Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘de Mänskliga rättigheterna’

Några har missförstått detta med Yttrandefrihet och Tryckfrihet samt att dessa har sina begränsningar. För svensk medborgare i princip endast om krig eller krigsfara föreligger. ENDAST ICKE SVENSKA MEDBORGARE ÄGER RIKSDAG O REGERING BESLUTA OM BEGRÄNSNINGAR FÖR!

Ingen förundersökning om SD-kampanj, GP 7 augusti 2015

JK kommer inte att utreda SD:s kampanj i tunnelbanan.
Det meddelar man på sin hemsida i dag.

– De anmälda uttalandena antas inte innefatta något tryckfrihetsbrott, skriver man.JK beslutar att inte utreda SD:s kampans, Aftonbladet 7 augusti 2015 Det var bäst för JK för JK har inte rätt att besluta om förundersökning – det är noga klarlagt i Tryckfrihetsförordningen. Endast om JK funnit att det varit brott mot Grundlagen och detta brott i aktuellt ärende fallit under de stenhårda kraven som gäller för att något skall räknas som ”hets mot folkgrupp” vilket det aldrig kan vara när det gäller Yttrandefrihet och Tryckfrihet för svenska medborgare (vilket krävs att de som sitter i Riksdagen är) som använder sin Grundlagsrätt att sprida sina Åsikter utifrån Yttrandefrihet och Tryckfrihet, försåvitt vi inte har krig eller krigsfara eller om JK direkt finner att ett tryckfrihetsärende skall anmälas till Tryckfrihetsdomstol. INTE JK:s sak att avgöra eller utreda för att besluta om tryckfrihet bara att driva frågan om det krävs av våra Grundlagar, inte om det krävs av tyck-som-jag-syndromets vänsternissar, två skilda saker.

Ingen förundersökning om SD-kampanj, DN 7 augusti 2015

Ingen förundersökning om SD:s affischer, Expressen 7 augusti 2015 Fattas bara annat! Vi har väl inte haft en revolution som satt våra grundlagar ur spel och inte har vi ockuperats eller befinner oss i krigsfara heller!

Många har sovit på lektioner eller aldrig varit närvarande, enda möjligheten som jag ser det när de missförstått det jag skrev i rebloggade länken (Yttrandefriheten har sina begränsningar) kapitalt – rikets säkerhet är inte var vänsternissar och rödgröna rörans politiker och mediadesinformatörer tror. Tror gör man i kyrkan som min klassföreståndare Enoch Görfeldt sa när någon använde ordet tro i logiska eller matematiska sammanhang…. Han hade rätt.

Rikets säkerhet innebär inte att en regering eller riksdag kan begå grundlagsbrott efter grundlagsbrott och skapa sådan situation i landet att det skulle kunna räknas som oros-/krigshärd. I sådant läge ÄR svenska politiker skyldiga att betrakta en sittande regering som begår våld på vår demokrati som om den vore yttre fiende som tillskansat sig makten på falska villkor.

Regeringsformen
15 kap. Krig och krigsfara

Inkallande av riksdagen

1 § Kommer riket i krig eller krigsfara ska regeringen eller talmannen kalla riksdagen till sammanträde. Den som utfärdar
kallelsen kan besluta att riksdagen ska sammanträda någon annanstans än i Stockholm.

Krigsdelegationen

2 § Är riket i krig eller krigsfara, ska en inom riksdagen utsedd krigsdelegation träda i riksdagens ställe, om
förhållandena kräver det.

Om riket är i krig, meddelas beslut att krigsdelegationen ska träda i riksdagens ställe av Utrikesnämndens ledamöter enligt närmare bestämmelser i riksdagsordningen. Innan beslut meddelas ska samråd ske med statsministern, om det är möjligt. Hindras nämndens ledamöter av krigsförhållandena att sammanträda, meddelas beslutet av regeringen. Om riket är i krigsfara, meddelas beslutet av Utrikesnämndens ledamöter i förening med statsministern. För ett sådant beslut krävs att statsministern och sex av nämndens ledamöter röstar för det. Krigsdelegationen och regeringen kan i samråd eller var för sig besluta att riksdagen ska återta sina befogenheter. Beslutet ska fattas så snart förhållandena medger det.

Bestämmelser om krigsdelegationens sammansättning meddelas i riksdagsordningen.

3 § Medan krigsdelegationen är i riksdagens ställe utövar den riksdagens befogenheter. Den får dock inte fatta beslut som
avses i 11 § första stycket första meningen eller andra eller fjärde stycket.

Krigsdelegationen beslutar själv om formerna för sin verksamhet.

