Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘FN:s allmänna deklaration om de Mänskliga Rättigheterna’

Citat ur Göteborgs Posten:

Efter händelserna i Köln är det som om hedersvåldsdebatten från början av 2000-talet sänds i repris. Från flera håll hörs argument som är karbonkopior av de som hördes från de som ville förminska, och helst förneka, att det fanns ett hedersvåldsproblem i Sverige.

Relativiseringen som hördes då var att våld mot kvinnor förekommer i alla kulturer. Nu får vi höra att det som hände i Köln händer överallt. Det är en förljugen och ofullständig bild av det som skett.
……
Det är som att kulturella skillnader helt har upphört att existera i Fahls och Marçals värld. Som om människor världen över enbart förenades, och skiljdes åt, av kön och möjligen av klass. En sådan analys är inget annat än en medveten fördumning. Om man på förhand bestämmer sig för att vissa förklaringar inte är acceptabla så kommer man aldrig att kunna skildra verkligheten på ett sanningsenligt vis.
…..

….. Verkligheten får ge vika för teorin, inte tvärtom. Eftersom de som utförde övergreppen i Köln och Stockholm anses tillhöra strukturellt underordnade grupper upphör helt plötsligt maktanalysen att gälla.Cwejman: Kultur förklarar sexuella övergrepp, GP Ledarsidan 12 Januari 2016

Trots att det är en mycket bra ledarartikel, så är förklaringen inte mer värd än många andra bortförklaringar.. Giltiga argument? Ja, men ”spegelsyn” när det gäller hur svenska samhällets politiker och media behandlat:

* Hedersmord……. hur något som visar att just det saknas, HEDER, alltså…. kan få användas när en kvinna, nästan alltid en kvinna, mördas för att den individ som utför dådet och de som ligger bakom INTE KLARAR AV ATT ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA FÅR FÖLJDVERKNING I ATT KVINNOR ÄR LIKA MYCKET VÄRDA SOM MÄN. SKAMMORD hade varit bättre beteckning. Det är en skam att någon född av människa tar på sig att leka Gud!
Det har inget med religion eller religionstolkning att göra. Den dag vi människor lämnade Eden, så blev vi människor. Människor av kött och blod får inte sätta sig i Guds ställe.

* Mord på kvinna i nära relation…..

hur i hela fridens namn har detta fått pågå år ut och år in ÄVEN I SVERIGES KULTUR från mitten av 1800-talet. Observera:
Sverige var det första landet som fick kvinnofridslagar. Alsnöstadgan(Not 1) har de flesta glömt. Magnus Erikssons landslag gjorde det helt klart att kvinnan skulle kunna känna sig trygg i sitt hem, på sitt tun och på hela den inhägnade gården. Frågan är när detta synsätt försvann. För kvinnan i det ännu äldre Vikingatida Norden hade en mycket stark ställning ÄNDA tills religionen kom. Idag är det ofta kvinnor lider, slås och mördas i religionens namn. Allt för att det finns svaga män, för män som inte försvarar sin kvinna mot all form av våld är inget annat än svaga män.Kvinnovåld skämmer och skrämmer, Norah4you 14 Oktober 2008

* Våldförande på kvinna, ung eller gammal…

I Sveriges kultur sedan före Vikingatiden ingick att kvinnan inte var mannens egendom, endast det hon ärvde och/eller medförde som giftogods kunde mannen under vissa omständigheter få förfoga över. Fram till dess att religionen gjorde sitt allvarliga intåg i Sverige, så var kvinnan i familjen den som ägde rätten att sköta gård och tun, hus och hem, när mannen inte var hemma. Detta gällde oavsett om mannen var i krig eller tillhörde de som samlats för att delta i svensk kungs Riksråd (olika namn och olika inflytande under tidernas gång hör inte hit).

Uppriktigt sagt:
Den man eller kvinna som inte klarar av att ta ansvar för sina egna reaktioner och handlingar, den mannen eller kvinnan avslöjar själv sin oförmåga att vara vuxen. I att vara vuxen ingår att ta eget ansvar för egna handlingar!

Det finns ingen förklaringsmodell för detta som inte är en bortförklaring och/eller erkännande av inkapacitet att sätta sig i annan persons ställe utan användande av ”Tyck som jag”-syndromet.

Alice Tendorescue skriver idag:
Ingen individ ska skyddas, upphöjas eller beskyllas med hänvisning till etnicitet, skriver Alice Teodorescu.

Många är upprörda och chockade. Efter de senaste dagarnas avslöjanden om Stockholmspolisens agerande i samband med de sexuella övergreppen på ungdomsfestivalen We are Sthlm är de kraftiga reaktionerna helt befogade. Vad mer mörkas i Sverige? Vilka (politiska) intressen ligger bakom vad som granskas, vilka som kommer att lagföras? Blotta misstanken om att myndigheter och medier inte fullgör sitt uppdrag på ett opartiskt vis kan på sikt skada förtroendet för det demokratiska samhälletAlice Teodorescu: Vad är det som händer i Sverige?, GP Ledarsidan 13 Januari 2016

Vad det är som mörkas i Sverige?
Alldeles på tok för mycket mörkades fram till 1976.
Exempel:

* Rasbiologiska institutet. Socialdemokraternas mörka historia

* Socialdemokraterna sänkte kunskapsskolan. Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

* ”Neutralitet” Du gamla Du fria – Sveriges S-regering och svenska atombomben

Ett annat mycket bra inlägg vad gäller synen på kvinnan:

Jag tänker inte vara tyst inför kvinnohatet. Var inte det du heller, Frida Boisens krönika på GT 13 Januari 2016
Stockholms stad kände till övergreppen i flera år, DN 12 Januari 2016
Kritiken mot svensk polis en världsnyhet, DN 12 Januari 2016

Nutidshistorisk bakgrund
Det vi idag upplever är efterdyningar av Vänstervågen på 1970-talet. Trots att man på Göteborgs Stadsteater stod och sjöng: Vi kan vi vill vi törs,
så kom kvinnors ställning samt möjlighet att få ledande jobb på arbetsmarknaden, privat såväl som offentlig, att minska i samma utsträckning som ropet på kvinnans rättighet till heltidsjobb, till egen tid o.s.v. ökade. Själv upplevde jag aldrig att det var svårt att vara kvinna. Blev erbjuden höga positioner, men jag valde att få vara mig själv. För det är ett av kraven som finns om ”man” vill vara med och ”leka”, att det påverkar privatlivet.

