Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Den svenska självbilden’

Kaos, Stefan Löfvén har DU vållat!

Jag tycker lika lite om Ebba Busch Thor som person som jag tycker om Annie Lööf. Men dig Stefan Löfvén har jag aldrig tyckt om. Vimsiga gubbar och gummor som lovar runt och håller tunt samt lever kvar i ett retroperspektiv på 70-talet, har jag inget till övers för. Vi lever år 2015 och Du Stefan Löfvén har varit en katastrof för Sverige!

Förvisso röstade jag inte på Göran Persson, men som politiker och människa hade jag trots allt respekt för många av hans åsikter. Erlander och Sträng hade nog de flesta av oss som växte upp respekt för oavsett var man stod politiskt.

Snacka inte om att Ebba Busch Thor väljer kaos. Det kaoset vi ser #Stefan Löfvén har DU VÅLLAT!

Löfven: ”Ebba Busch Thor väljer oordning och kaos”, Aftonbladet 14 oktober 2015

Dina egna bravader #Stefan Löfvén är inget att skylta med i julgranen!

Avgå Stefan Löfvén
En statsminister skyldig följa Regeringsformens 1 kap 2§
Det var en gång ett land som
Jag kan inte räkna dem alla, S-MP:s brutna vallöften

Read Full Post »

Läste debattartikel i dagens Göteborgs Posten. Många tänkvärda ord. Men ord är ord om verkligheten inte är korrekt utgångspunkt. Förvisso sant:

Forskning och erfarenhet visar att det som händer under första året i det nya landet är avgörande för hur de nästkommande tio åren blir. Vi behöver tillväxt och framtidstro i hela Göteborg. En nystart behövs för skolan, jobben och bostadsbyggandet. Göteborg är ett tillväxtnav och vi har goda förutsättningar att skapa en fungerande integration i Göteborg om vi vågar pröva nya idéer. Det är hög tid för det.Debatt: Dags att testa nya vägar för integration, Jonas Ransgård kommunalråd (M), Helene Odenjung kommunalråd (FP), David Lega kommunalråd (KD)samt Rickard Nordin gruppledare Göteborg (C) på GP Debatt 21 april 2015

Men:

Politiker kan aldrig LÖSA problem eller skapa jobb. Politiker kan, om de vill och är beredda att följa Regeringsformen se längst ner på sidan, skapa förutsättningar för att lösa problem samt skapa förutsättningar för att skapa jobb.
Tyvärr gör Rödgröna Löfvénregeringen i sin naiva okunnighet om såväl Regeringsform som Skollagar och Integration allt för att skapa än värre problem.

Tar 12 år att utbilda till ungdomsarbetslöshet
Skyll inte på samhället

Inte är det bättre när det gäller möjligheten till att skapa jobb. Många unga svenskar oavsett var deras föräldrar råkar vara födda, har idag mycket svårt att få sitt första jobb…

Stefan Löfvéns politik ger fler arbetslösa, Expressen ledarsidan 13 april 2015

Det löser inga problem, lika lite nu som det gjorde på 70-talet när Angered byggdes och byggdes ut under period då det var lättare att få jobb men svårt att få bostad, att bygga för att motverka segregation. Nybyggnation är inget som de flesta bostadslösa eller bostadssökande har råd med. Att prioritera en grupp framför en som redan stått länge i bostadskön löser inga problem utan skapar nya.

Då avser jag inte enbart den ökade kostnad det innebär precis som på 70-talet när de nybyggda lägenheterna först gick till de som till skillnad från nu ofta hade jobb, men vars ekonomi ofta kom i kläm när de som första bostad fick en anvisad lägenhet i en stadsdel som ärligt talat såg ut som statarlängor på höjden, bredden och tvären. Redan där fanns grundorsaken för att människor flydde den stadsdelen så for de kunde. De enda som lyckades integreras var finska invandrare som själva arbetade i och för att deras barn skulle få möjlighet till hemklasser, helst egen skola och som såg till att inkludera alla med finsk bakgrund som bodde i Gårdsten, Angered o.s.v. Politiker kan inte skapa vilja att bli integrerad. Redan där har Göteborgs politiker oavsett färg missförstått sina möjligheter. Det personliga ansvaret får aldrig trampas på eller ignoreras.