– – – – – – – Ovanstående tillsammans med vad som står skrivet i Regeringsformen avseende Tryckfrihetsrätt för svenska medborgare, för icke svenska medborgare kan den begränsas, byggande på vår flerhundraåriga Tryckfrihetsförordning där förhandsgranskning ALLTID varit förbjuden innebär i klartext att INGEN POLITIKER VARKEN I REGERING ELLER RIKSDAG ÄGER RÄTTEN ATT STOPPA POLITISKA BUDSKAP INTE FÖR ENSKILT RIKSDAGSPARTI ELLER FÖR SAMTLIGA RIKSDAGSPARTIER. ”Tyck som jag”-syndromets folk bör skickas tillbaka till 7:e årskurs Samhällskunskapslektioner och få göra prov för att visa att de förstått vad de borde lärt sig samt de borde visat upp redan när de gick i ”Alla skall med skolan” Utan att visa att de förstått kursmål och betygskriteri för godkänt – så har de felaktigt erhållit betyg godkänt och då bör den missade kunskapen läsas in och tentas av!

Norah4you's Weblog

I Regeringsformen finns, precis som i Europakonventionen och i De mänskliga rättigheterna (se nedan) UNDANTAG:

13 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden. Lag (1976:871). ” Regeringsformen 2 kapitlet

Även de Mänskliga Rättigheterna har ett undantag från alla friheter och rättigheter.
I de Mänskliga Rättigheterna styrs detta…

Visa originalinlägg 199 fler ord

Read Full Post »

En mycket tänkvärd ledarkrönika:
Att Åsa Romson (MP) är den första svenska partiledaren på 40 år med en doktorsexamen är anmärkningsvärt i sig. Men, skulle det visa sig, inte ens en hög akademisk titel räcker som vaccin mot historielös aningslöshet. Den vice statsministerns jämförelse av Auschwitz med flyktingkatastrofen på Medelhavet är inte bara gränslöst osmaklig, utan även en illustration av skillnaden mellan bildning och utbildning. För att inte ens tala om vad den säger om den relativisering som blivit normsättande inom vissa kretsar. Därför är det kanske på sin plats med ett generellt konstaterande, i all välmening: Allt som är fel i vårt samhälle beror inte på växande eller strukturell rasism. Allt som vi känner frustration inför kan inte jämföras med historiens mest systematiska mördande av människor. Alla som inte tycker som du är inte Hitler.Hur mycket okunskap tål Sverige, Alice Teodorescu ledarkrönika GP 12 maj 2015

Okunskap om vad Fascism och Nazism är har genomsyrat den svenska ”politiskt korrekta” debatten i media och politiska sammanhang. I sin naivitet och okunskap har detta vållat stora sår hos många som inte alls är rasister trots att de mot strömmen ifrågasatt invandringsproblem med att de som har råd att ta sig hit fått företräde framför de som levt i flyktingläger i många år.

”Tyck som jag”-syndromet kanske är ett typiskt svenskt syndrom? Sverige har ännu inte gjort upp med den svarta historien som framför allt Socialdemokraterna försökt sig på att skriva om. Se_ Socialdemokraternas mörka historia

Sveriges nuvarande regering har en statsminister som kallar andra rasister, fascister m.m. samt en vice statsminister som inte ens kan nutidshistoria i den utsträckning alla som gått ut svensk Grundskola skall kunna enligt Kursmål för att bli godkända när de går ut 9:an. Och Åsa Romson (MP) skall dessutom vara disputerad – som det står i ledarkrönikan det är skillnad på bildning och utbildning…..

Se: Åsa Romson (MP) gjorde bort sig igen

Norah4you's Weblog

Allra först – jag är moderat väljare – ekonomiskt till höger socialt till vänster. Dessutom utbildad SO-lärare, systemprogrammerare från början som mellan programmering och lärarutbildning läste statskunskap, vetenskapsteori m.m.

Det är förvånansvärt så många här i Sverige som aldrig fick lära sig vad rasism, fascism och nazism är. Så många som gått på myten från ”Tyck som jag”-folk som i sann Roussou anda om frihet även inkluderande 60- och 70-tals myten att barn redan i vanliga skolan skulle kunna veta vad de bör lära sig och var de kan söka den kunskapen.

Det var i Sverige redan under Olof Palmes tid som statsminister som svenska skolan försämrades drastiskt från kunskapsskola till någon form av experimentera och analysera själv-skola. Faktakunskaper sköts undan – de gick ju att slå upp….. 🙂 Att förutsättningen för detta är att den som skall slå upp har tillräckligt goda baskunskaper för att veta vad som är…

Visa originalinlägg 1 408 fler ord

Read Full Post »

Det är märkligt att det ens skall behöva sägas, men Mänskliga Rättigheter gäller för ALLA.
”Kravet” på hävd blockad av Gaza, som media och flera politiker kallar Hamas begäran helt i enlighet med de Mänskliga Rättigheterna och Internationella avtal, är en av de mest självklara rättigheterna som Palestinier boende i Gaza har rätten till. Precis på samma vis som Israel själva har rätten att försvara de gränser som FN och det Internationella samfundet gett Israel godkännande till. Försvara är dock ALDRIG att attackera med robotar så att oskyldiga inom eller utanför ett lands egna gränser dödas, såras, terroriseras eller tvingas fly för att slippa dödas!