Vänstervågens efterverkningar från 1970-talet

De nynazistiska, observera skillnaden i definition – kan du läsa om här: Definition rasism som hör hemma bland nazister och fascister – och nedvärderande åsikter om andra grupper (faller numera under Diskrimineringslagstiftning men har sina grunder i Regeringsformens 1 kap 2§ utan att för den skull ens kunna falla under ”rasist” epitetet annat än i okunnigas ”Tyck som jag”-tolkning av Grundlagar. De nynazistiska och fascistiska grupperna har inte mycket gemensamt med något svenskt Riksdagsparti idag. Inte ens med Sverigedemokraterna. Grupperna var klart rasistiska och elitistiska. I huvudsak härrörde dessa gruppers rötter från det rastänkande som med hjälp av Rasbiologiska institutet (Läs mer om det här: Rätt fråga – Sveriges 1900-tals rasism, vilka drabbades? som grundade sig på Riksdagsbeslut i båda Riksdagens kamrar stött av i princip alla partier utom Liberaler och Kommunister men i främsta ledet stod socialdemokrater, från Branting till makarna Myrdal: Socialdemokraternas mörka historia )
började med skallmätning av samer (då kallade lappar), tattare (många med vallonsk bakgrund och ingalunda enbart romer som en del romer idag försöker få det till) andra var de som inte levde enligt samhällets normer.

Att bakgrunden för de nynazistiska rörelserna som förföljde judar och zigenare (numera kallade romer) var rent elitistiskt tänkande där de som hörts i bakgrunden svagt mullrande (deras rörelser hade ju förlorat Andra Världskriget) ansåg sig själva ha bättre kultur(hur nu kultur definierades och definieras) samt bättre arvsanlag än de kultur- och etniska grupper de såg ner på och rent ut sagt sa inte hade något existensberättigande.

Trots allt var det avsevärt högre till tak i den politiska debatten i Sverige. Vänsternissarna förökade sig genom delning sa vi på 70-talet. R-are, SKP-are, Clarteister blandade sig med drömmare som precis som i dagens Sverige ofta kom från Liberal bakgrund drömmande om en gränsfri värld och tolkande detta som om gränser och lagar inte gällde dem. Då som nu fanns det de som genom praktik eller studier hamnat i den journalistiska världen. Ofta efter att missförstått det personliga ansvaret, inte bara nerrakandet på det ”kapitalistiska samhället” som i sann vänstersocialistisk anda spreds för att det hade en befogad kritik av hur kvinnor, lågavlönade samt lågutbildade hade det i Sverige. Sverige har aldrig varit den idyll som Socialdemokraterna lyckades få människor att tro.Sverige, historia och politisk korrekthet

Läs även: Kvinnovåld och männens bortförklaringar, Norah4you 17 Maj 2010

Till sist ett mycket bra förslag enligt min personliga uppfattning: KD: Sexbrott bör leda till utvisning, SvD 12 Januari 2016

Not.1 Alsnö Stadga skrevs runt 1280. Magnus Ladulås undertecknade innehöll en förnyelse av de sk. Edsöreslagarna som hans far Birger Jarl stadfäst. Edsöreslagarna avsåg att få frid och lugn i riket.
Wikipedia har för ovanlighetens skull rätt:

I Alsnö stadga upptogs som edsöresbrott:

att dräpa eller sarga i kyrka, på kyrkogård eller på ting
att våldföra kvinna

att sarga eller dräpa någon i hans eget eller annan mans hus
att hämnas då fred blivit lovad och förlikning gjord
att hugga lem av annan.

Straffet för edsöresbrott var:
att brottslingens lösegendom förverkades till kungen, häradet och målsäganden, (en tredjedel var).
att förbrytaren blev biltog tills den som han hade förbrutit sig mot bad för honom.
att han, sedan han återfått fred, fick böta 40 mark till kungen.

Dessa fridsstadganden bekräftades med ed av kungen och de förnämsta herrarna i riket

Men edsöreslagarna som var betydligt fler till antal hade ännu äldre förlagor i Östergötland och Västergötland. Kan om nödvändigt återkomma till dem vid annat tillfälle.

Read Full Post »

”Jag tror inte att danskarna fullt ut inser konsekvensen av vad som kommer att ske om Danmark ansluter sig till det USA-ledda missilförsvaret. Om detta skulle bli fallet kommer danska krigsfartyg att bli mål för ryska atomvapen”, citerar Jyllands-Posten.Rysslands ambassadör varnar Danmark, 20 mars 2015

Det vore bra om Ambassadör Mikhail Vanin talar om för Generalerna som fortsatt försöker bli de som får makten efter President Putin att det finns bättre sätt att skaffa sig vänner och få inflytande internationellt än att hota en suverän stat som Danmark. Danmark tillhör av egen fri vilja Nato. Det har inte Rysslands militärer något som helst att göra med. Världen är inte som när Generalernas fäder var aktiva på 1960-talet utan vi lever idag år 2015!

