Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Engelsk domstol’

You who believe that Assange is above all other men and thus should have any kind of privileges other suspected of forcing themself on the sleeping woman in one case and raping in an other don’t, should read the quote from Professor Emeritus of International Law:

First Swedish quote:
– Jag är förvånad att han kan anses inskränkt i sin rörelsefrihet eftersom han själv har valt att bosätta sig på Ecuadors ambassad, säger Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt.FN-besked om Assange förvånar, Aftonbladet 4 Februari 2016

Quick English Translation:
– I’m surprised that he can be considered limited in his freedom of movement because he has chosen to live in Ecuador’s embassy, said Ove Bring, professor emeritus of international law.(English) UN statement on Assange surprise, Aftonbladet 4 Februari 2016

Please read: UNWGAD IS NOT AN INTERNATIONAL COURT

Also please not that in an other case here in Sweden the Court of Apeal ruled that any interest between the suspected raper and his victim prior to the rape had no effect on the judgement. In other words: Here in Sweden a female always has the right to say NO even if the two been involved in or interested in each other earlier same day!!!!

Never forget that NO MAN ARE ABOVE ANY GIVEN FEMALE AND VICE VERSA! ALL MAN ARE EQUAL, BUT DIFFERENT!

Read minuits ago that Assange had hope being able to leave the Embassy…… He must have forgotten, no one said he couldn’t leave the Embassy. It’s his own choice. Been so all the time he escaped into the Embassy in order not to fullfill his promise to English Court.

Assange hoppas få lämna ambassaden, Aftonbladet 5 Februari 2016
Efter 1 325 dagar kan Assange släppas, Expressen 5 Februari 2016 NO ONE STOPPED ASSANGE FROM WALKING OUT OF THE EMBASSY. HE DIDN’T OBEY BRITISH LAW WHEN BREAKING HIS PROMISE TO THE COURT. HE HAS HAD HIS OWN DESTINY IN HIS OWN HAND ALL THE TIME. MAKE NO MISTAKE ABOUT THAT!

Read Full Post »

It’s time for everyone to realise that neither UN nor UNWGAD have authority to step on any countrie’s court’s decision to request international warrant on a suspect, no matter who refused to appear for questioning!

UN is no World Goverment. Parts of UN:s countries tried for years to make believe they are. They also tried to make believe that they are specialists in any given subject. They are’t. Neither UN nor UNWGAD are elected nor under any given International law been given the position as an International Court.

WikiLeaks’ Assange ‘unlawfully detained’ in Ecuador embassy, U.N. panel to rule, BBC says, Reuter Thursday February 4 2016

Assange chosed himself to flee to Ecuador embassy. No one forced him to go there. Nor did anyone call for him to stay.
Assange is a human being among miljards of other. No special treatment is written in any country’s laws for him.

In Sweden we have an old idiom: As you make your bed you must lie
He behaved in a way that isn’t allowed in Sweden under Swedish laws. He better realise that had he lived in Medieval Age here he wouldn’t have been asked to answer in front of the police for his behavor. We Swedes have a 800-year old law that in Medieval Age up to mid 1800’s was calling for Female Peace. NO MAN WAS ALLOWED TO BREAKE THAT WITHOUT LOOSING ALL HIS PROPERTY in old times, later he had to spend long time inprisoned. Today’s Swedish law calls for all suspected to answer police questioning. Make no mistake of that. No matter what UNWGAD who aren’t any authorities as an International Court tries to tell us. THIS IS LEFTWINGERS BEHIND ALL THIS together with some ULTRA-RIGHT WINGERS WHO NEVER ACCEPTED THAT THEY LOST MONEY AND POWER WHEN COLONIAL AGE ENDED!!!!

Heard about this connection long ago. Been following them ever since.

Svenska UD bekräftar för TT att FN-panelen UNWGAD bedömer att Julian Assange är godtyckligt frihetsberövad, GP 4 Februari 2016
Assanges besked kan överlämna sig, Expressen 4 Februari 2016

Assangelägret hoppas på frigivning, Aftonbladet 4 Februari 2016 IT WOULD BE A PURE SCANDAL if any man; REGARDLESS OF INNOCENT OR GUILTY; Could go free without answering questions to POLICE when SUSPECTED ILLEGAL SEX AND RAPE.

Read Full Post »

Assange antydde i måndags att han ”snart” tänker avbryta sin två år långa ambassadvistelse. Enligt medier har allvarliga hälsoproblem gjort honom villig att ge upp.

