Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Diskrimineringslagen’

Stopp och belägg – Förutsätter att ansvarigt Kommunalråd i Göteborgs Stad oaktat att det är Rödgröna Göteborgsröran som styr staden ser till att per omgående skicka Skolans Rektor, Lärare och övrig personal speciellt Arbetsskyddsombud samt områdeschef till KOMVUX för ingen av dem visar att de varit berättigade till att få godkänt i ämnet Samhällskunskap oavsett vilket år de gick ut Grundskolan! Dags att se till att samtliga kan som minst Grundlag, Sveriges Rikes Lagar när de berör Skolans område samt även känner till det de SKALL VETA: De är personligen ansvariga om en enda individ, förlåt elev, skadas psykiskt eller fysiskt!

Detta gäller sedan Grundlagen togs på 70-talet i Sverige. Orden kan ha formulerats om. Tillägg har tillkommit till Regeringsformens 1 kapitel 2§ men oaktat detta:

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd
ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av
människor på grund av
kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet,
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas
– – – – – – Slut utdrag Regeringsformen – – – –

Allvarligt fall av kränkning mot elev/elever
Under ett och ett halvt års tid har sjuåriga Louise blivit slagen av en jämnårig elev. Flera andra föräldrar har anmält skolan i Örgryte-Härlanda – men rektor och områdeschef vägrar kommentera varför skolan inte lyckas lösa konflikter mellan sjuåringar.
…….
En av alla drabbade är sjuåriga Louise. Hon är en lugn, men lite tystlåten flicka som sitter på stolen intill sin mamma. Louise går på Göteborgs mest anmälda lågstadium. Ända sedan förskoleklassen i stadsdelen Örgryte-Härlanda, har hon blivit slagen av en elev i samma årskurs.

– Jag går till skolan. Fast jag aktar mig lite nu, berättar Louise.

En handfull föräldrar har anmält samma skola till Skolinspektionen för att deras barn har blivit slagna av en annan elev. Skolan har fått flera förelägganden för brister i verksamheten. Det ligger anmälningar om misshandel och tjänstefel hos polisen och nu skriver Louise mamma kompletteringar till en utredning hos Barn- och elevombudet. Att mamman vänt sig till myndigheter, förklarar hon med rektorns obefintliga respons.

– Det här våldet är normaliserat på skolan. Men hur många gånger ska barn acceptera, hur många gånger orkar ett barn förlåta våld? säger hon.

Tre flickor. Samma elev som slår. Lärare som slätar över incidenterna. Så beskriver åtminstone flickornas föräldrar händelserna i sina anmälningar. Samtidigt vill Louise mamma understryka att konflikten handlar om skolans misslyckande att ta hand om en utåtagerande elev. Skola klarar inte av små barns bråk, GP 12 April 2016

Skollag (2010:800)
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling

Ändamål och tillämpningsområde

1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag.

Diskriminering

2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).

Definitioner

3 § I detta kapitel avses med
– elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan utbildning än förskola enligt denna lag,
– barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap.,
– personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och
– kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker
ett barns eller en elevs värdighet.

Tvingande bestämmelser

4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan.

Ansvar för personalen

5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget.

Aktiva åtgärder

Målinriktat arbete

6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Förbud mot kränkande behandling

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.
En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).
– – – – – – -Slut på utdrag ur Skollagen – – – – –

Brottsbalken
3 kap. Om brott mot liv och hälsa

12 § Vållande till kroppsskada eller sjukdom får, om brottet inte är grovt, åtalas av åklagare endast om målsäganden anger
brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt.

Angivelse från målsäganden krävs dock inte om brottet riktar sig mot någon som inte har fyllt arton år.
– – – – -Slut på utdrag från Brottsbalken – – – – –

Arbetsmiljölagen
1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lag (1994:579).

5 kap. Minderåriga

1 § Med minderårig avses i denna lag den som icke har fyllt aderton år.
…..
3 § Vid tillämpning av 2-4 och 7-9 kap. ska med arbetstagare likställas
1. den som genomgår utbildning, med undantag för barn i förskolan och elever i fritidshemmet,
2. den som under vård i anstalt utför anvisat arbete,
3. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och annan som fullgör i lag föreskriven
tjänstgöring eller som deltar i frivillig utbildning för verksamhet inom totalförsvaret.