Men det är värre än så när vi talar om jobb. Politiker kan aldrig ”skapa” jobb bara möjligheterna till att jobb skapas. Varje offentligt arbete, även de som politiker tror sig ”skapa” kostar pengar som endast kan komma från tre olika kassakor: Skattebetalare, Exportindustri samt försäljning av Offentligt ägda AB. Aktiebolag som ofta är på konfrontationskurs med EU:s Konkurrensdirektiv. Icke existerande Offentlig upphandling kostar dessutom pengar.

Sverige har som stat ett ansvar för ALLA svenska medborgare; för ALLA som fått fast uppehållstillstånd där råder ingen tvekan. Men okunskapen om vad som enligt Regeringsformen gäller för dessa och vad som Regeringsformen säger om de som inte tillhör dessa grupperna. Den okunskapen skapar i sig stora problem.

Ett typiskt Göteborgsproblem skapat av politiker är snedfördelningen av pengar till elever i skolan. Inte bara de elever som på Karl Johansskolan råkar illa ut för att deras rättigheter enligt Skollag, och Regeringsformens 1 kap 2§ inte tillgodses:

För ett år sedan valde Karl Johansskolans rektor Annika Kummel att säga upp sig i protest mot nedskärningarna i Majorna-Linné. I ett brev till personalen skrev hon att ”anledningen till att jag slutar är endast att jag inte kan ta ansvar för en verksamhet med de ekonomiska ramar som står till förfogande. När jag tvingas att göra de nedskärningar som jag är beordrad att göra kan jag inte längre försvara det för mig själv och det jag tror på.”

Liknande problem tycks inte den nuvarande rektorn Nahid Rezaei ha, när det nu återigen är dags för minskade resurser. Trots att elevantalet på Karl Johansskolan ökar har förvaltningen beslutat att halvera antalet specialpedagoger från sex till tre. Enligt Rezaei kommer det inte gå ut över elever med särskilda behov vilka i stället föreslås få ”fler Ipads”.Ingen framtid i Karl Johansskolan, GP ledarsidan 20 april 2015

Rektorn Nahid Rezaei är bara en av många som blivit rektorer under Rödgröna Göteborgsrörans år innan Rödgröna röran blev Rödgrönrosa…… Det borde vara ett grundläggande krav på Grundskollärarutbildning innehållande Barn och ungdomars utveckling samt Barn med behov – vad säger Skollagen? vad säger Regeringsformen? Att ens gå och tro att barn med speciella behov skulle få ens en bråkdel av sina behov tillgodosedda för att de får en Ipad?? Hur står det till. Det är tillåtet att vara dum i Sverige, som så många gånger förr är det okunniga Göteborgska politiker som skapat möjligheter för att de som inte har tillräcklig kunskap för sitt uppdrag – skapar fler problem samt tvingas begå Grundlagsbrott på grund av politiska beslut.

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom
kommunal självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning
och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),
och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen). På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.

Read Full Post »

Frågan är dock om det inte är just självgodhet som präglar Sverige och den gamla världen.

Nyblivna statsministern Stefan Löfven berättade nyligen att han vill upprätta ett råd med experter. Men syftet är inte att regeringen ska lära av hur andra länder löst exempelvis bostadsbristen eller integrationen. Tanken är att Sverige ska undervisa omvärlden om jämställdhet och ”medmänsklighet”. Som om det vore viktigare att vi oombedda löser andras problem än våra egna.Svensk självgodhet kan leda till vårt fall, Patrik Kronqvist ledarsidan Expressen 31 mars 2015

Nu är det i och för sig, som de som läst bloggen länge är medvetna om, inte första gången svenskar visar den attityden.

Jag börjar mer och mer förstå den postmästare som 844 e.kr skrev om Ar-rus från ön uppe i Norra Oceanen, fanns faktiskt liknande uppgifter om Visigoter som sades komma från Ranriki under Folkvandringstiden, och skrev: Arroganta, nonchalanta, lättstötta, de dricker inte ofta bara när de har fest, men de är väldigt bra på att hitta skäl för att ha fest. Samma gäller idag trots alla invandringar av finnar, balter, valloner, tyskar, norrmän och andra genom över 1000 år.

Read Full Post »

Löfvén ratar dansk S-kampanj, GP 23 mars 2015
Löfven ratar dansk S-retorik, Aftonbladet 23 mars 2015
Löfven ratar dansk S-retorik, SvD 23 mars 2015

En statsminister som inte ens kan avhålla sig från att kritisera sina egna partifränder i ett Nordiskt land är inte vuxen statsministerposten!

