Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Dricksvatten’

När det nu gjorts en undersökning av vår svenska kranvattenskvalité, gjord av ranschorganisationen Svenskt Vatten, som visar att 1,5 miljoner svenskar (av cirka 9 miljoner människor) är ”anslutna till vattenverk som inte uppfyller Livsmedelsverkets rekommendation om skyddsnivå.
Vattenverken har för dåliga skydd mot föroreningar, DN 4 augusti 2012
så skulle man kunna tro att detta är något nytt. Även om väl alla eller nästan alla hört talas om senaste årens uppmaningar på flera orter att koka vattnet eftersom det kommit parasiter eller föroreningar i det.

Nytt? Absolut inte. 1988 hade Bo Wigilius uppe avhandlingen Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water (ISBN 91-7870-346-8) på Institutionen för Tema, Linköpings universitet. Och det var inte första gången frågan lyftes. Så hade i mindre offentligt sammanhang skett vad gäller undermåliga avloppsnät samt underdimensionerade dagvattenledningar sedan början av 1970-talet då utbyggnaden av reningsverk hållt på i cirka 15 år. Många av de reningsverk som byggdes från 1972 och fram till 1995 uppfyllde lagens krav men var redan på konstruktionsstadiet vid ritbordet dimensionerade för helt annan mängd anslutna hushåll.

Värst var det att man från Naturvårdsverkets sida inte fått gehör för lagkravet som redan i mitten av 1960 även inkludera fritidshusområden med mer än (tror det var) 12 hushåll som enligt lag redan då var tvungna att ha ‘längre gående rening än slamavskillning. Det där med ‘längre gående’ var något som Sveriges Kommuner och politiker hade svårt att fatta. Första steget i en reningsprocess i Reningsverk inkluderar alltid slamavskillning. Dvs lagen krävde i alla tätorter, vid alla industriföretag som hade någon form av avloppsbehov (avlopp + dagvattenledningar) och inte som Holmens Bruk i Linköping som tidigt byggde slutna system som minskade utsläppen i avloppsnät samt omgivande natur, i SAMTLIGA de fallen krävde svensk lag redan då tvåstegsrening! Vilket herrar politiker och kommunala tjänstemän inte förstod. Jag hade själv en häftig debatt som min egen far (då ansvarig för BLÅ sidan på det som kom att bli Naturvårdsenheten vid Östergötlands Länsstyrelse) som expert för att få ledande politiker, som jag rent ut sagt brakat ihop med när de från två svenska partiers sida trodde att de låg i framkant när de krävde minst 2-stegs rening. Vilket alltså lagen redan gjorde. Så inte var frågan ny ens när Bo Wigilius, min systers svåger btw, hade uppe sin avhandling!

Ett av de stora problemen redan då, var ett annat som jag tagit upp i debatter med Göteborgs Kommun i GP-s spalter. Senast i debattinlägget Avloppslam har inte på åkrar att göra, Norah4you 2 oktober 2011. Det hade då alltså gått 33 år sedan Bo W hade sin avhandling uppe. Det hade gått 40 år sedan problemet med deponering av det rötade slammet tagits upp här i Göteborg i samband med symposium och kurster i Vattenvård på Nordiska Hälsovårdshögskolan här i staden. Var i hela fridens namn har våra politiker och höga tjänstemän, en del med sk. höga examina, hållt hus dessa åren?

Problemet är alltså stort:
* Underdimensionerade eller i ”bästa fall” ‘bara‘ linjeplastade rätt dimensionerade rör (plast är i sammanhanget helt förkastligt)

* Underdimensionerade och trasiga avlopps- och dagvattenrör. Hörde vid ett symposium redan på 70-talets slut att om Göteborg, det var det aktuella exemplet, skulle byta ut alla ledningar som behövdes till rätt dimension och kvalité, så skulle det med de pengar som fanns anslagna där och då som snitt under närmaste femårs period ta 150 år innan alla problem var åtgärdade. 150 år?

* Under senaste 40 års perioden har antalet kemikalier, inklusive medicin- och hormonrester, i våra avloppssystem ökat drastiskt. Redan de tidigare kraven på fosforreducering (inte återvinning som något snille till politiker förde fram tankarna om för några veckor sedan) ställde höga investeringskrav. Det är inte ekonomiskt möjligt att mota grisen i grinden utan det måste ske genom minskade utsläpp; renare utsläpp = högre krav på slutna system; totalförbud mot att använda rötslam på åkrar och ängar. Det må vara att det låter bra, men farorna är inte bara tungmetaller. Tungmetaller anrikas i djur som äter vegetationen. När vi äter kött OCH vegetarisk kost, från åkrar där det växt sådant som vi antingen äter direkt eller får i oss redan anrikat i djurkött, så anrikas detta i oss människor. Hälsan är i betydligt större fara än vad som sagts via våra svenska myndigheter! Ännu värre än så: för ögat osynliga plastpartiklar som förs med dagvatten och avloppsvatten till reningsverk är lika farliga för människors och djurs fertilitet som en del av de hormonämnen vars restprodukter finns kvar även efter alla reningsprocesser i bästa 3-stegs rening som finns!

