Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘CO2-troende’

En av många som gått vilse i skogen och på glaciärerna är Mattias Hagberg som skrivit följande i Göteborgsposten:

I över ett århundrade har Kalifornien varit drömmarnas land. Men snart kan drömmen vara slut. Kalifornien kan mycket väl bli det första och största västerländska offret för klimatförändringarna, skriver Mattias Hagberg i den andra av två artiklar om södra Kalifornien.Drömmen kan snart vara slut, GP 8 augusti 2015

Om några veckor blir jag 66 år gammal. Har inte med klimatfrågan att göra. Mer att göra med den bok om öknen och förutsättningar för liv i öknen jag fick i premie mitt andra skolår. Då var det 1950-talets andra hälft. Kunskap i geografi inkluderade kunskapen om vattnets kretslopp. Inkluderade kunskap om vad grundvatten är och den mycket viktiga kunskapen att man aldrig får ta ut mer vatten från grundvattnet än tillflödet för att få balans.

Många år har gått sedan den tiden. Under åren som gått har samma sak som nu händer i Kalifornien hänt i Ryssland (dvs det hände under Sovjetunionens dagar). En hel sjö har torkat ut och försvunnit då vatten tagits ur sjön trots att varken grundvatten eller bäckar, floder etc tillfört nytt vatten.

Wikipedia har för ovanlighetens skull numera tämligen korrekta uppgifter:
Aralsjön var en saltsjö i Centralasien, på gränsen mellan Kazakstan och Uzbekistan, med en yta på 17 160 kvadratkilometer. Den var tidigare den fjärde största insjön på jorden.
När jag gick i skolan (tog studenten 1968) så låg såväl Kazakstan som Uzbekistan i Sovjetunionen. Grundvattennivån var för låg för att odling skulle kunna ske med grundvattenuttag. För att bedriva odling omkring Aralsjön/Uralsjön, krävdes det stora mängder vatten. När man avsaltar saltvatten, så får man å ena sidan salt och å andra sidan vatten. Så långt har det fungerat på många ställen i världen med saltvatten som varande enda eller huvudkällan för vattentillgång. Men när man tar ut vatten och inte tar tillvara saltet för behov på annan plats, så kommer det förra i fall som Aralsjön utan tillflöden av färskvatten att leda till mindre sjövattenvolym undan för undan och det andra att leda till att det sjövatten som finns kvar blir saltare och saltare. Tidigare rik tillgång på fisk krympte undanför undan med saltbankar ersatte den tidigare sjöns stora yta. Fiskare miste sin utkomst när fisken försvann mer och mer.

I Kalifornien som innan industrialisering och bosättningen över stor del av staten Kalifornien nått sin peak, så fanns det stora områden nu bebodda/odlade som var öken. Problemet i Kaliforniens fall är inte problem till följd av klimatförändring, inte heller problem på grund av avsaltning av salt havsvatten. Problemet fanns där långt före moderna människor bosatte sig där och började förbruka uppumpat grundvatten som renades innan det blev drickbart. Redan för snart 4000 år sedan lärde sig egyptierna detta.

Mellan en tidig huvudstad längs Nilen i Egypten och Röda havet grävdes en kanal. Kanalen behövdes för transporter och för att odla upp mark som tidigare varit öken. På sitt sätt kan kanalen som numera endast kan hittas på arkeologisk väg sägas ha varit ett tidigt försök för industrialiserat jordbruk och för att komma ifrån de stora problemen som regelbunden översvämning av Nilen orsakade. Speciellt viktigt var detta under de faraoners tid då Egyptens välstånd växte och fler och fler överlevde barnaåren. Det som hände där var inte problemet med grundvattnet. Inte problemet med att avsaltat vatten gick till odling samtidigt som saltet inte togs tillvara. Det senare försökte man med. Försökte, men ett problem i vattnets kretslopp det ofta talats tyst om ända in i våra dagar är att helt rent vatten är giftigt att dricka och svårt för många växter att ta upp. Drickbart vatten och vatten till odlingar innehåller alltid viss mängd av ett antal mineralsalter. OM man inte konstant rensar upp marken där vattnet sprids och längs vattenvägens strandkanter, så avlagras dessa mineralsalter undan för undan och orsakar idag precis som på faraonernas tid att marker utarmas på näring men får överskott av salt som gör marken mer känslig för växtlighet och mindre användbar att bruka samt att vattenvägarna ”växer igen” inte på grund av växtlighet utan för att salt i sand (sand består av ett stort antal mineralsalter) leder till mindre och mindre framkomlighet för nytillförsel av vatten.

I Kalifornien finns utöver samtliga beskrivna scenarion ovan även problemet att grundvattennivån sjunkit långt under acceptabel nivå. Tar man ut mer än dubbelt så mycket grundvatten som tillförseln, så är det i sig ett problem. Avlagras salter ovanpå odlad mark urarmas jordens naturliga förutsättning för växtlighet annat än ökenväxter. Vatten som sprids i luft går dessutom till stor del upp i ånga och försvinner. Grundvattnet får mindre och mindre regelbundet tillflöde. När detta sker, samtidigt som antalet människor i en närmiljö förbrukar mer vatten än vad grundvatten + nederbörd som kan tas tillvara ger, så inträffar det som händer i Kalifornien. Har inget med klimatfrågan alls att göra. Inte det minsta. Men naturvetenskap är ju inte på modet hos vänsternissar och högerfötter. Inte heller modernt nog att vara intressant att tala om i media för politiker och CO2-hot troende….. 😛

Read Full Post »

Aktuell debatt 2015

Read Full Post »