Vad Danmark och övriga Nordiska länder väljer att göra är varje enskilt lands ensak! Att hota andra är att erkänna moralisk svaghet i sina argument för sin egen uppfattning. Världen som helhet har alldeles för många, speciellt politiker, som fått för sig att ”Tyck som jag” är giltiga argument. Så är inte fallet.

FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt mäns och kvinnors lika rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största betydelse för att uppfylla detta åtagande,

tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.

Nu får det vara nog med hot. Ryska militären har länge skyllt på Putin Ingen allra minst de som vill få äran att leda ett land tjänar på att hota andra.

Danmark hotas av rysk ambassadör, Kvällsposten 21 mars 2015
Rysk ambassadör hotar Danmark, SvD 21 mars 2015

Read Full Post »

Om Sverige inte med det snaraste ser till att följande införs i våra svenska lagar, så är frågan om Sverige kan kallas demokratiskt land som lever upp till de Mänskliga Rättigheterna. Förvisso behöver Sverige med det snaraste en Författningsdomstol. Vårt nuvarande domstolsväsende samt Konstitutionsutskottet är långt ifrån tillfylles i en demokratisk stat. Men dessa förslag kräver inte Grundlagsändring de utgår från Regeringsformens innehåll och avsikt samt från de Mänskliga Rättigheterna och kan beslutas om i Svensk Riksdag!

KRAV PÅ LAGÄNDRING:
* Inrätta en central polisenhet som arbetar i ärenden av Kvinnovåld/våld i nära relation/Våldtäkt direkt under Rikspolischefen. Enheten skall få inskrivet i förordnande att handha all utredningsmaterial i ärenden där polis eller väktare finns på de misstänktas sida.
samt
få ta hand om alla ärenden där våld enligt ovan upprepas och ny anmälan föreligger.

* Skriv in i lagtext att alla kvinnor som blir misshandlade har rätt till av samhället betalt juridiskt ombud redan innan det är klart om ärendet går till åtal

Kommentar: En mycket viktig punkt för det räcker inte med samhällets nuvarande stöd och kvinnojourerna har inte de resurserna. Att samhället sparar pengar på att snabbt hjälpa misshandlade kvinnor samt de som misshandlats i nära relationer oavsett kön, är tyvärr något som kanske behöver påpekas för att få alla ansvariga politiker och jurister att förstå värdet av en sådan lag!

* Ställ som krav på alla utredare inom såväl polisväsende som sociala myndigheter att de skall visa att de förstått de lagar Sverige har samt är beredda att leva upp till dessa och till Sveriges åtagande enligt de Mänskliga Rättigheterna.

Intressant är att de två partier vars representanter hjälpte mig när jag behövde hjälp för 30 år sedan är de som säger ifrån idag:

”Kvinnoregistret – ett bakslag för polisens förtroende”, Beatrice Ask (M) SvT 17 december 2014

Se även: ALDRIG TILLÅTET ATT MYNDIGHET KRÄNKER KVINNAN

Read Full Post »

ENKELT UTTRYCKT: DET SOM INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ÄR ALDRIG TILLÅTET AV SVENSK MYNDIGHET ELLER MYNDIGHETSUTÖVARE. DET SOM INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT REGERINGSFORMEN ÄR HELLER INTE TILLÅTET ATT REGISTRERA I NÅGOT DATAREGISTER I SVERIGE!

Starka reaktioner på polisens nya register, Expressen 16 december 2014
Polisregister över hotade kvinnor, GP 16 december 2014
Hade hemligt register med utsatta kvinnor, Expressen 16 december 2014
ROKS: Absurt och djupt kränkande, GP 16 december 2014 Värre än så: GRUNDLAGSBROTT – Svensk Myndighet FÅR INTE ÄREKRÄNKA!
Sverige behöver snarast en Författningsdomstol!
Nytt hemligt polisregister kränker utsatta kvinnor, DN 16 december 2014
Kvinnoregister blottar åter en juridisk sörja, SvD 16 december 2014
NEJ INGEN POLITISK SÖRJA. ALLT DETTA ÄR TOTALT FÖRBJUDET I SAMTLIGA LÄNDER SOM UNDERTECKNAT FN:S MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ENLIGT SVENSKA GRUNDLAGARNA!
Hade själv tillfälle att få bekräftat av hög domare som var min bordskavaljer vid ett större bröllop 1979 att datalagstiftning om vad som får registeras alltid måste bygga på Sveriges Grundlagar!
Märkliga är att en vanligtvis välinformerad professor i juridik inte alls känner till att detta var uppe som fråga vi i Sverige förde mot andra länder vi betecknade som odemokratiska INNAN svenska datalagstiftningen som ALDRIG tillåtet detta ens kom i sitt första skick!

Läs gärna: Fakta inte myter om kvinnomisshandel m.m., Norah4you 9 februari 2009 vissa av länkarna försvann ur SCB:s statistik på nätet under innevarande höst (2014) men finns fortfarande i SCB:s publikationer. Sökbara via UB kanske också via vanliga bibliotek. Alla går tyvärr inte att få upp via SCB:s sökning efter att de bytte datasystem härom året.

LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE UR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA!

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

…….
Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning

Slut på utdrag ur de Mänskliga Rättigheterna.

Konkret följs detta i Sverige upp i Regeringsformens 1 kap 2§. Där framgår det klart att det aldrig någonsin är tillåtet för det Allmänna/det Offentliga att ens i ledet där myndighetsutövning praktiseras diskriminera en svensk oavsett vad!

