Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Filosofi’

Ett logiskt argument bygger på en eller flera premisser, slutsats/-er eller slutledning/-ar. För att ett logiskt argument skall vara giltigt krävs:

att den/de premisser/slutsats(-er)/slutledning(-ar) som argumentet grundas på kan bevisas vara sanna alternativt att det är omöjligt att motbevisa dem. Alla premisser måste samtidigt vara sanna för att ett logiskt argument som är giltigt skall kunna leda till en hållbar slutsats.

Logiska misstag, felaktigheter eller felargumentation kan bygga på flera olika bitar:
* Avsaknad av giltigt argument
* Användande av ad Hominem i stället för giltigt argument (ofta används ad Hominem när en debattör eller kommentator saknar giltiga argument.
* Logisk felaktig slutledning
* Även om A kan leda till B som kan leda till C, och detta kan bevisas, är det därmed inte bevisat att ALLA C härrör från eller är beroende av A.
* Cirkelbevis. Cirkelbevis innebär att det som ingår i hypotesen och skall bevisas i de argument som förs fram antas vara sant. Eller i fler ord: ”cirkelbevis, bevis i vilket det som ska bevisas, slutsatsen, förekommer som premiss i beviset och alltså redan förutsätts vara sant; ett cirkelbevis ger således inte någon ny kunskap.” Cirkelbevis, Nationalencyklopedin

Read Full Post »