De som avses i första stycket 1 och 2 ska likställas med arbetstagare även vid tillämpning av 5 kap. 1 och 3 §§. I fråga om dem som genomgår utbildning finns dessutom särskilda bestämmelser i 6 kap. 6 a, 8, 15, 17 och 18 §§, 7 kap. 13 och 14 §§ samt 9 kap. 3 §.

I fall som avses i första och andra styckena ska det som i lagen sägs om arbetsgivare gälla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utförs.

6 kap. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m.

…..
17 § De som genomgår utbildning ska av huvudmannen för utbildningen ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om det är rimligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd.

Omfattningen och utformningen av elevernas deltagande i skolans arbetsmiljöarbete ska anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i övrigt när det gäller
1. elever i förskoleklass och i lägre årskurs än årskurs 7 i grundskolan, specialskolan och i motsvarande utbildningar
samt i sameskolan, 2
2. elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande
utbildningar, och
3. elever i särskild utbildning för vuxna.

Elever i grundskolans årskurs 7-9, specialskolans årskurs 7-10 och gymnasieskolan samt motsvarande utbildningar företräds i arbetsmiljöarbetet av elevskyddsombud.

…….
18 § Elevskyddsombuden utses av eleverna och studerandeskyddsombuden av de studerande.

Huvudmannen för utbildningen ska se till att elevskyddsombuden och studerandeskyddsombuden får den utbildning och den ledighet som behövs för uppdraget.

Elevskyddsombuden och studerandeskyddsombuden har rätt till den information som behövs för uppdraget. För elevskyddsombuden gäller dock rätten till information inte sådana uppgifter som är föremål för tystnadsplikt enligt 7 kap. 13 § första stycket. I fråga om uppgifter som är föremål för sekretess i det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen

– – – – – – Slut på utdrag Arbetsmiljölagen – – – – –

Utöver det, så föreligger även ANMÄLNINGSPLIKT för alla inom skolans område att till Sociala Myndigheter anmäla barn som far illa och barn som vållar sig själv eller annan skada. Tyvärr har skolorna i Sverige missförstått och ofta fått för sig att det är den som blir mobbad, slagen eller kränkt som far illa. Vad som gäller är dock att ett barn som mer än en gång och speciellt om det sker flera gånger vållar annat barn skada, psykiskt eller fysiskt, det är det barnet och inte offret som absolut far illa och det är det barnet som skall anmälas.

Anmälningsplikt till polis föreligger även vid vållande av skada, psykisk eller fysisk om den drabbar ett barn som går i Grundskolan vid upprepade tillfällen. Detta är viktigt TROTS ATT Barn under 15 år inte kan dömas. Mycket viktigt för alla de anmälningarna som görs kan skynda på att det barn som utför mobbningen/kränkningen/slår etc kan få den psykologkontakt/behandling som är viktigt om det vållande barnet inte i framtiden skall hamna utanför eller fel i samhället.

För övrigt gäller för godkänt i samhällskunskap årskurs 9 att eleven visat att den förstått och tagit till sig det ämnes- och stadiebehöriga lärare SKALL ha lärt ut i Samhällskunskap redan årskurs 7 det vill säga som minimum R>egeringsformens första kapitel 1 och 2 §-erna.

Read Full Post »

skall ha mer rätt att välja än någon annan. Det följer logiskt i sig av att alla som utför Myndighetsuppdrag har att rätta sig efter Sveriges Grundlagar. Det handlar alltså inte enkom om att Friskolor inte ska få välja. Om en så alla principen följer logiskt direkt utifrån Regeringsformens 1 kap 2§. Diskriminering eller särbehandling är inte tillåten.

Det stora problemet är tyvärr att det inte enbart är Friskolor som väljer. Vanliga svenska kommunala skolor väljer mer än en gång bort, för att negligera eller neka en elev att få det stöd som svenska lagar och de Mänskliga Rättigheterna kräver är också att välja bort. När kommunen ifråga, och det finns många svenska kommuner som faller under ‘kommunen ifråga’, nekar en elev att byta skola för att vederbörande t.ex. blivit mobbad, så väljer just den kommunala skolan hur elever skall få vara för att accepteras. Samma gäller för samtliga fall, och de är många, där elever med skolan som klagar på resp. elev och begär en diagnos. Att begära att diagnos skall ställas, eller försöka övertyga förälder/föräldrar att det är eleven/hemmet det är fel på när ämnes- och stadieobehöriga lärare inte klarar av och inte får kommunens stöd för att resursperson sätts in till elev som behöver detta. Har t.ex. stött på alldeles för många elever som ”lärare” i lärarrum uttryckt uppfattningar om som är rent kränkande. Det handlar inte enkom om att få välja skola i enklaste form. Främst handlar det om Människosynen som ibland kan vara rent för dj… detta oavsett var på den politiska skalan en ”lärare” säger sig höra hemma.

