Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘CO2 hotet’

men upptäckte till min förvåning att någon/några redan ‘bokat’ min signatur Norah4you märkligt nog någon som vistats på Öckerö där jag aldrig i hela mitt liv stigit i land….. (Har bara inte blivit så, tyvärr)
Måste vara bättre än jag trodde när någon anser det värt tid att försöka vara jag……
Nåväl
Här går jag att läsa:

Read Full Post »

‘skulle’ stödjas på bordet efter att väg banats hos politiker som själva inte läst tillräckligt mycket inom skilda ämnen från oceanografi, geologi, kemi, fysik, matematik, matematisk statistik, meterologi o.s.v. från att varit allt från skeptiska till kärnkraft till att redan under 70-talet starkt förorda densamma energikällan, nu har genom fiffel och båg (jag talar INTE om det som kommit fram via de sk hackade mailen hos forskare) till misshantring av hur statistik skall behandlas för att kunna användas om giltiga argument ledande till en hållbar slutsats, nu har det kommit på bordet och även här i Sverige, eller kanske i synnerhet här i Sverige ?, sägs nu ”Vi måste enas om kärnkraften”, Näringsliv, fack och politiker: För klimatets skull krävs en långsiktig och trovärdig energipolitik., DN Debatt 15 december 2009.

De ekonomiska krafterna, samt de politiska, bakom forskare som i bästa fall ‘korrigerat’ äldre mätdata för att få det att passa den obevisade hypotesen att
A: den mänskliga aktiviteten efter industrins genombrott ÖKAT CO2 halten i atmosfären och att
B: denna CO2 halt ÖKAR jordens medeltemperatur som i sin tur förutsätter
C: att ökad medeltemperatur smälter isarna, i Arktis, Antarktis och glaciärer på höga höjder.

Innan vi tittar lite närmare på dessa obevisade delhypoteser, så kanske det finns skäl att återgå till grundskolans undervisning i mängdlära så som den såg ut när flumskolan infördes här i Sverige (idag klarar inte den ‘vanlige’ 9:e klassaren detta som 7:e klassaren fick lära sig runt 1970). Inte ens om det hade bevisats att A -> B och att B -> C, hade det bevisats att alla C är att härleda till B (ingår i mängden B) och absolut inte att A är den enda eller avgörande orsaken till att C inträffar. Logisk slutledningsförmåga saknas eller har hos en del forskare lagts på hyllan.

Men det är värre än så. Om vi tittar närmare på B, så är det så att det avrundade gaserna i atmosfären har under hela den korta period som de fiktiva, icke avlästa utan beräknade värdena, sägs avse dvs från 1860 till nutid avrundats enligt följande (korrekta värden till höger.
Avrundade värden Verkligt värde avrundat till 2 decimaler
Kväve 78 % 78.08 %
Syre 21 % 20.95 %
Argon 0.9 % 0.93 %
Koldioxid 0.04 % 0.038 %

Sedan följer
Neon 0.002 %
Helium 0.0005 %
Metan 0.0002 %
Krypton 0.0001 %
Vätgas 0.00006 % så som de traditionell brukar presenteras i läroböcker.

Om vi nu tittar närmare på CO2, så är det så att givet att en exprimentell avläsning görs i ett laboratorium som har torr luft och lägre än 10 grader Celsius, så hade ett värde 0.033 varit det ‘normala’ värdet. Skälet till skillnaden ligger i Kolets kretslopp och Vattnets Kretslopp. Nåväl titta noga på det teoretiskt ‘verkliga’ normalvärdet 0.033 och jämför det med det verkligt uppmätta, 0.038 uppmätt de senaste 100 åren vilket de som gör en djupdykning i t.ex. läroböcker i Naturlära från 1920-talet lätt kan kontrollera, ta sedan ett djupt andetag och försök få ihop bevisningen (hmm) från t.ex. Naturvårdsverket utifrån uppmätta värden 1990 där de påstår att 3,2% ig ökning av CO2 värdet skett de senaste 200 åren. OBS inte i något enda av IPCC-s avlämnade officiella rapporter har detta bevisats, och hade det det, så hade det varit bluff och båg på hög nivå.

Nåväl 3,2% ökning av verkligt laboratorieuppmätt normalvärde 0.033% (inte 0.028 som några av de sk. forskarna fått fram genom sina korrigerade värden) motsvarar ett tillägg som om det varit sant hade motsvarat 0.001056 under 200 år. Observera att redan här skiljer sig verkligheten från de fiktiva uppgifterna som framräknats utifrån att 40% av det FRIGJORDA Kolet hamnat i atmosfären och bildat CO2. Men titta nu noggrant på 0.033 + 0.001056. Det vanligen presenterade avrundade värdet kommer fortfarande att vara 0.033 och på intet sätt skulle en liknande fortfarande obevisad hypotes om framtida ökning kunna påverka den i vardaglig hantering av atmosfärens gaser använda 0.04 …….

En av många källor från 1920-30 talet som använder sig av avrundningen 0.04% för CO2 är Holmström Leonard, Naturlära, Första delen Fysik, Kemi, Geologi åttonde upplagan tryckt Lund 1933 sidan 41 4:e raden…..

När verkligheten och kartan skiljer sig åt, är det verkligheten som gäller. Den förmodade höjningen av CO2 har INTE observerats i verkligheten på de senaste 76 åren….. det använda avrundade värdet 0.04 % var och är högre än det verkliga värdet 0.038 % så som det observerats de senaste 20 åren. Så mycket för hypotesen om 40% förändring eller ens 3,2% förändring under 200 år.

Jag stannar här för denna gången. Det finns mycket mycket mer att tillägga t.ex. titta närmare på hur medelvärden räknas fram (tre olika medelvärden aritmetiskt, geometriskt och harmoniskt har av vissa forskare använts i en och samma analysrapport…. blanda äpplen, päron och körsbär brukade min matematiklärare kalla sådant…); förflyttning av mätstationer eller ändrade förutsättningar (förr mättes temperatur, luftfuktighet och luftttryck på samma nivåer som vid tidigare mätningar på samma plats, dag ut och vecka in år efter år med samma sorts utrustning och på SAMMA tider under dygnet. Nu kan mätstationer flyttas hit och dit utan hänsyn tagen till höjd över havet, grundens beskaffenhet, närhet till vatten o.s.v. Här finns mycket att säga om de sk. klimatforskarnas hantering av VERKLIGA rådata, vilket inte alls är samma som de sk. rådata en del av dem i bästa fall hänvisar till….) Återkommer.

