Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Carl Bildt’

”– Det kommer att bli en utrikespolitisk linje som ligger till vänster om Carl Bildt……säger Urban Ahlin.” Rödgröna enade om EU-politiken, DN 27 juni 2010

Hmm. Personligen hade jag varit orolig om inte de Rödgröna legat till vänster om Carl Bildt i EU-frågor. Då hade Alliansen missat sitt uppdrag!

DN: Rödgröna ense om EU-politiken, GP 27 juni 2010
DN: Rödgröna ense om EU-politiken, SvD 278 juni 2010
De rödgröna enade om EU, Expressen 27 juni 2010

De rödgröna lyckas gång efter annan uttrycka sig så att de blir Alliansens bästa reklampelare.

Tillägg 11:41 hellre en Bildt som står stark i stormen än en Ahlin som inte tycks veta vad han själv säger. Se även:
Anna Dahlberg: Gåtan Bildt, GT 27 juni 2010

Read Full Post »

”-Det är en huvudlös politik som föder extremism och göder terrorism och isolerar Israel.
Så beskrev utrikesminister Carl Bildt Israels blockad av Gaza när riksdagen debatterade frågan.
……
– Att Israel har behov att själv utreda händelsen är begripligt, men det räcker inte. Det skedde på internationellt vatten och det är nödvändigt att utredningen äger rum inom en ram där även FN deltar, sade Carl Bildt.
Bildt kräver FN deltagande, GP 7 juni 2010

Bildt kräver FN-deltagande, SvD 7 juni 2010
Bild kräver FN deltagande, DN 7 juni 2010

Det är dessutom så, att OM Israel skulle särbehandlas för sitt huvudlösa piratagerande på internationellt vatten, så är det i sig ett brott mot de Mänskliga Rättigheterna och Alla människors lika värde, utöver allt annat juridiskt som går att säga om Israels agerande.
Se även mitt tidigare blogginlägg: Internationell utredning annars är Haag, Norah4you 6 juni 2010

Read Full Post »

Om Israel väntar sig mer av Bildt, än det Bildt och Reinfeldt redan talat om för dem och alla andra,
”- Nej, det är Aftonbladets sak att ansvara för Aftonbladets publicering.” (Bildt)
Ӏven statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterade Israels kritik av den svenska regeringens agerande.
– Ingen kan begära att Sveriges regering ska bryta mot egna grundlagar. Yttrandefriheten är en omistlig del i det svenska samhällslivet, sade han.”
GP 22 augusti 2009
Då är Israel ute på mycket hal is! VARKEN ISRAEL ELLER NÅGOT ANNAT LAND HAR RÄTT ATT BEGÄRA ATT SVENSKA REGERINGAR SKALL FRÅNGÅ VÅR GRUNDLAG. Det enda Israel kan uppnå med sitt agerande, är avståndstagande till Israel och det är väl ändå inte det de önskar? I ett fritt land har fri press rätt att utan att fråga landets ledning om lov skriva vad de vill i tidningar och skrifter utan att någon annan än den ansvarige utgivaren av tidningen eller skriften kan ställas till svars och avkrävas ursäkt etc!
Menar Israel att de själva säger att detta inte gäller i Israel? Märkligt.

Israel på storoffensiv mot Sverige, DN 23 augusti 2009
DN:s Henrik Bror om Israelaffären, DN 23 augusti 2009
Regeringen vägrar ge med sig, DN 23 augusti 2009
Isreal I storoffensiv mot Sverige, SvD 23 augusti 2009
Israeler uppges enade I krisen, SvD 23 augusti 2009
SvD Ledarbloggen, 23 augusti 2009
Israel i storoffensiv mot Sverige, Aftonbladet 23 augusti 2009
Aftonbladets team I Israel motarbetas, Aftonbladet 23 augusti 2009

Viktiga bloggar i ärendet: (obs min personliga åsikt)
Krohniskt 23 augusti 2009
Kent Persson (m) 23 augusti 2009
Hobabs place 23 augusti 2009

Read Full Post »

har många tydligen sovit eller inte räckt upp handen för att få förklarat på Samhällskunskapslektionerna!

Det är speciellt två bitar som det är märkligt att så många, riksdagsmän såväl som ‘gemene man’ lyckats missförstå å det grövsta:

Regeringsformens 1 kapitel §2:
”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).” Regeringsformens 1 kapitel Statskickets grunder

Vilket i den aktuella debatten i Sverige märkts bland annat i debatten om kammaråklagarens oförmåga att förstå att ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA dvs att det inte är tillåtet enligt svensk grundlag att någon offentliganställd försöker dela in samma händelse under olika etiketter. Förtorendet skadat, DN Opinion Huvudledare 20 augusti 2009
Se min blogg En kvinnas NEJ är ett NEJ, norah4you 17 augusti 2009

Den andra biten som det är ännu svårare att förstå är hur någon lyckats få godkänt i ämnet samhällskunskap och missa är:
Regeringsformens 2 kapitel §1 och § 13
1 § Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
samt
13 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det. Regeringsformen 2 kapitlet Grundläggande Fri-och Rättigheter

1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,

3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats,

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften,

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1998:1437).

