Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘EU-lag’

När Riksdagsmän efterlyser lag som redan finns, så hamnar jag personligen tillbaka till tidiga 70-talet. Det var så jag blev aktiv inom Folkpartiets Ungdomsförbund, först i Göteborg via Folkpartiets Studentförening och FPU sedan i Mölndal då i FPU-Mölndal, FPU-Bohuslän, Folkpartiet Mölndal och Folkpartiet Bohuslän….. numera röstar jag på Moderaterna. Ekonomiskt till höger Socialt till Vänster.

Men den gången hade Folkpartiet från Stockholm fått ner ledande person som ville att Folkpartiet precis som ett annat parti skulle kräva 2-stegs rening i alla vattenverk…. problemet var, att den lagen redan fanns sedan 1966 (om jag inte missminner mig) texten ”krävs längre gående rening än slamavskillning” krävde 2-stegs rening inte bara i städer och större orter utan av allt industrivatten samt från bebyggelse med mer än 8 hushåll (8 eller 12 orkar inte leta i mina högar)
Slamavskillning var och är första steget i vattenrening. Beroende på om det vatten som skall renas vidare, så fanns det för andrastegets rening aningen biologisk rening eller kemisk rening. (Finns ett antal delsegment i varje steg) trestegsrening var då det alternativ som inte valts i det OBLIGATORISKA andra steget…..

Det var då det. Nu inser jag att Moderata Riksdagsmän och troligen Riksdagsmän från andra partier inte kan våra svenska lagar…..

Vi måste kunna förhindra att svenskar reser för att ansluta sig till terrorgrupper. Därför har vi lagt en riksdagsmotion som uppmanar regeringen att kriminalisera även förberedelse till deltagande i sådan resa. Om också planering och förberedande arrangemang blir olagligt kan en person som döms för dessa brott förlora sitt uppehållstillstånd i Sverige, skriver Mikael Cederbratt (M) och Annicka Engblom (M).Ge Säpo skarpare verktyg för att stoppa IS-krigare, Mikael Cederbratt (M) och Annicka Engblom (M) på GP Debatt 14 december 2014

Det lagtext idag inte omfattar, och det är en Grundlagsfråga, är om någon som erhållit svenskt medborgarskap och inte har dubbelt medborgarskap, skall kunna behandlas lagmässigt. En svensk medborgare, obs skiljer något men ytterst lite på de som har dubbelt medborgarskap, kan enligt svenska Grundlagar inte förlora medborgarskapet. De som bara fått asyl/uppehållstillstånd de är inte svenska medborgare och omfattas inte enligt Regeringsformen av samma rättigheter i alla lägen som svenska medborgare.

MEN
Lagtext som gör förberedeler brottsliga finns redan att tillgå. Hur sedan det Förordnande som svensk Regering utfärdar till just SÄPO ser ut, det är inte något som skall diskuteras här.
riksdagsmän äger rätten att via sin representant i Försvarsutskott m.m. ställa fråga om att få och erhålla information även i fall DÄR Regeringsformen klargör begränsningar av de rättigheter som media tror alltid gäller…..

Brottsbalken
23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

1 § Har någon påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till fullbordan, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom dömas för försök till brottet, såframt fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.
Straff för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat brott och må ej sättas under fängelse, om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver.

2 § Den som, med uppsåt att utföra eller främja brott,
1. tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att täcka kostnader för utförande av ett brott, eller
2. skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott,
skall i de fall det särskilt anges dömas för förberedelse till brottet, om han inte gjort sig skyldig till fullbordat brott eller försök.
I de fall det särskilt anges döms för stämpling till brott. Med stämpling förstås, att någon i samråd med annan beslutar gärningen eller att någon söker anstifta annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den.
Straff för förberedelse eller stämpling skall bestämmas under den högsta och får sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat brott. Högre straff än fängelse i två år får bestämmas endast om fängelse i åtta år eller däröver kan följa på det fullbordade brottet. Om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa, skall inte dömas till ansvar.

ANNAN ALLVARLIG MISS STÅR FÖRRE S-STATSMINISTERN GÖRAN PERSSON
OKUNSKAP OM REGERINGSFORMEN

Den tidigare statsministern säger att FP och C rört sig för långt högerut för att S ska kunna samarbeta med dem. Enligt honom är de två partierna inte längre ”mittenpartier”.

– När man kommer ut i bygderna så träffar man en centerpartistisk rörelse som är som förr men det som finns i Stockholm, det är partier som ligger till höger om Moderaterna.

Dessutom hävdar S-veteranen att FP eller C aldrig skulle lämna det borgerliga blocket så länge Alliansen står utan en tydlig ledare. Först när Anna Kinberg Batra (M) är vald blir det en ”ny situation”, enligt Persson.