Men notera för dagen att nu har korten kommit på bordet – kärnkraften förespråkas av politiker och media allt utifrån obevisade hypoteser som bygger på mer än lösan grund.

Läs gärna och fundera över de uppgifter som kommer från Klimatmötet i Köpenhamn. T.ex i Kaotisk kamp mot klockan, GP 14 december 2009 Carlgren: ”Det är en skam”, SvD 14 december 2009 m.fl.

Att sedan det finns de som försöker få det till att Miljöintresset minskar i EU, SvD 15 december 2009 om inte klimatmötet når de politiska förutsatser som politiker utifrån obevisade hypoteser försöker framställa som viktiga, det tror jag inte en sekund på. Alltför nära i tiden ligger problemen som verkligen hotar mänskligheten, här nu och i framtiden: Förorening av luft, förorening av vatten, utsläpp i luft och vatten av kemikalier som påverkar fertiliteten (redan har påverkat fertiliteten för bl.a. isbjörnar….) hos allt levande i vatten, i luften och på land. Slaget om de verkliga miljöproblemen har ännu inte börjat. Där har CO2 tillsammans med förändrad surhetsgrad i nedfallande regn p.g.a. föroreningarna i luften en verklig påverkan på vår möjlighet att överleva, vår möjlighet att andas frisk luft och dricka rent vatten. Som framgår av Var tionde göteborgare mår dåligt av avgaser, Metro Göteborgsupplagan 14 december 2009 dör 80 göteborgare i förtid varje år pga luftföroreningar…… jfr det med det totala antalet döda fram till igår av svininfluensan i HELA Sverige – 20 st……

Men Al Gore fortsätter sin vana trogen….. Nu påstår han att Arktis is kommer att vara helt borta om 7 år…… Summer polar ice may vanish in 7 years: Al Gore; CTV.ca 14 december 2009

Tillägg 16 december 06.50: Nu börjar grytan koka. GP skriver på ledarsidan: Låt kärnkraften tävla! GP 16 december så nu har alla ingredienserna tagits fram. Inte för att de, kärnkraftsindustrin, lyckats helt i sin ‘Klimathot’-fantasi men skam den som ger sig 😉 de har verkligen satsat länge för att få media på sin sida i denna frågan…..

Read Full Post »

är INTE något som de sk. klimatkramarna besitter. Kanske beror det på att de flesta av dessa inte behärskar matematisk slutledning, vetenskapsteori och i allt väsentligt saknar källkritisk analys av sin input.
OBS nedanstående text är lång.

Maken till visad okunskap som den Anders Emretsson visar i sin Anders Emretssons blogg hittas bara hos andra som försöker föra fram CO2 som ett hot.
Eftersom Emretsson i Sluttramsat, Anders Emretssons blogg 11 december 2009 hänvisar till sin egen Beviset för antopogen global uppvärmning, Emertssons blogg 9 december och den är ett strålande exempel på att det visserligen är tillåtet att vara okunnig om hur man hanterar argument, vilka som är giltiga argument, premisserna för att ett giltigt argument (obs för de som inte känner till, så är det så att ett giltigt argument kan vara ett falskt argument lika väl som ett sant argument) kan leda till en hållbar slutsats, att A -> B och B -> C inte innebär att man med säkerhet kan säga att A är förutsättningen för att C skall inträffa än mindre att A är den enda förutsättningen för B skall inträffa än mindre att det utifrån att A -> B som -> C går att säga att ALLA C har sitt ursprung i A, det är alltså tillåtet att vara okunnig om detta, men det är förbaskat dumt att bevisa detta. Det gäller att ta reda på de olika argumentens premisser, analysera dem samt se vilka premisser för argument A som samtidigt måste gälla för att argument A skall vara SANT. Nåväl…. vi börjar med det enkla:

Emertssons punkt 1 i Beviset för antropogen global uppvärmning så som han själv framställer den:
Den naturliga växthuseffekten är ett faktum. Utan atmosfär skulle Jordens medeltemperatur vara cirka -19 grader celsius. I stället är den drygt +14 grader, vilket beror på att infraröd strålning från jordytan absorberas och återstrålas av växthusgaserna i atmosfären. Dessa växthusgaser är vattenånga, koldioxid, metan, ozon, lustgas, halokarboner, freoner etcetera. Att dessa gaser absorberar ir-strålning har visats i laboratorieexperiment och är oomstritt inom fysiken. Växthusgaserna utgör bara en mycket liten del av atmosfären (andelen koldioxid mäts i miljondelar), men deras effekt är icke desto mindre helt avgörande för Jordens förutsättningar för att hysa liv. Beviset för antopogen global uppvärmning, Emertssons blogg 9 december

Att växthuseffekten är förutsättning för liv som vi känner det, är INTE detsamma som att säga att växthusgaserna haft samma fördelning under den tid som det funnits liv på jorden.
Premiss 1 för att antopogen global uppvärmning existerar är att den mänskliga aktiviteten skulle stå för merparten av den strålning som inte ‘släpps ut’ från jorden.
Premiss 2 för att antopogen global uppvärmning skall KUNNA vara sann är att liknande uppvärmning inte skett INNAN Industrialiseringen och användningen av kol och olja för el och uppvärmning.