”Uppdrag gransknings” reportrar säger att de aldrig fått så mycket mejl efter ett reportage. Reaktionerna kommer främst från förtvivlade föräldrar som berättar om hur deras barn ratats på felaktiga grunder, även från kommunala skolor.Föräldrarna vågar inte berätta inför kameran, Expressen 1 november 2013

S: Friskolor ska inte kunna välja, GP 1 november 2013 INGEN skola, S, skall kunna få välja. Varken Friskola eller Kommunal skola
S: Friskolor ska inte kunna välja, Aftonbladet 1 november 2013
S: Friskolor ska inte kunna välja, SvD 1 november 2013
S kräver lagändring efter skolavslöjandet, DN 1 november 2013

Samma krav på kvalité, följande av Sveriges Grundlagar samt Skollagen o.s.v. SKALL gälla för ALLA SKOLOR. Se även: Får kommunala skolor välja och vraka?, Norah4you 31 oktober 2013 I kvalitétsbegreppet måste likvärdig Människosyn stå i centrum. Alla barn är lika värda, men olika.

Read Full Post »

Allra först: Det är INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET att i alla lägen få välja vilken skola man vill att ens barn skall gå på ÄVEN OM Skolvalet numera är Fritt. Det är däremot en Mänsklig Rättighet att svenska skolor inte bara utifrån Skollagen, Diskrimineringslagen och Regeringsformens 1 kap 2§ oavsett utförares hemhörighet, dvs oavsett om det är en Friskola eller en Kommunal skola klart uppger vilka kriterier som gäller när elever söker!

Skolor får inte välja och vraka, GP ledarsidan 31 oktober 2013 Självfallet inte. Men det gäller oavsett om det är Friskola eller Kommunalskola (läs nedan)
Typiskt brott mot Skollagen, GP 31 oktober 2013 Tyvärr ett brott som begås även i Kommunala skola på vardaglig basis. Inte överallt. Men i mer än en svensk kommun. Se nedan.
Fritt skolval – endast för de lyckade, Expressen Ledarsidan 31 oktober 2013 OM det vore så lätt att skilja på Friskolor och Kommunala skolor…. tyvärr är det inte det. Många mobbade precis som många som fått bokstavsdiagnos eller som av annat skäl behövt extra stöd/stödperson har fått se sitt självförtroende krossat av ”vanliga” kommunala skolors behandling av de som inte är ”lyckade” eller som minst följer mallen för ”alla skall med”.
Löfven rasar efter skolavslöjanden, Aftonbladet 31 oktober 2013 OM så är fallet, så börja hemma! Börja med att sätta P för Socialdemokratiskt styrda kommuners sparande på elever med behov av extra stöd/stödperson. Börja med att kräva att samtliga lågstadieelever i Sverige inte bara får lärare som är stadiebehöriga utan att detta kravet utökas med att alla lärare också skall ha läst som minst 3 terminer svenska och hur man undervisar i att läsa och skriva bör vara en ytterligare bit i tidiglärarutbildningen utöver den utbildning i detta som redan ges! Men börja hemma Löfven!

Självfallet är det omöjligt för en skola som är avsedd att ha t.ex. 25 elever i tvåparallklasser att hastigt och lustigt ställa om sig från att ta emot 70 elever dvs dubbla klassantalet per läsår. Lika tokigt är det om det skulle vara så att klasser med 28-30 elever hastigt skulle behöva utökas till 32 elever per klass i annan skola. Detta också helt oberoende av om skolan är Friskola eller Kommunal skola. Så kriterier som inte enbart kan vara beroende av när en elev sökt men till huvuddelen bör ha som grundsystem att ansökans inkommande ger företräde, måste finnas.