– Att nu under mellantiden vända sig till Folkpartiet och Centern som är de enda som finns och tro att de skulle hoppa av det borgerliga blocket och samarbeta med socialdemokratin är inte realistiskt.Göran Perssons råd till Löfven: Håll dig borta från C och FP, Aftonbladet 14 december 2014

Verkligheten är den enligt gällande Regeringsform att Alliansens Budget gäller för 2015 oavsett vilka som sitter i regering efter Extra Val 22 mars 2015. Alldeles oavsett att Anna Kinberg Batra under mellantiden till dess valts till Moderaternas nye partiordförande, så är det helt orealistiskt att tro att ett Alliansparti skulle vilja riskera sina egna väljarröster för att stötta en Socialdemokratisk regering som avser att lägga Socialdemokratisk Budget hösten 2015 för år 2016. Regeringsformen är solklar och Alliansen låter sig inte luras av oförberedd Socialdemokratisk potentiell statsministerkandidat för resterande valperiod efter extravalet!

Read Full Post »

skall vi ta’t?

Allra först måste även jag som moderat ge en eloge till den nye talskrivaren. Klart mer substansiellt även om det fortfarande är för mycket yviga gester som i sig saknar substans. Men som sagt – stor skillnad.

Om S tar makten 2014 ska arbetslösheten bli lägst i EU – inom sex år.

– Det är ett väldigt ambitiöst mål som kräver en kraftfull politik, säger S-ledaren. ”Vi ska ha lägst arbetslöshet i EU”, Aftonbladet 3 april 2013

Vem vill inte ha lägre arbetslöshet. Det är bara det, att utöver att sänka kostnaderna för att anställa ny arbetskraft, utöver att se till att det är välutbildade lärare som bara undervisar i ämnen de själva har läst och fått pedagogisk utbildning i, utöver att ta bort valfriheten i studieinriktningar och anpassa skjortan efter de som skall bära den (arbetsmarknaden),
så är det inte så mycket som något parti eller konstellation av partier kan göra för att skapa nya jobb på arbetsmarknaden. Det som var möjligt innan Sverige gick med i EU är inte lika lätt och är i många fall inte längre tillåtet för det ses som otillåtet stödjande av företagande. Lägre arbetslöshet än 4-5% är inte hälsosamt. Tyvärr.

För att en arbetsmarknad skall fungera över tid, så krävs det att det finns lediga jobb som människor är beredda att flytta till. För att människor skall vara beredda att flytta när efterfrågan på varor och tjänster förändras antingen pga ny industriell teknik eller strukturomvandling av ett samhälle, så krävs det att inte alla har ”livstidstjänster”. Det går inte att rent generellt höja lönerna i Sverige utan att ha ett öga till vad lönekostnaden för anställda är i vår omvärld. Det går heller inte att skapa mer Offentliga jobb utan att motsvarande intäkter först eller åtminstone samtidigt kommer in från den privata sektorn. Alla offentliga jobb måste till större delen betalas via skattsedel. Enskilda, företag och organisationer på den öppna arbetsmarknaden, speciellt inom exportindustrin, behöver dra in pengar som går att använda till att betala hela den offentliga kakan. Den offentliga kakan betalar aldrig själv sin egen kostnad. Planekonomi och regleringar hör hemma i Socialistiska och/eller Kommunistiska länder. Det som kan låta fint är i verkligheten helt ihåligt och saknar grunden för att bygga hus på sankmark.

Så vad återstår? Antingen siffertrixande återigen med att dölja arbetslöshet i form av Arbetsförmedlingens vuxendagisutbildningar där det många gånger är så att de som skall ‘vidareutbildas’ har högre utbildning och erfarenhet än de som via olika utförare anställs som ‘lärare’….. inget krav på lärarkompetens i form av ämnes och stadieutbildning inom synhåll där, eller genom att skicka ut arbetslösa i åtgärd efter åtgärd med eller utan att staten på skattemedel bekostar deras sk. ‘praktik’. Kent Persson partisekreterare M har helt rätt:
Löfvens mål med jobben imponerar inte på Moderaterna. Enligt partisekreteraren Kent Persson så saknar Löfven trovärdighet i frågan.

– Han ger inte besked om vilka han ska genomföra den här politiken med. Men det är också så att det här inte är annat än siffertricksande. Nu sätter Socialdemokraterna luftmål med arbetslösheten och det går i skarp kontrast mot den politik som de för. Det saknar helt konkreta åtgärder, det duger inte, säger han.