Fakta först.
Jordens atmosfär består i huvudsak av:
Gaser i atmosfären:
Kväve 78.08 %
Syre 20.95 %
Argon 0.93 %
Koldioxid 0.038 %
Neon 0.002 %
Helium 0.0005 %
Metan 0.0002 %
Krypton 0.0001 %
Vätgas 0.00006 %

Det verkliga värdet för Koldioxid i atmosfären har under hela den tid som de kemiska beståndsdelarna i Atmosfären kunnat mätas varit 0,038% när det gällt normalt icke helt torrt verkligt observerat värde. Rent teoretiskt skall CO2 ha 0,033 under förutsättning att det inte funnits fuktighet i atmosfären. Vilket det bevisligen finns. Nu kommer det där med matematikokunskaperna in:
Även OM det varit så att van Loon G.W:, Duffy S.J. i sin van Loon G.W:, Duffy S.J., i sin Environmental Chemistry, a global perspective, Oxford 2000 hade haft rätt i sin förmodan att

”Koldioxidutsläppen som följd av mänskans handlingar utgör årligen en frigivning av ca 7 Gt kol (bundet till syre). Tre fjärdedelar av denna mängd frigörs genom förbränningen av fossila bränslen och en fjärdedel friges som följd av förändringar i utnyttjandet av landområden (minskning av skogsareal etc.). Av dessa 7 Gt kol kommer 2 Gt att bindas i havet, 2 Gt i växter som följd av ökad tillväxt, medan de resterande 3 Gt samlas i atmosfären. Detta innebär en ökning på 1,5 ppmV årligen, vilket är en ökning på 0,5 % av den totala halten, som ökar värme/energiabsorption i atmosfären med ca 50 W/m2” citatet från Undervisningen av atmosfärens kemi i grundskolan och gymnasiet, Helsingfors Universitet Institutionen för kemi 2006

så innebär 0,5% ökning av den ‘totala halten’ CO2 inte att CO2 ökar till över 0,4% utan att 0,5% av 0,038 (avrundat värde) rent teoretiskt SKULLE kunna innebära att

0,038 + 0,00038/2 dvs. 0,03819 rent teoretiskt skulle kunna uppnås, dock inte under ett år, där har även dessa kemiska forskare dribblat bort sig i matematiken, utan under en lång följd av år (i verkligheten rent teoretiskt under 100 år). Nåväl eftersom 0,038 i sig är ett avrundat värde, och det är den sjätte decimalen, den efter 9:an som är den som skulle påverkas genom att man får en avrundning upp till 9 i position 5, så är det fortfarande giltigt med avrundningen 0,038 som är den som varit känd sedan slutet av 1800-talet då den då världsledande forskaren som trodde sig se en mänsklig påverkan som skulle leda till att vi idag, cirka 110 år senare skulle haft 0,7 obs inte 0,07% CO2 i vår atmosfär.
Lämplig läsning

”Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922

Jag har även behandlat ovanstående i : Hmm, matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009 samt i Avfärda bäst Du vill men, Norah4you 10 december 2009

Nu är det också så att värme, elektromagnetisk strålning, är beroende av sin omgivnings temperatur och förutsättningar. Vilket i sig innebär att det aldrig direkt går att överföra ett laboratorieexperiment eller en serie av experiment till den verklighet som råder i naturen.

Jordens medeltemperatur före 1992 består inte av faktiska uppmätta värden utan de värden som de sk. klimatforskarna använder sig av är interpolerade och extrapolerade värden som korrigerats(!) utifrån att de tagit hänsyn till att hypotesen om Mänsklig påverkan leder till ökat CO2 halt som enligt samma hypotes leder till ökad medeltemperatur runt jorden. Verkligheten och teorin är här två skilda ting. Läs följande och tänk efter vad där står:

”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.”
Det är också så att Jordens medeltemperatur före 1959 är okänd. Det går att göra beräkningar, men eftersom stor del av jordens yta består av hav där kontinuerlig vattentemperatur aldrig mäts varken 1 meter över vattenytan, 1 meter under samt 10 meter ner (idag går det inte ens med alla sateliter att göra fullständiga mätningar av en punkt. Det satelliterna mäter är återstrålningen från ytan och sedan beräknas temperaturen utifrån det) samt att en stor del av jordens ‘fastland’ aldrig sett någon vetenskaplig expedition före 1959(!), så är osäkerheten stor om verklig medeltemperatur för jorden före 1950-talet. Det som går att bevisa är var växt A och växt B som kräver en medeltemperatur i markytan och luften av temperatur X har vuxit i äldre tider. Inte ens iscoremätningarna är ens någorlunda säkra eftersom is precis som alla andra av H2O-s ‘former’ alltid strävar efter att nå lägsta möjliga nivå samt att den is som mäts under en punkt Q inte ens låg på samma ställe 10 år tidigare än mindre 100 år tidigare. Men så pass mycket av vattnets kretslopp har väl de flesta som läser denna bloggartikel kännedom om.

Av ovanstående följer att premiss 2 ovan ingalunda kan bevisas vara sann:

Premiss 2 löd: Premiss 2 för att antopogen global uppvärmning skall KUNNA vara sann är att liknande uppvärmning inte skett INNAN Industrialiseringen och användningen av kol och olja för el och uppvärmning.

Premiss 1 löd: Premiss 1 för att antopogen global uppvärmning existerar är att den mänskliga aktiviteten skulle stå för merparten av den strålning som inte ‘släpps ut’ från jorden.

För att Premiss 1 överhuvudtaget skulle kunna vara sann, så förutsätter detta att vulkanutbrott i äldre tider inte skulle kunna visats påverka uppvärmningen/utstrålningen av värme från jorden.

Detta är INTE sant vilket visas av följande verklighet:

1341 (+/- 1år) skedde ett antal större vulkanutbrott på Island och mellan Island och Grönland. Stor övärld sjönk öster Grönland och utgör idag fiskebankar. Bland de fortfarande existerande vulkanerna som berördes av det stora utbrottet var: Krísuvik, Brenniseinsfjöll samt ett stort antal andra Isländska vulkaner, dock inte Hekla i särskilt framträdande grad så vitt man vet. Dessa stora vulkanutbrott följdes 1362 av utbrottet hos Öräfajökull, ingår i Vatnajökull. Det senast nämnda var det största vulkanutbrottet världen sett sedan Pompeij lades i aska. Askan från Island spreds över hela norra halvklotet och gav upphov till drastiskt minskad instrålning p.g.a. den stora mängden ‘stoff’ inklusive kol(!) i atmosfären över norra hemisfären. Detta ledde till den sk. Lilla Istiden som inletts helt naturligt i mitten av 1200-talet, då pga jordens ‘plats’ i den eliptiska banan runt solen; dvs avståndet och lutningsvinkeln m.m., i ett alltid återkommande historiskt händelseförlopp, förlängdes och ledde till starkare nedkylning.