Det som är det allvarliga är att kommunala skolor är precis lika bedrövliga och liknande kommentarer som de som hörts från Friskolehåll faktiskt har hörts sedan kommunaliseringen i ”vanliga” allmänna skolors lärarrum. Det har främst drabbat två kategorier av elever: Mobbade elever och de som ofta med skolan som påtryckning på föräldrar fått det ena eller andra bokstavssyndromet.

Mobbade elever i Sverige har ofta setts som orsaken till att de blir mobbade. Mobbarna har stöttats och i vissa fall har skolorna försökt få det till mobbade elevers föräldrars fel att barnen blir mobbade. Om förälder då begärt att få byta skola, så har det ofta varit mycket mycket svårt. Jag känner till många fall där politiker i skolnämnd fått kopplas in för att mobbade elever skall få möjlighet att byta skola!

Som lärare har jag stött på ett stort antal elever som fått bokstavsdiagnos. Med eller utan tillägg som Aspergers syndrom. Min egen erfarenhet är att skitsnack har förekommit i mer än ett lärarrum. Försök har förekommit från skolors rektorers sida att få elever som verkligen behöver extra stöd och varit berättigade till det utifrån skollagen att få ‘diagnos’ så de placerats över i Särskola eller Särskoleklass…. det blir ju billigare för kommunerna så.

Min egen erfarenhet är också den att elever med diagnos Aspergers syndrom utan ett enda undantag har varit mycket mer intelligenta än normaleleverna! Inte utan att flera av dessa varit intelligentare och mer logiska i sitt resonemang, om än detta varit utanför ‘boxen’ och hoppat över att redovisa ett antal logiska steg på vägen, än vad deras tidigare lärare varit. Ärligt talat så var jag mer tacksam än tvärt om, om någon elev var diagnosticerad… hmm…. med Aspergers än om alla var de vanliga stökiga eleverna som curlats mer eller mindre sönder. Det gäller att kunna didaktikens grunder och förstå hur varje elev tänker. Inte se något som ett hinder utan som en möjlighet. Det som krävs är att man tar reda på vad eleven är mest intresserad av och anpassar just den elevens inlärning utifrån den förutsättningen. Behöver jag säga att det för de eleverna krävs lugn och ro. Något som alla elever skulle må bäst av!

Men sluta upp med att tro att inte kommunala skolor sorterar. Inte bara Friskolor gör det! Börja i rätt ände. Ställ kvalitetskrav vad gäller undervisningen – samma för alla skolor i Sverige – samt ställ kravet på varenda svensk skola att de slutar upp med att sortera ut och i stället bjuder in!

Read Full Post »

är knappast något som ens den med de snävaste skygglapparna borde ha kallat utan utredning…..
men det var vad ledning, elevkår och föräldrar påstod om Lundsberg för inte så många dagar sedan.

Yngre elever kränktes på Lundsberg, SvD 5 september 2013
Yngre elever kränktes på Lundsberg, GP 5 september 2013
Yngre elever kränktes på Lundsberg, Aftonbladet 5 september 2013

Se Utan utredning, Norah4you 30 augusti 2013 Nej efter utredning!
Vissa vill inte förstå att det varit mer än en utredning om Lundsberg de senaste åren…..
En av anmälarna är Jan Rippe, känd från underhållningsgruppen Galenskaparna, som kallar Skolinspektionens metoder som ”den största kränkningen som en myndighet har gjort fram tills i dag”.

– Det är totalitära staters metoder att gå in utan utredning, utan att tala om för rektor, skolledning, föräldrar och elever, säger Jan Rippe.Jan Rippe har son på Lundsberg: En tragedi, Expressen 30 augusti 2013

Om det är så tokigt att det finns en enda förälder till elev på Lundsberg som varit och fortfarande är okunnig om att utredning skett inte bara en gång utan flera gånger, då undrar jag hur nära den föräldern står sina barn. Det har inte varit något hemligt med att det skett stora utredningar efter händelser på Lundsberg.

Read Full Post »

Nej efter utredning!
Vissa vill inte förstå att det varit mer än en utredning om Lundsberg de senaste åren….. En av anmälarna är Jan Rippe, känd från underhållningsgruppen Galenskaparna, som kallar Skolinspektionens metoder som ”den största kränkningen som en myndighet har gjort fram tills i dag”.