Bakgrund
Allra först startade ”Jag har en plan”-statsministern med att redan i regeringsdeklarationen erkänna Palestina. Utan att ens följa Regeringsformen och haft uppe frågan i utrikesutskottet. Det hade varit rimligt att FN när Israel erkändes också sett till att Palestina hade fått bli ett eget land. Men Sverige är inte Världens samvete annat än i Socialdemokraternas röda drömmar. Vilket visar sig i klartext när utrikesminister Wallström kallade Saudiarabien för ”Medeltida”…..
Men,
när det gäller länder där spöstraff är tillåtet finns det något som Socialdemokrater i Sverige skall hänga i julgran och leka Världssamvete för. På svenska fängelser förbjöds inte spöstraff förrän 1938. Officiellt avskaffades spö- och risstraff i Sverige 1855. Men det gällde inte på fängelser där spöstraff döptes om och kallades prygel. Vilket alltså var tillåtet fram till 1938… Källa: Brott och straff i gångna tider, historiesajten.se Utdrag ur Margot Wallström 1938 var inte Medeltid i Sverige
Glöm inte bort att barnagan inte togs bort förrän av en borgerlig regering 1979. Socialdemokraterna talar men agerar ofta helt annat när det gäller hur Mänskliga Rättigheter tolkats här i Sverige….

Nåväl Israel och Arabstaterna har efter alla år lyckats enas på en punkt – de tar avstånd från Sverige. Så gick det med den Löfvénregeringens plan 🙂

Nu senast lägger sig herr statsminister Löfvén i danska Socialdemokraters politik. Dags att avgå herr statsminister – misstroendeomröstning kan inte vara långt borta. För nu räcker inte 40 miljarder mer till Försvaret – skall herr statsminister lägga sig i fler länders inre angelägenheter så krävs snart det dubbla.

Read Full Post »

1800-talet och 1900-talet inte Medeltid, Margot Wallström.

Skrämmande dålig historiekunskap som visas upp av dig, Margot Wallström. Sverige är verkligen inte föregångsland sedan urminnes tider – vissa för de Mänskliga Rättigheterna viktiga bitar fanns inte förrän långt fram i nutid här.

Förvisso var det så att ”svensk”/”nordisk” kvinna redan under Vikingatiden ägde rätt till bakarv. D.v.s. utöver det kvinnan på vikingatiden själv fört med sig vid giftermålet samt det hon fått av den hon gifte sig med, så kunde hon indirekt ärva t.ex. en gård om mannen hon var gift med och hon fått ett barn som dog efter att mannen dött.

På grund av högre livslängd och hög barnadödlighet kom kvinnor ibland att överleva både sina män och sina barn. Därför inträffade det att kvinnor satt som ensamma arvtagerskor till stora förmögenheter. Många kvinnor blev rika på grund av att de tagit bakarv, alltså ärvt sina barn. Arv var den i särklass viktigaste källan till rikedom. (Sawyer 1998:56f).Religionsskiftet i Skandinavien under vikingatid och medeltid i ett kvinnoperspektiv, Louise Andersson C-uppsats Arkeologi Kalmar 2007
Hennes källa: Birgit Sawyer, Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien, Trondheim 1998, ISBN: 82-7765-025-6

Detta innebar inte att Sverige genom åren före andra hälften av 1800-talet gav svenska kvinnor de rättigheter som du, Margot Wallström kallar ”medeltida” när det gäller andra länder som inte genomfört dem.
Inte heller när det gäller länder där spöstraff är tillåtet finns det något som Socialdemokrater i Sverige skall hänga i julgran och leka Världssamvete för. På svenska fängelser förbjöds inte spöstraff förrän 1938. Officiellt avskaffades spö- och risstraff i Sverige 1855. Men det gällde inte på fängelser där spöstraff döptes om och kallades prygel. Vilket alltså var tillåtet fram till 1938… Källa: Brott och straff i gångna tider, historiesajten.se

1938 var inte Medeltiden men däremot satt Per-Albin Hansson för andra gången som statsminister. Socialdemokraternas fjärde statsminister om jag räknat rätt….

Nya bakslag i regeringens Saudikris, GP 19 mars 2015
Wallström ångrar inte Saudikritik, GP 19 mars 2015
Arabvärldens kritik växer, DN 20 mars 2015
Wallström kallas till KU, DN 20 mars 2015
Margot Wallström bränner alla broar, Daniel Schatz Doktorand i statsvetenskap på Expressen debatt 20 mars 2015
Saudikrisen har redan kostat för näringslivet, Expressen 20 mars 2015

Att kalla länder oavsett vilka för medeltida för att de inte har Sveriges nuvarande lagstiftning och Sveriges tolkning av Mänskliga Rättigheter, är att diskvalificera sig själv som politiker i alla utrikespolitiska sammanhang, Margot Wallström.