1724 börjar ett femårigt vulkanutbrott på Krafla i Mývatnområdet följt av ett flera månader stort utbrott Öräfajökull som senare innan effekterna på norra halvklotet avtonat följdes av 1755 års utbrott från Katla. Molnen spreds sig främst till Europa där mer än 1 miljon människor dog pga att solen inte nådde igenom på samma som när ‘locket’ pga väderförhållanden kan läggas över en storstad idag av väderförhållanden som ökar avgashalterna i luften.

Som alla som kan sin historia, och har gjort källkritiska analyser av de uppgifter historien har att berätta, vet fick norra halvklotet en temperaturuppvärmning 1730-1740 respektive en ny uppvärmning runt 1760.

Två helt liknande naturliga geologiska situationer som i ena fallet resulterade i kraftig minskning av medeltemperaturen och i andra tvärt om ökade densamma visar eftersom båda inträffade FÖRE industrialiseringen att det inte går att bevisa något som helst samband med uppvärmning, nedkylning som som huvudsak skulle ha mänsklig förbränning av kol som källa. Som jag skrev ovan, så är varje uppmätt värme i en punkt beroende av omgivningens värme, solens instrålning, vindar, erosion, luftfuktighet m.m. Totalt finns det 43 olika ‘källor’ som har större påverkan på värmen runt jorden än vad CO2 har. Ytterst få av de sk. klimatforskarna har i sina laboratorieförsök och eller i de 11 mest förekommande datamodellerna tagit hänsyn till mer än 2 av dessa. Då i mycket ringa grad.

Eftersom det inte går att påvisa att den mänskliga aktiviteten är det som står för merparten av den strålning som inte släpps ut från jorden, så är det heller inte bevisat, vilket hade varit ett krav av 2, att den antopogena globala uppvärmningshypotesen är sann. Än mindre att det är CO2 som ens om denna hypotes hade bevisats vara sann skulle vara källan till uppvärmningen.

Dock är det precis som det står i den finska källan jag hänvisat till ovan så att CO2 har stor betydelse för smog och för nedfall av surt regn, vilket i sig påverkar växtligheten negativt. Men det är en helt annan fråga.

Läs även Icke vetenskapliga forskararbeten, Norah4you 4 december 2009 samt den mycket excellenta sidan Watts up with that där fakta och vetenskapliga diskussioner från båda sidor sker dagligen. Sidan fick 2008 priset som bästa vetenskapliga blogg av weblogawards.org…….

Ovanstående är applicerbart på:
Kina kan bli grönt snabbare än väntat, DN 11 december 2009
Slutstriden om klimatet har börjat, SvD 11 december 2009
samt många andra proklimathotskriverier.

Read Full Post »

var det verkligen ett stort gigantiskt isberg som lossnade i Antarktis och drev norrut. Som jag skrivit om tidigare i bloggen:

”Verkligheten är denna: (obs 208 mile = 33,4 MIL långt….. bara ett av flera 10.000 tals isberg 1956….)
Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956
One of the largest known Antarctic icebergs broke off in 1956. Julie Palis and Guy Guthridge of the Naitonal Science Foundation and Lyn Lay, the librarian at Byrd Polar Research Center, found an article about it in the Polar Times, vol. 43, page 18
.” Själv hittade jag artikeln i USATODAY – Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956, USTODAY 20 januari 2005” Utdrag ur Hmm – Historiekunskaper vad är det?, Norah4you 12 november 2009.

Så det nu i media omtalade gigantiska isberget stort som Tjörn och 2 mil långt är inte ens 10% av det stora som lossnade 1956 under den verkligt stora uppvärmningsperioden de senaste 100 åren i Antarktis!!! Så det där med ”att något liknande inte skådats på över hundra år.” är bluff och båg av forskare som INTE gjort sin hemläxa och därför missat att det absolut varmaste året på södra halvklotet var 1956. Här i norr fick vi effekterna av den uppvärmningen åren efteråt, nåväl vi hade haft ett varmt år 1955 också…. fick sedan 1959….. men Historia är något som dessa forskare INTE lärt sig.

De sk. forskarna har även missat att läsa Ivar Bardson/Bardarsons Det gamle Grønlands beskrivelse af Ívar Bárðarson (Ivar Bårdssön), ed. Finnur Jónsson (København, 1930). OM de läst den, så hade de vetat om att man hade så varmt på Grönland under mitten av 1300-talet att fruktträd växte där. Hade de dessutom varit intresserad av att känna till verkligheten under den period då medeltemperaturen var 2-3 grader varmare på Grönland, så hade de kanske läst KONUNGS SKUGGSJÁ, även känd som King’s mirror skriven i mitten av 1200-talet som en didaktisk lärobok till blivande kung Magnus VI Hakonsson Lagaböter, född 1238 död 1280, också…… Tillsammans ger de två källorna en helt annan bild av Grönland än vad traditionellt berättas numera….

utdrag ur kapitel 4 Vad levde de nordiska grönlänningarna av?, Grönland och Grönlänningarna (underrubrik det ‘försvunna’ folket), Johansson Inger E 1995, rev. 2003:

Det anges även att flertalet gårdar lever gott på köttet från sina boskap, mjölken som även gav smör och hård ost. De senare produkter som i andra källor från 12- och 1300 talet omtalas som leverade bl.a. till Margaretha I-s hushåll. Men grönlänningarna åt även renstek, val- och sälkött samt kött från björn. Ivar Bardarson berättar i sin bok ”Det gamle Grönlands beskrivelse” som gavs ut av Finnur Jonson 1930 utifrån handskriften AM 777 a 4to vet vi också att det fanns rikligt med fisk som åts samt att det även fanns äppleträd som gav frukt där grönlänningarna bodde.