– Det är totalitära staters metoder att gå in utan utredning, utan att tala om för rektor, skolledning, föräldrar och elever, säger Jan Rippe.Jan Rippe har son på Lundsberg: En tragedi, Expressen 30 augusti 2013

Om det är så tokigt att det finns en enda förälder till elev på Lundsberg som varit och fortfarande är okunnig om att utredning skett inte bara en gång utan flera gånger, då undrar jag hur nära den föräldern står sina barn. Det har inte varit något hemligt med att det skett stora utredningar efter händelser på Lundsberg. Förälder är man hela livet men förutsättningen för att ens barn skall prata med en om svåra saker som barnet själv råkat ut för eller sett, är att man från barnets tidiga år funnits där när barnet behövt – inte bara haft kvalitétstid att erbjuda. Närhet mellan föräldrar och barn är viktigt för barnets socialisering in i samhället. Socialisering innebär för mig som moderat inte något politiskt. Inte något elitistiskt. Men att förälder inte är som de V70-föräldrar med eller utan pengar och höga positioner som vi ser här i Göteborg. (Slå upp V70-förälder i bloggens sökruta).

Mobbad på Lundsberg – för påse från Kappahl, Expressen 27 augusti 2013 Han var knappast den förste som bytte skola från Lundsberg efter att blivit mobbad. Skedde redan på 60-talet.
Lundsberg: Stoppa stängningsbeslutet, GP 30 augusti 2013 Att ens komma med sådan begäran efter alla händelser som varit inklusive att Skolinspektionen redan tidigare haft allvarliga invändningar mot förhållandet på skolan. Något som skolan sade sig tagit itu med och som Skolinspektionen efter den kontrollen släppte. Det visar endast att de som är föräldrar och skolledning på Lundsberg aldrig någonsin tagit till sig svensk Grundlag, Regeringsformens 1 kap 2§, Skollagen, Diskrimineringslagen eller Barnkonventionen.

Någon gång måste även de som inte haft pengar utan måst avstå från allt för att placera sitt/sina barn på en ‘prestigefull’ skola väl ändå kunna ta till sig. Det handlar inte om klasser i samhället – det handlar inte om Lundsberg kan få extrema donationer för att kunna fortsätta – det handlar om att ALLA SKOLOR I LANDET är skyldiga att följa svenska lagar! Finns inget undantag för Lundsberg eller någon annan skola i våra Grundlagar!

En uppskjutning av beslutet skulle enligt styrelsen ”möjliggöra för skolan att fortsätta sin verksamhet och säkra skolgången för de drabbade eleverna – samtidigt som dialogen med Skolinspektionen om nödvändiga åtgärder fortsätter.”
…..
Skolinspektionens svar
Peter Ekborg menar att styrelsen varit för inaktiv i sin motverkan av strukturerad mobbning och att de borde varit bättre förberedda på beslutet.

– Styrelsen borde för länge sedan ha tagit tag i den här typen av frågor. Det är inte okänt för dem att vi i två års tid har kritiserat den här typen av fenomen.
Lundsberg: Stoppa stängningsbeslutet, Expressen 30 augusti 2013
Lundsbergs styrelse: Stoppa stängningsbeslutet, SvD 30 augusti 2013

Låter som mina barn och andras ungar…… Vi har inte någon som helst lagligt godkänd nomenklatura som står över svenska lagar! Uppriktigt sagt: De föräldrar som varit ovetande om att deras egna barn varit med som minst att få lämna uppgifter till Skolinspektionen när dessa frågat, de föräldrarna har helt diskvalificerat sig som föräldrar i mina ögon. Ännu mer diskvalificerar sig de föräldrar som känt till att det varit problem och inte brytt sig om att se till att något hänt som totalt förhindrat att det fortsatt. Lundsberg har inget undantag från grundlagar, skollag (vänligen läs Skollag samt Kursmål för Grundskola/Gymnasieskola) eller från något annat som gäller ALLA i Sverige. Hög som låg, fattig så väl som rik, Kommunala skolor, Privata skolor, Riksinternat m.m.

De mest skrämmande orden efter stängningen av Lundsberg kommer från den nu sparkade rektorn Staffan Hörnberg. Han sa:

– Det är en kollektiv bestraffning. Nu har ju eleverna ingenstans att gå i skolan. Regler är inte till för att skydda de starka och de många, Peter Kadhammars kolumn Aftonbladet 30 augusti 2013 Så är det.

