Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Diskrimineringslagstiftning’

när en tidning, ett tv-program eller någon själv tar sig friheten att efterforska vem som ligger bakom anonyma insändare, så slår samma media undan sina egna fötter för argumentation mot FRA. För det är inte tillåtet för tidningar att spåra vilka som ligger bakom anonyma insändare eller anonyma kommentarer på t.ex. Facebook, bloggar, Twitter eller ens inkomna anonyma aldrig så vidriga kommentarer oavsett om dessa är eller inte är rasistiska eller ens lagligt tillåtna att framföra.

Personliga friheterna som något media eller någon enskild refererar till, yttrandefrihet och åsiktsfrihet, är något som medias och/eller enskild persons värste fiender har samma rätt till. Det är det som ligger till grund för hela demokratibegreppet. De rättigheter som en har, har alla. Sedan är det endast de som givits laga rätt att trots anonymitets rättigheten i Tryckfrihetsförordningen utifrån Regeringsform och andra Grundlagars begränsningar i rättigheter ens försöka spåra någon som bryter mot Regeringsformens 1 kap 2§ och uttrycker rasistiska eller kränkande uttalanden om andra människor.
Problemet för media är, att media varken äger rätten att spåra eller att ens kritisera någon person eller myndighet som utifrån våra Grundlagars tillstånd att se till att lagar följs ger sig in i den sfär som media brukar kalla personlig integritet.
Media är inte någon opolitisk grupp eller vald av svenska folket att stifta lagar. Så enkelt är det. Media äger inte rätten att stå över lagarna!

I Sverige har vi ett rättsväsende som utifrån gällande grundlagar och lagar, med alla dess fel och brister ändå är de som äger rätten att döma. Den rättigheten äger inte media. Lika lite som en tidnings artikel får förkontrolleras innan den trycks, lika lite äger samma tidning rätten att verka som rättsväsende oavsett uppsåt, syfte eller tendens.

I Sverige fanns det mellan 10 och 19 olika svenska myndigheter som var och en utifrån samma Grundlagar men skilda förordnanden från sittande regeringar ägde rätten att signalspana så fick vi stora begränsningar i vad som fick spanas på samt en demokratisk samlad kontroll att inte missbruk kan ske genom att vi fick FRA-lagen. Jag kan förstå att politiskt korrekta som tror att rättigheter enbart gäller de som tycker som de störs av att skyldigheterna samt begränsningarna för dem själva är lika stora som för alla andra. Men demokrati kräver detta. Ett av demokratins stora problem för att försvara demokratin krävs kontroll mot såväl spioner, terrorister, samhällsomstörtare m.fl. Det är inte tillåtet att göra salongsrevolution i Sverige.

SD-toppen: Jag är en stolt rasist, Aftonbladet 13 december 2013 Klart rasistiskt uttalande, eller? Inte vår sak att avgöra detta. Till det har vi rättsväsendet. Åsiktsfriheten gäller även SD-toppen som uttrycker sig så flagrant kränkande i strid med Regeringsformens 1 kap 2§ och Diskrimineringslagstiftning som tänkas kan. Åsiktsfrihet men inte yttrandefrihet när som helst och hur som helst absolut inte i enlighet med Tryckfrihetsförordning. Dock är det inte Media som äger rätten att döma.

Samma gäller Skribenternas hat mot kvinnor på hatsajterna, Expressen 13 december 2013 Det är inte tillåtet att uttrycka sig hatiskt eller förnedrande varken om kvinnor eller om någon människa överhuvudtaget utifrån kön, ålder, etnisk härkomst o.s.v. (Regeringsformens 1 kap 2§). Så långt har Expressen rätt. Problematiken för Expressen är att man själv slår undan sina egna fötter, precis som Aftonbladet gör. Avpixlat och andra som Expressen kallar, och jag själv med flera uppfattar som, hatsajter är något för såväl Brottsbalken, Diskrimineringslagstiftningen OCH Tryckfrihetsförordningens rättsväsende att ta ställning till. Åsiktsfriheten har även dessa som uttalar sig på det mest kränkande sätt. Åsiktsfriheten men inte yttrandefriheten och tryckfriheten för där finns det klara begränsningar om vad som är lagligt i Sverige. Dock är det svenskt rättsväsende inte media som äger rätten att fastställa var gränserna går.

