Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Demonstration utan tillstånd är totalt förbjudet’

Allra först. Hur brutalt det än kan verka när poliser rider rakt in i grupp, oavsett om gruppen är demonstranter i oordning eller fotbollshuliganer, så ÄR DET HELT I ÖVERENSSTÄMMELSE MED SVENSKA GRUNDLAGAR OCH ANDRA SVENSKA LAGAR. Precis som i alla länder, så är det polisens uppgift även här att snabbt lösa upp orosmoment som hotar säkerheten! Där har polisen också rätt att använda batonger samt hundar. Här i Sverige som i samtliga andra länder oavsett grad av demokrati!

Demonstrationsfrihet är en av alla friheter som har klara begränsningar.

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
……
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar.
– – – – – – –
Inflikad kommentar (IEJ) Så långt kan de flesta vänsternissar och högerfötter, men vad många här i Sverige missat bl.a. på grund av kommunaliseringen av skolan som lett till att majoriteten de senaste åren inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap, är att ALLA FRI- OCH RÄTTIGHETER HAR SINA KLART ANGIVNA BEGRÄNSNINGAR. En av de viktigaste följer direkt av 1 kap 2§ skrivning om demokrati och ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE:
————
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen. .

21 § Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.
.
………
24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
—————————-

Det finns en prejudicerande dom som gör att Nazistiska partier INTE omfattas av mötes- och demonstrationsfrihet:
Läs noga:
Högsta domstolen (HD) avkunnade 1996 en prejudicerande dom (mål B 3203/96). En man i Visby dömdes för hets mot folkgrupp då han burit märken med anknytning till nazismen.

HD konstaterade att de fem märken mannen burit kunde förknippas med symboler som användes av nazisterna under 1930- och 1940-talen. Vidare anförde domstolen att symbolerna också ”får idag anses vara förknippade inte enbart med nämnda rörelser i och för sig, utan i hög grad också med idéerna med rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning, särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förknippade med dessa rörelsers ideologi.Tveklös avsikt med lagskärpning, Dagens juridik 2014/01/15

Det är i det ljuset som vi alla svenska medborgare skall se händelserna runt och vid demonstration i Malmö och Helsingborg!
Utländska medborgare kan genom lagar ha ytterligare begränsningar i fri- och rättigheter allt i enlighet med Regeringsformen!

Flera skadade vid Nazimanifestation, GP 23 augusti 2014 Observera noga. Det fel polisen gjorde var att de begick Grundlagsbrott utifrån prejudicerande Högsta Domstolsdom – Nazister FÅR INTE demonstrera i Sverige eller bära något Nazistmärke på allmän plats.
Observera också, vilket är viktigt, att det inte går att räkna Sverigedemokraterna till nazister eller rasister – läs och försök förstå skillnaden mellan riksdagspartiet Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti (eller andra Nazistiska partier).
Polis på plats i Helsingborg, Kvällsposten 23 augusti 2014

Motdemonstranter skadade vid nazidemonstration, DN 23/24 augusti 2014
Här kommer det svåra. Trots att polisen i strid med gällande svensk Grundlag tillät nazistdemonstration,
så är det inte tillåtet för en enda en än mindre en stor grupp att ordna ”spontan” eller annan demonstration UTAN POLISTILLSTÅND. Det är att bryta mot svensk lag och Sveriges avtal (FN:S Rasdiskrimineringstraktat, EU-direktiv o.s.v.) att demonstrera på allmän plats utan tillstånd. Vad värre är för motdemonstranterna, uppvigling till våld samt störande av allmän ordning på allmänplats samt upplopp ÄR GROVA BROTT. I Sverige som i alla andra länder runt jorden. Det är inte tillåtet att ta lagen i egna händer.
Flera skadade vid nazidemonstration, SvD 23 augusti 2014

Hård kritik mot polisens insats, Aftonbladet 24 augusti 2014 Här gör media en tavla som är jättestor. POLISEN INTE BARA FÅR UTAN SKALL STÄVJA OLAGLIG DEMONSTRATION; MASKERADE DEMONSTRANTER SKALL TAS OM HAND; POLISEN ÄR SKYLDIG ATT LÖSA UPP OLAGLIGA DEMONSTRATIONER SAMT FÅR OCH SKALL ARBETA MED POLISHÄSTAR, POLISHUNDAR SAMT ANVÄNDA SINA BATONGER!

Är det någon som inte anser detta, så är det via motioner i Sveriges Riksdag efter inval som Sveriges Riksdagsmän och Riksdagskvinnor efter två voteringar med mellanliggande ALLMÄNT VAL kan ändra i Grundlagar.

Polislagen

Källa Polislagen SFS 1984-387, Riksdagen.se
Allmänna bestämmelser
….
Polisens uppgifter

2 § /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Till polisens uppgifter hör att
1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,
2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat,
3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal,
4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen,
5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser.

2 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Till Polismyndighetens uppgifter hör att
1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, 2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat,
3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal,
4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen,
5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser. Lag (2014:588).
……
Användning av våld

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om
1. han möts med våld eller hot om våld,

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande,
3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön,
4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken,
5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last,
6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller
7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld.

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om polismannen eller den som han biträder möts av motstånd.
– – – – – – – – – – –

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brottsbalken. Lag (2002:577).

Read Full Post »