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Som begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten anses icke meddelande av föreskrifter som utan avseende på yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt att sprida eller mottaga yttranden. Lag (1976:871).

I det nu aktuella fallet på Aftonbladet där Israels ambassadör(!????) gett sig på en artikel som påstås vara falsk, observera att ur Grundlagssynpunkt är det ointressant om den är sann eller falsk – Tryckfrihetsförordningen, se nedan, ställer INTE krav på att en artikel som skrivs och ges ut i Sverige måste vara sann eller att den inte får vara falsk. Det är i det aktuella fallet ännu mer anmärkningsvärt att en svensk ambassadör i Israel försökt (i bästa fall) släta över/(i sämsta fall) begå grundlagsbrott genom att ta avstånd från en svensk tidnings artikel i en officiell skrift!
Se: Ambassadör attackerar Aftonbladet, 20 augusti 2009
Nu måste Bildt ge besked, Helle Klein ledarkrönika Aftonbladet 20 augusti
Öppet brev till utrikesminister Carl Bildt, Chefredaktör Jan Helin 20 augusti 2009

Problemet här är att Utrikesminister Carl Bildt här lika lite som någon annan svensk minister eller politiker (se Pressfriheten är självklar men kräver ansvar hos journalisterna, Expressen 20 augusti 2009 ) har rätt enligt Grundlagen att lägga sig i vad som står eller inte står i en svensk tryckt tidskrift, samtidigt som det är viktigt att Carl Bildt markerar starkt mot svenska ambassadören i Israel som definitivt inte förstått svensk Grundlag. Jag utgår från att antingen Utrikesministern eller Statsministern gör klart för alla att SVENSK GRUNDLAG GÄLLER I SVERIGE OCH FÖR SVENSK OFFENTLIGT ANSTÄLLD PERSONAL OAVSETT NIVÅ!

Hur Israels ambassadör i Sverige ens kunnat få det till att han och hans land har rätten att lägga sig i svenska tidningars artiklar utan att de vänt anmält artikeln till tryckfrihetsdomstol som i Sverige är de enda som har rätten att avgöra om en skrift överskridit grundlagens Fri- och Rättigheter, det är en annan fråga. Märkligt. GP 21 augusti 2009

Tillägg: 02.28 21 augusti 2009: Israel protesterar hos UD, DN 21 augusti 2009
Ambassadör ångrar inte, SvD 21 augusti 2009

AVGÅ ambassadör Elisabeth Borsiin-Bonnier DU KAN INTE SVENSK GRUNDLAG!
OM Israel har lagar som tillåter att deras regering lägger sig i vad som skrivs, så gäller de lagarna bara i Israel. I Sverige gäller Svenska lagar!

Tillägg 08:13 21 augusti:
”I vår grundlag står av hävd yttrande- och pressfriheten mycket stark. Och det starka skyddet har tjänat vår demokrati och vårt land väl.

I andra skeden har olika regimer försökt att få olika svenska regeringar att begränsa pressens kritik och frihet. Och de slutsatser vi alla har dragit av dessa händelser är att det är viktigt att vi har det starka grundlagsskydd som vi faktiskt har.

Värnet mot omdömeslöshet, smaklöshet eller övertramp mot grundläggande värderingar i vårt samhälle ligger ytterst och bäst i den fria och kritiska diskussionen självt.” Carl Bildt: Vi håller fast vid yttrandefriheten, Aftonbladet 21 augusti 2009 Bildt säger nej till Israels krav, SvD 21 augusti 2009

Read Full Post »

Det är bra att vår utrikesminister Carl Bildt säger ifrån att anfallet på Hamas i Gaza är en allvarlig upptrappning av situationen i Mellanöstern. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4076061.ab Det är också viktigt att som Bildt konstatera Dagens omfattande israeliska flyganfall mot ett stort antal olika mål i Gazaområdet innebär en allvarlig fortsättning på den upptrappning av spänningen som inleddes när Hamas strax före jul inte ville förnya den vapenvila som rått under de senaste sex månaderna”. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=868050 Det är det allra första bitarna jag vill poängtera,

MEN som alltid tänkande utanför ramarna, så måste jag också poäntera med risk att båda sidor tar lite illa upp: VI MÅSTE se till historien å ena sidan. Å andra sidan måste vi acceptera de gränser som FN godkänt idag.