Skribenter på sajten Avpixlat står också bakom en majoritet av kommentarerna på SVT Debatt, visar en kartläggning som det vänsterorienterade nätverket Researchgruppen har gjort. SvT debatt domineras av Avpixlat, DN 13 december 2013 Det är mycket möjligt att så är fallet. MEN och det är viktigt. I Sverige gäller svenska Grundlagar och lagar. Vänsterorienterade nätverket Researchgruppen har näppeligen fått tillstånd av Datainspektionen att göra sin spårning, kalla det research eller inte. Det är i Sverige något som endast de som fått tillstånd efter att ha ansökt om detta och i förekommande fall där signalspaning har krävts även fått tillstånd av den domstol som har att avgöra om signalspaning får beställas från FRA som får göra detta.
Försök inte smita undan personligt ansvar! För det är det som de som själva hävdar Tryckfrihetsförordningens rättigheter utan att ens läsa begränsningarna, försöker med.

Eftersom jag inte läser Avpixlat, så vet jag endast det som finns att få reda på via nätet om dem. Har inget intresse av att läsa förutfattade och kränkande omdömen om personers kön, etniska bakgrund etc. Det får jag nog av i vanliga svenska media. Skulle gärna se att vi fick en Författningsdomstol där personligt ansvar kan utkrävas av de som bryter mot våra Grundlagar – oavsett vem, var och när!

Read Full Post »

Regeringsformens 1 kap 2§?

Det vankas S-kongress och inför den har motioner om att bland annat slopa integrationsministerposten skrivits. Luciano Astudillo, som har varit partiets integrationspolitiska talesperson, säger till SvD:

Det ska inte finnas en särskild arbetsmarknadspolitik eller skolpolitik för människor med ett annat ursprung, och det ska råda en stark likabehandlingsprincip.

Likabehandling i stället för särbehandling; en återgång till klassisk jämlikhetspolitik med andra ord. Lysande om S skrotar integrationspolitiken, Sakine Madon på Expressen ledarsidann 16 mars 2013

REGERINGSFORMEN


2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).
Konkret står det i Sveriges Regeringsform att INGEN, alltså inte heller svenskar varken svenska män eller kvinnor lika lite som invandrare eller andra FÅR DISKRIMINERAS! Författningsdomstol som KD föreslagit är i högsta grad nödvändigt för att få svenska politiker, myndigheter och andra att respektera Sveriges Grundlagar!

Avskaffad integrationsminister luktar semantik, SvD ledarsidan 11 mars 2013

Med andra ord har det tagit S lång tid att inse att den Integrationspolitik som S med flera bedriver är Grundlagsstridig. Vilket i och för sig även UNHCR borde upplysas om när de kräver att Sverige skall ordna fram fler lägenheter i kommunerna till Syrienflyktingar.

Read Full Post »

När en fritidspedagog begår ett brott, för det är ett brott enligt svenska Brottsbalken, varför bara muntlig varning. En Rektor är SKYLDIG att polisanmäla alla brott som begås mot barn samt även att anmäla händelsen till Socialförvaltningen!

Vad gäller brottsrubriceringen är det inte något snack om att åklagare borde använda sig av Brottsbalkens 4 kapitel, Om brott mot Frihet och Frid.

4 § Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något, dömes för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande, dömes ock för olaga tvång, såframt tvånget är otillbörligt.
Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen innefattat pinande till bekännelse eller annan tortyr.

Vore jag förälder så skulle jag polisanmäla händelsen med hänvisning till Brottsbalken kapitel 4 paragraf 4.