Robinson medger att vistelsen har haft märkbar inverkan på Wikileaksgrundarens hälsa, men att det är svårt att ange någon tidpunkt för när han kan lämna ambassaden.

– Det blir så snart villkor kan förhandlas fram som tillåter Julian att lämna ambassaden samtidigt som hans politiska asyl, för att skydda honom från risken att bli utlämnad till USA, respekteras, säger hon enligt AFP.Assange kräver garantier, Aftonbladet 19 augusti 2014

Assange har helt tappat kontakten med jorden. Assange äger ingen som helst rättighet att kräva garantier. Varken av svenska eller engelska staten. Inte bara det att Assange helt i enlighet med Internationella avtal kommer att överföras till Sverige för förhör om de sexbrott han är misstänkt för här. Precis som så många andra misstänkta under åren förts till Sverige för förhör när de misstänkts för allvarligt brott och inte infunnit sig i svensk domstol. Assange har ju själv målat in sig i ett hörn.

Assange är på goda grunder misstänkt för ett i England mycket allvarligt brott – offence against English court. Han lovade i domstol att han inte skulle smita undan utan överlämna sig till engelska myndigheter om han släpptes fri mot borgen. Borgensbrott i England som har långt starkare utlämningsavtal till USA utan svenska myndigheters restriktiva tolkning av utlämning till land där någon skulle kunna dömas för dödsstraff…. förutsatt att nu USA verkligen vill se Assange i USA, så är det Borgensbrottet(se Bail act 1976) han aldrig kan snacka sig fri ifrån eller förhandla bort!

Som minst är Assange en stor skit. Hade han varit karl för sin hatt, så hade han kommit till Sverige för länge sedan och ställt upp på förhör som varje annan person som varit och/eller är misstänkt för brott på den bevisnivå ”sannolika skäl” som krävs för att internationell efterlysning skall få ske.Assange äger själv sitt öde, Norah4you 17 jui 2014

Assange: Jag lämnar ambassaden snart, SvD 18 augusti 2014 Det är bara för Assange att sätta sig på planet till Sverige. Sverige skulle efteråt oavsett vad förhör och domstol kommer fram till vara skyldig att utlämna Assange tillbaka till England om de så begär…..

Read Full Post »

Som minst är Assange en stor skit. Hade han varit karl för sin hatt, så hade han kommit till Sverige för länge sedan och ställt upp på förhör som varje annan person som varit och/eller är misstänkt för brott på den bevisnivå ”sannolika skäl” som krävs för att internationell efterlysning skall få ske.

Det är stötande att det finns svenska journalister som går och tror att Förundersökningen mot honom har snart pågått i fyra år och tycks inte komma någon vart. Det är självklart moraliskt stötande om Assange slipper undan brottsmisstankarna genom att gömma sig. Samtidigt kan man inte fortsätta en förundersökning hur länge som helst, och än mindre hålla en person häktad i sin frånvaro, bara för att markera missnöje.Dags för hembesök hos Julian Assange, Oppinionsbloggen Expressens ledar och debattredaktion 16 juli 2014

Det finns inget fog varken för spekulationerna om hur länge en förundersökning kan pågå eller att det skulle vara dags för hembesök hos Assange. De brott han är misstänkt för och den graden av misstanke innebär att det inte endast handlar om ett enkelt förhör. I och med att han redan visat att han inte vill ställa sig till förfogande för förhör, så lär knappast svensk rätt anse att risken för att han skall avvika om förhöret skulle leda till att han åtalas för med den misstanksgraden. D.v.s. Om Assange inte har mycket goda förklaringar som svensk domstol köper, så riskerar han självfallet att häktningen fortsätter fram till en rättegång har hållits. Assange har som framgår nedan av utdrag från Rättegångsbalken samt Brottsbalken behandlats exakt som Sveriges lagar kräver – likhet inför lagen.

Allra först: Det finns inget undantag i svensk Regeringsform 1 kap 2§ för Assange eller likasinnade. ALLA behandlas lika och det som utöver att det krävs starkt bevisläge för att en åklagare skall kunna yrka och få igenom beslut om häktning på sannolika skäl. Men det är mer som krävs:

Rättegångsbalken

24 Kap. Om häktning och anhållande

1 § Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han
1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,

2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller
3. fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Är för brottet inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, skall häktning ske, om det inte är uppenbart, att skäl till häktning saknas.

Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

Kan det antas att den misstänkte kommer att dömas endast till böter, får häktning inte ske.

