Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Erosion’

OCH det är INTE vid Lunds Universitet eller på Länstyrelse i Skåne som kunskap finns!

Det är Sveriges Geologiska Undersökningar SGU som under 2012 och fram till september 2013 skaffat sig kompletterande uppgifter om jordmån erosionskänslighet pågående landsänkning m.m. Det har ännu inte ens kommit en delrapport. Slutrapporten kommer nästa år.

För övrigt är det INTE havsnivåhöjning som leder till att vattennivån runt Skånes kuster förändras. Problemet för Östersjön är att det rinner ut mer vatten via Öresund samt Stora och Lilla Bält än vad det kommer in. Det är därför som Östersjön inte har så hög salthalt m.m. Verklig havsnivå har INTE totalt sett höjts i Världshaven. Archimedes princip. Land som tryckts ner av Inlandsis/Glaciär reser sig (landhöjning) Det som händer i världshaven är att det aldrig någonsin finns en fixerad havsytenivå. Detta är en medeltal som under året beroende på Jordens ‘placering’ i förhållande till Månen och Solen kan variera med upp till 48 meter på djuphavsnivå. Ebb och flod samt säsongsvisa förändringar gör att på en och samma GPS-punkt utanför kontinentalsockeln kan havsnivå under ett dygn med mer än 10 meter.
Däremot är totaleffekten sett över tid att vattennivån som är beroende på om land tryckts ner av Inlandsis/Glaciär (samt när) längs våra och andra kuster ‘tycks’ ha förändrats. Detta är ett nollsummespel. Vattennivån i Östersjön har däremot relaterat till havsvattennivån i världshaven sjunkit på grund av landhöjning. Exempelvis har landhöjningen i Söderköping från Medeltidens början endast varit ca 3 meter (Källa: Asklund Bror, Östergötlands geologiska historia) medan landhöjningen i t.ex. Bråviken utanför Norrköping under samma tid varit ca 4,8 meter (Källa: Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986 , Naturvårdsplan och kulturminnesprogram, Linköping 1986) att jämföra med landhöjning i t.ex. Birkas ca 7 meter (Källa: Ambrosiani, Kristina Arkeologi; sid 80-82 utgiven Gamleby 1989)
Samtidigt har Skånes landsänkning fortgått under de senaste 1000 åren.

Havet hotar 23 000 skånska bostäder, KvP 17 december 2013 Inte undra på då det trots samråd, seminarier och utredningar från SGU fortsatt har byggts för strandnära bostäder. Att vatten-, vind- och temperaturerosion är naturliga förlopp som inte har ett dugg med något sk. klimathot att göra, har varit känt i flera hundra år.

Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. att landhöjningen fortfarande pågår norr om en linje från mellersta Halland över till mellersta Kalmar län. Landhöjningen är större i norra delarna av Skandinavien. [1]


[1]        Horn Anna red., Från Arkösund till Kråkelund,, Oskarshamn 1978 sid 2

          För verklig vattenföring i Sveriges floder och vattendrag se Melin Ragnar, Vattenföringen i Sveriges floder, Stockholm 1955 och jämför med senaste årens mätningar.

 

Read Full Post »

kommer med all säkerhet några av CO2 fantasterna att försöka skylla på mänsklig aktivitet….
Vi hör talas om översvämningar speciellt i Asien och jordbävningar i Kina samt orkaner i USA. Vad många inte vet, är att en stor del av detta lätt går att förstå och förklara om man vet lite mer om hur jordbävningssituationen är i verkligheten. Titta på Earthquakes, usgs.gov

Allra först är det viktigt att repetera det där med tektoniska plattor. För att förstå den biten krävs lite bättre 😛 kunskap om jorden och våra förutsättningar än vad som brukar framkomma i debatten. (De som vill göra det lätt för sig går och lånar en 7:e klassares geografibok och slår upp första kapitlet jorden….. men det är kanske för lätt?)

FAKTA SOM ALLA BÖR KÄNNA TILL, även de som tror på CO-2 hotet.
© Johansson Inger E, Göteborg 2003 reviderad 2009

En snabbgenomgång av data illustreras bäst om man tar ett vanligt rep, mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt.

Ta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden. För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel.

Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om. (Utdraget är från Grundkurs i geologi för svenska klimatfantaster, Norah4you 19 november 2008 själva övningen är en som jag använde som inledningsövning INNAN kapitlet om Jorden i Geografiboken lärdes ut för elever att lära in)

På det klot som övningen ritat upp i två dimensioner finns när vi ser på ytan trediminesionellt i grova drag 70,8 % vatten och övriga land, små öar, avlagringar utanför flodmynnigar o.s.v. inte fullt 29% vars ursprung går att härröra från den kontinenten Pangea som pga olika krafter tyngdkraft, centrifugalkraft, tektoniska plattornas friktion mot det vi för enkelhets skull här kan kalla ‘jordens mantel’.