Förskollärare tejpade igen barnens munnar, Expressen 2 november 2012
Barn fick munnarna igentejpade, GP 3 november 2012 Om det dessutom är sant att vederbörande var nyutexaminerad, så undrar jag hur den examen kunde erhållas. Så låg toleransnivå och dålig förståelse för barn- och ungdomars utveckling borde inte släppts igenom.
Barn fick munnarna igentejpade, SvD 3 november 2012
Förskolebarn fick munnarna igentejpade, DN 3 november 2012
Barn fick munnarna igentejpade, Aftonbladet 3 november 2012

OBSERVERA DET ÄR ALLTSÅ BROTTSLIGT OCH INTE BARA EN KRÄNKANDE HANDLING!!!!!
Utöver att Förskolepedagogen aldrig någonsin skulna få komma i kontakt med barn mer i sitt arbete borde enligt mitt förmenande Rektor entledigas till dess Rektorn läst in och tentat av Samhällskunskapskursen för årskurs 7-9 med godkänt betyg i annan kommun!

Tillägg: 23.04 7 november 2012 Varnas för muntejp på förskola, GP 7 november 2012 Vore jag förälder på stället, så hade polisanmälan redan varit inlämnad och en inlaga till BO skriven.
Hur i hela friden namn kan Lärarförbundet motsätta sig en varning när det gäller en så klart brottslig handling som förskolepedagogen utfört och det mot små barn? Jag tappar totalt förtroende för Lärarförbundets jurister och fackliga folk när de inte ens kan läsa innantill vad som gäller i lagstiftning. Sådana personer är i och för sig bra att de inte är pedagoger för barn och unga, men inte skall det väl vara mindre krav på fackföreningsfolk inom Lärarfacken?

Read Full Post »

gäller även i svenska grundskolor. Till grund för all offentlig verksamhet, även där andra än det allmänna är utförare, ligger Regeringsformens 1 kap 2§:

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ”
…..
”Inledningen på Diskrimineringslagen ger nästa steg i den värdegrund som grundlagds i vår Regeringsform, en av Sveriges Grundlagar:
1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens ändamål
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Lagens innehåll2 § Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande bestämmelser. I andra kapitlet finns bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier. I tredje kapitlet finns bestämmelser om aktiva åtgärder. I fjärde kapitlet finns bestämmelser om tillsyn. I femte kapitlet finns bestämmelser om ersättning och ogiltighet. I sjätte kapitlet finns bestämmelser om rättegången.

Lagen är tvingande3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan verkan i den delen.

Diskriminering4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.” från inledningen påDiskrimineringslag (2008:567)Regeringsformen 1 kapitlet Statskickets grunder

Läs gärna mitt tidigare blogginlägg Svensk Grundlag och speciallagar, Norah4you 31 januari 2010

Det är skolans huvuduppgift vid sidan om att lära ut så att elever kan lära in, att se till att varje skolelev i svenska Grundskolesystemet lär sig förstå vad demokratibegreppet står för och vad våra Grundlagar säger samt att detta gäller i ALL Offentlig verksamhet likväl som i privat verksamhet som är utförare för det Offentliga (inklusive privata grundskolor)

De inom skolans värld som inte är beredda att acceptera att Svenska Grundlagar och Sveriges Rikes Lag gäller även i skolvärlden, de har enligt mitt förmenande inte i skolan att göra. De lever inte upp till de grundläggande krav som finns för alla i Skolans likväl som i andra Offentliga verksamheters världar!

Detta innebär inte att inte föräldrarna har huvudansvaret för barnuppfostran, se
Uppfostran är föräldrars ansvar, Norah4you 3 februari 2010
Det innebär att svenskt skolväsende har att ta ansvar för att alla inom skolans värld som ser mobbning, utfrysning eller annan diskriminering ÄR SKYLDIGT att se till att skydda den person som blir eller uppfattar sig som mobbad, att svenskt skolväsende och alla vuxna anställda inom detta ÄR SKYLDIGA att göra polisanmälningar när det förekommer upprepade fall av förföljelse, slag etc även om den som förföljer eller slår är minderårig. Det har aldrig varit och kommer inte att bli skolans uppgift att skylla ifrån sig med att ord står mot ord eller att den som är utsatt själv skulle vara delaktig pga sin personlighet, sitt uppträdande eller sina klädsel, kultur etc. VET HUT DE SOM TROR DETTA!