Svenska kvinnans historia

ÅRTALSLISTOR några årtal från sida på Göteborgs Universitet
Här finner du ett urval av viktiga årtal vad gäller kvinnohistoria och jämställdhet i Sverige.

1842 – Obligatorisk folkskola införs för kvinnor och män.

1845 – Lika arvsrätt för kvinnor och män införs.

1858 – Ogift kvinna som fyllt 25 år får rätt att efter anmälan hos domstol bli myndig.

1862 – Kvinnor (ogifta kvinnor och änkor) och män får inkomstgraderad kommunal rösträtt.

1863 – Ansökningsförfarande för att bli myndig tas bort för ogift kvinna.

1864 – Ogifta kvinnor får samma formella rättigheter som män i det privata näringslivet
– Mannen förlorar laglig rätt att aga sin hustru.

Svenska kvinnan myndighets ålder och rätt till ägande
Myndighetsåldern för kvinnor var enligt 1863 års lag 25 år under förutsättning att hon var ogift
men det var först
1872 – Kvinnor får själv bestämma vem hon ska gifta sig med

1874 – Lag om gift kvinnas äganderätt.

1884 – Ogift kvinna blir myndig vid 21 år.

Svenka kvnnans rätt till:
1888 – Kvinnor blir valbara till fattigvård, skolvård m.m. (gäller ogifta kvinnor med egendom).

1907 -1909 – Genomförs en rösträttsreform som ger kvinnan rätt till kommunala uppdrag, förutsatt att hon är rösträttsberättigad enligt den nya 40-gradiga skalan

1910 – Kvinnor får rätt att inneha kommunala poster

1913 – Allmän pensionsförsäkring införs för kvinnor och män

1919 – Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdag

1921- Första valet hålls där kvinnor får rösta.
– Gift kvinna blir myndig vid 21 år.

1925 – Lag om gift kvinnas medborgarskap.

1979 – Lagen om jämställdhet i arbetslivet antas i riksdagen.
Källa: Årtalslistor kvinnohistoria och jämställdhet i Sverige, Göteborgs Universitet

Allmän rösträtt kvinnor i Sverige – Kompletterande uppgift
Trots att lika och allmän rösträtt för kvinnor blev lag 1919, så fanns det begränsning bl.a. i form av att den som var varaktigt försörjd av fattigvården eller som dömts enligt brottbalk förlorat rätten att rösta. D.v.s. begränsning i den allmänna rösträtten som gällde för såväl män som kvinnor.

Personligen tycker jag att det är dags för Allianspartierna att begära Misstroendeomröstning i Riksdagen. Så okunnig utrikesminister BÖR INTE FÅ REPRESENTERA SVERIGE!

Se även: Ballongen som sprack – Sverige som världssamvete, Norah4you 11 mars 2015

Read Full Post »

Ordkunskapen är låg i Regeringskansliet numera. Arroganta Socialdemokrater struntar i konsekvensanalys

Den självutnämnda samarbetsregeringen är heller inte så duktig på att samarbeta. S och MP tror att de gillar varandra, men tycker fundamentalt olika om en rad stora frågor. Och medan S är vant att bestämma och köra över, har MP en naturlig aversion mot kompromisser.

Saudiavtalets undergång behöver inte spela någon roll för svensk export. Men näringslivet har knappast fått ökat förtroende för Löfven, och skakade redan på huvudet åt skattehöjningar och vinststopp i välfärden.

Hyckleriet har än en gång framstått som det verkliga kännetecknet på socialdemokratisk utrikespolitik. Från Palme till Löfven har affärer alltid stått emot principer. Och inte lämnar de saudiska förvecklingarna intrycket att feminism och mänskliga rättigheter är det som står högst på regeringens agenda.Löfvén går vilse i öknen, DN Huvudledare 12 mars 2015 Om det ändå b a r a varit i öknen Löfvén gått vilse 🙂 då hade väl någon kunnat skicka ner en vattenflaska och karta med fallskärm 😛