Hamas villkorar vapenvila, Aftonbladet 24 juli 2014 Sedan när skall det som står i Mänskliga Rättigheter kallas att villkora?
Hamas villkorar vapenvila, GP 24 juli 2014
Hamas villkorar vapenvila, SvD 24 juli 2014

Det gäller att skilja på Rättigheter och Krav. Skilj på rättigheter och krav, Norah4you 15 juli 2014
Som jag skrev i samband med den starka ögonväckare som Ship for Gaza var 2012:
Man kan tycka vad man vill om Ship till Gazas rättmätighet att försöka bryta den illegala blockaden som Israel orättmätigt lagt på Gaza och människorna där. Det handlar om principer.

* Israel äger INGEN rätt till Gazaremsan! De gränser som FN godkänt för Israel som Israels gränser är de enda som är lagliga!
Staten Israel och Palestinamandatet, Norah4you 23 maj 2010

* Såväl Palestinier som andra i omvärlden måste som minst godta, om än ovilligt, de gränser för staten Israel som FN godkänt.
Det är internationella avtal och beslut i FN, inte något annat som gäller!

* Internationellt vatten är internationellt vatten. Alla bordningar av skepp som seglar på internationellt vatten och som
inte godkänts i förväg av FN eller Interpol samt omkringliggande stater är juridiskt att betrakta som piratattacker och
bör för tilltron till internationella överenskommelser och avtal alltid betraktas som sådana.
Respektera Internationellt vatten, Norah4you 20 oktober 20112

Read Full Post »

när han tolkar Ryssland förklarade samtidigt att de tappat inflytande över ”självförsvarsstyrkorna” i sydöstra Ukraina.
EU kräver utredning av mordbranden, SvD 3 maj 2014 som att Ryssland medger delaktighet i striderna i östra Ukraina.

Ryssland medger delaktighet, GP 3 maj 2014
Ryssland: Vi har förlorat inflytandet, Expressen 3 maj 2014 Att förlora inflytandet är inte samma sak som att medge delaktighet….

Tyvärr för Carl Bildt har tiden gått och det Ryssland som finns idag är oavsett hur vi i väst tolkar demokratibegreppet (se Demokrati ) mer demokratiskt än vad Sovjetunionen var.

En sittande president, nu president Putin, har inte alls de befogenheter som fanns t.ex. på Stalins tid eller under Gorbatjovs första år vid makten. En rysk president måste idag ha tillstånd av Duman för att fatta beslut om att ryska trupper skall få gå in i annat land. Däremot har ryska militären fortfarande, som i de flesta länder, rätten att ha underrättelseverksamhet som inte en rysk President får lägga sig i.

I Ukrainas fall, där gränser ändrats av politiker oaktat att människor inte bytt lojaliteter oavsett vilka, så innebär det också att ryska armen har haft rätten att moraliskt och på andra sätt stötta de pro-ryska trupperna. Först när President Putin nu de senaste dagarna fått ryska armen att inse att Ryssland inte tjänar på att gå in i Ukraina, så har OSSE-gisslan frigetts för den självutnämnde ”Borgmästaren” har tvingats inse att han inte har haft stöd för sitt agerande i det fallet.

Det Ryssland har klargjort, något som alla utan skygglappar borde se och som minst acceptera, är att landets arme och underrättelsetjänst inte längre har pro-ryska separatisternas obrottsliga lojalitet och att de senare uppträder som fotbollshuliganer – säger sig stödja en sak men neka att lyssna på de regler och lagar samt krav på att rätta in sig i ledet som den saken, i detta fallet LANDET Ryska Federationen, kräver.

Så Carl Bildt har fel och lever kvar i Kalla Krigets dagar då Sovjetiska ubåtar upptäcktes (!) på betydligt fler ställen än media fick reda på.

Read Full Post »

Vad i hela fridens namn sysslar Ukrainas interimsregering med? Ingen regering som vill framstå som demokratisk sätter in militär mot sina egna medborgare. Så enkelt är det. Polisstyrkor och specialstyrkor inom polisen för att upprätthålla ordningen, frita gisslan etc. är inom det som Ukrainas konstitution kan medge. Militär inte. Inte ens om allmänt val hållits och nuvarande interimsregering fått legal status som Ukrainas regering hade det varit försvarbart.

För mig tycks det som om högerfötterna, läs nazister och krimtartarer, försöker hämnas att de helt riktigt straffades för sina våldshandlingar och utrensningar efter att de förlorat Andra Världskriget. Speciellt gäller detta de inom Svobodapartiet som utan att EU sagt ens bu än mindre bä fick plats i rimlig kritik av interimsregeringen.