Åter till Antarktis och isbergen. Skrämmande att SVT gått på bluffen om isberget som sägs ha lossnat för 10 år sedan som exempel på klimatuppvärmning 😉 I och för sig förstår jag när jag ser vilka media som jag refererar till nedan, varför, men det är en helt politisk fråga.

Gigantiskt isberg siktat, Expressen 9 december 2009

Gigantiskt isberg på väg mot Australien, SVT 9 december 2009

För mer information om verkligheten se: Mer falska uppgifter, Norah4you 9 december 2009 samt självfallet den källa som har den bästa täckningen och de hetaste diskussionerna samt dokumentationen mellan de sk. klimatforskarna och andra (verkliga forskare såväl som övriga intresserade) Watts up With That?

Read Full Post »

avsnitt 3. ”Nu har Europol – med hjälp av myndigheter i Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Spanien och Storbritannien – i ett projekt granskat de kriminella strukturerna bakom bedrägerierna. De uppskattas ha lett till förluster för skattebetalarna i EU på enorma fem miljarder euro (drygt 52 miljarder kronor).
Utsläppsrättsfusk kostar 5 miljarder, Aftonbladet 9 december 2009

I ”vissa länder” misstänks hela 90 procent av volymen i utsläppshandeln vara bedrägerier, enligt Europol – som också varnar för att gas- och elbranscherna kan vara nästa offer för brottslingarna.”

I avsnitt 1 skrev jag:” Verkligheten är den att någon miljöinsats inte garanteras utföras ens av visst procental av de pengar som insamlas. English text

Oavsett om utsläppsrätterna getts gratis som i Sverige av Naturvårdsstyrelsen, eller säljs som i många länder där pengarna går in i en oredovisad statlig kassa utan insyn, SÅ ÄR det INGEN garanti att ens en bråkdel av de pengar som människor som vill ‘kompensera’ för sina resor med flyg eller bil ens går till miljöändamål! Firma Bluff och Båg återuppstår, Norah4you 2 maj 2009

För avsnitt 2 se Firma bluff och båg drar ner SNF-s anseende, Norah4you 3 maj 2009

Read Full Post »

om jordens temperatur förut och nu sprids åter i media.
Verkligheten är som jag skrev i Arktis historia, Miljöfrågan klimathotet Norah4you:

Har någon någon aning om vem det var som mätte dygnsmedeltemperaturerna vid Nord- och Sydpolen innan dessa besökts av kända upptäcktsresanden? I fallet Nordpolen är det etter värre. Verkliga vetenskapliga data har inte insamlats före 1969….. nedanstående är en bearbetning av avsnitt i min tidigare artikel Klimatfrågan och över alltihopa lyser moder sol, Norah4you 25 juli 2008

Fakta: Arktis kallas geologiskt det område på norra halvklotet som ligger norr om polcirkeln latitud 66,5°
Till Arktis räknas landområden i/på Ryssland, Kanada, Grönland, Alaska, Island, Skandinavien inkl Jan Mayen och Svalbard.
Arktis is består dels av havsis, packis, drivis och glaciärer samt landis (t.ex. stora delar av Grönland som egentligen inte är en utan tre öar som hålls samman av att isen går över och täcker icke landområden emellan öarna).

Så sent som på 1390 talet var landisen på Grönland avsevärt mindre, mer avsmält än nu. Grönland exporterade(!) smör och hårdost, utöver torkad fisk(mestadels långa eller torsk), elfenben från valross, talg, rep, kleppersten och även under en period frukt till Europa. Det finns områden där stora gårdar som 155 kvadratmeter stort förråd och 84 kvadratmeter stall/ladugård(Sandnes W51). Gården under sanden är ett exempel på en gård vars marker frodades och blomstrade under vikingatiden och fram till omkring mitten av 1300-talet OCH SOM DÄREFTER fram till våra dagar legat under isen pga permafrosten som slog till under den sk. lilla istiden.

Men hur är det nu med http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 och andras av FN m.fl. presenterade arktiska temperaturer?

Innan Peary och Henson nådde Nordpolen 1909 så kan möjligen Cock varit där året innan. MEN den första vetenskapliga undersökningen till fots upp till Nordpolen fick världen vänta på till 1969.

Hur det är möjligt för någon seriös forskare att påstå att han/hon har vetenskapliga uppgifter uppmätta i Arktis annat än i ytterområden nära Ishavet från åren 1880-till 1968, det undrar säkert fler än jag, och svaret får vi knappast aldrig.”

Se även: Hmm Historiekunskaper vad är det?, Norah4you 12 november 2009 samt Kan en forskare inte, Norah4you 2 december 2009 för vidare upplysningar av faktiskt läge och inte fiktiva datamodellerade värden utifrån 11 olika datamodeller som bygger på den obevisade hypotesen om CO2-hotet.

Tyvärr, nu slår vi värmerekord, Aftonbladet 9 december 2009….
men det var då för väl för Grönlänningarna mellan 980-1435 att det påståendet är rena falsariet! Grönlänningarna hade annars inte kunnat exportera smör och hårdost, vilket de gjorde bl.a. till Drottning Margarethe I:s fatabur….

Läs även Varmaste decenniet hittills, DN 8 december 2009 Climategate sanning eller bluff, Expressen 10 december 2009

Se även blogginlägget om fusket/bedrägerierna med utsläppsrätter Firma Bluff och Båg, Norah4you 9 december 2009

Read Full Post »

English text
resulterar i än den ena än den andra temperaturkurvan framställd från en av elva datamodeller som används byggda på den obevisade(!) hypotesen att CO2 påverkar jordens temperatur.
Men stopp och belägg.
Börja med att jämföra två av alla dessa beräknade grafer,
dels den som idag presenteras i DN Har jordens uppvärmning tagit en paus, DN 4 december 2009 där flera av de datorberäknade tidigare värdena är helt upp i det blå, kolla t.ex. på kurvan vad som någon som räknat fram värden tror vara verklig situation för krigsåren…. De som inte vet det borde läsa historisk och geologisk litteratur för under krigsåren var medeltemperaturen i de områden som kunde registreras före 1959(! återkommer till det nedan) avsevärt LÄGRE än tidigare uppmätta temperaturer. Bara ett av många exempel.
Jämför den med
1880-2006 Temperature Time Series, CO2science organisation presenterar en annan bild från the Global Historical Climatology Network dataset förutom den matematiska beräkningsformeln kan även hänvisas till där
”The first set contains the actual spatially averaged temperature anomalies
# from 1880 to 2006. The second set, which follows the first set, contains
# the temperature anomalies estimated by the regression from 1880 to 2006.”
där för denna bloggartikels ändåmål det räcker med listan som den presenteras i wikipedia för att förstå att ytterst få av dessa varit i bruk före 1956 och att det dessutom är så att stora delar av Antarktis inte ens idag har fortlöpande mätningar…

