Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Datalagen’

Sverige börjar bli mer och mer en plats där ansvariga myndighetspersoner inte ens kan sina egna lagar! Skrämmande!

Detta Bo Thalén är det som står i Arkivlagen:
ARKIVLAGEN
Gallring
.

10 § Allmänna handlingar får gallras.
Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket.
Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. Lag (1998:774).

För att du skulle haft rätten, vilket du inte har i något fall där olaga uppgifter lagts in i något offenligt register! hade det krävts att du hade kunnat bevisa att det är en väsentlig del av kulturarvet att visa att svenska myndigheter, myndighetsutövande eller av svensk myndighet helägt bolag bryter mot gällande Grundlagar,
samt härutöver
att du kunnat visa att det registrerade inte vållar någon enskild person skada! Detta är vad som följer av Regeringsformen och Tryckfrihetsförordningen. Det du föreslår är härutöver att brottslighet skulle fortsatt få förekomma i register helägt av svensk myndighet! Skrämmande – för det är något som i sig skulle innebära att du anser dig fått godkänt att säga att Sverige vore odemokratiskt! Tvärs emot gällande svenska Grundlagar!

Obs att Regeringsformens 1 kap 2§ gäller även på Regionarkivet och över Arkivlagen vilket gör att det inte är tillåtet för någon som arbetar på myndighet att diskriminera, registrera(!) något som inte uttryckligen är tillåtet eller godkänt av enskild person samt att det enligt Datalagens registreringsformulering ALLTID skall raderas om sådant skett!
(Och ja, jag har under tidigare arbeten samt på min fritid sysslat en hel del med registerhantering för svensk myndighet och registerhantering totalt sett, vilket jag inte brukar nämna. Har sysslat med de frågorna så länge Arkivlagen funnits, 1990, samt även när tidigare lagstiftning som rörde dataregister förelåg!!! Det var en av de sakerna som följde av att jag bl.a. arbetade med att föra över manuella register i kulturmiljö till dataregister. Arbetade även med OLF, order, lager och faktureringsregister, men det var före 1985 som det var den stora biten)

Olagligt rensa i bostadsregister, GP 21 februari 2013
Bostadsbolaget har brutit mot arkivlagen, GT 21 februari 2013 När de registrerade bröt Bostadsbolaget mot Arkivlagen, inte när de gallrade!

Read Full Post »

eller vad? För det är väl ändå inte möjligt att politiker oavsett partitillhörighet inte haft en aning om att rent brottslig dataregistrering funnits i Göteborgs Kommuns bostadsbolag? Avgå om Ni inte kände till det och det är nog bättre för Ert parti, oavsett vilket, om Ni själva går och anmäler till Datainspektionen att Ni underlåtit att rapportera brottslig handling. Läs Datalagstiftningen och andra lagar som gäller Personregister.

Bostadsbolaget: Det har skett i bästa välmening, GP 13 februari 2013 Hur i hela fridens namn tänker de dataansvariga samt Bostadsbolagets ledning? Välmening att bryta mot brottsbalken och Datalagstiftningen?????

Brottsbalken 1962:700
5 kap. Om ärekränkning
1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.
Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.
…..
5 § Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än målsägande. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser
1. förtal och grovt förtal,
2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,
3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller
4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning.

Redan där trampar Göteborgs Bostadsbolag m.fl. i klaveret. Förvisso har flumskolan inneburit att många de senaste 40 åren inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i t.ex. svenska – resultat ordkunskap och ordförståelse brister; i samhällskunskap – resultat elever har ej lärt in ens våra svenska Grundlagar(Regeringsformens 1 kap 2§) och absolut inte förstått att såväl de som alla andra svenska lagar gäller ALLA Offentlig verksamhet och utövning även i t.ex. kommunala bolag.
Att de missat Personuppgiftslagstiftning och Datalagstiftning gör inte saken bättre. Tvärt om.