Skolor får aldrig skylla på offren, GP ledarsidan 16 augusti 2011
Skylld dig själv mobboffer, Ledarbloggen SvD 16 augusti 2011
BEO vill skärpa lagen mot mobbning, SVD 12 maj 2011
Funktionshindrade barn mobbas oftare, SvD 11 juli 2011
De mobbade tvingas flytta, SvD 17 augusti 2011
”Hennes sätt gör att hon blir slagen, SvD 16 augusti 2011
Mobbad elev får skulden, SvD 16 augusti 2011
Lärarna gav inget stöd, SvD 17 augusti 2011
Mobbning: Det finns handlingar som aldrig kan ursäktas, DN ledarsidan 17 augusti 2011
Skolorna skyller mobbning på offren, Sveriges Radio P4 16 augusti 2011

Viktig blogg i ärendet Ibland måste en mobbad flytta på sig, Zaramis 17 augusti 2011

Sedan undrar jag i mitt stilla sinne: HUR kan vuxna människor med att skylla sitt eget ansvar för sina egna reaktioner och handlingar på den som blir mobbad?

Tillägg 09.14 Skolor ger mobboffer skulden, Aftonbladet 16 augusti 2011

Read Full Post »

Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson, Anders Knape och Carl Älfvåg. ”Tio år efter att riksdagen klubbade en handlingsplan för handikappolitiken är situationen för de funktionshindrade fortfarande nedslående. ” Det är 10 år sedan Riksdagen klubbade en handlingsplan, men när det gäller funktionshandikappades rätt till handikapplatser på offentliga kommunikationer har lagen funnits sedan 1979 så nog har kommuner och landsting haft tid på sig.

Råkade senast för mindre än en timma sedan ut för en av dessa bedrövligt utbildade och oförskämda bussförare, som vi tyvärr har här i Göteborg. Trots att hon dels släppt ut en kollega i främre dörren när jag gick på vid Centralstationen samt en annan passagerare under resans gång, gjorde hon sig löjlig över att jag som har skador i båda fötterna, båda knäna samt facettledsartros längst ner där man sitter helt korrekt ville gå av i främre dörren. Jag sa till henne att lagen är solklar, för det är den:

Utdrag ur Diskrimineringslagen 1 kapitlet Inledande bestämmelser:
”Diskriminering
4 §
I denna lag avses med diskriminering
1.
direkt diskriminering
: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2.
indirekt diskriminering
:
att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst
kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning
eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3.
trakasserier
: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4.
sexuella trakasserier
: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5.
instruktioner att diskriminera
:
order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1–4 och som lämnas åt någon som står i lydnads-
eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag
.
Diskrimineringslagen (2008:567)

I dagens (21 januari 2010) fall, så skällde jag ut föraren. Borde jag gjort det. Kanske inte, men en förare som vid flera tillfällen försökt få det till att handikapplatser inte är reserverade för handikappade utan att handikappade får acceptera om andra satt sig där, samt inte har lärt sig det varje svensk kollektivtrafikutförare skall ha lärt sin personal att de är skyldiga att hjälpa handikappade och till råga på allt inte förstår att den som måste gå på längst fram för att sitta på handikapplats innanför dörren har rätt att gå av utan att riskera sin hälsa genom att gå bakåt i en vagn utan handtag för att förflytta sig bland folk den får faktiskt ta en utskällning för den har visat att den inte har någon som helst förståelse varken för lagar eller för handikappade!
Inte ens på 50-talet när jag åkte med farfar från Sannäs till Grebbestad eller Tanum, dvs långt innan lagstiftningarna kom, fanns det förare som var oförskämda mot de som har svårt att gå!

