 2013

Som sagt Kristdemokrater, stort tack för att KD lyfter denna för rättsamhället viktiga fråga till Svenska Folket!

Read Full Post »

att undantag görs för Arbetsförmedlingen som är en myndighet eller har upphandling av tjänst för anställande av nya arbetsförmedlare gjorts i enlighet med EU-direktiv? Är det verkligen tillåtet enligt svensk Offentlighetslagstiftning att personer i beslutande ställning hos Myndighet eller de som fullgör Myndighetsuppdrag är inhyrda via Bemanningsföretag. Kan i det första fallet inte se att det skulle vara tillåtet. I det andra fallet torde det INTE vara tillåtet om man noga läser Regeringsformen som utgör Grunden för Säkerhets och Offentliglagstiftningen. VEM har gjort säkerhetskontroll på de inhyrda? Hur kan fackförbund gå med på detta? Icke beslutande är en sak, men de som sitter i ställning där de fattar beslut för myndighetsräkning får så vitt jag kommer fram till det ALDRIG vara inhyrda utan SKALL vara anställda!
Författningsdomstol behövs snabbt här i Sverige innan våra Grundlagar urholkas ännu mera av okunniga beslutsfattare! Observera att fattas beslut i strid med Grundlagarna i Sverige, så gäller inte de besluten. Det står i klartext i våra Grundlagar!
Illa nog att Arbetsförmedlingen har mycket låg kunskapsnivå vad gäller lagar och arbetsmarknaden.

Förmedlare hjälper arbetsförmedlare, GP 17 september 2012
Förmedlare hjälper arbetsförmedlare, SvD 17 september 2012
Förmedlare hjälper arbetsförmedlare, Aftonbladet 17 september 2012
Förmedlare hjälper arbetsförmedlare, Västerbottens Kuriren 17 september 2012

OBS om de snillen som använder sig av bemanningsföretag hade haft ämnes- och stadieansvariga lärare i ämnet Samhällskunskap i Grundskolan så hade de fått verktygen som behövs för att kunna läsa Svenska Grundlagar. Svenska Grundlagar och Säkerhets- och Offentliglagstiftningen talar om beslutande inte om utredande. Det förra kräver anställning hos myndighet eller av regeringen speciellt förordnat myndighetsutövande. Utreda kan däremot en konsult eller inhyrd annan personal göra. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR!!!!

Tillägg 11.05 17 september 2012 Bemanningsföretag rekryterar personal – till arbetsförmedlingen, Expressen 17 september 2012

Observera att för att få utöva myndighetsutövning i Sverige måste ett förordnande alltid till om inte person är direkt anställd. Gäller allt från t.ex. ordningsvakter till beslutsfattare i myndighet!

Read Full Post »

Varje dag visar sig det skrämmande att alltför många i Sverige aldrig fått lära in vad demokratibegreppet står för. Än mindre fått lära sig förstå vad som står i Regeringsformens 1 kap 2§ och tillämpa det och inget annat, varken kostnad eller landsting eller något annat gäller. I Sverige gäller svenska grundlagar. Författningsdomstol behövs snarast möjligt!
Har Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) inte lärt in Regeringsformens 1 kap 2§? De sällar sig till en alltför lång rad av människor som visar att de inte fått korrekta betyg i Grundskolan samt inte lärt in Svenska Grundlagar!

I maj beslutade Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) att Zytiga inte ska omfattas av läkemedelsförmånen. Priset var för högt. Döende måste betala för medicinen, GP 12 september 2012 Det har gått alldeles på tok för långt pga konsekvenserna av flumskolan kombinerat med kommunaliseringen av skolan, när det ens är möjligt att det sitter höga tjänstemän som beslutar över något som påverkar liv- och död samt livskvalité på slutet och i klartext gång på gång visar att de inte ens har kunskapen de skulle haft för att få GODKÄNT i ämnet Samhällskunskap årskurs 9. Hur i hela fridens namn är det möjligt att de ens slunkit igenom gymnasiet? Högskola och Universitet? Har utbildningskvalitén i Sverige sjunkit så lågt? Är det möjligt? Vad skall vi då göra för att återta kunskapssamhället för logiskt tänkande, förståelse av det man läser samt empati är förutsättning för allas vår framtid!

