Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Det gäller oss alla’

Fick förut idag en gratulation från WordPress. Idag är det fem år som jag bloggat. Har med anledning av detta samt mitt oförtröttliga tjatande om vikten av att alla lär in våra/sin grundlagar/konstution valt ut några blänkare från respektive år.

Bloggartiklar om

Regeringsformen

2008: Regeringsformen Kapitel 2 Grundläggande fri och rättigheter:

13§ Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden. Lag (1976:871). Signalspaningen Socialdemokraterna talar tyst om, Norah4you 23 december 2008

2009:
Det är skrämmande att ett antal politiker, politiska färger är i sammanhanget ointressanta, tycks tro att Regeringsformens 1 kapitel 2 paragraf bara är några vackra ord som INTE gäller dem! Ursäkta MEN REGERINGSFORMEN GÄLLER!, Norah4you 8 november 2009

2010:
Observera:
Alla människors lika värde innebär att alla människors känslor och upplevelser är lika värda. Allt annat är att missa vad orden står för.
Det innebär att samtidigt som ingen har rätt att sätta sig till doms över om en annan människa älskar en av samma kön eller en av motsatt kön, så har heller inte någon hetro- eller homosexuell rätten att sätta sig till doms över t.ex. en prästs rätt till sina känslor. I och med att kyrkan och staten är skilda åt, går det däremot inte att åberopa att ‘Allas lika värde’ styrs av meningens inledning: ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för” . Alla människors lika värde finns även i de Mänskliga Rättigheterna. Där artikel 18 ger klart besked om vad detta de facto också innebär:

”Artikel 18

Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor”
Regeringsformens 1 kap 2§, suck igen, Norah4you 24 oktober 2010

2011:
Jag har aldrig förstått att så många, politiker och välutbildade människor på ena eller andra positionen vill skylta med att de inte ens lärde in det viktigaste som vi har i våra Grundlagar:
Regeringsformens 1 kap Statsskickets grunder.
”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Kvotering strider mot Regeringsformens 1 kap 2§, Norah4you 2 augusti 2011

2012:
På vad sätt är det lämpligt i en demokrati att frågan om brott, [vilket i det aktuella fallet inte torde finnas något som pekar på att det skulle föreligga, av ledamot i Högsta Domstolen eller Högsta Förvaltningsdomstolen skall avgöras av jämlike i Högsta Domstolen? Utöver att det är svårt att se bort från jävsituation om frågan någonsin skulle uppkomma, även ställer frågan om juridiskt frälse på sin spets. Det är historiskt något som kastades på soptippen för flera generationer sedan att adel bara fick dömas av adel. Men frågan är infekterad för i mångt och mycket tycks Sverige under Socialdemokraternas storhetsperiod när den nya Grundlagen utreddes och antogs ha fått något som gett utfall som om det i Grundlagarna funnits underlag för nytt frälses uppväxt. Kan väl aldrig varit avsikten Regeringsformens 11 kap 7§ 1:a stycket, Norah4you 19 september 2012

2013:
Detta är inte acceptabelt att svensk domstol varken godtar Regeringsformen eller att svenska kvinnan är myndig! Författningsdomstol behövs per omgående och det parti som inte ställer sig bakom att det krävs, det lär ligga illa till hos som minst stora antalet kvinnor! Svenska domstolar följer inte Regeringsformen, Norah4you 10 april 2013

Den som inte kan sin Grundlag, bör per omgående se till att få ordkunskap och ordförståelse samt sätta sig och läsa på. Här i Sverige skall ämnes- och stadiebehöriga lärare lärt ut (och för att eleven skall få det som motsvarar godkänt även kollat att eleven förstått) att vår Grundlag ställer krav såväl på det Offentligas muntliga och skriftliga agerande som har begränsningar som alla vi som bor i Sverige har att respektera samt följa.

Read Full Post »