Med andra ord är det om vi skall gå på ordinnehåll, som i samtliga fall ovan överensstämmer med förarbeten och delavtal innan de Mänskliga Rättigheterna togs respektive innan Regeringsformen antogs, så att det tvärt emot vad som varit fallet från 1970-talet och framåt i Sverige är en SKYLDIGHET för svenska myndigheter och myndighetsutövare att ge VERKSAM HJÄLP för att få stopp på KRÄNKNINGAR AV GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER. I praktiken innebär detta om det bara vore så att folk kunde läsa innantill och förstå vad där står att en domare i Sverige t.ex. har skyldighet att stoppa varje försök att från försvarares sida föra fram uppgifter om hur en kvinna brukar vara klädd, om hon var berusad eller om hon brukat gå med på det eller det – sådana frågor kränker kvinnans mänskliga rättigheter i Sverige precis som i vilket annat land som helst!
Allt annat är att köra mitt barn och andras ungar samt titta bort när det inte passar!

Texterna ovan var också utgångspunkten när det började diskuteras att Sverige skulle få en datalagstiftning som skulle skydda människor för subjektiva värderingar och personliga omdömen i dataregister! Jag vet, jag var aktiv i den politiska debatten såväl som att arbetsgivare jag arbetade hos fick förfrågan om vad de tyckte innan det ens blev förslag till lagtext. Inom datavärlden har jag helt eller delvis levt/följt med sedan 1971…. 😛

VIKTIGT ATT ALLA FÖRSTÅR OCH KOMMER IHÅG

Att en kvinna som blivit misshandlad, oaktat om detta skett i en relation eller av annan, eller blivit våldtagen lagligt i Sverige skulle kunna misshandlas, ärekränkas och/eller bli våldtagen på nytt (för det är vad ett personregister som utgår från att ”registrera” de misshandlade/våldtagna psykiskt innebär), det är inte och har aldrig någonsin varit lagligt i Sverige. Det är förbjudet trots alla möjliga juristers konstiga uttalanden och frågeställningar och har INTE ens varit tillåtet enligt de Mänskliga Rättigheterna som Sverige skrivit under.

Skrämmande är följande som står i Aftonbladet:Mirjana, 44, hittades död i Flemingsberg i Stockholm. Hon var mördad med tre knivhugg – i ryggen, bröstkorgen och i magen.

Ett halvår tidigare hade hon slagit larm till polisen om att hon misshandlades av sin man. Hon fördes då in i det av Ekot uppmärksammade kvinnoregistret vid Södertörnspolisen i Stockholm.

Polisen bedömde att risken för att hon skulle utsättas för våld igen var låg. Också på längre sikt bedöms risken för upprepat våld, eller att Mirjana ska dödas, som låg.

Sten var bekant till paret och kan inte förstå polisens bedömning.
– Ja, det fattar jag inte. För någon högre risk än det kan jag inte tänka mig, säger han till Ekot.

”Vi måste prioritera”
Bedömningen gjorde att ärendet inte prioriterades och blev liggande hos polisen.

– Vi måste prioritera vilka ärenden vi måste jobba i, och i och med att det här bedömdes som ett lågriskärende så kunde vi inte prioritera före de andra ärendena, säger Michael Johansson, chef för utredningsgruppen hos Södertörnspolisen, till Ekot.

Mirjanas man kom inte in till det förhör han kallats till.Hade ’låg risk’ i kvinnoregistret – dödades av ex – Ekot: Bedömdes av mannens tidigare kollegor, Aftonbladet 17 december 2014

KRAV PÅ LAGÄNDRING:
* Inrätta en central polisenhet som arbetar i ärenden av Kvinnovåld/våld i nära relation/Våldtäkt direkt under Rikspolischefen. Enheten skall få inskrivet i förordnande att handha all utredningsmaterial i ärenden där polis eller väktare finns på de misstänktas sida.
samt
få ta hand om alla ärenden där våld enligt ovan upprepas och ny anmälan föreligger.

* Skriv in i lagtext att alla kvinnor som blir misshandlade har rätt till av samhället betalt juridiskt ombud redan innan det är klart om ärendet går till åtal

Kommentar: En mycket viktig punkt för det räcker inte med samhällets nuvarande stöd och kvinnojourerna har inte de resurserna. Att samhället sparar pengar på att snabbt hjälpa misshandlade kvinnor samt de som misshandlats i nära relationer oavsett kön, är tyvärr något som kanske behöver påpekas för att få alla ansvariga politiker och jurister att förstå värdet av en sådan lag!

* Ställ som krav på alla utredare inom såväl polisväsende som sociala myndigheter att de skall visa att de förstått de lagar Sverige har samt är beredda att leva upp till dessa och till Sveriges åtagande enligt de Mänskliga Rättigheterna.

Men inte förvånar det mig, att sådant här händer, inte efter att själv råkat ut för att bli misshandlad och tvingats fly ut när min dotter var liten. Något gick snett i undervisningen i ämnet Samhällskunskap när Grundskolan infördes. Alldeles för många har kommit alldeles för långt utan att ha baskunskaper med sig.

Speciellt borde svenska jurister och poliser varit noga med att läsa igenom förarbeten till lagar som fanns före den senaste Grundlagen togs men finns kvar i Sveriges Rikes Lagar än idag samt de större avtalstexter som ligger bakom de internationella avtal inklusive Sveriges undertecknande av de Mänskliga Rättigheterna.

Men vi börjar med det enkla. Det finns ett ord, ett omdöme, som direkt fäller polisregistret. Hade fällt polisregistret även OM de hade haft tillstånd att registrera offren och inte som de hade rätten att registrera – de misstänkta/fällda förövarna. Ordet är ”mytoman”. Det har aldrig någonsin utanför läkares anteckningar varit tillåtet i Sverige att ens muntligt kalla en människa som inte i domslut i svensk domstol av ena eller andra skälet bevisats vara mytoman! Det är och förblir ett subjektivt omdöme som en svensk myndighet eller myndighetsutövare inte FÅR använda! Det är ärekränkning och om det var något som var viktigt när arbeten och diskussioner inleddes för samt första lagstiftningen i dataregistrering kom var det att där ALDRIG NÅGONSIN FICK FINNAS SUBJEKTIVA OMDÖMEN!