Stor militär offensiv i östra Ukraina, Expressen 2 maj 2014
Ukraina inför omedelbar värnplikt, GP 1 maj 2014 Helt utanför Ukrainas konstitution att en interimsregering skulle kunna fatta ett sådant beslut.
Ukrainsk pilot dödad i Slovjansk, GP 2 maj 2014
Ukrainsk pilot dödad i Slovjansk, DN 2 maj 2014
Operation inledd mot Slovjansk, SvD 2 maj 2014
Ukrainsk militär i Slovjansk, Aftonbladet 2 maj 2014
Kiev: ”Ukrainsk pilot dödad”, Aftonbladet 2 maj 2014 Så what? Går man till anfall med militär, så måste man vara beredd på att själv råka illa ut.

Lite repetition av mina tidigare blogginlägg om Ukrainas historia efter Sovjetunionens fall:

..vilsna politiker som å ena sidan helt korrekt protesterar mot Nazistiska rörelser samt Fascism bland icke demokratiska grupperingar till höger, å andra sidan glömmer bort att göra källkritisk analys av de politiska partier de stödjer?

Missförstå mig inte. Faran för vår Västerländska demokrati kommer lika mycket från vänsternissar till Vänster om svenska Vänsterpartiet. Faran kommer också från Gammelkommunister, Stalinister och autonoma grupper som står nära de gamla Trotskisterna. Men skall man hålla rent, och det skall man, så skall man hålla rent så att man kan se sig själv i spegeln dagen efter kvällen före.

Hur kan någon som är mot nazism och fascism låta bli att klart ta avstånd från Svoboda, politiskt parti som sitter med i Ukrainas regering? De om några har i sitt partiprogram klart fascistiska uttalanden och de är dessutom national-socialister må vara att de för att förvilla(?) kallar sig socialist-nationalister…..

Det är när media och politiker slirar på de Mänskliga Rättigheterna och använder sig av samma märkliga syn som de som talar om Mina Barn och Andras Ungar, som utrymme ges för de som står för icke demokratiska beslut. OM EU hade insett detta, så hade situationen kunnat vara en helt annan i Ukrainakrisens utveckling.

Svobodas förste partiledare Oleh Tyahnybok slängdes ut ur det relativt demokratiska partiet ”Our Ukraine”. Samtidigt bytte Social-National Party of Ukraine” namn till the All-Ukrainian Union ”Svoboda”Ukrainas historia – media, Norah4you 18 mars 2014

Ukrainas historia längre tillbaka är inte alls den som vi får läsa om i våra skolböcker. Många länder, inget land nämnt och inget glömt, här i Väst har haft mer än nog av Andra Världskrigsstoff att läsa och lära in, försöka förstå o.s.v. utifrån de händelser som hände från Norge i norr ner till Nordafrika samt från Slaget om England till Slaget om Moskva. Ukraina har liksom fallit mellan stolarna.

Kort repetition: Betrakta och begrunda kartorna nedan så förstår nog de flesta att problemen är gamla.
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123Omvärldsanalys 11 december 2013

Många av de problem som uppkom redan innan Första Världskrigets slut, före Ryska Revolutionen och Sovjetunionens tillkomst långt före dess fall vilket under Sovjetunionens tid inkluderade Stalins deportation och förföljelse av Tartarerna, historiskt förankrade på Krim, samt Tartarernas återkomst till Krim efter att Ukraina blivit fri stat, ligger och gror under ytan. Stalin deporterade Tartarer för att som han sa dessa hade stött tyskarna. Europas kartgränser har oavsett när och varför dragits av okänsliga händer. Det är ett av problemen runt den Gordiska knuten Ukrainas nutid och möjliga inkluderande i stället för exkluderande av invånare med långa rötter i området.Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014

Det är också viktigt att ha i minnet att Krims historia skiljer sig starkt från Ukrainas. Krim har de senaste 1000 åren endast under 60 år tillhört Ukraina och då inte HELA Krim. De landområden som Ryssland hade sina militära trupper på var undantagna till Sovjetunionens Federations kontroll när Ukraina ”fick” Krim. Skälet till detta var så vitt jag förstod när jag läste historia (Skrivit D-uppsats motsvarande Master) att dåvarande Sovjetunionen ville ha flottstyrka som hade möjlighet att via Svarta Havet – Bosporen – Medelhavet gå ut i världshaven. Dåvarande Sovjetunionen och nuvarande Ryssland har knappast glömt Rysk-Japanska kriget i början av förra århundradet då flottan tvingades gå från Norra Ishavet och runt för att komma till östra Asien.

