Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘DO’

Det är intressant att gå tillbaka några år och se hur tonen i migrationsfrågan har förändrats efter hösten 2015 och den rödgröna regeringens tvärvändning. Efter valet 2010 och åren närmast därefter…

Källa: ”Det hade vi engen aaaning om!”

Read Full Post »

 

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

Det finns med andra ord INGEN rättighet för någon att diskriminera en kvinna, skymfa en kvinna lika lite som det finns rättighet att diskriminera/skymfa en man.
Det finns INGEN rättighet inskriven att religiösa minoriteter just för att de är minoriteter och har rätt att utveckla eget kultur- och samfundsliv på något sätt har rätt att kräva skadestånd för att de genom att diskriminera i strid med svensk grundlag inte fått ett jobb eller för att AF inte ansett att de uppträtt enligt gängse etiska regler när de sökt jobb. ALLA i Sverige är lika värda. ÄVEN KVINNOR. Det står den som inte accepterar detta fritt att försöka få en politisk förändring tillstånd, men det är också något som de som funderar på detta bör känna till: INTE ens för 1000 år sedan var det tillåtet att diskriminera kvinnor. Det kom först med kyrkan på 1200-talet. I Sverige gäller svenska lagar och svenska grundlagar.

Vidare i Regeringsformens 1 kap:
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Lag (1976:871).

På vilket sätt har tingsrätten och DO fullgjort sina uppgifter inom den offentliga förvaltningen enligt Regeringsformens 1 kap 2:a och 9:e paragrafer???????

Mångkulturalism som politisk ideologi är farligt, GP 10 februari 2010 Frågan är om det ens är tillåtet enligt vår Grundlag!

Ett handslag är naturligt, Blekinge Läns Tidning Ledarsidan 10 februari 2010
Därför blir det fel när DO försvarar rätten att inte ta kvinnor i hand, Newsmill 10 februari 2010
DO: Vi har blivit helt nedringda, Aftonbladet 9 februari 2010

Tillägg 11 februari 01.26. Eftersom en av mina belackare som skriver oförskämt nog att inte släppas fram här tycks ha missat en del, så är det väl bäst att tillägga att jag en gång i tiden läste allmän och speciell förvaltningsrätt tillsammans med blivande jurister, avbröt den linje jag börjat den gången då jag fick ett bra jobb kort efter de kurserna så det finns inte i dataregister men dock på papper. Läste alltså detta tillsammans med blivande jurister på samma sätt som jag många år senare läste religion tillsammans med blivande präster…..

Socialdemokraterna vill se över lagen om vad som är diskriminering: Se över lagen efter DO dom, GP 10 februari 2010 det kanske vore dags att se över behörigheten hos SO-lärare i landet i stället. För hur kan det annars komma sig att så många politiker, höga tjänstemän och domstolar missat att det räcker med det som är målbeskrivningen för ämnet samhällskunskap dvs det som alla elever skall kunna för att få godkänt i ämnet samhällskunskap. Alltför många flumskolor måste om den okunskap som visas ha satt betyg utan att eleverna haft teckning ens för godkänt i ämnet.

Read Full Post »