Read Full Post »

Hur dum kan en människa vara som inte inser att det krav människan själv framför är ett klart brott mot de Mänskliga Rättigheternas inledning samt mot ett antal artiklar i samma FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna?

S: Vi vill ha militär närvaro i Gaza, Aftonbladet 26 juli 2014

Ärligt talat Stefan Löfven:
Tror du på allvar att du skyddar Palestiniernas Mänskliga Rättigheter genom att kräva att militär skall gå in i Gaza?
På vad sätt skyddar den kränkande behandlingen Palestinier i Gaza för flygangrepp från Israel som redan har bombat FN-sjukhus? En kränkande behandling som strider mot de flesta av de Mänskliga Rättigheterna. Nu får det vara nog med dumheter Stefan Löfven!

Borde väl inte berätta det, men just nu är Du Stefan Löfven Alliansens bäste reklampelare. Kan Carl Bildt inse att Jag skulle varit tuffare med kravet på att stoppa bombandet och häva blockaden, Det är allra viktigast just nu, säger Carl Bildt (M), utrikesminister.Carl Bildt: Jag skulle ha varit tuffare, Aftonbladet 26 juli 2014
så är det häpnadsväckande att Du Stefan Löfven tillsammans med andra Socialdemokratiska Partiledare håller fast vid att Gaza är problemet.

Ärligt talat Stefan Löfven, Socialdemokraterna kan ha förlorat hela valet 2014 trots enormt försprång fram till 25 juli, förlorat på Ditt dumma ensidiga uttalande! I och för sig vill jag att Alliansen skall vinna, men jag vill också att svenska politiker ser helheter och inte lever kvar i en låtsasvärld där Alla Människors lika värde endast varit vackra ord på ett papper.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,
……. inledning av FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna

Med andra ord – Det är exakt den situation som Palestinierna befinner sig i och befunnit sig i sedan Israel ockuperade Gazaremsan samt byggde bosättningar där. Observera: Israel har ALDRIG fått rätten till Gazaremsan! Se: Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

Nordiska S-ledare: FN-insats i Gaza, GP 26 juli 2014
Löfvens utspel får ett blandat mottagande, Expressen 26 juli 2014
Nordiska S-ledare: FN-insats i Gaza, DN 26 juli 2014
Nordiska S-ledare: FN-insats i Gaza, SvD 26 juli 2014

Nog med dumheterna Stefan Löfven. Problemet är inte Gaza. Som självfallet inte får skicka raketer mot Israel, MEN Israel äger inte rätten och har aldrig ägt rätten att gå in i Gaza, bomba oskyldiga och aldrig någonsin fått rätten att bygga bosättningar varken i Gaza eller på Västbanken. ”Tyck som jag”-syndromet hör inte hemma när något part så flagrant bryter mot av FN godkända gränser samt mot de Mänskliga Rättigheterna.

Read Full Post »

Det är märkligt att det ens skall behöva sägas, men Mänskliga Rättigheter gäller för ALLA.
”Kravet” på hävd blockad av Gaza, som media och flera politiker kallar Hamas begäran helt i enlighet med de Mänskliga Rättigheterna och Internationella avtal, är en av de mest självklara rättigheterna som Palestinier boende i Gaza har rätten till. Precis på samma vis som Israel själva har rätten att försvara de gränser som FN och det Internationella samfundet gett Israel godkännande till. Försvara är dock ALDRIG att attackera med robotar så att oskyldiga inom eller utanför ett lands egna gränser dödas, såras, terroriseras eller tvingas fly för att slippa dödas!

Hamas villkorar vapenvila, Aftonbladet 24 juli 2014 Sedan när skall det som står i Mänskliga Rättigheter kallas att villkora?
Hamas villkorar vapenvila, GP 24 juli 2014
Hamas villkorar vapenvila, SvD 24 juli 2014

Det gäller att skilja på Rättigheter och Krav. Skilj på rättigheter och krav, Norah4you 15 juli 2014
Som jag skrev i samband med den starka ögonväckare som Ship for Gaza var 2012:
Man kan tycka vad man vill om Ship till Gazas rättmätighet att försöka bryta den illegala blockaden som Israel orättmätigt lagt på Gaza och människorna där. Det handlar om principer.

* Israel äger INGEN rätt till Gazaremsan! De gränser som FN godkänt för Israel som Israels gränser är de enda som är lagliga!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

* Såväl Palestinier som andra i omvärlden måste som minst godta, om än ovilligt, de gränser för staten Israel som FN godkänt.
Det är internationella avtal och beslut i FN, inte något annat som gäller!

* Internationellt vatten är internationellt vatten. Alla bordningar av skepp som seglar på internationellt vatten och som
inte godkänts i förväg av FN eller Interpol samt omkringliggande stater är juridiskt att betrakta som piratattacker och
bör för tilltron till internationella överenskommelser och avtal alltid betraktas som sådana.
Respektera Internationellt vatten, Norah4you 20 oktober 20112

Read Full Post »

Mänskliga Rättigheter gäller lika för alla. De som inte vill acceptera annat än sin egen snäva tolkning av De Mänskliga Rättigheterna, de har svårt att leva upp till att vara demokratiska representanter för människosläktet. Så enkelt är det, eller rättare sagt borde det vara. Glömda är de Mänskliga Rättigheterna, Norah4you 23 oktober 2013

Mänskliga Rättigheter och Gaza, Norah4you 16 juli 2014
Varken blodshämnd eller felriktade sanktioner, Norah4you 12 juli 2014
Inte skall väl NATO gå i krig för Fascister, Norah4you 14 mars 2014
Mänskliga Rättigheterna måste respekteras, Norah4you 3 mars 2014

Samtidigt måste alla också förstå att de Mänskliga Rättigheterna ingalunda täcker samtliga ”Tyck som jag”-sjuka
Ingen Mänsklig Rättighet att välja hemland, Norah4you 27 juli 2013
Nej tack till utilitarism, Norah4you 27 juli 2012

Read Full Post »

Det finns ingen liberalism i ditt uttalande: Kan man förstå oron hos Ukrainas rysktalande befolkning?