Problemet som båda graferna har är att ingen av dem bygger på verkliga fakta. För att vi överhuvudtaget skulle kunna få en verklig bild av jordens medeltemperatur under slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet hade det krävts att vetenskapliga expeditioner varit stationerade, eller som minst besatta under längre period, i bland annat följande områden:

* Nordpolen. Verkligheten är den att Peary och Henson enligt egna uppgifter nådde(!) nordpolen 1909.; Nobile, Amundsen och Ellsworth anses ha flugit över nordpolen 1926 (zeppelinare) samt att Sir Wally Herbert 1969(!!!!) ledde den första vetenskapliga expeditionen ända fram till nordpolen.
Utöver detta finns det en hel del att invända mot sk. borrkärnor som används för att beräkna tidigare temperaturer. Först och främst så ligger inte isen i Arktis stilla utan rör sig pga centrifugalkraften samt vattnets kretslopp som gör att alla former av vatten inklusive i glaciärer och is rör sig för att nå ner till havsytan. Jmfr med Nansens Frams rörelser när den följde med isen efter att frusit fast. Sedan är det också så att iskärnor ÄVEN om det hade varit så att det hade gått att borra rätt ner och se hur isen sett ut på exakt samma plats i äldre tid, på intet sätt ger uppgift om den vind-, sol-, temperaturerosion som förekommit under varje enskilt år än mindre under en serie av år.

* Sydpolen. Verkligheten är den att Amundsen nådde Sydpolen i december 1911. Den första vetenskapliga expeditionen var Samväldets transantarktiskaexpedition 1958. Idag finns det ett antal forskningsstationer

* Australien. Att människor från ‘gamla’ och ‘nya’ världen började flytta över till Australien från 1770-talet och framåt innebar INTE att alla delar av det inre Australien såg vetenskapliga expeditioner som uppmätte temperaturer, klimat o.s.v. förrän efter Andra Världskriget.

Vi kan gå vidare men för denna bloggartikel räcker ovanstående för att konstatera att verkligt uppmätta temperaturuppgifter saknas för ett stort antal platser på jorden före 1950/60-talet. OM man skall göra vetenskapliga forskningsstudier, så krävs det att de uppgifter man använder sig av är verkligt uppmätta uppgifter och/eller att noggranna redovisningar sker av hur man fått fram de uppgifter man använder. Inget av detta har hittills skett från de sk. Klimatforskarnas sida. Vad värre är, är att temperaturer före 1992 och även i nutid korrigeras(!) utifrån förväntad förändring. Bland annat har så skett med medeltemperaturerna för Stockholm…. som korrigerats utifrån uppmätta värden i Uppsala(!). Jag skrev om det i min blogg i maj: Utdrag ur Miljöhot konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009
”Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen
”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.”

Vetenskaplighet kräver upprepbarhet och möjlighet att analysera, motbevisa om möjligt, alla ställda hypoteser.
En hypotes är inte fakta och kan inte användas som fakta varken vid bevisning av faktorer innuti studien utifrån hypotesen eller i någon annan hypotes. Det kallas cirkelbevis och cirkelbevis bevisar ingenting. Först när en hypotes är bevisad kan den kallas fakta för då är den inte längre hypotes. Det är helt ointressant om 98% eller 50% av alla forskare inom ett ämne når en konsensus. En konsensus är inget bevis för en hypotes hållbarhet.

OBSERVERA att inget av ovanstående förändrar följande två viktiga faktorer: Jordens resurser är begränsade samt Miljön, flora och fauna lokalt och globalt mår inte bra av kemiska utsläpp. RENT VATTEN är den stora och akuta frågan liksom i tätbebyggda områden REN LUFT. Vi behöver rent vatten att dricka och ren luft att andas.

Se även Miljöfrågan-”klimathotet”, Norah4you sida

Read Full Post »

ens det som en vanlig svensk skolelev i 9:e klass måste lära sig i ämnen som geografi, kemi, fysik, biologi och samme forskare använder sig av statistik a la skräckmodeller som vi som läst statistik på universitetet läste på grundkursen i Huffs ‘Hur man ljuger med statistik’, då hjälper det inte om forskaren ingår i FN-s klimatpanel än mindre om samma undermåliga kunskaper lyser igenom i hans/hennes kollegors sk. vetenskapliga arbeten.

Svensk skolelev 9:e klass har redan i de lägre årskurserna ha läst om vattnets kretslopp. En svensk gymnasieelev skall härutöver klara av:
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
ha kunskap om fotosyntesens och respirationens betydelse för de naturliga kretsloppen
……
ha kunskap om växtnäringsämnenas kretslopp
ha kunskap om vattnets och luftens betydelse för livsprocesser
ha kunskap om de fysikaliska lagar som styr de globala kretsloppen
ha kunskap om geologi och jordartsbildning, om hur mineraler och bergarter bildats samt om deras egenskaper
……
.” Kretslopp kursplan Skolverket

Svenska 9:e klassare skall utöver mycket annat som t.ex. tektoniska plattor och olika sorters erosion lärt sig så mycket att de klarar av: ”…..– ha kunskaper om några av de viktigaste naturgivna processerna som formar och förändrar landskapet och känna till huvuddragen vad gäller klimat- och vegetationszonerna i världen,” Kursplan för geografi, Skolverket

För att inte tala om att alla svenska skolelever skall känna till landhöjning, istider m.m. Se t.ex. Landhöjning svensk text, Norah4youhistory Miljöfrågan-klimathotet/Arktis Historia, Norah4you
citat från första sidan Miljöfrågan-klimathotet: ”GRÖNLANDS HISTORIA:
Mer än 3000 fast bofasta fanns där under den tiden. Senaste skriftliga dokumentation på kontakt mellan grönlänningar och Katolska kyrkan går fram till 1551, då talar jag inte bara om påvebrev. Enligt ett samtida dokument som jag kommer att presentera i Grönland och Grönlänningarna med underrubrik det ‘försvunna’ folket, så skedde ‘nödräddning’ av Grönlänningar till det amerikanska fastlandet 1435.