Nåväl. Folkhälsoministern och de övriga skriver:
”I september startade en landsomfattande turné med 17 seminarier och bakom arran-gemanget står Boverket och SKL i samråd med länsstyrelserna och Handisam. Syftet är att sätta fart på tillgänglighetsarbetet i landets kommuner.

Inte minst kommer det att krävas insatser från kommunerna när det gäller att genomföra och omsätta FN:s nya konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter. Regeringen har därför gett Handisam i uppdrag att informera kommunerna om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och stödja kommunerna i att förverkliga konventionen.” Nu behövs krafttag för ökad tillgänglighet, GP debatt 21 januari 2010
Tro katten att vi behöver krafttag. Det är alldeles för många i samhället som inte accepterar handikappade oavsett funktionshandikapp. Som minst måste svenska lagar gälla och förklaras för alla berörda att de verkligen gäller 😛

Vidare från debattartikeln:
Regeringen utreder också frågan om det ska anses vara grund för diskriminering när man struntar i att åtgärda bristande tillgänglighet. Något som då skulle föras in i den samlade diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2009. Regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag under första hälften av 2010.”

Den utredningen behövs inte OM man läser innantill i Regeringsformens 1 kapitel 2 §. För av nedanstående följer det som utredningen avser att utreda helt logiskt som följd av texten:

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av
kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ” Regeringsformen 1 kapitlet Statskickets grunder

Det är alltså SKALL som står i Regeringsformen, en av våra Grundlagar. Inte bör eller kan. Vilket logiskt innebär att det är ett bärande krav att det som följer ‘SKALL’ uppfyllas. OM en kommun, ett landsting eller någon annan väljer att inte följa Grundlagen för en viss grupp av människor, så har denna gruppen av människor uteslutits från övriga dvs. diskriminerats. Alltså skulle det inte behövas en utredning utan bättre utbildning för politiker, tjänstemän och utövare vad våra svenska grundlagar kräver. Inget annat.

Read Full Post »

hos ett antal som yttrat sig i frågan om två handikappade i rullstolar som har sällskap skall eller inte skall få åka kollektivt! Verkligheten alla GÖTA PETTER och förståsigpåare är att de regelverk som spårvägen har INTE ÄR TILLÅTET enligts svensk Grundlag och att det är totalt förbjudet även för vanliga människor att mobba funktionshandikappade! Vänligen läs innantill:

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). ” Regeringsformens 1 kapitel

Men det är värre än så för alla dessa som anser att rullstolsbundna och andra handikappade borde ‘anpassa sig’! Vi har i Sverige en diskrimineringslagstiftning också 😛 fast det inte gått upp för alla…..

Diskrimineringslag (2008:567)
1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens ändamål
1 §
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
…..
Lagen är tvingande

3 §
Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt
denna lag är utan verkan i den delen.

Diskriminering
4 §
I denna lag avses med diskriminering
1.
direkt diskriminering
: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2.
indirekt diskriminering
: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt
men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst
kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning
eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3.
trakasserier
: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4.
sexuella trakasserier
: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5.
instruktioner att diskriminera
: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1–4 och som lämnas åt någon som står i lydnads-
eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag
. Diskrimineringslagen (2008:567)

Men det är OCKSÅ så att kollektivtrafiken har skyldighet att anpassa sig efter att funktionshandikappade skall ha rätten att åka kollektivt. Precis som alla andra offentliga myndigheter och verksamheter har, så har också kollektivtrafiken lagar som de SKALL följa, men som följs dåligt här i Göteborg!