Västra Ukraina, gamla tiders Galazien/Galazia, har under stor del av sin historia haft andra herrar än övriga Ukraina. Osmanska Rikets inflytande var i avtågande redan tidigt och Polen, Österrike samt Litauen har haft herraväldet där under långa tider. Efter att Polen fallit 1939 kom området att införlivas med Sovjetunionen. Sedan satte Nazityskland igång sin kampanj Barbarossa. Nazisterna avskaffade skolplikten, massdeporterade judar och vanliga ukrainare, tillfångatog cirka 450.000 sovjetmilitärer samt spred död och förtryck omkring sig i Ukraina. Detta med hjälp av ännu hårdare våldsammare medlöpare. Bland dem krimtartarer. Efter Andra Världskriget deporterade Stalin tartarerna österut och ställde ett stort antal medlöpare inför rätta. Hade kanske varit bättre om krigsförbrytarna i Ukraina förts till internationella krigsförbrytarrättegångar. Så skedde inte och det är en av bakgrunderna till dagens situation där ryssar misstror ukrainare från f.d. Västra Ukraina samt definitivt inte litar på nuvarande interimsregering i Kiev. Interrimsregering som innehåller Svobodapartirepresentanter.

Analys 2 maj 2014

Tre saker viktiga att beakta:

* Vilken regering som till slut får laglig rätt över Ukraina, har inget annat land med att göra. Varje land måste däremot se till att fria val hålls för att en regering som sitter skall vara legitim.

* En regering, oavsett vilken och i vilket land, måste vara beredd att följa de Mänskliga Rättigheterna samt sitt eget lands konstitution. Det är ett minimikrav tillsammans med att en regering alltid måste vara beredd att vara regering för HELA sin befolkning.

* En regering som sätter in militär mot sitt eget folk riskerar inte bara sitt eget lands säkerhet utan hela världsfreden.

Tycka kan vi alla. Jag liksom Du. Rättigheter som vi anser självklara är inte alltid tolkade i ”vår demokratiska tolkningsanda”. Men oavsett var vi står politiskt, så är det väl få utöver högerfötter och öppet nazistiska partimedlemmar som inte inser att Rättigheter som ena sidan anser sig ha också är rättigheter som motståndarna på andra sidan har.

Första saken som måste lösas är att se till att OSSE-gisslan blir frisläppt. Förstår att detta är en komplex uppgift men utan att den frågan löses kan inget lugn och ingen förhandlingssituation komma i fråga utifrån de Mänskliga Rättigheterna. Det gäller att handla rätt, inte att ha rätt. Det gäller att lösa upp den Gordiska knuten Ukraina

Förvisso förenklas inte situationen av att EU inte satt ner foten, nu som i fallet med interimsregeringens beslut att förbjuda ryska språket i strid med de Mänskliga Rättigheterna och i strid med Ukrainas konstitution. Situationen förenklas inte heller av att President Putin inte haft full kontroll över gammelkommunister och brushuvuden inom ryska armen. Värst är dock att ingen politiker oavsett var tycks ha klart för sig att det är politiker som dragit gränser i alla tider. Människor byter däremot inte sin nationalitetskänsla lika lätt som gränserna ändras.

Kan Ryssland få separatisterna i Östra Ukraina att släppa OSSE-gisslan, så faller stor del av interimsregeringens argument för att gå hårt fram mot sina medborgare. Inte vill väl USA eller EU få tillstånd en oskriven lag att regeringar med eller utan fria val skall äga rätten att ta till vapen mot sina meningsmotståndare? Vidta lagliga åtgärder, sätta in polis och specialstyrkor för att få stopp på våldet, det är en sak. Våldet ett annat. Separatisterna är som huliganer, vilket jag skrivit om förut. De pro-ryska separatisterna säger sig vilja tillhöra Ryssland. Frågan är dock om Ryssland vill ha grupper som inte är beredda att rätta in sig i leden. Det osade katt redan när den självutnämnde ”borgmästaren” efter Genèveavtalet sa att Ryska Federationen inte fått godkännande (???) av separatisterna att föra deras talan.

Inlagd paragraf 3 maj 2014:
Borgmästare: OSSE-inspektörer släpps, GP 3 maj 2014
OSSE-inspektörerna ska släppas, Aftonbladet 3 maj 2014.
OM detta verkligen sker faller Kievs interimsregerings argument för att använda sig av militär mot separatisterna. Det visar också att Putin nu fått ryska militären att ställa upp på att inte gå in i Ukraina samt att självutnämnde borgmästaren tvingats in i ”leden” men fortfarande är som en fotbollshuligan – helt opålitlig.

Oron stiger i Världen. Ukraina är de som varnat för att Ryssland planerat invadera Ukraina. Varför i hela fridens namn om inte för att utkräva hämnd för att medlöpare och öppna nazister straffades av Stalin efter Andra Världskriget skall då Ukrainas interimsregering själva vara de som rullar ut mattan för att Ryssland skall anse sig behöva gripa in.
Det gäller för Ryssland, USA och EU att ha is i magen. Viktigare att handla rätt än att ha rätt.