På den tiden grönlänningarna levde i Västerbygden, så fanns det stora ängar samt även skogar(!) på Grönland och öppet vatten upp till t.ex. Ruin Island. Till Ruin Island seglade grönlänningarna om avsiktligt eller av misstag är osäkert, men artifakter som hittats samt kartor fram till 1490-talet, visar att klimatet i den delen av Arktis förr var varmare än nu.

Det finns en farm som redan runt 1300-talets mitt fick överges p.g.a. permafrosten som slog till under den sk. Lilla Istiden. Farmen som brukar kallas Gården under sanden (förkortad GUS) har inte varit möjlig att gräva ut förrän de sista 20 åren av 1900-talet då delar av gården åter sluppit ur permafrostens täcke.

”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today. sid 40 Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet,
a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997” Miljöfrågan-klimathotet, Norah4you

Men det är ändå bara toppen på isberget som de sk. forskarna i FN-s klimatpanel glömt lära in när det lärts ut under deras utbildning. Det som är värst är att de försöker få folk att tro att t.ex. 2 mätstationer på Hawaiöarna räcker för att täcka hela den övärldens olika biotoper och klimatförhållanden. Annan galenskap är att de korrigerar äldre data, och även senare, då datan inte stämmer överens med vad de förmodar den borde vara.

Som jag skrev 19 maj: ”Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen
”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.

Sug på detta och förklara sedan vetenskapliga bevisningen för att korrigeringar som gjorts är korrekt gjord hänsyn tagen till biotopsituation och hur observationsplatsen/platserna förflyttats genom åren:
”Röda staplar anger år som varit varmare än genomsnittet, blå staplar kallare. Den svarta kurvan visar mer utjämnade variationer på 10-årsskalan. Stockholms temperaturserie har här omräknats med hänsyn tagen till att staden har växt, och därigenom blivit varmare. Därmed återges på ett så rättvisande sätt som möjligt de verkliga variationerna i klimatet. Medelvärdet på 5.75° avser den ursprungliga, mer lantliga miljön.” http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/faktablad_stockholm.pdf

Sug vidare på karamellen. För liknande förfalskningar av uppmätta data förekommer runt hela jordklotet: Läs först inledningen av blogginlägget ‘Something hinky this way comes ncdc data start diverging from giss på
Wattsupwith that.com gå ner till signaturen evanmjones inlägg:
But what is the difference between GISS, HadCRUT and NCDC ? Do they use data from different monitoring stations ? Do they have differnt methods of making up their data….oops, I mean different methods for analysing their data ? What`s the difference ?

I would have thought there is only the need for one group to monitor the worlds surface stations ?? I`m sure there’s a good reason ?

Well, believe it or not, it’s like this: NCDC takes its data and adjusts it (much controversy there). GISS takes the fully adjusted NCDC data and ”unadjusts it” via some strange algorithm and then applies its own adjustments to the mangled results. Why they do not simply start off with NCDC raw data is a mystery for the ages.”
—– slut på citat från Miljöhot-konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009

Då har jag ännu bara skrapat på ytan…..

FN-s klimatpanel behöver konkurrens, GP 2 december 2009
Klimatforskare lämnar sin post efter läcka, DN 2 december 2009

Read Full Post »

En kroppshydda som Titanoboas krävde en årsmedeltemperatur på 30-34 grader. Det är flera grader varmare än vad forskare tidigare har uppskattat för tropikerna vid denna period.” http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=474575

Read Full Post »

For English text press here.

Verkligheten och fantasier om verkligheten är inte samma sak. Men värre är när verkligheten kolliderar med vedertagna uppfattning. En gång på 60-talet var det en kommun i Östergötland som sprängde bort en stenbumling 15 meter stor några meter hög nedanför ett stup eftersom det inte fanns på den orienteringskarta som skulle användas vid en större orienteringstävling…. Men det finns till och med värre exempel än detta och de fantasierna som presenterades i boken 1984 – om har sanningen förändras, förfalskas eller t.o.m. skrivs om. En av dessa sanningar – den om landhöjningen är den som detta inlägget främst skall handla om.

Först till det mest elementära: Fyll en hink eller diskbalja med vatten lägg i en skärbräda och sätt en tyngd som stannar (inte halkar av) på denna skärbrädas mitt. Skärbrädan sjunker mot botten. Låt den sjunka och kom i håg att det du ser är en modell av hur Ferroscandia och andra områden runt jorden trycktes ner av inlandsisen under våra istider. ta sedan försiktigt ner handen och flytta tyngden mot en av kortsidorna. Det du då observerar är hur den kortsidan som är längst bort börjar resa sig trots att stor del av övriga skärbrädan fortfarande har bottenkontakt. Precis så gick det till när inlandsisen började smälta. Den del som först blir isfri reser sig först snabbt för att sedan nå ett jämnviktsläge ÄNDA tills ett större område blev isfritt.

Den som tycker att lektionsmaterialet från 7-e klassens tre första lektioner i geografi, vilket detta är och även det i Grundkurs i Geogogi för klimatfantaster är för elementärt ber jag tänka på det som står i följande citat från min C-uppsats i Historia Johansson Inger, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, Linköpings Universitet 1993:

Vattennivåer i forntiden

Generellt:

När man skall beräkna tidigare havsnivåer måste man först klarlägga följande:

Havsytenivåer är inget exakt värde  Havsytan varierar man räknar på årsmedelvärden.