2 § Den som på sannolika skäl är misstänkt för brott får häktas oberoende av brottets beskaffenhet,
1. om han är okänd och vägrar att uppge namn och hemvist eller om hans uppgift om detta kan antas vara osann, eller 2. om han saknar hemvist inom riket och det finns risk för att han genom att bege sig från riket undandrar sig lagföring eller straff.

– – – slut citat ur Rättegångsbalken – – –

Vad är det då som står i Sveriges Rikes Brottsbalk om våldtäkt respektive sexuellt ofredande.

Brottsbalken

6 kap. Om sexualbrott

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2013:365).

2 § Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § andra stycket med en person under de förutsättningar i övrigt som anges där.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

3 § Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år.

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet.

– – – – – – slut på utdrag ur Brottsbalkens 5 kapitel om sexualbrott – – – – –

Det som går att säga efter dagens beslut att Assange skall vara fortsatt häktad, är att det måste finnas mycket stark bevisning som troligen talar för att ärendet måste gå till domstol för att avgöras EFTER att Assange har infunnit sig i Sverige och förhör har hållits med honom. Observera att en förundersökning inkluderar ett stort antal bitar inte bara vittnesmål. Något som sades tidigt var att SKL(Statens Kriminaltekniska Laboratorium) var inkopplat. Det kan finnas många andra bitar i bevisföringen. Finns inget som säger att inte förundersökningen skulle stå i stå. Snarare finns det utifrån vad som sagts senaste dagarna indikationer på att själva förundersökningen nu bara saknar Assanges eget vittnesmål och att han utifrån sitt eget agerande fram till idag med stor sannolikhet skulle vara fortsatt häktad även efter ett förhör fram till en rättegång.
Detta innebär inte att en svensk domstol kommer att fälla honom – men mycket talar för att det finns så stark bevisföring att hela den tillsammans med hans eget vittnesmål utifrån SVENSKA GRUNDLAGAR OCH LAGAR måste prövas i domstol.

Assange får inget undantag – han är inte specialbehandlad. Assange äger själv sitt öde och har så gjort sedan han vägrade att inställa sig för förhör HÄR I SVERIGE!

Julian Assange fortsatt häktad, GP 16 juli 2014
Häktningen mot Assange hävs inte, Expressen 16 juli 2014
Borgström nöjd efter Assanges häktning, Expressen 16 juli 2014
I vägen för rättvisan, DN huvudledare 16 juli 2014
Assange kan klandras, inte rättsväsendet, Elisabeth Massi Fritz på SvD Brännpunkt 16 juli 2014
Åklagaren: Assange måste till Sverige, Aftonbladet 16 juli 2014
Ny vill ha Assange till Sverige, gptv 16 juli 2014

Det finns skäl att påminna alla med kort minne att Brittisk domstol ända upp till Storbrittaniens Högsta Domstol beslöt att Assange skall utlämnas till Sverige samt att Assange lovade att inte förhindra utlämningen mot att borgen godtogs av domstolen. Assange är alltså inte bara eftersökt för att utlämnas till Sverige – han har också brutit mot Brittisk lag i och med Borgensbrottet.

Read Full Post »

Det som kännetecknar en riktig karl är att han är beredd att stå för vad han gjort och att han är beredd att göra allt för att hjälpa till att klara ut om han blir beskylld för något han inte anser sig ha gjort. Som man bäddar får man ligga säger vi här i Sverige, Assange. DU Assange har själv bäddat – som minst är du en stor skit. Inget av det du sagt gör ditt agerande försvarbart! Du har själv valt att inte komma till Sverige och svara på frågor. Du Assange, har behandlats exakt likadant som andra som betett sig på det sättet. Det är inte ovärdigt Sverige – tvärt om. Det är ovärdigt någon som vill kalla sig karl för sin hatt att bete sig som DU gör! Observera att det för att dra de slutsatserna är ointressant om Du är skyldig eller oskyldig till det Du är misstänkt för och som föranlett att du kallats till förhör som Du själv valt att inte komma till.