Förbigår här precis som jag brukade göra för 7:e klassare bevisningen för Pangea, föregångarna Proto-Laurasia och Proto-Godwana samt Congo-Croton, de tre väsentliga tektioniska plattorna som genom kollision, krypande under resp över varandra samt gnagande på varandra bildade Pangea ursprungligen. Jag går därför direkt på den enkla övningen som 7:e klass elever som har ämnes- och stadiebehöriga lärare borde fått med sig samt diskuterat:

Om vi samlar alla elever i en enda grupp mitt i ringen som skapades av den dragna cirkellinjen, så kan de grovt sägas motsvara Pangea samlat på den enda sida av klotet vi då kan se. Eleverna får under kommande övning ha var sitt kollegiblock i sina händer som de försöker hålla utsträckt framför magen. De blir först tillsagda att försöka röra sig inne i cirkeln utifrån att de varje gång de med sitt kollegiblock stöter emot ett annat kollegiblock först skall observera om de stöter emot -> de tar ett steg åt sidan eller tillbaka (motsvarar grovt hur centrifugalkraft och tyngdkraft ‘bröt’ upp Pangea, om deras kollegiblock viker sig så skall de röra sig tillbaka (i övningen för enkelhets skull lika stort avstånd tillbaka som deras eget kollegiblock vikt sig. motsvarar under övningen när två tektoniska plattor kolliderar och reparderar från varandra) vilket motsvarar det som händer längs ‘gränsen’ där den Euroasiatiska plattan och den Nordamerikanska plattan möts mitt i Atlanten, eller om deras kollegiblock viker ner sig under alternativt glider över ett annat kollegiblock (vilket i grova drag motsvarar hur den Indiska (ibland lite felaktigt kallad Indisk-Australiensiska plattan) glider in under den Euroasiatiska. Längre tänker jag inte gå här för nu har jag dragit upp de olika typer av gränser där jordbävningar respektive vulkanutbrott kan och oftast förekommer.
Utdraget är från första halvan på min bloggsida FAKTA SOM ALLA BÖR KÄNNA TILL, Norah4you sida under Aktuell debatt-miljöfrågan
Det väsentliga att ha klart för sig är alltså dels:
* Vi vet väldigt lite om de krafter och exakt hur de verkar under manteln. Vi har bara nosat på de närmaste 10.000 meterna under vår jords yta. Det vi vet, är att en hel del av det som händer under manteln har sin historia långt tillbaka i tiden när jorden kolliderade med en stor astroid och månen slets loss och bildades. Från början låg månen nära jorden. Över årmiljarderna har den ‘fått’ den plats den har idag, men låt inte lura Er. Å ena sidan är månens dragningskraft på jorden så stark att en och samma GPS punkt mitt ute på en Ocean kan ha 45 meter upp och 45 meter ner från sitt medelvärde. Nu spelar det inte så stor roll annat än för de som går och tror att det existerar ett fast givet havsnivåvärde….

Jorden vobblar. Skriv ordet i sökrutan så får du mer uppgifter om det. Jorden rör sig i en eliptisk inte cirkulär bana runt solen. De krafter som påverkar jorden är olika stora vid olika ‘platstillfällen’ i elipsen. Tillsammans gör de (kanske med hjälp av okända krafter i jordens kärna) att jorden under årmiljarderna blivit platt i polerna och att polariteten i vinkeln mellan polerna växlat. Det finns de forskare som tror att vi står inför en ny polaritetsväxling. Totalt sett innebär detta att det finns en naturlig förklaring på såväl att jorden ökar i midjan med några få cm per år och att de tektoniska plattorna stöter ihop, går under eller över varandra eller retarderar ifrån varandra. Vid alla jordbävningar precis som vid alla vulkanutbrott spyr jorden ut alla möjliga gaser. Nästan all ‘tillförsel’ av CO2 som finns kommer från detta att det under vår yta finns krafter som påverkar såväl kolets som syrets cykel. Under de senaste 300 åren har CO2 mängden i luften och atmosfären varit exakt densamma avrundat till 0,04 % av allt som finns i luften. Det har varit exakt samma siffra ner till sjätte decimalen och – det har aldrig varit i närheten att den sjätte decimalen skulle kunnat höjas uppåt. Så är verkligheten CO2-fantasternas påståenden beror på att de aldrig gjorde sina hemläxor. Finns ingen annan förklaring.