 

Under dygnet (mellan ett hög och ett lågmärke mindre markant här i Östersjön, men kan i vissa lägen ändå göra skillnad när man räknar på vattenvägars farbarhet) Under året, månen och solens läge i förhållande till jorden ger i sig skillnad i form av spring- och nipflod. Säsongvisa variationer förekommer.

 

Exempel på detta är att Östergötlands Östersjökust har en skillnad på årshögsta-årslägsta som medför en skillnad i vattennivå med 1 m. Under en tusenårs­period kan torra/regniga perioder variera. Detta tillsammans med olika jordarters och bergformationers varierande receptionsförmåga över tiden tillsammans med vindar, strömmar och andra naturfenomen kan få havsytenivån att variera högst avsevärt från den teoretiska havsyteberäkningen.

                  

Som jämförelse kan nämnas att Kristina Ambrosiani skriver avseende havsytenivåskillnaden i Birka år 500 e.Kr. att landhöjningen + klimatanpassade variationer i världshaven talar för att havsytenivåskillnaden då var < 7m skillnad havsytenivå, år 800-1000 ~5 m skillnad och omkring 1100 ~ > 4 m skillnad samt att havsytan på 1200 talet skilde sig ~ <4 m från nuvarande havsytenivå.

 

I arkeologisk och historisk litteratur kan man ibland finna uppgifter att kusten sett ungefär samma ut för 1000 år som idag. Inom undersökningsområdet skiljer sig landhöjningen mellan 4,8 m och 2 m sett under perioden från 1000 e.Kr. till idag. …..

Källor:

Ambrosiani, Kristina Arkeologi; Gamleby 1989

Länstyrelsen i Östergötlands län, Natur Kultur Miljöer i Östergötland, Linköping 1986 ,

Modéer Ivar Färdvägar och sjömärken vid Nordens kuster, Uppsala 1936

Länstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsplan och   kulturminnesprogram, Linköping 1986″

——- slut på citatet —-

Mitt undersökningsområde var Östergötland och nordöstra Småland ner till Västervik. På den sträckan skiljde sig landhöjningshastigheten som den kunnat observeras de facto  mellan 2 meter i söder och 4,8 i norr. Siffrorna från norr om Mälaren är över 7 på samma tidsperiod i södra Uppland och upp till över 8,5 meter i norra Uppland. Avsevärt mer längs höga kusten och mindre eller sänkning pga. Östersjöns tippning söder Kalmar ut mot Öresund.

 

Det är alltså en fantasivärld som dyker upp om man antar att Östersjökusten, liksom Vänern och Vättern som jag visade i Grundkurs i Geologi för klimatfantaster, alltid sett likadan ut alternativt att man en i drömmarnas värld skulle kunna använda sig av 7 meters nivåskillnad i hela Sverige för de senaste 1000 åren.  Detta är ett fenomen som är likartat över hela jordklotet.

Istider och förändrade havsnivåer i äldre tider har inte alls tagits med i klimatfantasternas sk. forskares modeller på hur klimatetförändras. OK eftersom jag själv skrev ett större program, betoning större, 1991 för att kunna göra de beräkningar jag behövde av hur Sveriges kust i allmänhet och Östergötland-Smålands i synnerhet såg ut under t.ex. Stenåldern, Bronsåldern, Äldre och Yngre Järnålder eller för att inte tala om något ännu viktigare under Vikinga- och Medeltid, så vet jag att det krävs att det är en och samma person som verkligen kan skriva dataprogram, större dataprogram, och som själv skall använda sig av dataprogrammet i sin forskning. Flera skulle kunnat få programmet, men numera finns det på några dubbelzippade disketter som inte går att direkt konvertera till senare plattformar och system. Inte för att jag känner för det heller. Lite hemläxa skall även riktiga forskare klara av att utföra!

 

Det där att de stora flertalet av de sk. forskarna troligen gått bet. De ser inte skogen för bara träd utan väljer att bara ta med de variabler som ligger i busksnåret nära intill utan att göra källkritiskgranskining av premisserna för att antaganden de gör utifrån dessa variabler ens är sannorlika än mindre sanna.

 Men åter till landhöjningen. Det första som någon som vill kalla sig klimatforskare MÅSTE göra är att ta reda på verkligt historiskt vattennivåläge runt alla vår världs kontinenter respektive innanhav. Själv gjorde jag i min undersökning, där jag i uppsatsen presenterade vattennivåer från mitten stenåldern fram till år 1000 för området från söder Bråviken ner till Västervik och med en triangels spets vid Svartåns utmynning i Roxen:

” Berggrundens struktur tillsammans med landhöjningen har analyserats. Beräkningarna till kartorna utgår från kända landhöjningsvärden inom undersökningsområdet samt att Roxens vattenyta varierat beroende på de vattenmängder som överförts från Vättern efter att Motala Ström bildats. Denna beräkningen av vattenavrinningen från Roxen har gjorts för att kunna rita kartorna avseende inlandet. Förändringarna i respektive punkt har beräknats med hjälp av integralkalkyl. Detta innebär att förändringen över tiden behandlas som en matematisk variabelfunktion, där förändringen beräknas utifrån erkända landhöjningsnivåer samt geologiskt undersökta nivåer.”

 

Därefter är det viktigt för klimatforskarna om de vill bli ansedda som seriösa av framtiden att ta hänsyn både till de faktorer och variabler som omnämndes I Grundkurs I geologi för klimatforskare samt var i den eliptiska banan runt solen som jorden befinner sig, lutningsaxeln, solens periodisitet vad gäller eruptioner på solytan o.s.v. inte att förglömma är att man måste ha minst 1000 års faktisk vattennivå längs kust på bägge sidor Atlanten dvs. för att få dessa uppgifter i t.ex. Nordamerika där det inte av naturliga skäl går att hitta bosättningar från tiden före Vikingatiden lika tätt som i relativt täta Europa, så behöver provtagning(läs djupborrning) ske minst var 800-meter längs ett antal mils sträcka samtidigt som korrekt landhöjning för respektive provtagningsställe måste vara känd. Själv hade jag nytta av Viaks Geologiska undersökningar i Sverige från 60-talet.

Read Full Post »

Older Posts »