Den sparkade rektorn Staffan Hörnberg på Lundsberg var inte tydlig nog när frågan om nollning kom på tal. Det menar styrelsen för skolan. ”Han satte inte ned foten”, säger Ulf Rehnmark, talesman för styrelsen. Styrelsen: Rektorn satte inte ner foten, DN 30 augusti 2013 Maken till försök att smita från sitt eget ansvar har utöver Wikileaks folk sällan hörts! Mig veterligt är föräldrarna ansvariga för sina barns uppfostran tills barnet blir 18 år eller lämnar gymnasieskolan! Vad är föräldraskap som inte bryr sig om hur egna barn har det eller uppträder?
I Sverige gäller svenska lagar!

Se även: Den största kränkningen, Norah4you 29 augusti 2013

Read Full Post »

– En incident ska inte förstöra för oss alla. Vi känner oss kränkta av media, säger eleven Beata Ekman, 17.

– Om en bit är äcklig ska man inte slänga hela kakan. Lundsbergseleverna: ”Vi känner oss kränkta”, Aftonbladet 29 augusti 2013 Det har varit i säck innan det kom i påse. Inte är det väl ändå möjligt att svensk 17-åring utan påverkan från omgivningens vuxna och äldre elever ens kan ha fått för sig att mobbning, pennalism och våld är incidenter? Alla som gått mer än ett år på skolan och samtliga vuxna, lärare och föräldrar, som inte gjort klart för skoleleverna att i Sverige gäller svensk Grundlag och att det är brottsligt att diskriminera (Regeringsformens 1 kap 2§, Diskrimineringslagen, Brottsbalken, Skollagen) de är alla dessa som stått för kränkningar som saknar rim och reson. Se Den största kränkningen, Norah4you 29 augusti 2013

Pauline: ”Mitt liv är här – så tar de bort det”, Expressen 29 augusti 2013 Något måste vara allvarligt fel när en elev tycker att en skola där andra mobbas eller misshandlas är platsen där hans/hennes ‘liv är’. Säger tyvärr alltför mycket om skolans attityd och människosyn.
Föreståndare: ”Alla bara gråter”, SvD 29 augusti 2013 Det är så dags nu. Gråta över att det på skolan funnits mobbning och pennalism borde samtliga gjort för länge sedan!

Read Full Post »

är att det finns elever som gått på Lundsberg och inte sett till att få stopp på mobbning, pennalism och våld samt att Lundsbergs avgående rektor kallar det kränkande förtal när skolan stängts för att han godkänt nollning som inkluderar det som i varje normal människas ögon är mobbning och pennalism. Bland de största kränkarna får även de föräldrar som JO-anmäler Skolinspektionen för att den gör sitt uppdrag i enlighet med gällande svenska Grundlagar, Brottsbalken, de Mänskliga Rättigheterna och Skollagen. Någon måtta får det allt vara oavsett vilken skola det drabbar. Alla människor är lika värda – de som inte vill acceptera nolltolerans mot mobbning och pennalism utan försöker få det till enstaka händelse, de bör se till att växa upp!

Oavsett när, hur ofta eller var en eller flera kränkningar förekommit,
oavsett om det som det nu sägs skett med rektors (och andra lärares?) goda minne, så står alla de som tigit när de sett eller hört talas om mobbning, pennalism eller annat våld på Lundsberg (eller annan skola) för den största kränkningen.
För det är en kränkning över alla andra att det finns de som är tysta och inte försvarar den eller de som råkar illa ut. Det är alla som tiger och tigit genom åren som gjort det möjligt för pennalister, mobbare och sadister(något annat uttryck går inte att använda) att få fortsätta med detta. Det är lika Grundlagsbrottsligt som det är Brott enligt Brottsbalken, Skollagen och Diskrimineringslagen.

Det har inte att göra med att det är ett internat. Vi har många folkhögskolor som har internat och haft det längre än Lundsberg funnits utan dessa avarter. Det har inte att göra med att det är privatskola. Flera av våra Folkhögskolor är stiftelse eller privatskolor utan detta. Vi har tyvärr ett antal kommunala skolor och gymnasier som även de borde stängas utifrån vad som händer på skolorna. Sådan ickedemokratiska attityd som förekommit på Lundsberg och även andra skolor kan aldrig försvaras eller urskuldas. Att inte se eller inte vilja se är så långt från vad en skola, vilken som helst, har skyldighet att förmedla när det gäller människovärde. Helt rätt att stänga.