Personuppgiftslag (1198:204)
Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter
9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att
a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,
b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed,
c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,
d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in,
e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen,
f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen,
g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella,
h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och
i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
I fråga om första stycket d gäller dock att en behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte skall anses som oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.
Personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under längre tid än som sagts i första stycket i. Personuppgifterna får dock i sådana fall inte bevaras under en längre tid än vad som behövs för dessa ändamål.
Personuppgifter som behandlas för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål får användas för att vidta åtgärder i fråga om den registrerade bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke eller det finns synnerliga skäl med hänsyn till den registrerades vitala intressen.

RH 2004:51 Hemsida på Internet med personuppgifter. Överträdelse av personuppgiftslagens bestämmelser om…
RH 2008:87 Fråga om innebörden av begreppet personuppgift i personuppgiftslagen samt skadeståndsskyldighet…
RÅ 2006 ref. 86 Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till…

När behandling av personuppgifter är tillåten
10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att
a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,
b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet,
c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,
d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,
e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller
f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Allmännyttan leker Säpo, GP ledarsidan 14 februari 2013 skriver mycket tänkvärt:
……hur är det ens möjligt att de som rapporterat, skött och använt registren fått hålla på?

Vad har exempelvis följande anteckning för relevans – utöver viljan att göra människor illa?

”Denna hyresgäst, eller dennes barn eller släktingar, skall aldrig någonsin bli erbjuden byte av lägenhet.”

Och vad har påståenden som ”mytoman” och ”förvirrad” för saklig grund? För att inte tala om registrering av hyresgästers etniska bakgrund och utlandsresor? För vilket ändamål?

Att registren raderats är bra. Men det räcker inte. Registreringen är så allvarlig att åklagare bör undersöka förutsättningarna för att väcka åtal.

GÖTEBORG. ”Alkoholiserad”, ”mytoman”, ”somalier” och ”förvirrad”.

I dag avslöjar SVT:s Västnytt att de kommunala bostadsbolagen i Göteborg lagrat rasistiska och i vissa fall kränkande uppgifter om sina hyresgäster.

– I grunden har det varit av omsorg av hyresgästen, säger Anneli Snobl, vd för Framtiden AB, moderbolag åt de kommunala bostadsbolagen till GT.
Kommunens bolag kartlägger de boende, Expressen 13 februari 2013 Klantskallarnas huvudstad, för annat kan man inte kalla Göteborg ens om man som jag är född på KK1 en gång för länge sedan, har utmärkt sig med inhumana och okunniga beslutsfattare på positioner de inte har kunskap och empati nog för att klara av jobbet på. Skrämmande och mycket märkligt….

Boende chockade av registret, svt.se Västnytt 13 februari 2013
Hyresgästföreningen: Ursäkten räcker inte, svt.se Västnytt 13 februari 2013
Hyresvärdar lagrade känslig info, SvD 13 februari 2013
Register brott mot hyresvärdarnas egna riktlinjer, DN 13 februari 2013
Hyresvärdar får inte registrera sjukdom, DN 13 februari 2013
Hyresvärdar lagrade känslig info, Aftonbladet 13 februari 2013

Bostadsbolagen har bland annat registrerat hyresgästers etnicitet och när de rest till sitt hemland. Man har även skrivit ner information om hyresgästernas sjukdomar, och om de är ”förvirrade” eller ”mytomaner”. ”Oönskade” hyresgäster har svartlistats, rapporterar SVT:s Västnytt.
Hyresvärdar lagrade känslig info, DN 13 februari 2013
Så kartlades boende av kommunens bolag, Expressen 13 februari 2013
Abdiazis Gerare, 47, registrerad i tio års tid, Expressen 13 februari 2013
De ska inte få komma undan, Jimmy Fredrikssons krönika GT 13 februari 2013 Nej någon måtta på galenskaperna får det allt vara!

Det kan knappast ha börjat utan att någon fått ”godkännande” av någon i beslutande ställning. För då hade det inte varit så vanligt. Det måste ha varit i säck innan det kom i påse…… Hur har den rödgröna sörjan lyckats misslyckas med att känna till detta?

Tillägg 16 februari 2013 Hyresgästförening polisanmäler fyra kommunala bostadsbolag, DN 15 februari 2013

Read Full Post »