Nåväl, vädret på vår jord beror dels på att jorden rör sig kring sin egen axel som lutar med 23,4 grader från ett vinkelrättplan i förhållande till hur jordens omloppsplan. En av konsekvenserna av detta är att vi får olika årstider. En annan är tillsammans med månens dragningskraft på de 71% av jordens yta som är vatten och tillsammans med vår tyngdkraft, förändringarna i jordens inre m.m. att vi får väder som har sitt ursprung i en lång rad olika faktorer som vi inte ens idag känner till alla av dessa variabler.

Åter till den länk jag skrev i början Earthquakes, usgs.gov titta noga på var de senaste 7 dagarnas jordbävningar (majoriteten av dem har inte noterats i svenska media) så förstår du kanske varför det varit och är problematiskt med väder och klimat på de ställen där det varit översvämningar eller torka. De mängder av partiklar som kommer från jorden inre påverkar vädersystemet inte bara ovanför utan precis som när en vulkan spyr ut synligs partiklar så påverkar det vädersystemet runt hela jorden. Sedan den stora tsunamin i sydostasien som väl ingen glömt, har det undan för undan blivit mer och mer ‘spänningar’ i jordskorpan speciellt i Stilla Havsområdet och från Stilla Havet mot Caribien. Men det som är mest oroväckande i mina ögon ser man om man i länken trycker på ‘Californien’ och går ner och tittar hur nära jordytan skalven kommer den senaste tiden. Tillsammans med vind-, vatten- och annan erosion ser det i mina ögon efter att gjort snabb beräkning allt annat än positivt ut för den regionen.

Regn i stället för sol och värme, GP 9 september 2012
Vulkanutbrott i Nicaragua, GP 9 september 2012
Våldsamt oväder i New York, GP 9 september 2012
Evakuerade efter vulkanutbrott, Expressen 9 september 2012
Vulkanutbrott i Nicaragua, SvD 9 september 2012
Våldsamt oväder i New York, SvD 9 september 2012
Vulkanutbrott i Nicaragua, DN 9 september 2012
Tornado välte bilar i New York, DN 9 september 2012
Vulkanutbrott i Nicaragua, Aftonbladet 9 september 2012
Våldsamt oväder i New York, Aftonbladet 9 september 2012

Det där med vulkanutbrottet kanske de flesta av er förstår när ni tittat närmare på Earthquake-länken. Förmodligen tar det lite längre tid att förstå varför New York drabbats. Det är en kombination av minst 43 variabler varav den största är att orkanen Isak (du har väl inte glömt den) drog in över New Orleans och när den följer med men rör sig saktare än jorden, så hamnar den över mellersta USA-Atlanten. Den kommer slutligen (?) hit till Sverige i mycket urvattnad form. Att New York drabbats beror också på tektoniska spänningar som varit i Grönlandsområdet samt en kombination av efterverkningar på norra halvklotets norra del av senaste två årens vulkanutbrott bl.a. på Island, samt årstiden (dvs jordens lutning) m.m.

Se även Jordskalv/jordbävningar och tektoniska plattor, Norah4you 27 augusti 2012

Tillägg 21.05 Vulkan på turistö har vaknat, SvD 9 september 2012 vilket var väntat för alla som följt de tektoniska plattornas rörelser och jordbävningsmönstret från Västra Indiska Oceanen upp mot Suezkanalen och i östra delarna av Medelhavet syd över det senaste året.

Tillägg 02.40 10 september Vulkan på turistö har vaknat, GP 10 september 2012
För mer information om tektoniska plattor som varit kända i nästan 90 år bland geologer och naturvetare, samt hör och häpna finns med i den NATURLÄRA bok för fortsättningsskolan som min egen snart 97 åriga mor hade 🙂 på 1920-talet, vänligen läs Tektonik, seismisk aktivitet på SGU:s hemsida

Read Full Post »

Kräver att Ni inte glömmer bort det Era lärare i ämnet Geografi på baskursen i Geologi lärde ut Annars kan Ni komma till de mest fantastiska slutsatser. Vilket Ni som står på CO2-hotsidan lyckats med länge nog. Börja gärna med att läsa på om landhöjning, vatten- vind- och temperaturerosion samt lite historia…

Era presenterande argument kan i förstone låta tillförlitliga t.ex: ”Genom att analysera luftbubblor som bevarats i isen i tusentals år, har man kunnat jämföra temperaturväxlingarna under mycket lång tid. Man kan nämligen studera hur atmosfärens halter av växthusgaser, partiklar och spårämnen förändras med klimatet.” Varmare än på 12000 år, Aftonbladet 2 november 2009
Men hur var det nu det Ni lärde ER på grundnivån om Vattnets och Kolets Kretslopp, Om Erosion, OM Tyngd respektive Vikt, Om Densitet och kemiska ämnens reaktioner, Om halveringstider o.s.v…..