Elevrådet: ”Fruktansvärt orättvist” ”Största kränkningen i Lundsbergs historia”, Aftonbladet 28 augusti 2013 De som kan kalla det kränkning att stänga skola där mobbning och pennalism förekommer, de är de som kränker. Att inte se och inte vilja se är ren skandal. Hur kan de som kränker på detta eller liknande sätt ens tro att de kan bli bra ledare oavsett om det är på hög tjänst privat eller i det offentliga?
Sorg och ilska hos eleverna på Lundsberg, GP 28 augusti 2013 Rikta ilskan där den hör hemma: Hos alla de som mobbat eller använt våld mot elever på skolan samt hos alla de elever och lärare som tigit och låtit detta fortgå.

Stängningen av Lundsberg kan leda till något gott, Lena Mellins kolumn på Aftonbladet 28 augusti 2013 Det återstår att se….

Lundsbergs styrelse sparkar rektorn
– och ställer sin platser till förfogande, SvD 28 augusti 2013

Jan Guillou: Stäng skolan för gott, GP 28 augusti 2013 ALLA skolor som inte tillämpar nolltolerans bör stängas så enkelt är det. I 2000-talets Sverige hör inte sådant som hänt på Lundsberg hemma.
Lundsbergs ex-rektor välkomnar beskedet, GT 28 augusti 2013
Lärarfacken positiva till stängningen av Lundsberg, DN 28 augusti 2013

Dock får man hoppas att Skolinspektionen inte låtit sig påverkas extra mycket av att det handlar om ett riksinternat. De flesta av de skäl SI uppgav låg bakom beslutet är inte unika för Lundsberg. Det finns andra skolor som under lång tid underlåtit att agera mot mobbning eller kränkningar vilket i slutänden resulterat i att barn begått självmord eller blivit våldtagna. Förhoppningsvis förmår SI i framtiden markera lika hårt mot kommunala skolor som man nu gjort mot den upprepade pennalismen på Lundsberg. Lundsberg inte unikt, GP Ledarsidan 29 augusti 2013
Tyvärr är detta sant. Vi har ett stort antal svenska kommunala skolor, Grundskolor och Gymnasier, där elever som blir kränkta får höra av skolorna och/eller av kommunens sk. experter att det är de kränkta elevernas eget fel att de blir kränkta. Sådana skolor som anmäls gång efter annan bör stängas redan vid andra utredningstillfället. Svenska myndigheter har varit otillåtet veka i kampen att göra det möjligt för alla elever att kunna gå i skolan utan att behöva vara rädda, ledsna för att de råkar ut för kränkningar.
Startpunkt för en ny standard, SvD ledarsidan 29 augusti 2013
Stryp pengarna till Lundsberg, Daniel Swedin Aftonbladets ledarkrönika 28 augusti 2013
Lundsbergs rektor slår tillbaka, GP 29 augusti 2013 Hur i hela fridens namn har någon ansett den mannen lämplig att leda ungdomar?
Det är en sanslöst bra skola för barnen, Expressen 29 augusti 2013 Man baxnar och börjar fundera om det inte borde vara obligatoriskt med utbildning i Barn- och Ungdomars utveckling för alla som blir föräldrar?
Föräldrar i krismöte med Lundsberg, Expressen 29 augusti 2013
”Landa i fakta för fan”, avsatte rektorn i Aftonbladet 29 augusti 2013 Språkbruket visar inga tecken på god uppfostran/utbildning 😛

I Sverige gäller svenska lagar och svensk Grundlag. Allt annat är rent nonsens och kränker andra människors människovärde samt integritet!

Read Full Post »

för de som gått lärarutbildning (förutsätter som minimum att aktuelle läraren är ämnes- och stadiebehörig. Om inte, så är det mycket illa) att få undervisa elever under 15 år. Absolut inte någon Mänsklig Rättighet för lärare som inte tagit till sig Skollagen. För om det är något vederbörande lärare absolut inte gjort, så är det det.

