Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Domstolsväsendet’

Vad i hela fridens namn tror svenska domstolar att de är för några? Finns inget i Regeringsformen som ger Svenska domstolar någon som helst rätt att sätta sig över Regeringsformens 1 kap 2§!

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Rätten: Maria var inte nog berusad,
Kerstin Weigls kolumn Aftonbladet 10 april 2013

Detta är inte acceptabelt att svensk domstol varken godtar Regeringsformen eller att svenska kvinnan är myndig! Författningsdomstol behövs per omgående och det parti som inte ställer sig bakom att det krävs, det lär ligga illa till hos som minst stora antalet kvinnor!

Read Full Post »

OM det är så att domaren inte varit jävig i det aktuella fallet,
vilket för mig och många andra förefaller konstigt givet att Rättegångsbalkens 4 kapitel tolkats rätt utifrån praxis,
SÅ borde det förhållandet att lagen som förefaller solklar men då inte är det,
vara skäl nog för att vi som bor i Sverige skulle kunna få det många begärt, en författningsdomstol som kan ta upp denna sortens frågeställningar objektivt!

Rättegångsbalken 4 kapitel:

13 § Domare är jävig att handlägga mål:
1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada;
2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, att den ene är eller varit gift med den andres syskon, eller om han på liknande sätt är part närstående;
3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;
4. om han eller någon honom närstående, som avses i 2, är förmyndare, god man eller förvaltare för part eller eljest parts ställföreträdare eller är ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning, som är part, eller, då kommun eller annan sådan menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet rör;
5. om han eller någon honom närstående, som sägs i 2, till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 4;
6. om han är parts vederdeloman, dock ej om parten sökt sak med honom för att göra honom jävig;
7. om han i annan rätt såsom domare eller befattningshavare fattat beslut, som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller såsom skiljeman tagit befattning därmed;
8. vid huvudförhandling i brottmål om han före denna huvudförhandling har prövat frågan om den tilltalade har begått gärningen;
9. om han i saken såsom rättegångsombud fört parts talan eller biträtt part eller vittnat eller varit sakkunnig; eller
10. om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet. Lag (1993:348).
Rättegångsbalken

Aftonbladet
DN
SvD
GP

Read Full Post »

för att komma från DN-s ledarredaktion.

Norströms medlemskap i SFU och uppdrag åt stiftelsen .SE förefaller oproblematiska ur den synvinkeln. Styrelseuppdraget i SFIR är mer svårbedömt. SFIR:s internationella moderorganistion – AIPPI – har som uttalat syfte att främja skyddet och utvecklingen av upphovsrätten. Men att utveckla ett rättsområde innebär inte nödvändigtvis att göra det mer restriktivt.” DN ledarredaktionen

Jag tar inte ställning för eller emot upphovsmannarätten, de som läst tidigare inlägg vet att jag personligen anser att det är helt orimligt att kulturell upphovsmannarätt skall gynnas längre än en uppfinnares patenträtt. Jag tar heller inte ställning för eller emot IPRED-lagen. Främst eftersom det redan idag går, för den som har sina gamla tilläggsprogram som medföljde Windows 95 som extra, att ta fram exakt longitud, latitud, gata och i flertalet fall även person som står för ett visst IP-nummer ÄVEN när IP-numret är switchat och ändrat upp till 17 gånger (har själv spårat en som försökte hota mig och kontaktat vederbörandes provider).
MEN
något har gått snett i svenska skolan om logikundervisningen under skolämnens källkritiska analysundervisning, sådan skall finnas åtminstone i ‘mina’ SO-ämnen, fått ens en enda elev att missa premisser som måste vara uppfyllda för det ena eller andra argumentets hållbarhet….. o.s.v.

Så vi tar det enkelt, för flumskolan under senaste 30 åren kan ha skördat offer ända in på DN-s ledarredaktion, OM det nu inte är så att den som skrev missade att läsa vad han/hon skrev och det har jag svårare att tro.

SFIR:s internationella moderorganistion – AIPPI – har som uttalat syfte att främja skyddet och utvecklingen av upphovsrätten. ”

OM syftet är att främja ett skydd och en utveckling av upphovsmannarätten,
SÅ betyder orden främja ett skydd av någonting, i detta fall upphovsmannarätten,
ATT förutsättningen för att detta skall kunna göras är att upphovsmannarätten är ifrågasatt. (Premiss 1 nedan)
* Det kräver också ett ställningstagande ‘främja skydd av’ ngt att ställningstagandet ÄR positivt till detta något (Premiss 2 nedan)
vilket också understrycks av ‘utveckling av upphovsmannarätten’ i det aktuella fallet.

Ledarredaktionens slutsats är: ”Men att utveckla ett rättsområde innebär inte nödvändigtvis att göra det mer restriktivt”

OM SFIR:s internationella moderorganistion – AIPPI – har som uttalat syfte att främja skyddet och utvecklingen av upphovsrätten, och den som är medlem i SFIR kan förutsättas vara tillräckligt kunnig och besitta läsförståelse,
SÅ krävs följande premisser uppfyllda för att detta medlemskap skulle kunna betraktas som opartiskt:

Premiss 1: Att upphovsrätten är ifrågasatt.
Premiss 2: Att syftet för AIPPI inte är att ifrågasätta upphovsrättens vara eller inte vara utan vara neutralt.