Svensk Grundlag gör det otillåtet av någon Myndighet att besluta hur en annan Myndighet skall utföra sitt arbete. I Sverige till skillnad från i ditt hemland och många länder är Domstolsväsende, Åklagarväsende och Polisväsende skilda myndigheter. För att krångla till det för de som inte fattar, En åklagare beslutar i Sverige alltid om något mål skall drivas vidare eller inte när väl polisen lämnat in de uppgifter som finns för ärendet ifråga. Tingsrätt äger heller inte ens rätten att uttala sig om någon annan myndighet handlat fel eller inte. I Sverige har vi Förvaltningsdomstol för de ärendena. För att en Tingsrätt, om man skall följa Sveriges Grundlagar överhuvudtaget skall få uttala sig om det Dina advokater önskar, så krävs det om vi läser Sveriges lagar, och har ordförståelse nog att förstå vad som står där och i Regeringsformen, att den person som är i Din situation inställer sig i domstolen och själv svarar på det som efterfrågats av annan myndighet – utan detta så strider ett tingsrättsbeslut liknande det Dina advokater önskar mot Svensk Grundlag, Regeringsformens 1 kap 2§!

Det finns inget undantag i någon Svensk Grundlag eller annan Svensk Lagstiftning för herr Assange. I det ögonblicket Du, herr Assange valde att inte åka till Sverige samt gick in på en ambassad i London, i det ögonblicket valde Du själv Ditt öde.

Dödläget är ovärdigt Sverige som rättsstat, Assanges advokater på SvD Brännpunkt visar bara hur okunniga dessa advokater är om sambandet med Svenska Grundlagar och Sveriges Rikes Lag. Illa ställt för att säga det milt.
Förvriden sanning i fallet Assange, Elisabeth Massi Fritz advokat åt en av de kvinnliga offren på SvD brännpunkt 8 juli 2014
Förvriden, ja i högsta grad. Assange är inget offer han är en misstänkt förövare. Hade han varit karl för sin hatt, så hade han satt sig på plan as soon as possible och rett ut situationen om han är oskyldig. Det är endast genom att resa hit och svara på frågorna han ev. kan sudda bort misstankar. Han är inte förmer än någon annan. I Sverige gäller Svenska Lagar!

Se även: Assange kränkt??? men kvinnorna då, Norah4you 31 maj 2012/A>

Read Full Post »

Börjar förstå varför svenska domstolar inte klarar av att förstå vad som står i svenska lagar. Utbildningen från 1:a klass i att inte bara kunna läsa och rapa upp det man läst utan dessutom lära in det man läst och lärare lärt ut, när den kunskapen saknas då är det självfallet svårt att ha lärt in det som krävs för att vara berättigad till Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9!

Allmänt: NEJ ÄR NEJ, Norah4you 10 januari 2014
Om Assangefallet: Assange kränkt??? men kvinnorna då?, Norah4you 31 maj 2012 samt Assange är ingen kejsare, Norah4you 9 feb ruari 2011

Dags för Sverige att avsluta fallet Assange, fd Kammaråklagare Rolf Hillegren på SvD Brännpunkt 13 januari 2014
BAKLÄXA fd kammaråklagare Rolf Hillegren! Assange lever i självvald isolering på ambassad i London. Kvinnorna som råkade ut för Assange tvingas leva med hans uppförande hela livet och har det med sig in i varje förhållande för all framtid!
Kvinnan är myndig herr fd. kammaråklagare! Herr fd. kammaråklagare har utöver allt annat glömt att lära in vad som står i Mänskliga Rättigheterna 5 och 8 🙂

Brännpunkt direkt Assange, SvD 13 januari 2014

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Det finns inget i svensk Grundlag som på något sätt skulle motivera än mindre tillåta att undantag görs för Assange I Sverige gäller SVENSKA LAGAR

Slutligen: Dags att åter igen göra klart för alla som fått godkänt i Samhällskunskap årskurs 9 trots att de visar att de inte uppfyllt betygskriterierna: Det är inte media eller allmänna opinion uttryckt i media som stifta eller beslutar om Svenska Lagar!

Read Full Post »

att som alla andra följa de lagar som gäller i det land där misstanke föreligger om brott och där personen, i detta fall Assange blivit kallad till förhör. Hur kan någon som säger sig stå för och vara beredd att stå för att presentera ‘sanningar’ även om de är obekväma och olagliga att presentera, ens tro att det håller att skylla på att han ”kommer inte att kunna sköta Wikileaks från Sverige….” Assange kommer att överklaga, Expressen 3 november 2011 för att han inte kan släppas mot borgen eller för att han säger sig tro att han kommer att utlämnas till USA. För att det senare skulle kunna ske, krävs att internationell efterlysningsorder är utfärdad av amerikanska myndigheter, och om så vore fallet, så åkte han snabbare ut och till USA från England än från Sverige.

