Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Felaktigt dödförklarad’

Förra gången fick JK bassning och Högsta Förvaltningsdomstolen gav person rätt samt ersättning, förvisso allt för låg. Person som då pga svenska Myndigheters okunskap om svenska Grundlagar samt ovilja att utföra källkritisk kontroll av överföring mellan myndigheter av sekretesskyddade uppgifter blivit fråntagen sitt från barnsben svenska medborgarskap.

Dödförklarad nekas skadestånd, Aftonbladet 26 juli 2014
Dödförklarad nekas skadestånd, GP 26 juli 2014
Dödförklarad nekas skadestånd, SvD 26 juli 2014

JK måste glömt Grundlagarna, Mänskliga Rättigheterna samt Brottsbalkens 20 kapitel. NÄR en myndighetsutövare kan ställas till ansvar enligt Brottsbalkens 20 kapitel, vilket är fallet när någon utan uppsåt vållar enskild individ allvarligt förmen, som självfallet är fallet när någon av myndighet felaktigt blir dödförklarad, och det är möjligt (oavsett om sannolikheten är stor eller liten) dömas för tjänstefel,
SÅ ÄR DET omöjligt för svenska myndigheter att försöka hävda att de inte hade skäl att inte tro på inkomna uppgifter!
Lika väl som en felaktigt häktad får skadestånd SKALL den som felaktigt dödförklaras ha detta. ALLT ANNAT STRIDER MOT REGERINGSFORMENS 1 kapitel 2§!!! 😛

Hur står det till numera Justitiekanslern? I Svenska Grundlagar står det förvisso inte i klartext, men i såväl förarbeten samt genom ord, kommatering m.m. klart att en Myndighet som handlar fel så att en person drabbas så ÄR Myndigheten skyldig att ersätta fysisk och psykisk skada som en person orsakats till följd av Myndigheters felaktiga hantering. Detta följer av Regeringsformens 1 kap 1-2§ samt de Mänskliga Rättigheterna artikel 9 samt artikel 12 tillsammans med Brottsbalken 20 kapitlet…..

Brottsbalken

20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.

FN:s allmänna förklaring om Mänskliga Rättigheterna
Artikel 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.
…..
Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Read Full Post »