Båda premisserna måste vara sanna för att en hållbar slutsats att medlemskapet skall kunna betraktas som opartiskt och därmed inte kunna komma ifråga som jävssituation.
MEN även om premiss 1 är sann, så är premiss 2 falsk, se * ovan.
Slutsatsen att medlemskap i AIPPI skulle vara detsamma som att ”utveckla ett rättsområde innebär inte nödvändigtvis att göra det mer restriktivt” är därmed inte en hållbar slutsats eftersom den är ett cirkelbevis som förutsätter att det argument som åberopats i ”SFIR:s internationella moderorganistion – AIPPI – har som uttalat syfte att främja skyddet och utvecklingen av upphovsrätten” antas vara giltigt argument för att det handlar om utveckling av ett rättsområde. Detta är som minst ett ogiltigt argument för att nå slutsatsen. OBEVISADE ARGUMENT ÄR OGILTIGA ATT ANVÄNDA SOM FÖRUTSÄTTNINGAR för vidare analyser där argumentet används som om vore det giltigt och bevisat riktigt.

Läser man sedan Rättegångsbalkens 4 kapitel 13§ punkt 4, så ser man att det är svårt att bortse från möjlig jävssituation, kanske klar jävsituation:

”13 § Domare är jävig att handlägga mål:

1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada;

2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, att den ene är eller varit gift med den andres syskon, eller om han på liknande sätt är part närstående;

3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;

4. om han eller någon honom närstående, som avses i 2, är förmyndare, god man eller förvaltare för part eller eljest parts ställföreträdare eller är ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning, som är part, eller, då kommun eller annan sådan menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet rör; ………” Rättegångsbalken 4 kap §13

Så logiken som DN använder sig av är synnerligen märklig.
Samma märkliga logik använder sig Expressen av 26 april….Expressen

Read Full Post »

Alltför ofta driver kvinnor som aldrig drabbats själv, män som inte tror på att kvinnor blivit hotade, slagna samt män, både skyldiga som försöker verka snövita samt män som inte anser att det de gjort är brottsligt eller ens något att tala om, tesen att kvinnor anmäler i onödan. Påföljden från slutet av 1800-talet har varit den att kvinnan antingen inte blivit trodd, inte vågat vittna när det kommit till rättegång eller inte velat vittna för mannen har ju ‘lovat’ att aldrig göra om det och är ju så snäll när han inte dricker/blir arg o.s.v. Många kvinnor tror helt felaktigt att det är som mannen säger att de inte är värda något utan honom, eller att det är deras fel, de har ju retat upp honom.

MEN ett hot är ett hot för mycket och ett slag går aldrig att ta tillbaka. Stick medan det finns tid är det viktigaste råd man kan ge den som råkar illa ut. Stick så fort det går. Om Du inte litar på offentliga myndigheter, så finns t.ex. katolska kyrkan och pingstkyrkan (nej jag är inte medlem i någon sådan kristen församling) som kan hjälpa till med stöd, samtalsterapi och skydd.

För Nu har det hänt igen. Det verkar som om det krävs att kvinnan dör för att hon skall bli trodd. Så illa kan det väl inte vara?

Han slår ihjäl mig, grät kvinnan. Hon var livrädd, men orkade ändå vittna i domstolen – som friade mannen. Nu är han misstänkt för att ha mördat hennehttp://www.gt.se/nyheter/1.1440333/han-slar-ihjal-mig

När skall svenskt domstolsväsende se till att kvinnan, offret, som minst får eget biträde och skydd, som mest ser till att män som hotar och eller slår antingen döms eller åtminstone under ett halvår/år får fotboja som sänder signal om mannen går nära kvinnans arbetsplats och bostad?

Hur många kvinnor skall behöva dö innan flertalet förstår att denna typen av problem oftast inte alls är så självklara som i artikeln där mannen är känd och tidigare dömd. Många kvinnor riskerar sina liv varje dag. De finns i alla samhällsgrupper. Jo så är det. Har till och med träffat en prästfru för 20 år sedan som överlevde men inte mycket mer för att kunna le på kyrkkaffet. De finns i alla typer av samhällen och bostadsområden. Viktigt att vi i Sverige, som fick världens första kvinnofridslag inskriven i lagboken i Magnus Erikssons Landslag, lagen lade Birger Jarl fram tillsammans med de andra fridslagarna men skrevs in i Landslagen under Magnus Erikssons tid.

Tillägg: Glöm inte mina frågor till Monica Antonsson med anledning av hennes påhopp av Liza Marklund och följderna för hotade kvinnor av det påhoppet: https://norah4you.wordpress.com/2009/01/19/kvinnomisshandel-fragor-till-monica-antonsson/

Read Full Post »