Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Femtekolonnare’

men dumt att bevisa det. Som jag skrivit så många gånger förr, skriver jag igen. För nu på tidiga söndagsmorgonen radar journalisterna som okritiskt vidarebefodrar uppgiften om att SÄPO inte får lämna ut uppgifter om hur SÄPO fördelar sina kostnader.

Enligt ett regeringsbeslut skulle rikets säkerhet hotas om det blir känt hur Säkerhetspolisen använder sitt anslag. Säpos ekonomi är ansträngd och de kommande tre åren ska Säpo skära ned sin personal med 10 procent och 100 tjänster ska tas bort….
Ask sätter stopp för granskning av Säpo, DN 30 september 2012

Dummaste snillet idag är en sk. expert på yttranderättsfrågor. Han får vara glad att han inte hade mig som SO-lärare. För jag hade aldrig gett godkänt till någon som så flagrant missat att lära in skillnaden på rättigheter, begränsning av rättigheter och skyldigheter att hålla på sekretess. Det må vara att jag normalt gick igenom denna biten på en timma. Men inte katten hade en av mina elever missat att förstå att även begränsningarna är viktiga att känna till och varför de finns!

ur samma DN artikel: ”Enligt Nils Funcke, expert på yttrandefrihetsfrågor och sekreterare i regeringens yttrandefrihetskommitté, ska myndigheter inte avslå en begäran generellt utan titta på varje uppgift för sig om den går att lämna ut.

– Det är fullständigt absurt och det här är ytterligare ett exempel på hur Säkerhetspolisen använder sekretessbestämmelserna på ett slentrianmässigt sätt. Det här har uppmärksammats tidigare och då öppnade justitiekanslern ett tillsynsärende och kritiserade Säpo, säger Nils Funcke.

I GP står det: ”Till och med kaffekassan har sekretessbelagts. Säpos kaffekassa hemlig, GP 30 september 2012

MEN HALLÅ HERRAR OCH DAMER JOURNALISTER. Har inte en enda kotte av Er lärt in de bitar som står i våra Grundlagar och som varenda ämnes- och stadieansvarig Samhällskunskapslärare SKALL ha lärt ut och som minst gått igenom lite av???

Regeringsformens 2 kap 1§ sista två styckena:
I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar.

Så vad står det då för begränsningar för vad som får lämnas ut respektive vad som får tryckas i Sverige? Hade ju trott som minst de som gått på journalisthögskola hade fått lära sig detta. För det är viktigt för ALLAS vår säkerhet och den av journalister annars så omhuldade integriteten….

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 2 kapitlet 2§ 5 första punkter:
2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
….

Det kan säkerligen tyckas för de som oavsett vad de läst på högskolor och universitet, för det anser ju en hel del politiker numera att alla skall göra, ändå inte fått med sig ordentlig läsförståelse eller lärt sig att se samband, för det har verkligen inte svenska journalister och andra, som om media m.fl. skulle ha rätt att begära ut vad som helst och få uppgifter om detta. Men när det gäller polisiära verksamheter samt militära, så finns det andra lagar och förordningar som går tillbaka till Tryckfrihetsförordningens 2 kap 2§ som med rätta starkt begränsar, och i verkligheten begränsat uppgifter som de som diskuteras här redan innan Beatrice Ask lade locket på. För helhetens skull får man börja att titta på Säkerhets och Offentliglagstiftningen.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Första kapitlet Lagens innehåll
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.
Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer av tryckrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordnngen och yttrandefrihetsgrundlagen
Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap tryckfrihetsförordningen. Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är uppdelat enligt vad som framgår av 2-8§§ ”
….
”4 § Den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om sekretess. Dessa bestämmelser avser
– grundläggande bestämmelser (7 kap.),
– vilka sekretessen gäller mot (8 kap.),
– förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift (9 kap.),
– sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess (10 kap.),
– överföring av sekretess (11 kap.),
– sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.),
– rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), och
– ansvar (14 kap.).
……
8 kapitlet Vilka sekretessen gäller mot
”Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter
1 § En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till.
….
15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer
…. Försvarssekretess
2 § Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid.