Nu är det ju så att i och med att Löfvénregeringen ”fimpade” Israel, så försvann allt ev. förtroende från ett stort antal amerikanska ledande politiker,
sedan har ju Löfvénregeringen lyckats få skäll av Ryssland för att Sverige är en starkt bidragande orsak till Ukrainakrisen. Vilket i och för sig ligger en del i eftersom svenska politiker från Alliansen till S+MP regeringens stöd Vänsterpartiet vägrade sätta ner foten när Svobodapartiet m.fl. i Ukraina försökte stoppa ryska som talats i Ukraina längre än Ukrainska språket funnits. inte nog med det Sveriges politiker har lyckats missa sin egen svenska historia: Sveriges okända rysk-ukrainska historia samt att alla som stod på Majdantorget inte var demokratiskt lagda. Där fanns alla möjliga grupper från Göteborgska killar som skaffade sig vapen på väg till IS och Syrien till neonazister och rena fascister. Konsekvenserna av att stor del av svenska elever haft icke ämnesbehöriga ”lärare” i Historia och Samhällskunskap har kostat många felaktiga påståenden.

Om det nu idag, torsdag 12 mars, blir fler Arabstater som kallar hem sina ambassadörer, så är det inte bara ett svenskt eventuellt inval i FN:s säkerhetsråd som alla svenska väljare får ”betala”, inte heller endast det plus minskade exportintäkter…..
40 miljarder är inte längre dagsbehovet för ökade anslag till svenska Försvaret. Nu krävs betydligt större tillskott för med ”Samarbetsregeringens” agerande minskar viljan att stötta Sverige om något händer – nästan dag för dag.

AVGÅ Löfvén.

Sedan har Margot Wallström mage att stå och säga: Wallström: Jag har inget att skämmas för, Expressen 12 mars 2015 Så enkelt är inte internationell politik, politiska avtal träffade av Svensk Regering samt okunskap om Regeringsformen, Margot Wallström

Read Full Post »

Det är mycket galenskap som hade kunnat kosta mindre pengar för Sverige om Sveriges Socialdemokrater hade lärt sig:

* Hur konsekvensanalys skall göras, samt att se till att få med alla premisser som är aktuella i FÖRVÄG….

Socialdemokraternas självbild av Socialdemokraterna och S-styrt Sverige haltar betänkligt.

Ex. på Kommunalnivå: Göteborgs leading ladies som drivit igenom Västlänken. Som förnekat att alla kostnader inte skulle finnas med i planerna. Som godkänt en lågbro över Göta Älv, för all del uppe för överklagan för den påverkar båttrafiken speciellt frakter upp till Vänern mycket negativt….

Men att godkänna en lågbro samt att vänta till nu med att: ….i april slås det ned 100 meter långa pålar i marken. Samtidigt görs mätningar vilken påverkan pålningen får.

Göta Älvbrons ersättare, Hisingsbron, är tänkt att binda ihop staden och bli en symbol för hela Göteborgsregionen.100 meters provpålar för nya bron, GP 12 mars 2015

Tja ha…. så har de självfallet inte heller tagit med kostnad för behovet av pålning var 3-5 meter ner till som minst 53 meter i Sveriges mest skredfarliga lera för att den rödgrönblå sörjan (rödgrön innan valet) skall få sin efterlängtade sjöstad mitt i Göteborg. Ni vet den sjöstad som enligt rödgröna damerna innan valet var en av skälen till behov att station i Haga för det ännu sämre konsekvensanalyserade tågtunnelbygget i över 53 meter av verkligt instabil lera som är så allvarlig att man efter geologisk undersökning 1939-44 (min egen far gjorde den) drog vatten och avlopp i centrala Göteborg via omvägar för att inte riskera kostsamma ledningsbrott pga sättningar….
Samma geotekniska siffror nu som då, men Socialdemokraternas leading Lady Hulthén vet ju självfallet bättre än alla andra. Speciellt bättre än Göteborgs väljare för något annat kan väl inte vara orsaken till att de inte respekterar väljarnas NEJ till Trängselskatt som skall bekosta tokerierna…

Barn gör som vuxna gör inte som vuxna säger, sa de gamle. Så S i Göteborg gör väl som Socialdemokratiska partiet centralt?
D.v.s. sätter igång utan att göra konsekvensanalys…. Socialdemokraterna kostar Sverige stora summor pengar. Så vill de ha högre skatt…. samt avstå från överskottsmålet. LÄR DE SIG ALDRIG NÅGOT?

* Konsekvensanalys samt realistiska prognoser för hur Sverige skall kunna som sämst bibehålla vår välfärd och hur vi skall kunna öka exportinkomsterna, saknas i Socialdemokraternas utbildning…..