Vi håller visserligen på att få en skarpare kollektivlagstiftning. MEN Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik har gällt sedan 1979 då Anita Bondestam på underhandsförslag från politiker i Göteborg(!) bl.a. fick igenom att funktionshandikappade hade rätt till egna platser i kollektivtrafiken. Hur jag vet? Jo efter att jag själv fått en svår astmaattack pga kattägare haft katt i främre delen av spårvagn, så tog jag kontakt med de två Lennart, Ström och Ohlsson, som då var aktiva i kommunledningen och de tog ett samtal med Anita Bondestam som skrev till mig när lagförslaget som omfattade funktionshandikapp och äldre lades fram. Lagen 1979:558 är den lag som gällt sedan dess och som det under senare verkar ha glömts bort av många tjänstemän och politiker här i staden.

Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
§ Denna lag gäller handikappanpassning av kollektivtrafik. Med kollektivtrafik avses i lagen sådan trafik för personbefordran som tillhandahålls allmänheten mot ersättning. Lag (1988:268).

Ändrad gm SFS 1988:268, ikraft 1989-01-01

2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder. Därvid skall följande iakttas.
När kollektivtrafik planeras och genomförs skall funktionshindrades särskilda behov beaktas.
De färdmedel som används skall så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionshinder. Lag (1994:1253).
Ändrad gm SFS 1994:1253, ikraft 1994-07-01

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser utfärdar de ytterligare föreskrifter som behövs för att åtgärderna skall kunna genomföras.
Ändrad gm SFS 1988:268, ikraft 1989-01-01

4 § I plan- och bygglagen (1987:10) finns bestämmelser om byggnad med utrymme för resande i kollektivtrafik. Lag (1987:159).”

Så alla förståsigpåare som tycker illa om funktionshandikappades rättigheter bör betänka att de själva är ute på mycket hal is! För övrigt finns det detaljbestämmelser i lagtext och avtal för kollektivtrafikutförare som verkar bortglömda av de som skriver kravspecar vid offertförfrågan….
Rullstolsburna fick åka med till slut, GP 13 januari 2010
Erik Ljungberg har protesterat förr, GP 13 januari 2010

Inte är det mindre skrämmande inställningar som kommer fram i en del av de inlägg i GP som citeras på Läsarna: ‘Vad sker om vagnen krockar, GP 13 januari 2010

Tillägg mitt i natten 14 januari: ”Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken
Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken utgår från FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet som FN:s generalförsamling antog 1993.

<Därefter har FN:s generalförsamling, i december 2006, antagit en ny konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige undertecknat den 30 mars 2007.

Konventionen är den senaste konventionen om mänskliga rättigheter som FN antagit. Enligt artikel 9 om tillgänglighet ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktions-hinder får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation samt till andra anläggningar och tjänster som tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden.

Enligt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ska kollektiv-trafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder senast 2010. Enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skulle också vara åtgärdade före utgången av 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på offentliga platser.

HO anser att dessa mål inte kan skjutas på om Sverige ska kunna anses leva upp till de krav som ställs i den nya konventionen. När det gäller kollektivtrafiken var uppgiften för aktörerna inom området inte heller ny när handlingsplanen för handikappolitiken antogs av riksdagen. Redan 1980 trädde lagen (1979:558) om en handikappanpassad kollektivtrafik i kraft. Krav på tillgänglig kollektivtrafik har därmed funnits i nästan 30 år. Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens utveckling hänsyn till detta finns taget i det nya lagtextförslaget som nyligen lades fram. Så sluta upp och morra åt att det är diskriminerande behandling som förekommit. Ställ i stället vettiga krav på hur detta direkt skall genomföras, t.ex. att rullstolar har godkända låsanordningar och att ena rullstolen måste placeras mot färdriktning. Se till att säkringsremmar snabbt kan anslutas – i andra kommuner har man förstärkt räcket mot fönstret på plats för rullstolar och barnvagnar. En rullstol är för övrigt mycket säkrare förankrad låst än vad någonsin en barnvagn är.

Tiden när en handikappad med ena eller andra funktionshindret skall behöva vara vänlig för att få rätt att åka på handikapplats är för länge sedan förbi. Lika så är tiden då handikappade fick behandlas som mindre vetande!

Read Full Post »