Det skrämmande är att Lärarförbundet ens försöker hävda att det inte finns vittnen. VEM av de unga tror Lärarförbundet, där långt ifrån alla medlemmar är ämnes och stadiebehöriga, att vågar stå upp och vittna mot lärare som de är rädda för eller t.ex. gymnastiklärare som springer i omklädningsrum, vräker ur sig förolämpningar och tycks tro att de får göra som de vill för att de sällan har kollegor som kan se allt de gör. Det är extra viktigt att varje svensk skola, och rektorer, tar till sig att alla elever inte orkar med gymnastiklärare som inte accepterar annat än det de själva anser att alla skall klara! Det finns mer än en i Göteborgsskolor som är olämplig som lärare. Både gymnastiklärare och andra. Varje incident bör som minimum rapporteras till nämnd. Det borde vara krav. Många rektorer ser mellan fingrarna även när lärare mobbar elever. Sådant förekommer. Har själv sett det och agerat men blivit behandlad som om det är fel att anmäla. Nämnderna bör vara extra tillsynsmyndighet såväl för kommunala som privata skolor när det gäller incidenter där lärare verbalt, fysiskt och/eller genom utfrysning av elever vållar stor psykisk press på de unga! Lagförslag om att lärare alltid skall vara anställda direkt av stat och kommun oavsett utförare av skolarbetet i övrigt vore tacknämligt. Man skall inte få spara pengar på de små och de unga för att likt här i Göteborg vräka pengar för att få en egen station i Haga…..

Fler vittnar om våld av lärare, GP 18 oktober 2012

Read Full Post »

LDet är skrämmande de kommentarer som Ni lär ha gett bl.a. till media om att Ni inte skulle ha någon som helst skuld till att Lasse Persson tog sitt liv. NI ÄGER HELA SKULDEN! ÄVEN OM DET SKULLE VARA SÅ ATT Lasse Persson blev sjuk, så blev han sjuk på grund av Er ohumana behandling! En behandling som enligt svenska Brottsbalken faller under det som är att betrakta som brottsligt.

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

6 § Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Lag (2010:370).

7 § Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas
1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller
2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Lag (2010:370).

Var i hela fridens namn gick politiker och nämndemän i Krokoms kommun i skola? Hade Ni inte ämnes och stadiebehöriga lärare?
Som MINST skulle Ni lärt in Regeringsformens 1 kap 2§ samt Diskrimineringslagen (Se för Guds skull till att Ni får utbildning i stället för att skylta med det Ni kallar Ert arbete mot Mobbning som står att läsa på nätet. En sak visar Ni själva där – Total okunnighet om att det ALDRIG är annan person än den som mobbas som äger rätten att avgöra om det är mobbning! NI ÄGER INTE DEN RÄTTEN OCH HAR ALDRIG GJORT DET! Vänligen läs även Mänskliga Rättigheter och se till att Ni har en ämnesbehörig samhällskunskapslärare till hands som kan förklara. För Ni förstår inte det Ni läser och skriver!

REGERINGSFORMENS 1 Kapitel 2§

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Tillbaka till skolbänken samtliga som inte är vuxna nog att ta sitt ansvar! NI i Krokoms Kommun ÄGER HELA PROBLEMET oavsett allt annat! Får någon en arbetskamrat att bli psykiskt sjuk, vilket Ni tycks antyda att han var, SÅ ÄR DET DEN SOM ORSAKAR DET SOM ÄGER PROBLEMET! Innan Ni inser det, så har Ni ingen som helst kunskap och förmåga att lösa mobbningsproblem. Den som står med skygglappar ser inte helheten!

Massivt stöd för mobbade Lars Perssons familj, Aftonbladet 10 oktober 2012
Mobbningen tog Lasses liv, SvT oktober 2012/

Read Full Post »

Hur står det till med Samhällskunskapskunskaperna på Tjörn? Kunskapersom ALLA svenska elever som får godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 SKALL ha visat att de lärt in. Annars har de inte uppfyllt kursmålen i ämnet Samhällskunskap!

”Regeringsformens 1 kap 2§:
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Vad är följande för argument?
– Skolan har agerat utifrån de riktlinjer som finns mot kränkande behandling och mobbning. Just den här skolan har för övrigt fått mycket beröm av Skolinspektionen för sitt arbete på området. Jag vet inte om de har agerat rätt i det här fallet, det får beslutet utvisa, säger Berit Swanström, barn och utbildningschef på Tjörn. Flerårig mobbning utreds, GP 8 oktober 2012
Rena rappakaljan är vad det är. Det är inte smart att visa okunskap och ignorans på sådant vis. Det enda Berit Swanström visar är att varken hon eller skolan förstått det varenda svensk skall veta: Grundlag gäller över lag och alla fattade politiska beslut!

Read Full Post »

Older Posts »