Dåligt skydd för dricksvatten, GP 4 augusti 2012
Svenskt dricksvatten håller inte måttet, Expressen 4 augusti 2012
Dåligt skydd för dricksvatten, SvD 4 augusti 2012
Dåligt skydd för dricksvatten, Aftonbladet 4 augusti 2012

Det paradoxala är att OM Kommuner och Stat satsade ens de första 100 miljarderna av alla de som krävs för att åtgärda problemet, så hade ett större antal arbetstillfällen snabbt kommit tillstånd inom ett stort antal sektorer. Vi talar om 10.000 tals jobb från enkla till kvalificerade; från gruvindustri via tillverkningsindustri till jordbruk och handel. Något som drastiskt skulle minska arbetslösheten bland unga, för kombinerade man insats med första jobb/praktik med riktad utbildning inom miljöområdet, så får vi snabbt tillbaka det i form av bättre miljö, bättre utbildade unga som får jobb och som betalar skatt samt efterfrågar varor och tjänster. Men det är väl fortfarande för enkelt för en del politiker att se? Ingen sida nämnd och ingen glömd!

Vi har inte tid att vänta 20 år varken här eller i övriga Sverige. Det är ren parodi när Göteborgs VA-verk i dagarna går ut med en reklamkampanj om Mineralvatten ur kranen kostande 2 öre/liter. Inte ens i hela Göteborg har vi samma kvalité på vattnet pga transportvägar som i detta fallet innebär långa sträckor med dåliga rör….. För övrigt är de sk. Myndighets normvärdena som inte får överskridas för ‘hälsovådlighet’ inte nerdragna ens till hälften av de värden som finns på respektive kemikalie- och medicinföretags produktblad för resp. tungmetall, plast eller medicin-/hormonrester! Skrämmande. Om vi har detta problemet, Hur tror då någon att det går att få t.ex. Calcuttas innevånare att erhålla RENT VATTEN av bra kvalité? RENT VATTEN är det enskilt största miljöproblemet för framtida människors utveckling och liv. Låt inte snålheten bedra visdomen längre!

Tillägg 10.03 Dåligt skydd för dricksvatten, Sveriges Radio 4 augusti 2012

Read Full Post »

Varje gång som det sk. klimathotet kommer fram i debatterna, så hänförs än det ena skyfallet, den andra torkan, den tredje missväxten o.s.v. till klimathotet. Samtidigt ställer sig många frågan hur det kan vara så på ena sidan eller på norra halvklotet och helt annat på andra….. Kunskaperna som varenda svensk skolelev SKALL ha fått med sig från 7:an för att klara godkänt i ämnet geografi i 9:an, är så skrala numera (undrar om majoriteten av geografilärarna verkligen läst geografi och varit ämnes- samt stadiebehöriga lärare? Men det är en annan fråga) att det är dags att återigen (har påmint om det förr) dra lite fakta och försöka förklara vad det innebär:

”Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering.

Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om.” Grundkurs i geologi för svenska klimatfantaster, Norah4you 19 november 2008

Övningen är en övning som brukar rekommenderas för att 7-e klassare som läser första kapitlen i Geografiböckerna dvs de om jorden skall få en visuell upplevelse av hur lite vi människor egentligen vet om vår jord. Allt det som inte är längre in på den stora cirkeln än 1 cm eller utanför densamma 1 cm, har vi antingen ingen eller mycket liten kunskap om det kemiska förloppet.

Om vi sedan backar till tidigare årskursers geografi inom SO-blocket, så lär sig eleverna om vattnets kretslopp. (Det finns motsvarande kretslopp för t.ex. kol, metan o.s.v.) Det första som elever får lära sig är att havsyta ALDRIG är en fast fixerad punkt. Havsytan på en plats, vilken som helst på jorden, är ett medeltal över ett år. Då skall man komma ihåg att även i ‘vår’ Östersjö varierar vattenytan under dagen, under året o.s.v. En ‘normal’ variation kan vara +/- 1 meter även under en och samma dag beroende på vindar, hur månen står, lufttryck o.s.v. Skillnaden ute på oceanerna kan vara upp till 41 meter skillnad när månen står som närmast eller längst ifrån en viss plats om vindar, har ni glömt Passadvinden, Monsunen, Pastralvinden, Föhn o.s.v., påverkar platsen där mätningen sker. Nu är det ännu mer komplicerat i verkligheten beroende på luftfuktighet, årstid, solens förhållande till månen, solens avstånd och vinkel till jorden o.s.v. Men för enkelhets skull håller vi oss här till Vattnets kretslopp.