Nåväl allvarligt talat, HUR var det nu med vattnets kretslopp, luftbubblors tyngd, vart partiklar och spårämnen tar vägen o.s.v.?
Allra först måste man komma ihåg vattnets kretslopp, vattnets densitet, Väte och Syres reaktion med andra ämnen, o.s.v. Så redan här har vissa forskare gått vilse i pannkakan.

Jag utgår här från att alla som minst lärt sig vad som gäller för allt H2O i vilken form det än förekommer: Det strävar efter att nå lägsta nivå i den omgivande terrängen. När vattenånga kommer upp i luften så kondenseras denna när den kyls ner. Vind, läs på de stora vindsystemen runt jorden, som går från vatten mot land för luftsammansättningen in över land och stiger när den möter berg och annan högre terräng. När vattenångan i luften kylts ner tillräckligt, faller den ner som regn eller snö. Förhoppningsvis som rent ‘regnvatten’. Tyvärr för regnvattnet även med sig partiklar, spårämnen, föroreningar från vulkanutbrott, från vind- och temperaturerosion samt även från de stora mängder land som VARJE år eroderas från korallöar och vulkaniska öar på samma sätt som från våra högsta bergkedjor via vattnets kretslopp i bäckar, åar, sjöar, floder o.s.v. ut i havet.

Kort information:
källa Hagget Peterm Geography, A Modern Synthesis, NY 1983 Third edition, sida 105:
Transfers Million of metric tons per year
By streams 9.3
By wind 0.06 to 0.36
By glaciers 0.1
TOTAL 9.46 to 9.76

Till detta kommer så deposited in Oceans Shallow och Deep waters. Men de lämnar vi för tillfället därhän.
Allt stoff, alla partiklar och spårämnen har en viss ‘tyngd’. I vanligt tal brukar tyngd och vikt likställas, vilket har snurrat till det ordentligt för en del av de som kallar sig forskare i klimatfrågor. Men eftersom det är viktigt när samma partikel/spårämne/föremål hamnar på olika underlag att hålla isär dessa begrepp, så följer här en elementär genomgång:
Jorden har ett gravitationsfält som precis som i alla gravitationsfält gör att tyngden varierar pga att det vi i dagligt tal kallar tyngdkraft har en tyngdacceleration som varierar lokalt vilket leder till att tyngden som varierar varierar proportionellt ett föremåls massa. Observera att en massa är lika stor var massan än befinner sig, medan en tyngd (mäts i Newton) är en kraft. Den kraft som påverkar massan så att medan massan är lika stor på t.ex. månen som jorden, så varierar tyngden enligt ovan. OK detta var en kort beskrivning. Konkret innebär detta att för varje prov som tagits av t.ex. is i glaciärer högt i bergkedjor, nere på Arktis eller Antarktis is, så MÅSTE respektive massa oaktat hur liten eller hur stor den undersökta massan är ALLTID korrigeras utifrån den lokalt gällande tyngdaccelerationen. Här är en av de många felkällorna som gör att de nödvändiga premisserna som måste uppfyllas för att t.ex. växthusgaser, partiklar och stoff som förts med vind eller vatten ens i teorin skall vara jämförbara.

En av de andra felkällorna har att göra med vad som händer när stoff, spårämnes rester, och gaser innesluts i is att göra. På grund av den lokala tyngdaccelerationen försöker tyngre ‘massa’ att komma så långt ner som möjligt, medan å andra sidan den ‘massa’ som är lättare t.ex. gaser ‘flyter’ uppåt. När det gäller luft i form av gaser från atmosfären som i marknivå inneslutits av snö som bildat is, så gäller det att gasbubblor vill uppåt och slår sig samman när de träffar på andra gasbubblor. Samtidigt så sjunker det stoff och de spårämnen som har större massa neråt. Det vi i dagligt tal kallar tyngre föremål sjunker därför ner i snö och is medan den lättare gasen ‘stiger’ uppåt. Har man inte detta elementära klart för sig, så är det självfallet lätt att tro att en luftblåsa som man hittar innesluten i isen är exakt samma och innehåller samma mängd växthusgaser stoff samt spårämnen som den gjorde när första luftblåsan på en viss plats bildats. Nu krånglar vattnets kretslopp till det ytterligare. Is ligger aldrig stilla utan ‘lever’ och rör sig neråt på grund av tyngdkraften och vattnets ‘vilja’ att nå lägsta punkten. Dvs ingen iskärna kan någonsin visa hur det såg ut på en viss plats longitud och latitud ens för tio år sedan, än mindre för 10 000 år sedan.