– Det är dimridåer från Putins sida. Varje anständig nation skyddar sina minoriteter. Det handlar inte om de rysktalande. Det är en maktmarkering från rysk sida.

Hur reagerar du på att partiet Svoboda har fått plats i interimsregeringen?

– Jag hade hellre sett att de inte varit där. Det är ett högerextremt, rasistiskt parti med osmaklig politik. Men om 76 dagar är det val och det avgör vilka partier som kommer att ingå i regeringen.Birgitta Ohlsson: Ukraina är en del av Europa, GP 10 mars 2014

Förvisso har DU Birgitta Ohlsson gång efter gång visat att Du inte har den grundläggande skolkunskap som en EU-minister borde ha. Men nu visar Du att DU inte ens behärskar Kursmålet för 5:e klass i SO-ämnen. Skrämmande.

I 5:e klass läser eleverna om Ryssland i Geografi avsnitt Europa….. och om Vikingatiden-tidig Medeltid i Historia. Hur i hela fridens namn kan Du räkna Ukraina till Europa men missa att Ryssland är en del av Europa oaktat att väst och öst blev uppdelat efter västroms och östroms intresseområden när västliga kristna kyrkorna gick en väg och östliga en annan efter Nicea?

Hur kan en svensk EU-minister så flagrant visa sig inte förstå innebörden i de Mänskliga Rättigheterna?

Utdrag ur bloggartikel Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014
Ukraina behöver både EU och Ryssland. Allt annat är att hålla fast vid ”som jag tycker”-syndromet som bortser från att det viktigaste i grunden måste vara att trygga Mänskliga Rättigheterna genom att sätta sig ner och bjuda in i stället för att skilja ut. Vänsternissar och högerfötter har Europa sett tillräckligt av!

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Betrakta och begrunda kartorna nedan så förstår nog de flesta att problemen är gamla.
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123Omvärldsanalys 11 december 2013

Många av de problem som uppkom redan innan Första Världskrigets slut, före Ryska Revolutionen och Sovjetunionens tillkomst långt före dess fall vilket under Sovjetunionens tid inkluderade Stalins deportation och förföljelse av Tartarerna, historiskt förankrade på Krim, samt Tartarernas återkomst till Krim efter att Ukraina blivit fri stat, ligger och gror under ytan. Stalin deporterade Tartarer för att som han sa dessa hade stött tyskarna. Europas kartgränser har oavsett när och varför dragits av okänsliga händer. Det är ett av problemen runt den Gordiska knuten Ukrainas nutid och möjliga inkluderande i stället för exkluderande av invånare med långa rötter i området.
——— slut på Utdrag ur Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014

Sedan när har det enligt DIG Birgitta Ohlsson blivit accepterat att en Liberal inte tar avstånd från rasism eller från diskriminering av homosexuella? Lär dig vad som står i Regeringsformens 1 kapitel 2§ och försök förstå att det gäller i alla situationer för svenska Ministrar eftersom svenska lagar och svenska Grundlagar gäller i Sverige! Svoboda är längre utåt höger än SD. Läs deras program!

Pseudoliberalism är lika illa som ideér från Stureplanscentern! Icke förankrat i respektive partis ideologiska historia!

Read Full Post »

Fick länken i en kommentar. Tack för viktig och intressant länk. Beklagar dröjsmålet att godkänna den.
Intressant att Henry Kissinger har liknande tankegångar om möjlig lösning för Ukrainakrisen som jag själv. Dock är Henry Kissingers analys vidare i och med att han utöver den historiska bakgrundsanalysen och realpolitik utifrån att handla rätt även tar in en mycket viktig aspekt: Ukraina kan vara länken som förenar öst och väst i Europa.
Henry Kissinger skriver i artikeln: Far too often the Ukrainian issue is posed as a showdown: whether Ukraine joins the East or the West. But if Ukraine is to survive and thrive, it must not be either side’s outpost against the other — it should function as a bridge between them.Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

Kiessinger skriver vidare:
Russia must accept that to try to force Ukraine into a satellite status, and thereby move Russia’s borders again, would doom Moscow to repeat its history of self-fulfilling cycles of reciprocal pressures with Europe and the United States.Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

Personligen håller jag med i att Ryssland måste acceptera detta. MEN och det är den bärande knuten i samtliga möjliga lösningar när det gäller Ukrainakrisen: Den religiösa historien när det gäller Ukraina MÅSTE respekteras. Kissinger skriver:

The West must understand that, to Russia, Ukraine can never be just a foreign country. Russian history began in what was called Kievan-Rus. The Russian religion spread from there. Ukraine has been part of Russia for centuries, and their histories were intertwined before then. Some of the most important battles for Russian freedom, starting with the Battle of Poltava , were fought on Ukrainian soil.
….
The European Union must recognize that its bureaucratic dilatoriness and subordination of the strategic element to domestic politics in negotiating Ukraine’s relationship to Europe contributed to turning a negotiation into a crisis. Foreign policy is the art of establishing priorities. Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

En intressant svensk artikel: Kulturkriget på Krim, Aftonbladet Kultur 6 mars 2014 Vad som borde berättas utöver att Krimtartarerna under andra världskriget hjälpte nazisterna.