Ex. på Regeringsnivå: Margot Wallströms elefant i porslinsbutik där det oavsett allt verkar som om Jönssonligeliknande Löfvénregering prioriterar att herr Löfvén får vara kvar som statsminister före Sveriges exportintäkter.

Expert: Det allvarliga är synen på Sverige, DN 11 mars 2015 Håller med.
Wallströms doktrin faller, SvD ledarsidan 10 mars 2015

Observera frågan är inte om det är rätt eller fel moraliskt att kräva Mänskliga Rättigheter. Frågan är om det är Sverige som skall vara världens samvete och om svenska självbilden av att Sveriges tolkning är så mycket bättre för att nå positivare ”resultat” än andra länder som också skrivit på de Mänskliga Rättigheterna. I svenska ögon är väl svaret givet… Sverige vet bäst, är bäst och har självfallet enligt herrskapet i Sveriges Regerings ”ett herrans liv” agerande inte heller förlorat möjligheten att få den åtråvärda platsen i FN:s Säkerhetsråd….. 🙂

Irritationen bland medlemsländerna i Arabförbundet växer mot Sverige.

Ett antal av länderna i förbundet har skyndsamt begärt företräde hos utrikesdepartementet, enligt Expressens uppgifter.

Redan i dag väntas möten hållas på UD med flera länder.

Trots att Sveriges chanser att lyckas få en plats i FN:s säkerhetsråd döms ut vägrar statsminister Stefan Löfven att ge upp.

– Nu har vi ett drygt år på oss att jobba också för säkerhetsrådsplatsen, säger han.Diplomatiska krisen kan bli ännu djupare, Expressen 12 mars 2015

Tja ha. Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta, bara när de har fest. Men de är bra att hitta skäl att ha fest.
……
De betalar frivilligt 10% skatt
…..
De far till öst till Kina och långt ner i Indien.
De far till väst till Rom, Bysans, Albion [England]
Och varför?
Bara för att kunna säga att de varit där.

Mannen bakom orden från 844 e.Kr. var postmästare i Asia Minor [i stort nuvarande Turkiet] nedskrivet om 3 Ar-rus som senare finns noterade på väg hem till ön i den Norra Oceanen via ett kloster i mellersta Europa.
…..
Ord som enligt min personliga mening skulle kunna varit skrivna i nutid
– – – – Utdrag ur: Du gamla du fria – svenska självbilden

Undrar om Löfvénregeringen tänker åberopa ”synnerliga” eller ”ömmande” skäl???? för att få sin dröm om plats i FN:s Säkerhetsråd uppfyllt….

Read Full Post »

En stor uppblåst röd ballong som kallade sig samarbetsregering men gjorde allt för att inte vara det. Så började Sveriges Jönssonligeliknande ”Jag har en plan regering”. Precis som i Jönssonligans filmer gick det på tok.

Förstå mig rätt. Det är en sak att eftersträva att vara bäst i klassen. En helt annan sak att spräcka sina egna möjligheter att få jobb och välfärd på kuppen. Om Sverige B A R A skall idka handel som anpassas utifrån Mänskliga Rättigheterna, så lever vi isolerade i en utopisk värld – för vilka länder är det som kan leva upp till alla de ideal som inte ens vårt eget svenska folk, oavsett var i världen de är födda så räknar jag svenska medborgare som svenska, kan få uppleva i verklighetens ”Tyck som jag samhälle”.

Möjligheten att påverka kräver goda kontakter även med länder som vi kanske inte gillar varken när det gäller deras tolkning av demokrati eller deras lagar. Hur hade det gått i Sydafrika om inte Sverige och andra utgått från att vara pragmatiska och diplomatariska?

Stefan Löfvén är den store förloraren, K-G Bergströms krönika Expressen 10 juni 2015

Saudiarabiens ambassadör kallas hem, GP 11 mars 2015
Företagen som hotas när avtalet sägs upp, Expressen 11 mars 2015
Just nu: Saudier kallar hem ambassadören, Svenska Dagbladet 11 mars 2015

Saudiarabien kallar hem sin ambassadör, Aftonbladet 11 mars 2015

Så dagens absolut okunnigaste och dummaste uttalande: Avtalet med Saudiarabien är skrotat – trots det vill utrikesminister Margot Wallström fortsätta samarbetet med staten vars rättsväsende hon tidigare kallat ”medeltida”. Syftet: att utveckla ländernas civila samarbete.Wallström vill göra nya affärer med Saudiarabien, DN 11 mars 2015 Undrar under vilken stjärna Margot Wallström är född??? Se även: Bra jobbat Margot Wallström, Norah4you 9 mars 2015

Personliga reflextioner
Ballongen som sprack började få små klösmärken redan när Palestina erkändes. Observera noga: Jag har aldrig förstått varför Israel erkändes men inte Palestina samtidigt.