Tillägg 4 maj 2014.
Ett exempel på separatisternas huliganuppträdande: Enligt den tjeckiske överstelöjtnanten Josef Prerovsky var de första åtta timmarna efter tillfångatagandet värst. Då fick de sitta i en källare med bindel för ögonen och händerna bakbundna.

– Vi tillbringade de första två dagarna i källaren under ständig uppsikt av vakter, som även följde med oss när vi gick på toaletten, sade Prerovsky till tjeckisk tv efter att han hade blivit frigiven i Donetsk.

Sedan slapp de vara bundna och fick röra sig fritt i källaren.OSSE-inspektör: Första åtta timmarna värst, DN 4 maj 2014 Den som tror att den självutnämnde ”Borgmästaren” bakom tagandet av OSSE-inspektörer som gisslan skulle fått godkännande från högsta ryska positionen för sådant huliganagerande, den personen är extremt okunnig om historia, nutida och efter Andra Världskriget.

Frisläppt OSSE-inspektör känner stor lättnad, GP 4 maj 2014
Stor lättnad hos OSSE-inspektörer, SvD 4 maj 2014

Det som i svenska media kallas början till inbördeskrig är strider mellan å ena sidan stor grupp av arvtagare/ättlingar till Andra Världskrigets nazister samt deras medlöpare, bland dem Krimtartarer och Svoboda-anhängare, för förmenta oförätter och å andra sidan pro-ryska grupper som aldrig glömt sina 450.000 mördade och skändade Ukrainska döda under Andra Världskriget.

Read Full Post »

och vilsna politiker som å ena sidan helt korrekt protesterar mot Nazistiska rörelser samt Fascism bland icke demokratiska grupperingar till höger, å andra sidan glömmer bort att göra källkritisk analys av de politiska partier de stödjer?

Missförstå mig inte. Faran för vår Västerländska demokrati kommer lika mycket från vänsternissar till Vänster om svenska Vänsterpartiet. Faran kommer också från Gammelkommunister, Stalinister och autonoma grupper som står nära de gamla Trotskisterna. Men skall man hålla rent, och det skall man, så skall man hålla rent så att man kan se sig själv i spegeln dagen efter kvällen före.

Hur kan någon som är mot nazism och fascism låta bli att klart ta avstånd från Svoboda, politiskt parti som sitter med i Ukrainas regering? De om några har i sitt partiprogram klart fascistiska uttalanden och de är dessutom national-socialister må vara att de för att förvilla(?) kallar sig socialist-nationalister…..

Det är när media och politiker slirar på de Mänskliga Rättigheterna och använder sig av samma märkliga syn som de som talar om Mina Barn och Andras Ungar, som utrymme ges för de som står för icke demokratiska beslut. OM EU hade insett detta, så hade situationen kunnat vara en helt annan i Ukrainakrisens utveckling.

Svobodas förste partiledare Oleh Tyahnybok slängdes ut ur det relativt demokratiska partiet ”Our Ukraine”. Samtidigt bytte Social-National Party of Ukraine” namn till the All-Ukrainian Union ”Svoboda”

FAKTA om SVOBODA

År 2004 kastades Tyahnybok ut från partiet ”Our Ukraine” efter att ha hållit ett tal där han krävde att ”Ukrainas fok skulle gå till strid mot Moscovite-Judiska maffian. Källa: BBC News 26 december 2012: Svoboda: The rise of Ukraine’s ultranationalists.

Tyanhybok firade också hur Organisationen av Ukrainas Nationalister stred mot Moscoviter (Sovjetunionen), Tyskar, Judar och annat ‘avskum’ som ”hotade Ukrainska staten”. Källa: Rudling, Per Anders (2013). Ruth Wodak and John E. Richardson, ed. The Return of the Ukrainian Far Right: The Case of VO Svoboda. New York: Routledge. pp. 229–247. Att talet han höll hölls vid en graven till en av Ukrainas stridstrupper som stödde SS och Nazisterna, gör inte Svoboda idag till hjältar. Än mindre till något som demokratiskt sinnade bör stödja.

Läs gärna mina bloggartiklar: Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014 samt Inte skall väl NATO gå i krig för fascister?, Norah4you 14 mars 2014

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Oerhört viktigt att hålla i minnet för oss alla: De rättigheter vi kräver för oss själva är rättigheter vi som demokrater MÅSTE vara beredda att ge även till våra politiska motståndare och till våra värsta fiender. Finns inget i de mänskliga rättigheterna som gör några till bättre personer med fler rättigheter än andra!