Läs även Russian Ortodox Church and Kiev, Norah4you 5 mars 2014 samt Analys ur historisk synvinkel, Norah4you 4 mars 2014

Svensk-Rysk historisk bakgrund till Rysk-Ukrainsk historia.

Intressant är att Henry Kissinger tar med det krig som var startpunkten för senare krig på Krimhalvön och som samtidigt var slutpunkten för svenska stormaktsdrömmar.
För där har vi i ett nötskal allt som började med den till 1000-talet av svenska runologer (och flera arkeologer/historiker) förpassade Ingvar. Verklighetens Ingvar/Igor dog 945 (möjligen redan 944 lite beroende på det märkliga fenomenet att man i Europa har haft tre tideräkningar sida vid sida. Återkommer till det i kommande artikel i Norah4History). Det började dock betydligt tidigare än så. Det började med Varjager kommande från Östergötland(!) som för en tidig ‘svensk östlig kungs räkning’ redan innan vikingatiden började kräva tribut av folk som levde från Finska Viken till södra Estland och in via de ryska floderna hela vägen ner till Svarta Havet. Skatten var en plogskatt.

Allt började med att man i Östergötland, Öland, Gotland, Bohuslän, Västergötland och Dalsland tidigt började använda annan metod för järnframställning från myrmalm. Den metod som användes gav ett tidigt stål genom att luft tillfördes underifrån. Det påminner eller är en utveckling av keltisk järnproduktion i östliga Tyskland och Polen. Dock är flest ugnar, till antalet och lokala koncentrationen, hittade vid arkeologiska utgrävningar i Jernstad, Ödeshögs kommun. I Jernstad finns det fler ugnar av denna typ än vad som finns i hela Polen.
Jernstad ligger inte långt från Rökstenen där Varin berättar sin historia om förfäder 7 generationer bakåt. I händelseförloppet samma historia som Armeniens historiefader Moses Khorenatsí som i History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978 berättar om en namngiven Ostrogot (känd i flera andra östliga källor). Ostrogoten hade tillsammans med sina ‘bröder’ tjänstgjort i den romerska armen och försökte göra sig till kung av Armenien. De övriga ‘bröderna’ fick ‘rida Reida Havets vågor’ men den namngivne fördes till kejsaren i Konstantinopel och slogs i bojor. Fördes hem via Krim till T’uli, ön i den Norra Oceanen.

Med Moses Khorenatsís näst intill samtida historiska notering har vi ringat in tiden långt före Kievruserna då Ostrogoter redan under Folkvandringstiden krävde tribut i form av skinn hela vägen ner till Krim längs de ryska floderna, Dnjepr och stora Volga. Henry Kissinger verkar tro att Slaget vid Poltava var slutpunkten för de svensk-ryska striderna om det område vi idag kallar Ukraina och Krim. Så är tyvärr inte fallet.

Från det att de första goterna redan på 180-talet efter Kristus kom och bosatte sig i området, fram till Gustav III(!) så har det som började som plogskatt men övergick till svensk(!) handelskatt införd i mer än 100 nu ryska städer.

Handelskatten som infördes under den tidiga Ruriksätten en svensk/norsk släkt (i strid med en dansk ‘kungaätt’) som under 900-talet gifte sig med slaver och obodriter och blev mer och mer slavisk. Oleg mördad av sin och Vladimir den stores halvbror Yaropolek. Var mannen bakom handelsskatten. Birger Jarl av alla var den som fick Sverige avstå ifrån genom ett avtal tecknat nästan samtidigt som Novgorodavtalet. Det var inte bara Tavasterna som sedan Ingvar/Igors tid varit skattskyldiga till Sverige. Gustav III reste inkognito till Katarina den Storas hov och uppehöll sig i St Petersburg cirka en månad samtidigt som rysk-svenska krig fortsatte. (Läs gärna Magnus Olausson: Katarina den stora och Gustav III) Det som inte framkommer där men i andra samtida källor speciellt österut är att Gustav III refererade till det då mer än 800-år gamla handelsavtalet för att försöka bilägga striderna. Efter Gustav III:s besök i St. Petersburg har i varje fall jag inte lyckats hitta några uttalade svenska intressen för handelsstäder i Ukraina. Fram till dess finns de i små notiser här och där.

Read Full Post »

Ur historisk synvinkel för alla som inte har ‘kalla kriget’-skygglappar eller förutfattade meningar, så är det helt logisk utveckling att President Putin idag återkallar de styrkor som övat i Västra Ryssland till sina ordinarie baser. Ryssland idag är inte Sovjetunionen. Något som borde gått fram redan när President Putin tvingades begära tillstånd att sätta in militär på Krim och även att få tillstånd att om så behövdes göra så i hela Ukraina. Västvärldens historiekunskaper är dåliga. Mycket dåliga när det gäller Ukraina och Krim.

Börja med att titta på:

Ukrainas senaste 1000 år

Ukrainas senaste 1000 år

Olof Skötkonungsdotter Ingegerd född cirka år 1000, död 1050, var först förlovad med norske kungen Olav Haraldsson. Inte bara enligt Isländska sagorna vilket även många historiker tror utan också i ett stort antal östliga källor för att Olav Haraldsson skickade sin son att uppfostras av Ingegerd och Jaroslav. Ingegerd, först kallad Irina i Ryssland senare efter makens död kallad Anna när hon gick i kloster, var storfurstinna av Kiev. Fram till mitten av 1100-talet finns det såväl västliga som östliga källor som berättar att man i Kiev och ner till Krim hade ett stort antal Ruser som utöver Rusiska (slaviska ryska äldre språket) talade rusisk-gotiska språket.