Oavsett allt, så fanns det en FN-plan på delat land och oavsett allt t.ex. Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010 så hade det varit bättre för alla parter om Sverige i stället för att utan att Utrikesnämnden (som enligt Regeringsformen är de som skall godkänna sådana här frågor) hade gjort klart i nämnden och fått alla partier med på att uttala sig för ett erkänna av Palestina så snart som möjligt samt att arbeta för att få EU att göra samma sak. Ett erkännande av talade tungor som inte hade någon reell möjlighet att få någon ändring i t.ex. Gazafrågan eller för Västbanken, må vara symboliskt – men är inte taktiskt eller ens tillräckligt för att ändra något.

Föra fram ”Feminist”-argumentet och Margot Wallström för att få FN-topposition…. Återigen rätt eller fel i sak är inte frågan. Men symboliska ord hör hemma i en utopisk värld där mycket i tanken skulle kunna varit annorlunda men där chansen att förändra ligger i att samarbeta med de som har möjlighet att förändra. Förutsatt självfallet att dessa andra är intresserade av att förändra. Du kan ändra dig själv och ditt eget beteende. Inte andras. Prata går alltid…..

Det är inte mycket rätt som Stefan Löfvén gjort sedan han blev Statsminister. Utöver det, så har karln gång på gång bytt skjorta, förlåt åsikt från ena dagens uttalande till den andra. Löfvéns uttalanden bör märkas med bäst före datum. Annars är det dags att säga: Det som går som en hund o.s.v.

Sammanfattning om hur jag personligen upplever Sveriges självbild – utifrån media och politikers uttalande….

Read Full Post »

I den svenska debatten hörs politiker tala om integration som vore den en lösning på alla problem som uppstår när så många kommer till Sverige sökande uppehållstillstånd. Men inte är det så enkelt…..

Förra veckan talade jag med en bekant. Jag har känt familjen i mer än 15 år. De har varit i Sverige ännu längre. Familjen var på semester i Italien när de första striderna mellan Kroatisk polis och serber bröt ut i början av Kroatiens självständighetskrig. Fadern hade tillbringat en del av sin skoltid i Sverige. Det var vanligt på 50- och 60-talet att jugoslaver jobbade på varven, Volvo, SKF och andra ställen för Sverige behövde arbetskraft under de gyllene åren. Familjen beslöt sig att i stället för att åka hem, de är kroater, så åkte de till Sverige för de ville inte ta spädbarn hem till det osäkra läget som de upplevde. Det har gått många år. Barnen, nu ett par, har vuxit upp i Sverige gått i skola i Sverige men tanken från början var att återvända när kriget i Kroatien var slut. Föräldrarna är välutbildade. Som så många andra blev de kvar. Inte för att de egentligen ville, som pappan sa till mig, utan för att barnen rotat sig här. Nu är barnen stora men de vill på inga villkors vis höra talas om när föräldrarna talar om att flytta tillbaka.

Det är många människor som trots att de bott i Sverige i stort antal år, sökt och fått svenskt medborgarskap och lyckats i karriären, för det har många, ändå har de som känner sig rotlösa. Som längtar hem.

Då talar jag ändå bara om de som lärt sig svenska språket och ”integrerats” i svenska samhället.

Men alla andra. Vad är det som säger att samtliga, oavsett var de kommer ifrån, verkligen vill bli svenskar fullt ut? För många som kommit hit på senare år berättar om den stora kulturkrocken. Något att tänka på idag 8 mars den Internationella Kvinnodagen. Många som kommer hit kommer från verkligt patriarkaliska samhällssystem. Har under åren hört många av stökpellarna i skolan som haft mycket svårt att förstå samma som deras pappa ofta aldrig förstått: Att mamman, kvinnan har de rättigheter och den jämfört med deras kultur stora positionen i samhället. Många speciellt grabbar har haft svårt att acceptera att pappan inte har samma position i svenska samhället. Uppror mot speciellt mamman, stök i skolan, sociala myndigheter som inte förstår kulturkrocken utan jobbar utifrån att det enbart handlar om krigspsykos eller dålig föräldrakontakt. Pappershögar som växer i skola och hos polis oavsett om föräldrarna planerat att stanna i Sverige, fått uppehållstillstånd eller ej. Unga människor som av andra skäl än de för svenska samhället vanligaste gör uppror mot föräldrar och samhälle som inte lyssnar på de unga, som inte sätter gränser i tid. För en sak bör alla veta. Ämnes- och stadiebehöriga lärare ser tidigt vilka som riskerar att spåra ur.