Döende måste betala för medicinen, SvD 12 september 2012
Döende måste betala för medicinen, DN 12 september 2012
Döende måste betala för medicinen, Aftonbladet 12 september 2012

Read Full Post »

sa en vis kung i Sparta när en medborgare kom och krävde demokrati. Tror faktiskt att det är där vi behöver börja. Bengt Göransson och jag har där lite skilda uppfattningar. Det må vara så att Fredrik Reinfeldt och Göran Persson är som Göransson antar. Jag är inte helt övertygad, men ändå. Det är inte där problemet börjar.

Problemet är att vi i våra svenska kommuner har nämndledamöter som inte är valda av väljare och som inte alltid har tillräcklig kunskap om demokrati debattkommentar till Förakt för Riksdagen hotar demokratin, fd utbildningsministern (S) och demokratiutredaren Bengt Göransson GP debatt 5 augusti 2012

Bloggartikelns början är från ett inlägg jag gjort idag 5 augusti på GP-s debattsida efter ett tänkvärt debattinlägg av förre kulturministern Bengt Göransson. Bengt Göransson är en man jag respekterar mycket. Minns med glädje alla de djupa samtal om demokrati, kultur och samhälle som vi hade när jag som Mölndals Kommuns representant, då Folkpartist, satt med i Bio Kontrast för Folkets Hus Mölndal och deltog i olika Bio Kontrastverksamheter.

Det ligger mycket i det Bengt Göransson säger i artikeln. Speciellt när det gäller hur demokratifrågan totalt utvecklats i Sverige under åren. Jag är dock inte övertygad om att han har rätt i att börja uppifrån. Personligen är jag mer oroad av den minskade insynen som finns i kommunala verksamheter speciellt när det gäller nämnder där nämnernas ledamöter varken är valda av folket eller (åtminstone utåt) visat att de är speciellt lämpade för den nämndplats som respektive partier utsett dem för. I förlängningen har detta med ökat antal nämndledamöter efter omorganisationer av Offentliga förvaltningar inneburit att helt opolitiska (hmmm) tjänstemän utan helhetssyn på respektive kommuns totala verksamhet och ofta utan högre utbildning i de ämnesområden som administratören är satt att jobba inom (tyvärr en konsekvens av LAS där många omplacerats eller fått sökta tjänster där kravspec för vad tjänsterna skulle behöva ha för erfarenhet/kunskap inte alltid är i nivå med vad de borde vara). Resultatet har i kommuner och landsting ofta blivit fler och fler avsteg från vad svensk Skollag och svenska Grundlagar kräver att all Offentlig verksamhet skall uppfylla. Speciellt allvarligt ser jag det som jag själv tagit upp gång på gång. Okunskap om Regeringsformens 1 kap 2§ respektive Regeringsformens 2 kap.

Som jag ser det är följande nödvändigt för att stärka demokratibegreppets hållbarhet i Sverige:

* Skärpta krav för att elever i årskurs 9 skall kunna få godkänt i ämnet Samhällskunskap. Elev skall visa att eleven tagit till sig det som står vad gäller hur Offentlig verksamhet SKALL och FÅR bedrivas. Våra svenska Grundlagar får inte längre fortsätta vara vackra ord på ett papper.

* På något sätt måste krav utformas och ställas som en ledamot i svensk offentlig nämnd måste uppfylla för att kunna väljas av sitt parti till nämnd. I dagsläget är det inte bara så att det kan finnas lokala variationer av vad ett partis ombud röstar på. Det är i sig en demokratisk rättighet att ha egen uppfattning och driva denna så länge en persons parti inte säger stopp och belägg: Detta står inte vi för. Det allvarliga är att det gång på gång förekommer grava moraliska brott mot öppenhet, demokratiprocessen och i flera fall rent ut sagt brott mot Regeringsformens paragrafer.