I stora drag kan den som slagit upp den rekommenderade boken se hur Erosionens kretslopp ser ut.
Förenklat kan man säga att Erosion påbörjas när främst Vatten och Vindar påverkar land det eroderade förs ut i oceanerna via bäckar, åar, sjöar och floder. Det som eroderats deponeras. Först genom att bäckar, åar och floder meandrar (slå upp) så att strömmarna som för vatten vidare neråt mot havet i det naturliga förloppet också får en del av det eroderade att ‘fastna’ längs vägen dvs en till synes rak flod kommer att förändras i strandkanterna och sett ur längre historiskt perspektiv göra att floden, ån etc kommer att ändra utseende i terrängen allteftersom floden mer och mer kommer att förändras mot en återkommande s-kurva. Detta är enkel förklaring. För mer detaljrik får DU slå upp meandring och läsa. I flodens utlopp bildas floddelta. (Om Du inte kommer ihåg det från 5-ans kurs, så slå upp)

Samtidigt på verkar alla vattenströmmar, i små vattendrag likaväl som i stora floder av ‘bottens’ beskaffenhet. Det är självfallet skillnad på en flod som passerar genom lösare material än den som passerar längs bergdalar där grunden/botten är granit.

För att förstå att de sk. forskarna missat några väsentliga lektioner under sin utbildning, så krävs det också att man känner till vad tektoniska plattor är. För denna bloggartikels ändamål klarar vi oss gott med förklaringen på Wikipedias artikel om Plattektonik samt den mycket elementära men för detta ändamål fullt tillräckliga relativt kortfartade Wikipedias artikel om geologi

Enkelt uttryckt innebär de ovanstående noteringarna, hänvisningarna etc att vattenerosion, vinderosion samt temperaturerosion (förekommer främst där temperaturen varierar snabbt eller åtminstone stort under ett år) gör att det är en helt naturlig process att land förloras till sjöar, vattendrag och hav. Oavsett om detta är längs Englands kust i Cornwall eller ute på en lågt liggande korallö/vulkanisk ö som Maldiverna Vår del av ön försvinner i januari, Aftonbladet 17 december 2009 eller att byar ”rasar” som de gör i Alaska Shismaref Alaska, Aftonbladet så är detta INGET som har att göra med det sk. klimathotet utan en helt naturlig process. Världen som vi känner den är INTE densamma som våra förfäder såg den för 200 eller 1000 år. För oss i Sverige räcker det att titta på de förändringar som skett inte bara längs den sk. höga kusten. Vi kan även titta på de förändringar som skett längs t.ex. Östergötlands kust från Gryts skärgård till Tjust. Då har vi i stort sett ‘vår’ Ferroscandias hårda berggrund att tacka för att vi på de flesta ställen vunnit mark medan engelska byar i Cornwall och andra ställen gått förlorade under de senaste 200 åren tack vare att vatten och vind fått de mjukare sand och lerlagren att erodera ut i vattnet.

PS. Glaciärer smälter ALLTID i det stadie av den kontinuerliga klimatförändringen som återkommer mellan istiderna. Vi befinner oss fn. i första uppförsbacken efter den tredje(som vi känner till) Interglaciära istiden och den faktiska = uppmätta temperaturen sjönk från 1950 till 1970. Det var faktiskt så att 1950-59 var varmare än nuvarande temperatur, inte som de korrigerade interpolerade och extrapolerade värdena som presenteras av sk. forskare försöker göra gällande. 1956 skedde den största kalvningen i antal och storlek på största isberg i Antarktis. 1959 var det varmaste året på hela norra halvklotet. OCH vilket är viktigt att poängtera INTE EN ENDA långvarig vetenskaplig expedition ute till havs, in mot centrum av Arktis eller Antarktis hade då ännu mer än tagit sin början! Så mycket var de fantasitemperaturer från de stora områdena på vår jord som FN-s klimatpanel och Klimatmötet i Köpenhamn behandlar värda. Inte ett jota.

Forskare varnar för höga havsnivåer, GP 17 december 2009
Temperaturen höjs med 3 grader, DN 17 december 2009
Var vintrarna kallare förr?, SvD 18 december 2009

Read Full Post »