Rusisk-gotiska, samma som användes redan i Wulfilas gotiska Bibel, nu i Uppsala, redan på 340-talet. Rusiska Kievriket fanns fram till 1371, men ryssar som flyttat in från 890-talet och framåt bodde kvar även när det som nu kallas

Ukraina kom under Litauisk kontroll, Litauiska storfurstendömet, som sedan blev Polsk-Litauiska samfundet fram till Polens delning 1772. Under alla de år som gått sedan år 1000, så är det endast under senaste århundradet som Krim räknats som och officiellt godkänts som del av Ukraina! Under alla dessa år har ryssar och ryssättlingar bott i hela det som nu kallas Ukraina sida vid sida med muslimer som flyttat dit före Osmanska Rikets erövringar långt in i Europa; sida vid sida med mosaisktroende ättlingar till Khazarerna (se Khazarriket) och sida vid sida under relativt lugna förhållanden även med Tartarerna på Krim.
Relativt lugna förhållanden? Allt är relativt men när Tartarerna tog ställning för tyska Nazisterna under Andra Världskriget, så skapades en av de senaste viktiga bitarna i den Gordiska knuten som Ukrainakrisen är.
Gunnar Hökmark du har fel, Norah4you 4 mars 2014

Det budskap som framtonar är något helt annat än i princip alla utom Statsminister Reinfeldt och FN-ordförande Ban Ki-Moon förstått är att Ryssland vill poängtera att de Mänskliga Rättigheterna omfattar alla minoritetsgrupper, även ryssar och rusiska ättlingar på Krim. EU har tyvärr inte tagit avstånd från interimsregeringen i Kievs beslut att ta bort ryskan som ett officiellt språk. Ett beslut som var och är helt olagligt enligt Ukrainas konstitution oavsett om det handlar om interimsregering eller stadig regering. Sedan har President Putin haft att göra med hetssporrar i Ryska Armen. Ryska Armen är konkurrenter med Rysk-Ortodoxa kyrkan vem som skall få inflytande/bestämma om vilken ledare som kommer efter President Putin. Putin har agerat helt oacceptabelt sett ur våra västliga ögon. Det innebär dock inte att vi skall förmena Ryssland rätten till sin historia. Inte heller att deras åsiktsfrihet att föra fram sitt lands ståndpunkter skall ifrågasättas. Förståeligt är inte detsamma som acceptabelt. Läs gärna Mänskliga Rättigheterna måste respekteras, Norah4you 3 mars 2014

Det President Putin har uppnått, som media i väst och sk. experter som saknar historikunskap missat, är att han:
* Gett hetssporrarna i Ryssland rätt så tillvida att han klart markerat. För hårt sett ur i princip alla andra synpunkter. Förhoppningsvis har han kväst dem genom att först lyssna, som Gorbatjov gjorde fram till samma grupps försök till statskupp 1991, och därefter kallat tillbaka de övningstrupper som utifrån rysk synvinkel borde utgöra det stora hotet mot världsfreden.
* Gjort klar för Krimryssar, och även rusgotiska ättlingar samt khazarättlingar på Krim (det har förekommit uppgifter att Israelvänliga har strömmat tillför att trygga för de senare, sanna uppgifter eller rykten får framtiden utvisa) att de Mänskliga Rättigheterna skall gälla på Krim och i Ukraina också.

Tyvärr för President Putin och Ryssland har de inom EU som vuxit upp med Kalla Kriget missat att markera var gränsen gick för interimsregeringen i Kiev. Tyvärr finns det fortfarande politiker som går och tror att Ryssland idag är Sovjetunionen av igår. Kan man inte sin historia från Katarina den Storas tid så är detta förståeligt men inte heller det är acceptabelt. Historiska rötter i samtliga oroshärdar runt jorden ger sig till känna i nutid. Viktigt att kunna förstå historien.

”Ryska styrkor återkallas till sina permanenta baser, beordrar president Putin, enligt Kreml.Putin återkallar ryska styrkor, GP 4 mars 2014

Vladimir Putin kallar tillbaka de ryska styrkor som bedrivit övningar i närheten av gränsen till Ukraina, rapporterar TT.

Men beslutet får sannolikt ingen större betydelse för den rådande krisen, enligt folkrättsexperten Ove Bring.

– Jag tror inte att det betyder att Ryssland trappar ner, återgår, ångrar sig eller något i den stilen, utan de känner sig snarare trygga i sadeln, säger han.Putin återkallar styrkor till permanenta baser, Expressen 4 mars 2014 Tror herr folkrättsexpert, gör man i kyrkan. Att analysera en politisk kris utan historiekunskaper är däremot bara subjektivt troende av samma slag som de som går ut på sjön när väderrapporten talat om klart vindstilla väder utan att kolla på molnen och vindriktningen…..

Sant är att USA, och EU, ”USA kastar sten i glashus”, SvD 4 mars 2014 Vad är Afganistan, Irak o.s.v.??? Mänskliga Rättigheterna bör försvaras och har använts som argument att försvara folkgrupper av fler än Ryssland. Något jag personligen aldrig gillat är resonemanget Mina barn och Andras UNGAR Lika illa tycker jag om de som målar en viss potentat på väggen. Man behöver inte göra saker värre än de redan är. Försök se möjligheter inte bara problemen!

Ryssland kallar tillbaka trupper, tv.aftonbladet 4 mars 2014

Det är viktigt att försöka hitta lösningar. Det finns lösningar om man ser bortom sin egen nästipp. Min analysslutsats är att det finns många öppningar. Frågan är om de hittas?
Handlar inte om att ha rätt utan om att HANDLA RÄTT! Nu är verkligen inte rätta tillfället att föra fram tyck som jag åsikter som krav för rättigheter man själv hänvisar till. Mänskliga Rättigheterna gäller ALLA!

Read Full Post »

Older Posts »