* Det måste till någon instans skild från partier och fackförbund för tjänstemän och arbetare, kanske under JO (?) där det skall vara möjligt att redan innan vi får en Författningsdomstol (se nästa * ) anmäla och där denna instans direkt skall kunna fatta beslut att avstänga en person som bryter mot Grundlagen från fortsatt nämndverksamhet.

* I förlängningen behöver Sverige en riktig Författningsdomstol.

Read Full Post »

ÄVEN för Försäkringskassan precis som Förvaltningslagstiftningen! Det innebär att DU i Ditt arbete begår brott mot svensk Grundlag när Du överhuvudtaget tror att ordet ‘kan’ i Sjukförsäkringslagen innebär att handläggare på försäkringskassan till skillnad från alla andra handläggare i Offentlig verksamhet skulle ha rätten att sätta sig över vad specialister som uttalat sig i enskilda ärenden – oavsett om det i Ert fall gäller läkarintyg om arbetsförmåga eller i andra myndigheters fall t.ex. utsläpp i grundvatten. Du har gått över Dina befogenheter. Ingenstans i gällande förordningar eller lagstiftning finns någon skrivning som gett Er fria händer att bortse från specialisters utlåtanden. Inte heller har Ni befogenhet och kunskap nog att uttala Er om vad som finns, observera inte lediga jobb, för arbetsmöjligheter på arbetsmarknaden. Ni har varken medicinsk kunskap eller kunskap om svensk/nordisk/europeisk arbetsmarknad. Att låta handläggare, i vissa fall t.o.m. inhyrda, ja jag känner till sådana fall, avgöra om Försäkringskassan överhuvudtaget skall diarieföra samtliga inlämnade handlingar och vilka av dessa handlingar som skall skickas ens till Era egna förtroendeläkare, är en subjektiv vädering som står i klar strid med Regeringsformens 1 kap 2§!

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

Förstår så väl att Ni på Försäkringskassan försöker få det till att Ni utifrån Förvaltningslagstiftningen inte skall behöva ta in expertis. Dock bör Ni noga betänka vad som står i klartext i
3 § Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.
Bestämmelserna om överklagande i denna lag tillämpas dock alltid om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2006:306
).” Svensk Grundlag samt de grundläggande friheterna och myndigheters skyldigheter som finns angivna i Regeringsformen kan Ni inte utan vidare trampa på!

Nu blir det ännu värre, Aftonbladet 25 december 2010
De kollar dig – men ingen kollar F-kassan, Lena Melin Aftonbladet

Sverige behöver en Författningsdomstol!!!!!

Read Full Post »

Har sagt det förut och säger det igen: Sverige och svenskarna behöver en Författningsdomstol som tar upp alla fall av misstänkta anmälda brott mot Grundlagen som svenska myndigheter eller de som är i deras ställe gör sig skyldiga till. (Har själv tagit upp Regeringsformens 1 kap 2 § samt 2 kapitel mer än en gång i denna blogg. Den som är intresserad skriver in Regeringsformen i sökrutan och får sedan bläddra samt läsa exempel själva).

Chefs-JO Mats Melin har alltså rätt när han ”i en skrivelse till Riksdagen” kräver ”att en ny myndighet inrättas dit människor kan vända sig om de känner sig felaktigt behandlade”. Kräver myndighet för F-kasseklagomål, GP 17 december 2010
Dock bör denna myndighet få ta hand om alla fall där myndighetsövergrepp upptäckts eller kan misstänkas.

Se även: Kräver myndighet för F-kasseklagomål, SvD 17 december 2010
Kräver myndighet för F-kasseklagomål, Corren 17 december 2010
Kräver myndighet för F-kasseklagomål, Metro 17 december 2010

Read Full Post »