Assange överväger nästa drag, GP 3 november 2011
Besked om Assanges utlämning, DN 3 november 2011

Han har att komma till Sverige och bidra till att förhör kan hållas. För så vitt han inte direkt i förhör ger vid handen att han ytterligare kommer att försvåra ärendet och om han är så oskyldig som han själv försöker framstå som, så är det en fråga om timmar eller möjligtvis någon/några dagars förhör. Inte tillräckligt långt för att ens kunna påbörja förberedelser för en internationell efterlysningsorder som om den kom även skulle göra att det inte fanns någonstans i Europa som han skulle gå fri från risk av utvisning.

Karln är en fallen ‘hjälte’ som försökt blåsa upp sig till en jätteballong men som är ett ynka kräk! Alla människor skall vara beredda att stå för sina handlingar. Allt annat är rent och skärt nonsenssnack!

Isolerad ex-hjälte, GP 3 november 2011

Se även Assange är ingen kejsare, Norah4you 9 februari 2011

Read Full Post »

Det där med verklighet och enskilda personers tolkning av densamma upphör aldrig att förvåna. Att Assange inte kan få in i sitt huvud att han inte är Guds gåva till mänskligheten har man länge förstått. Att han tror att han har rätt att själv bestämma över lagar och länders rättsystem, det visar bara på hur Napoleonsyndromet ser ut i nutiden. Assange får som alla andra rätta sig efter de lagar som finns. Ju mer han brötar ju mer oseriös verkar han.

”– Det här kom inte som någon överraskning men det är fortfarande fel. Men det här kommer efter ett rättssystem i Europa som löpt amok, sa Assange när han mötte pressen utanför domstolen.
– Granskningen av systemet måste börja nu
. ” Assange utlämnas till Sverige, Expressen 24 februari 2011

Assange till motattack, GP 24 februari 2011
Assange överlämnas till Sverige, SvD 24 februari 2011
Assange utlämnas till Sverige, DN 24 februari 2011
Assange skall utlämnas, Aftonbladet 24 februari 2011

Det är beklagligt när människor inte vill ta sitt ansvar.

Se även: Next stop Sweden, Eva Flyborgs blogg 24 februari 2011 samt min egen Assange är ingen kejsare, Norah4you 9 februari 2011

Tillägg 25 februari 2011 Assange beter sig som om han tror att han är världens viktigaste person. Han är en skit. Om han är en brottslig skit får domstolen och svenska rättsväsendet avgöra. I historiens ljus kommer han hur som helst bara vara en lite smutsfläck på historiens väv.
Assange gick till hårt angrepp på Sverige, Aftonbladet 25 februari 2011

Read Full Post »

som står över lagen. Den yviga pajasliknande tillställning som Assangelägret sprider kring sig i dessa dagar, visar på en skrämmande okunskap och att hans advokater och rådgivare glömt att göra sin hemläxa. Som Christoffer Wong sa när han igår i Lund gick igenom EU:s lagar och försvarets argument som ett praktiskt falltillämpning. (Christoffer Wong är jurist och expert på utlämningar.) :
Mellan EU-länderna finns en överenskommelse att utlämna misstänkta personer. Rätten i London ska inte titta på bevisen för våldtäkt, utan bara granska själva begäran som Sverige gjort.
Oftast ett rutinärende – men inte i detta infekterade mål.

Underkänner vissa punkter
Några av försvarets punkter underkänner Christoffer Wong helt. EU har godkänt att Sverige håller sexbrottsmål bakom stängda dörrar, påpekar han.
– Och att flera åklagare jobbar med ett fall är inget konstigt. Att övertyga brittisk rätt om att svenska staten torterar oliktänkande, ja då får nog Assange advokater presentera bevis, säger han.
Många är oroliga att Sverige i sin tur ska lämna ut Julian Assange till USA.
Men på laglig grund går inte det, enligt Christoffer Wong.
– Han kan inte lagföras för något annat än den misstänkta våldtäkten. Därefter måste han återföras till Storbritannien
.”
Assange var på schemat i Lund, KvP Expressen 9 februari 2011

Statsminister Reinfeldt klargjorde igår också det som som minst de svenska jurister som Assange kallat som vittnen till London borde lärt sig när de gick i vanliga skolans 7:e klass. Dvs om de alls var värda de betyg de en gång fick och inte glömt det vid senare studier…. ”- Jag beklagar att kvinnors rätt och ställning väger så lätt när det gäller den här typen av frågor.
– Som alla känner till här i Sverige har vi ett självständigt och ickepolitiskt styrt rättsväsende, sa Reinfeldt
.” Reinfeldt beklagar bilden som sprids av Sveriges rättsystem, Expressen 8 februari 2011