Enligt Persson så har S lagt förslag i riksdagen som innebär 30 miljarder i skattehöjningar.
Moderaterna sågar Löfvens satsning, Aftonbladet 3 april 2013

Som sagt ovan, Löfven har fått mer substansiellt innehåll dvs det är inte längre enbart en tom påse. Problemet är att innehållet ännu inte är varudeklarerat och absolut inte fyller ens de lägsta krav på deklaration av tillsatser i form av E-nr…. skatte- och avgiftshöjningar 😛

Löfven satsar allt på ett kort, GP ledarsidan 3 april
‘Nollan’ som vi kallade honom efter hans bravad med att glömma kolla vilken dag som var vilken en gång i tiden, för övrigt en av de få tavlor killen mig veterligt gjorde/gjort, Dan Andersson fd LO-chefekonom har helt rätt: Socialdemokraterna vill göra kommunal verksamhet till norm eller förebild. I verkligheten är många kommunala verksamheter svagt finansierade och håller låg kvalitet. Det vore bra om S vågar säga sanningen – att väljarna nu möter allt mindre frihet när resurserna är allt knappare, skriver Dan Andersson, f d chefsekonom, LO. Allt knappare resurser ger minskad valfrihet, Dan Andersson fd chefsekonom LO på SvD Brännpunkt 3 april 2013 I och för sig har 0:an glömt bort att tala om att överbyggnaden av många kommunala verksamheter är det som gröper ut verksamheten, men allt kan ju inte fås med i en artikel. Inte ens av en tidigare LO-ekonom som under sin S-studentkårspolitikertid mer än en gång poängterade vikten att minska överbyggnaden.

Socialdemokraterna inför ett mål om att varje år öka medlemsantalet. För att inte partiet ska minska när medlemmar försvinner av olika skäl, krävs runt 10.000 nyvärvningar per år, enligt partisekreterare Carin Jämtin.
S ska värva fler medlemmar, DN 3 april 2013 Det låter sig sägas men svårare att göra om Socialdemokraterna tänkt ta hjälp av Göteborgsröran. Sänken som saknar krok med agn på är inte något som rekommenderas för att nå fiskelycka. Carin Jämtin är inte partiledare, men låter lika ihålig som Annie Lööf.
Stå emot nostalgin, DN huvudledare 3 april 2013

Sedan tror jag K-G Bergström sovit över från 1900-talet. Om det har Stefan Löfven hittills inte velat ge något konkret besked. Det har tolkats som att han kanske rentav tänker sig en ren socialdemokratisk regering.

Om det är ambitionen borde han ge upp den fortare än kvickt. Inte ens Socialdemokraterna själva tror längre på det alternativet (bara 28 procent). Det är kanske ännu märkligare än att majoriteten socialdemokrater (55 procent) vill ha alla tre rödgröna partier med i regeringen.
K-G Bergström: En kalldusch för partiledningen, Expressen krönika 3 april 2013 Det var inte V + S + MP i samspel som väljarna velat ha i valen 2006 och 2010. Någon relevans och källkritisk granskning av hur en opinionsundersökning gjorts borde väl ändå göras. Finns ett berg i verkligheten går det inte bara att spränga bort som skedde vid en internationell OT-tävling i Östergötland en gång i tiden för att verkligheten skulle överenstämma med kartan…..
Så okunnigt skulle aldrig Löfvens senaste talskrivare uttrycka sig. Där är det känt att det mindre handlar om vad socialdemokratiska medlemmar vill än att lyssna på väljarkåren.

Tillägg 01.26 4 april. Viktigt att notera: Det ska uppnås efter sex år, det vill säga 2020 om S skulle vinna valet nästa år. Eventuellt kompletteras det med delmål om fler som arbetar och fler arbetade timmar.

I dag är det enligt EU:s statistikorgan Eurostat Österrike som har den lägsta arbetslösheten i unionen, 4,8 procent. Eftersom arbetslösheten i Sverige i dag är 8,2 procent, eller 427 000 personer, vill alltså Löfven minska den med minst 3,4 procentenheter, förutsatt att allting ser ut som i dag.

Man kan kalla det ett ambitiöst mål. Men det kommer sannolikt att innebära att Socialdemokraterna tvingas slakta en del heliga kor om de ska lyckas. Exempelvis lagen om anställningsskydd.

Man kan också kalla det för ett fegt mål eftersom det ska uppfyllas först efter 1,5 mandatperioder. Skulle Socialdemokraterna vinna valet nästa år kan väljarna inte syna det viktigaste vallöftet i påföljande val. Då är det fortfarande två år kvar innan det ska vara uppfyllt.
Löfven snor Perssons stil, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 4 april 2013

Read Full Post »