Blir ledsen när jag läser i svenska media att de helt glömt bort detta. Speciellt ledsen när saker som står nedan står i fria liberala tidningar. Vad är demokrati för de som aldrig fick lära sig detta i skolan? Inte något som ämnes- och stadiebehöriga lärare skulle gett godkänt i årskurs 9 för avsaknaden av kunskapen

Exempel: Svaret ligger snarare i både och. Diplomatiska samtal är alltid bra, men det vore förödande om EU i hopp om att blidka den ryska björnen skulle släppa sanktionsvapnet. Vladimir Putin är mycket medveten om att militära insatser från EU inte är tänkbara. Men sanktionerna kan bita hårt mot den ryska ekonomin. För en person som likt Putin är van att tala maktspråk kan varje tvekan från motparten uppfattas som svaghet och en uppmuntran att gå vidare. Trycket på den ryska ledningen från omvärlden måste beslutsamt upprätthållas.Protesterna får inte tystna, GP ledarsidan 17 mars 2014 Ensidigheten och att inte se bjälken i Ukrainas interimsregerings öga är förödande. Lika viktigt att protesterna, sanktionerna som är ovanligt smart utformade, inte får tystna; lika viktigt är det att ta klart avstånd från att Ukrainas interimsregering tog bort ryskan som Officiellt språk. Det stred mot Ukrainas konstitution OCH mot de Mänskliga Rättigheterna.

Sätt åt Kreml, Expressen ledarsidan 18 mars 2014 Sätt åt alla som går odemokratiska vägar, som förnekar andra de Mänskliga Rättigheterna och sätt åt alla som försöker driva fram krig!

Senaste nytt om Ukraina, SvD 18 mars 2014

Helt rätt av USA: USA fryser ryska tillgångar, DN 17 mars 2014

Read Full Post »

Europadomstolen gav kränkt flicka RÄTT!
En av de viktigaste besluten på senare tid i Europadomstolen borde leda till att svenska domare tvingas genomgå utbildning i Samhällskunskap årskurs 7-9. För en sak är säker inte en enda av de domare som satt när det aktuella fallet kränkte flickans Mänskliga Rättigheter för några år sedan, inte en enda en av de domarna har kunskaper som motsvarar kursmål för att fått godkänt i Samhällskunskap! I EU-lag ingår Mänskliga Rättigheter och EU-lag gäller ÖVER SVENSK LAG om inte Svensk lag! Alltför många fall senaste året har också haft domare som inte uppfyller kursmålen!

”Styvpappan smygfilmade den 14-åriga flickan i duschen, men friades i svenska domstolar från anklagelserna om sexuellt ofredande. Nu dömer Europadomstolen för mänskliga rättigheter ut den svenska rättsapparaten. ”Nu kan jag gå vidare i livet”, säger flickan.Smygfilmad flicka får rätt, SvD 12 november 2013
Styvpappan friad i Sverige – döms av Europadomstolen, Expressen 12 november 2013
Sverige kränkte nakenfilmad flicka, Aftonbladet 12 november 2013
Europadomstolen: Sverige bröt mot mänskliga rättigheter, DN 12 november 2013
Sverige kränkte nakenfilmad flicka, GP 12 november 2013

Något har blivit allvarligt sjukt med den svenska Rättsapparaten de senaste åren. En kvinnas Nej godtas inte som Nej och en ung flicka som filmas utan att gett sitt tillstånd anses av svenska domare inte ha blivit kränkt. Var i hela fridens namn har dessa domare fått sin utbildning och hur har de kommit in på juristutbildningen överhuvudtaget? Skall det behöva till lämplighetstester och intervjuer vid intagning till juristutbildning för att vi skall få de jurister varje demokrati har rätt att kräva?

Read Full Post »

Vad är Regeringsformens 1 kap 2§ BUP i Stockholm? Något Ni tydligen aldrig lärde Er av ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap årskurs 7-9. Så mycket är säkert – för om Ni lärt in det som krävs i Kursplan, så hade Ni inte fått godkänt i Samhällskunskap årskurs 9. Hur står det till med ordkunskap, ordförståelse och Människosyn?

Att vårda barn inlåsta och ensamma i flera månader är inte en isolering. Det tycker ledningen för Bup-kliniken i Stockholm. Men man vill däremot minska på antalet patienter som får sådan behandling. ”Om granskningen visar att avdelningen är olaglig så får vi väl dra ett streck över den”, säger Peter Engelsöy, verksamhetschef.Chefen: isolerade barn inte ett lagbrott, DN 11 september 2013 JO DET ÄR ETT GRUNDLAGSBROTT, ETT BROTT MOT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA och DET HAR ALDRIG NÅGONSIN I GRUNDLAG GETTS TOLKNINGSFÖRETRÄDE FÖR BUP någonstans i landet! I Sverige gäller Svenska lagar!

Regeringsformen

1 kap Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Som om inte det var nog med att det i klartext står att det inte är tillåtet för någon som utför arbete för det Offentliga att göra det Ni på BUP tydligen tror vara lagligt, så har Ni helt missat de Mänskliga Rättigheterna!