Som jag själv noterat av en del mycket märkliga inlägg som kommit min blogg till del, speciellt sådana där vissa personer (samma år ut och år in och i vissa fall som jag skrivit under tidigare år samma personer som jag med bestämdhet vet att erkänt våld och/eller våldtäkter mot kvinna eller där jag ringt polisen för att det hänt något i grannlägenhet) tycks tro att en kvinna bara för att hon gjort si eller så därigenom skulle förlorat rätten att säga nej när helst hon önskar. Samma personer försöker gång efter annan att smutskasta kvinnorna i detta fallet precis som i alla andra och få det till att män fälls på för lösa boliner i Sverige. Det är tvärt om. Finns ett antal fall som jag fått hjälpa unga flickor/kvinnor som hotats av gärningsmännen, ja jag skriver gärningsmän när de är dumma nog att hota tjejerna i vittnens närvaro och samtidigt klargöra att de gjort gärningen, eller som i ett uppmärksammat fall för 20 år sedan en ung tjej blev hotad att bli utesluten ur sin släkt om hon inte tog tillbaka och sa att hon ljugit. Jag skäms att jag inte vågade göra mer än hjälpa tjejerna till tryggare boende. I dagens Sverige försöker alltför många även inom rättsväsendet att förminska gärningar när kvinnor är inblandade och köra med argument som att kvinnan varit klädd si eller så, bjudit in gärningsmannen, gått med på sex (enligt gärningsmannens uppgifter) o.s.v.

Det måste stå klart för alla att INGEN står över lagen. OM Assange begått något brottsligt eller ej, det är upp till svenska rättsväsendet att avgöra NÄR han kommer hit. Svenska åklagare skall inte fara land och riken kring för att någon tror sig vara en ny Messias eller Napoleon!

Beslut om Assange dröjer, GP 8 februari 2011

Tillägg 09.55 Här smutskastas det svenska rättsystemet, Aftonbladet 9 februari 2011

Read Full Post »

Allra först borde Assange inse att han inte är någon Guds gåva till mänskligheten. Han skall behandlas som alla andra. Precis som Eva Flyborg, riksdagskvinna FP skriver i sin blogg: ”The allegations from Assange made at the Swedish judicial system for not beeing fair, is by many seen as an attempt to confuse and hide the original offence – sexual assault and rape. In Sweden we do not take lightly on accusations like this, it has to be investigated. And it doesn’t help if you are notoriously famous, famous or just notorious, the law applies to all. Even to Julian AssangeAssange, Wikileaks and newclear in Sweden, flyborg.wordpress.com 5 februari 2011

Sedan borde ‘snillet’ om han alls vill vara trovärdig gjort sin hemläxa. Det är större risk för utlämning från England än från Sverige om USA utfärdar en internationell häktningsorder. Inte bara det. Om det hade utfärdats en internationell häktningsorder från USA-s sida, så hade Sverige lika lite lämnat ut honom som någon annan från Sverige till ett land där straffet, som självfallet är beroende på hur en potentiellt framtida häktningsorder skulle se ut, skulle innebära risk för dödsstraff. Tror ‘snillet’ att han skall kunna göra vad som helst utan att behöva svara inför de länders rättsväsende där han misstänks begått det ena eller andra, bara för att han är övermänniska eller vad? Han gräver Wikileaks djupare och djupare hål i kvicksand.

Assange fruktar dödstraff i USA, GP 7 februari 2011
Assange rädd för döden i USA, Expressen 7 februari 2011
Assange fruktar dödsstraff i USA, DN 7 september 2011
Assange hoppas på ny frist, SvD 7 september 2011

Tillägg 8 september 09.48 Som de som läser min blogg vet, har jag mycket värk pga artros i bägge knäna, bägge fötterna efter skador samt artros i nedre ländryggen som gör att det känns som en kombination mellan njurstensanfall och foglossning när jag sitter (varit med om båda i verkligheten med många år emellan) vilket gör att jag inte kan läsa igenom och skriva på samma sätt borta när jag passar min dotters hund (sover större delen av tiden för att orka) när hon jobbar. Hemma har jag gjort så jag kan halvligga på sidan vid fast dator 2 meter från sängen. Ni får ge er till tåls tills jag kan läsa igenom och svara.

Read Full Post »

Older Posts »