Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Färdtjänstlagen’

Nu får det förbaske mig vara nog av dravel och okunskap hos Göteborgs handläggare av Färdtjänstresor. Jag är i ärlighetens namn inte förvånad över den okunskap som visas 93-årige Rune som det skrivs om i tidningarna idag.

Rent ut sagt: Okunnigare tjänstemän som fått sig itutat att det är Göteborgs Kommuns beslutade anslag till varje utgiftspost finns förhoppningsvis inte någon annanstans i Sverige. De göteborgska tolkningarna av lagar från Skollagens krav på stöd för elever som behöver hjälp, via mitt eget fall där jag senaste åren trots konstaterat behov inte fått städning genomförd (skrivit om det tidigare i bloggen), via färdtjänstens snurren där det krävts att få tag på juridisk kunnig i Västra Götalands regionen samt vid ett tillfälle att ringa sakkunnig på departementet för att få konstaterat att Västtrafik som sköter Färdtjänsten för Västra Götaland inte fått något undantag i lagtext!

Rune 93 fick inte riksfärdtjänst till barnbarnets bröllop, GP 6 augusti 2014 Kommunens tillståndsgivare äger INTE rätt att neka annat än om synnerliga skäl finns vilket det inte gör för Rune 93 uppfyller alla krav för Riksfärdstjänstens ”SKALL” i lagtext!!!!!!
Rune 93 kan missa barnbarnets bröllop, GT 6 augusti 2014

På tiden att Handläggare lär sig läsa Regeringsformens 1 kap 2§ (se nedan) samt Färdtjänstlagen! Som framgår av lagtext för Riksfärdtjänst nedan är kommunen SKYLDIG (står SKALL i lagtext att ge 93-årige Rune den av honom begärda färdtjänsten med taxi. Det är inget undantag utan en lagstadgad RÄTTIGHET! Vänligen läs även Regeringsformens 1 kap 2§ längst ner!

Färdtjänstlagen

1 § Denna lag gäller särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst).

2 § Med dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet och regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen om kollektivtrafik.

3 § Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. Lag (2006:1114).

4 § Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

Kommunen får, efter överenskommelse med landstinget, om det hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.

5 § Har en kommun överlåtit sina uppgifter till en regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar myndigheten, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. Vidare får den regionala kollektivtrafikmyndigheten för invånare i kommunen anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. Lag (2010:1068).

Tillstånd till färdtjänst

6 § Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd, eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).

7 § Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Lag

8 § Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla även ledsagaren.

9 § Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.

Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om
1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl.

Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor.

Riksfärdtjänst lagtext

SFS nr 1997:735, utfärdad 16 oktober 1997:

Tillstånd till riksfärdtjänst

4 § Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har
fått tillstånd till det.
……

5 § Tillstånd skall meddelas om
1.resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,

2.ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet,
3.resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4.resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5.resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

Det är på tiden att Rödgröna rörans politiker och tjänstemän här i Västsverige lär sig att OM DET STÅR SKALL i lagtext, så är det tvingande lag!

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder
……..

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Read Full Post »