Eftersom okunskapen om vad som är vad verkar vara större än någonsin bland såväl allmänhet som beslutsfattare och hos media, så kanske det är av vikt att först göra klart vad Totalförsvar är för något. Totalförsvaret omfattar inte bara det militära försvaret utan också ett stort antal andra myndigheter, ex. Länstyrelser och Polismyndighet m.m. samt även Sveriges Kommuner och Landsting. Det som en del i media försöker få till allmän intresse kan mycket väl vara viktiga pusselbitar i det pussel som den ‘lede fi’ lägger. Missta er inte. Det förekommer idag precis som under det Kalla Krigets dagar. Tyvärr har tavelförsäljare (inte så många mattförsäljare länge som jag stött på) och konstigt löst folk som försöker ta sig in hos personer som tillhör någon av de som kallas in när det är övningar inom Totalförsvar eller Hemvärn. Var senast för några månader sedan hemma hos en sådan person när detta hände. Inte ringer de på alla dörrar heller

Vad många idag inte har klart för sig är att fast det troligen än idag existerar ‘James Bondtyper’ så är den stora faran för Sveriges Rikes säkerhet, eller annat land, det som idag finns att få uppgift om i öppna källor, nätet, sociala nätverk och tryckt media. Det räcker med ett namn som kan tänkas finnas som attesterare för en räkning för att detta med hjälp av öppna källor kan få verksamheter som absolut inte skall vara öppna att läcka som ett såll på grund av nutidens öppna källor och ‘Nätet’.

Uppriktigt sagt: Varken Dagens Nyheter eller andra media eller enskilda personer, mig själv inkluderat, har någon som helst rättighet att ta del av uppgifter som även om de kan tyckas banala kan göra allas vår framtid i fred osäker. När det gäller sekretessbelagda handlingar, så är det skandal att sådana läcker ut. Inte minst för att de som läcker ut dem inte har ett uns kunskap om helheten eller hur man analyserar och källkritiskt granskar de uppgifter som läcker ut. Syfte och Tendens tycks speciellt media ha missat att ta med innan de publicerar uppgifter.

Men grunden ligger i att alltför många aldrig någonsin lärde in Regeringsformen; aldrig förstod vad Demokrati står för och begränsningarna som följer av att vi i Sverige vill bevara demokratin och slippa femtekolonnare. Enkelt uttryckt kan man förklara en femtekolonnare som en som med- eller omedvetet lämnar uppgifter till icke behörig person/grupp etc och som en person jag personligen aldrig skulle vilja ha i min närhet om kriget hade kommit före 1989 eller kommer någon gång i framtiden.

Fast det är bra att många av dessa snurren är dumma nog att visa att de varken förstår eller respekterar våra svenska grundlagar, lagar och förordningar. Bättre veta än inte veta vilka de är.

Säpos kaffekassa har blivit hemligstämplad, Expressen 30 september 2012
Säpos kaffekassa hemlig, SvD 30 september 2012
Säpos kaffekassa hemlig, Aftonbladet 30 september 2012
Säpos kaffekassa hemlig, Sydsvenskan 30 september 2012

TIllägg 12.39 Nu sällar sig Lena Olsson (V) som anmäler Beatrice Ask till KU till de dummas skara – de som inte lärde in vad som står när det gäller undantag i våra grundlagar och vad som uttryckligen står i Sekretess och Offentlighetslagstiftningen. Är det omöjligt att begära att riksdagspartier skall ha folk som som minst kan våra grundlagar och förstår dem???????
Beatrice Ask KU-anmäls, Aftonbladet 30 september 2012
Det är alltså inte så att folk blir klyftigare och bättre beslutare för att de hamnar i Riksdagshuset 🙂 Alla är inte Gunnar Sträng som utan högre utbildning såg helheter, logiskt kunde analyser uppgifter och dra konsekvenser av desamma.

Read Full Post »