Vattnets kretslopp börjar och slutar i havet. Allt vatten oavsett om det är i moln, faller på land, finns i sjöar och bäckar, finns i växtlighet eller människor, finns i glaciärer eller ligger som snö på marken, strävar efter att nå så långt ner, närmare jordens medelpunkt, som det är möjligt. Vattenånga bildas ute över ocenanerna och stiger upp, förs med vindar i olika riktningar, faller ner som snö eller regn på barmark, på gammal snö och glaciärer o.s.v när vattenångan pressats upp över land (inte längre kan följa havsytan). Vatten som faller ner binds till viss del i marker som kan ta emot vatten, i växtlighet och i levande varelser. Vattnet strävar mot lägsta punkten och hamnar förr eller senare i haven igen. Se Diagram över vattnets kretslopp, Usgs.gov/edu

När man talar om översvämningar i t.ex. Kina så är detta en gammal företeelse att floder svämmade över sina bräddar. I gamla tider var det förutsättningen för att få bra skördar att kunna utnyttja det flodslam som bildades där floderna svämmat över i Kina likaväl som längs Nilen i Egypten. Det som hänt är att vi människor blivit fler och byggt bostäder på platser ingen förr skulle byggt på. När det talas om stora jordskred i t.ex. Indonesien så beror detta ofta på en kombination av var man byggt bostäder, ofta på lerjordar i sluttningar, och att man avverkat skog som förut bundit vatten så att lerjordarna inte blev övermättade.

Övning: Ta och mät upp en vanlig lera 10cm hög, 10 cm lång och 10 cm bred. Se hur tunga vikter du kan placera på dem. Ta sedan leran och placera den i ett större kärl samt börja röra, pressa o.s.v. vatten kommer ut och den ev. ‘jordmån’ du får kvar klarar inte några större vikter. Tänk på Tuveraset för att få ett enkelt och näraliggande exempel på vad som händer om man bygger bostäder på fel sorts ‘mark’. Har du haft kvicklera som kub, så får du dessutom bara lervatten när du rört om.

Det nästa som alla elever skall ha lärt för att få godkänt i ämnet geografi är skillnaden mellan geografiska och magnetiska polerna. Vi har nämligen en poldrift. T.ex. är magnetiska nordpolen som en gång låg närmare där Grönland ligger på väg bort från den geografiska nordpolen mot Ryssland. Det vi vet är på väg att hända, även om vi talar om 10.000-tals år in i framtiden är också att polerna bytt plats. Inte så att jorden snurrat upp och ner utan bara rent polbyte. Svårt att förklara så jag hoppar över det.

Vi som lever på land lever på tektoniska plattor som alla som gått i svensk 7:a de senaste 40 åren fått lära sig. Dessa dras mot varandra, kolliderar eller stöter bort varandra repellerar och ger upphov till t.ex. jordbävningar och vulkanutbrott. Låna en 7:e klassares geografibok för närmare upplysning.

CO2-värdet har varit detsamma utanför centrum av mycket tätbebyggda områden, dvs mycket små och lokala förändringar, så länge CO2-värdet kunnat mätas. Observera att vi talar om samma avrundade 0,04% idag som fanns upptagna i skolböcker i slutet av 1800-talet, på 1920-talet, på 1950-talet och idag. Den enda förändringen som skett under alla dessa år är att 6:e decimalen som inte påverkar eller kan påverka vår avrundning rör sig upp och ner en enhet. Dvs 0.000001 upp och ner.

Jordens medeltemperatur har ALDRIG ens idag existerat faktiska siffror för. Detta pga jorden till mer än 70% består av vatten eller hav och att bara 1 % av dessa 70 % någonsin haft fasta väderstationer över längre tid än 40 år. Den mätning som sker från sateliter använder sig inte av de traditionella mätningarna 1 meter över respektive 1 meter under vattenyta respektive vid vattenyta samt i förekommande fall i den traditionella mätningen 3 meter ovan havsbotten. Det sateliter kan mäta är återstrålningen. Vilket inte är exakt detsamma som temperatur vid vattenytan över eller under densamma…..

Det antal som finns på land är alldeles för litet eftersom temperatur precis som landhöjning är något som kan skilja mellan två närliggande orter. All fantasi i form av databeräkningar, interpoleringar och extrapoleringar utifrån andra grundförutsättningar, andra jordmåner, olika höjd över hav respektive avstånd till större vattendrag, skillnad i vindar o.s.v. är ren och skär fantasi.

Sedan har vi erosion i olika former, solvindar och annan fysisk påverkan på jorden utifrån o.s.v. men förstår man inte det enkla är det dumt att gå in på det mer komplicerade. Se även: Fakta som alla bör känna till, Norah4you Miljöfrågan-sidan

Vad händer egentligen med jorden, DN 10 augusti 2010
Vi kan vänta oss fler extrema händelser, Expressen 10 augusti 2010 Ja jag som i dagarna blir 61 år minns ett antal extrema händelser på samma platser minus Ryssland som hände under 50-60 talen….. så inget nytt under solen….. Då hade vi t.o.m. sparbössor i hårdpapp som alla elever i min skola fick hem för att lägga på slantar i…..

Read Full Post »