För så enkelt är det och så svårt att vi i världen, inte minst i Mellanöstern och Europa, fått nya gränser gång på gång de senaste 200 åren. Ytterst få har som vi i Sverige och Norge klarat sig från detta om vi undantar att vi delade upp längs samma gräns som före unionen vid unionsupplösningen.

Denna kartan SKALL alla som fått godkänt i ämnet Historia och ämnet Geografi kunna i huvudet: http://www.hyperhistory.com/online_n2/images_n2/ww1.gif Den visar gränserna i Europa 1914 och delar av det Ottomanska väldet före första världskriget. Det Ottomanska (även kallat Osmanska) väldet sträckte sig från Wien i norr till Mecka i Syd och i öster hela vägen till Kakasus. I detta område där Israel och Gaza nu ligger finns inte bara tre världsreligioners vagga. Där finns också en stor del av vår gamla historia. Vår, allas vår historia. Från fenicierna in till i våra dagar. I våra dagar finns kurder, som alltid hållit ihop som folkgrupp trots att de under ett stort antal olika ‘Herrar’ under åren aldrig fått ett eget rike. Där finns sedan Jesu tid både kristna och judar levande sida vid sida med andra religioner om än inte i enighet, så mer påverkade av sin tids stora riken fram tills judarna slängdes ut ur Jerusalem. 

Samtidigt förändrades kartbilden pga religionerna. Muhammed påverkade denna regionen och arabvärlden mer än vad de flesta vanliga och politiker i både Gamla och Nya världen troligen förstår. Det är också viktigt att komma ihåg två andra saker:

* Muslimerna, vi kristna och judarna delar Gamla Testamentet. Det är därför kristna och judar brukar kallas ‘bokens folk’ av muslimer som oftast känner den äldre historien i området minst lika bra som några av oss andra.

* Det är också lika viktigt att komma ihåg att det vi nu ser är ett resultat från förhandlingsbordet efter Andra Världskrigets Holocast. OBSERVERA att lagt kort ligger. Jag hade troligen aldrig ens i drömmarnas värld kommit på att skapa en stat inom ett territorie, var som helst, där folket som en gång bodde där och som fördrivits, förföljts, utsatts för utrotningar m.m. skulle ‘återfå’ ‘sitt’ gamla land. Det må gälla Armenier i nuvarnade Turkiet likaväl som den stat Israel som bildades. MEN som sagt, lagt kort ligger. Gå tillbaka och titta på Europas karta, url ovan, från före första världskriget, jämför med den karta som vi i Europa hade efter Första världskriget http://i33.tinypic.com/1o5eo5.jpg och den efter Andra Världskriget http://users.erols.com/mwhite28/post-ww2.htm [pga att länk spruckit ny länk inlagd 23 maj 2010]. Se OM Du känner igen den kartbilden och var de gränser gick för mindre än 100 år sedan som påverkar spänningarna i vårt område idag?

För det är där problematiken ligger. Efter krig likaväl som efter konstruerandet av nya gränser eller länder utifrån FN-beslut eller liknande, så är det ALLTID människorna i de gamla och nya gränsområdena som drabbas. Sällan så drastiskt som i fallet Gaza och Israel. Det medger jag. Men det är människor som tvingas flytta, fördrivs och förföljs för att andra fått rätten att bosätta sig där oavsett om det är i nuvarande staten Israel eller i Kaliningradområdet eller i Karelen som är de som drabbas.

Samtidigt så MÅSTE även de som fördrivits acceptera de lagstadgade och av FN fastställda landområdena för en legitim stat, oavsett om man känner sig förfördelad och inte får sina intressen tagna för det värde de har. Med andra ord anser jag å ena sidan att det är de av FN godkända gränserna för staten Israel som både Israel och Palistinier, ja hela världen oavsett var, MÅSTE acceptera finns där idag. Lagt kort ligger. Det innebär också att Israel måste ta detta till sig och se till att dra sig tillbaka där FN så kräver till de tidigare godkända gränserna. Jag förstår att det svider. Jag förstår att det gör ont att höra detta. MEN det finns INGEN annan lösning OM de som sett sina fäder och farfäder fördrivas skall kunna fås till förhandlingsbordet så att vi får en riktig stat i Gaza. En stat i reell mening är den enda lösningen på kort sikt som kan stabilisera området. Då måste också HAMAS lära sig att godta situationen. Inte nödvändigtvis göra mer än att erkänna Israels rätt på sina av FN fastställda gränser. Men det är ett minimikrav.

I förlängningen måste också samtliga parter, för att alla i området skall kunna leva med god försörjning, friskt vatten och frisk luft, sätta sig ner och diskutera miljöproblematiken i området. Men den tiden ligger ännu i framtidens dimma.

Read Full Post »