De Mänskliga Rättigheterna

Artikel 3.

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 5.

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Artikel 22.

Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom
nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Artikel 30.
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Read Full Post »

Svensk Grundlag, svenska rättsprinciper som helt följer de Mänskliga Rättigheterna och Europakonventionen om desamma. Att åklagare i Göteborg lägger ner ärenden som rör Västtrafik är tyvärr inte ovanligt. Det gäller inte enbart kontrollanter. Även resenärer som pga sitt aggresiva uppträdande, hot och/eller våld ger sig på spårvagnsförare och bussförare och som i polisers närvaro hotat desamma, och där polisen är de som gjort tilläggsanmälan om hotet, slipper här i Göteborg mer än en gång per år, många gånger, stå till svars för sina handlingar trots att de är brottsliga enligt svensk Grundlag, svenska rättsprinciper o.s.v. Senaste fallet jag känner till är inte många månader gammalt.

När det gäller kontrollanterna, så är det brottsligt enligt de Mänskliga Rättigheterna OCH i alla demokratiska stater som skrivit under Europakonventionen att utgå från att någon är skyldig. Förvisso skapas det problem av att tjänstemannaansvaret i den lag som kom under GP-s tid blev avsevärt svagare, men ändå. Hade jag varit Viktor Karlsson, så hade jag vänt mig t.ex. till Daniel Tarschys eller någon annan.
DT professor i Statskunskap; tidigare Generalsekreterare i Europarådet och känd Människorättsförkämpe. Många år sedan jag hade med DT att göra. Men ytterst få människor oavsett på vilken nivå de varit har imponerat mer på mig under åren.
Hade jag råkat ur för det Viktor Karlsson råkade ut för, så hade jag sett till att frågan lyfts till Europadomstolen. Det är i det sammanhanget viktigt att alla procedurer går rätt till. För så här får det inte vara i en rättsstat.

Men som sagt vad, bland annat här i Göteborg lägger åklagare ner väldigt många fall där det finns kvalificerade vittnen. Sedan är det viktigt att Göteborgs Kommun och Göteborgs spårvägar tar till sig – att om ett fall läggs ner, innebär inte det att handlingen som skett är godkänd enligt lag eller att de anmälda är friade. Enbart att åklagare av i vissa fall oförklarliga skäl inte anser sig ha tillräckligt på fötter att få anmäld fälld. Inget friande alls. Fria kan bara domstol göra. Sedan är det också så att enskilda försäkringsbolags hemförsäkringar kan täcka större delen av advokatkostnad för civilrättegång i liknande fall. Där är bevisbördan betydligt lättare – den följer helt och hållet Grundlag, Mänskliga Rättigheter o.s.v.

Sedan är det också så att det är brottsligt oavsett orsak att vålla skada, sjukdom på annan person enligt Brottsbalken.

Anmälan mot kontrollanter läggs ner, GP 3 december 2012
Kontrollanterna begick inget brott, Expressen 3 december 2012
Kontrollanterna begick inget brott, SvD 4 december 2012

Man tar sig för pannan och undrar vilka samhällskunskapslärare som missat att få sina elever att lära in att ett nedlagt ärende ALDRIG FRIAR den eller de anmälda. Det kan inte enskild åklagare eller ens Riksåklagare göra utan enbart domstol. Ett nedlagt ärende läggs ner för att åklagaren inte anser sig ha tillräcklig bevisning för fällande dom i de åtalspunkter som förts fram utifrån anmälan.
En sak är säker – alldeles för få i alla yrken och på alla positioner är tillräckligt medvetna om att det som står i Sveriges Rikes Grundlagar och de Mänskliga Rättigheterna även gäller behandling av enskilda här i Sverige. Det är skrämmande nog.

Read Full Post »

Hur står det till med Samhällskunskapskunskaperna på Tjörn? Kunskapersom ALLA svenska elever som får godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 SKALL ha visat att de lärt in. Annars har de inte uppfyllt kursmålen i ämnet Samhällskunskap!

”Regeringsformens 1 kap 2§:
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Vad är följande för argument?
– Skolan har agerat utifrån de riktlinjer som finns mot kränkande behandling och mobbning. Just den här skolan har för övrigt fått mycket beröm av Skolinspektionen för sitt arbete på området. Jag vet inte om de har agerat rätt i det här fallet, det får beslutet utvisa, säger Berit Swanström, barn och utbildningschef på Tjörn. Flerårig mobbning utreds, GP 8 oktober 2012
Rena rappakaljan är vad det är. Det är inte smart att visa okunskap och ignorans på sådant vis. Det enda Berit Swanström visar är att varken hon eller skolan förstått det varenda svensk skall veta: Grundlag gäller över lag och alla fattade politiska beslut!

Read Full Post »

Older Posts »