Inte blir det bättre av att svenska samhället startar snabbspår för de som har läkar-, lärar- eller annan utbildning som Sverige har brist på arbetskraft i. Ofta är de som har den utbildningen samma personer som skulle kunna bygga upp sitt hemland när och om det blir fred. Men hur går det då om barnen antingen blivit så integrerade i det svenska samhället som den kroatiske pappan berättade eller om de i stället på grund av kulturkrocken spårat ur och i brist på vuxna som tar sig tid att lyssna samt ge regler och normer vänder sig till religiösa ytterlighetsgrupper.

Integration lösning eller problem? Inte en alldeles lätt fråga.

Se även: Du gamla du fria – svenska självbilden

Read Full Post »

I SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR
Hur är det möjligt att det får finnas en enda inom svenska skolans värld som inte är beredd att ställa upp för Yttrandefriheten, Åsiktsfriheten och Tryckfriheten?

Utdrag ur Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet och Tryckfrihet:

Läroplan för Grundskolan

1 Skolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
……
— – – – -Slut på utdrag ur Läroplan Grundskolan – – – – –

De som inte är beredda att ställa upp bakom Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet och Tryckfrihet begår Grundlagsbrott.
I SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR
– – – – – – Slut på utdrag ur Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet och Tryckfrihet

Som framgår av bloggartikeln är den svenska självbilden att vi svenskar är BÄST i Världen på demokrati och Mänskliga Rättigheter. Men verklighetens naiva feghet har fått många att glömma att Demokrati och Yttrandefrihet är något som ALLTID MÅSTE FÖRSVARAS!

Jämställdhet
Sverige har förlorat ledartröjan i jämställdhet, Cecilia Schelin Seidegård, regeringens ­särskilda utredare på DN Debatt 8 mars 2015

Förlorat ledartröjan? Bara Sverige svensk jämställdhet har. Ord är symboler. Kvinnan skall inte kliva i mannens skor. Inte bara är de ofta för stora… Ta över eller dela rakt av är inte jämställdhet.

Historisk bakgrund
Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta, bara när de har fest. Men de är bra att hitta skäl att ha fest.
……
De betalar frivilligt 10% skatt
…..
De far till öst till Kina och långt ner i Indien.
De far till väst till Rom, Bysans, Albion [England]
Och varför?
Bara för att kunna säga att de varit där.

Mannen bakom orden från 844 e.Kr. var postmästare i Asia Minor [i stort nuvarande Turkiet] nedskrivet om 3 Ar-rus som senare finns noterade på väg hem till ön i den Norra Oceanen via ett kloster i mellersta Europa.

Märkligt, men första delen om arrogans och nonchalans finns noterade om en grupp Ostrogoter som stal skepp för att segla ut och härja i Svarta Havet och runt medelhavet under andra halvan av 200-talet. Namngivna och i några av källorna omtalade som kommande från ön i Norra Oceanen. I andra omtalade att de kom över vatten till kända floder och ner över den då ”kända” världen.

Ord som enligt min personliga mening skulle kunna varit skrivna i nutid. Oavsett alla invandringar under århundraden och årtusenden, efter några generationer är det ett av de kulturella särdrag som gång på gång framträder vid handel, förhandlingar samt i nutid även i media….

Naiva svenskar
Vet inte om naivitet kommer med modersmjölk eller fadersvatten. Funderar ibland på varför många svenskar i ord hyllar ”Alla människors lika värde” men i handling gör något annat. Funderar också på varför så många politiker och mediafolk tycks tro att Sverige är det bästa landet på jorden och att alla som kommer hit självfallet vill integreras. Som jag ser det är integration inte bara en lösning utan en del av nuvarande samhällsklimats problem.
Läs även: Sverige och integrationen, Harkling 3 mars 2015

I ett antal artiklar som följer kommer jag ta upp olika aspekter på den svenska självbilden.

Sedan är det en annan sak att jag Vill leva, jag vill dö i Norden

Read Full Post »