Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Brottsbalkens 3 kapitel’

vad är de? Utöver att Försäkringskassans beslut som till 100% stred mot Regeringsformens 1 kap 2§, så har Anders Larsson Försäkringskassans Rättsliga avdelning i klartext visat att han inte uppfyller kursmålen för godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9! I kursmålen ingår att alla som får godkänt SKALL ha lärt in och visat sig förstå vad såväl Regeringsformen som de Mänskliga Rättigheterna ställer för krav på ALLA som utövar Offentlig myndighet och eller fattar Offentlig myndighets beslut!

Mänskliga Rättigheterna
Artikel 25
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

…..

Regeringsformen

Kapitel 1 Statsskickets grunder
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).
—-
Observera ‘SKALL’. Av Sveriges Grundlag på alla offentliga myndigheter och beslutsfattare påtvingad skyldighet!

När det gäller Sverige, så är det också brottsligt enligt Brottsbalken att utsätta annan person för livsfara.

Brottsbalken

ANDRA AVDELNINGEN
Om brotten

3 kap. Om brott mot liv och hälsa

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

Ingen stat eller myndighet i någon stat äger rätten att kräva att en person i landet utsätter sig för livsfara eller kroppsskada för att få ersättning för sitt uppehälle. Det är lika allvarligt om en stat skulle tillåta/ställa krav på könsstympning av unga flickor som om en stat, vilken som helst, skulle kräva att en person för att få ersättning för sitt uppehälle skulle utsätta sig för en operation som varken är riskfri eller ens med säkerhet skulle kunna sägas öka personens livskvalité. Föreslå, försöka övertala är i sig moraliskt förkastligt men faller inom ramen för vad som är tillåtet. Kräva är att det Offentliga eller dess myndighetsutövare begår ett allvarligt brott som t.o.m. staten i fråga kan ställas till svars för i Internationell Domstol!

F-kassekrav på operation höll inte, GP 31 juli 2013
F-kassans krav på operation höll inte, Expressen 31 juli 2013
F-kasse krav på operation höll inte, Aftonbladet 31 juli 2013
F-kassans krav på ryggoperation stoppat i domstol, SvD 31 juli 2013
F-kassekrav på operation höll inte, DN 31 juli 2013

Bakläxa Försäkringskassan. Försäkringskassan äger inte rätten att sätta sig över svenska Grundlagar; äger inte rätten att sätta sig över de Mänskliga Rättigheterna samt och det är allvarligare att Försäkringskassan inte förstått det, Försäkringskassan är inte lagstiftande församling och har INTE i någon Grundlag erhållit tolkningsföreträde!
Sverige behöver Författningsdomstol och skulle behövt det för länge sedan! Småpåvar som inte borde fått godkänt i Samhällskunskap lyckas ta sig igenom gymnasieskola, universitet och högskola utan att ha den nödvändiga kunskapen vad som gör ett land demokratiskt!

Read Full Post »

Läser att Kalle Anka sprider grön laser. Ja, den laser som skickas ut skall för all del vara ofarlig…. men när det finns många föräldrar som ändå är så dumma att de skaffar sina barn grön laser som inte heller skall vara farlig, men i verkligheten är det. Jag vet har i min familj sådan som drabbats och det är inte roligt.

Hur i hela fridens namn tänkte Egmont Kärnan? Det finns nämligen inte ett enda lagligt skäl för att barn och ungdomar skall ha och använda ens ‘ofarlig’ grön laser! Än mindre skäl att skicka ut och stimulera intresse efter en produkt som när barnet/den unge nästa gång ser i affär eller rekvirerar över nät till falsk adress (enligt uppgift förekommit i en del av Tuve att unga beställt i andras namn och passat på post och tagit leveransblankett). Används en grön laser som vapen och skadar någons öga även om det står på laserinformationen att den skall vara ofarlig, så räknas lasern som ett vapen.
Hur dum får man vara?

Kalle Anka sprider grön laser, GP 23 december 2011

Se även Vållande av kroppsskada inte bara misshandel, Norah4you 3 november 2011

Tillägg julafton 12.25 ”En 17-åring stoppades och hans laserpekare togs i beslag. Om den visar sig tillräckligt stark kan 17-åringen misstänkas för brott mot strålskyddslagen, rapporterar SR Kronoberg.
Ljuset från grön laser kan ge bestående ögonskador
.” Lyste med laserpekaren – togs av polis, KvP 24 december 2011
Detta är något föräldrar som tror att de gröna laser de köpt till sina barn är ofarliga. Långt ifrån alla av de sk. ofarliga gröna laserpekarna har ‘laglig’ styrka. När de sk. lekpekarna kommer in till SKL i Linköping visar det sig vad verkliga värden är. Oavsett det, så har svensk polis rättighet att ta gröna laserpekare som riktas mot människor, dvs används som vapen, i beslag. Helt riktigt!

Read Full Post »

när någon riktar en laserpekare mot buss-/spårvagnsförares ansikte gäller inte bara misshandelsparagrafen i Brottsbalken. Det är allvarligare än så enligt Brottsbalken om den som träffas drabbas av skada. Såväl föräldrar som många andra har missat två bitar av vår svenska lagstiftning:

BROTTSBALKEN
Kap 3 Om brott mot liv och hälsa

”5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).”

Det betyder i klartext för Dig som vet om eller ännu värre själv köpt vad Du anser vara ‘laglig’ laser att polisen har rätt att beslagta det vapen som Ditt barn använt, för även en laserpekare som används riktad mot en persons ansikte är att betrakta som vapen, samt att det är Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping som undersöker om lasern verkligen är laglig – INTE alla som säljs som lagliga är under gränsen för vad som är lagligt att äga, men aldrig lagligt att rikta mot annan persons ögon. Inte lagligt att skada någon i något sammanhang. Det betyder vidare att Ditt barn om det äger en grön laser och riktar det mot någon förares ansikte, så blir det som minst en polisutredning och inkopplande av sociala myndigheter även om Ditt barn är under 15 år. Vållar Ditt barn skada kan Du som förälder bli skadeståndsskyldigt.

Vållar Ditt barn ögonskada på en kollektivtrafikförare, en polisman eller annan kommunal/statligt anställd tjänsteman, så är det också en form av våld mot tjänsteman. Det DU och DITT BARN bör ha kännedom om är att en notering före 15 års ålder kan leda till att Ditt barn inte får börja övningsköra eller ta körkort när de andra jämnåriga får det.

Vållar Ditt barn en skada på en buss- eller spårvagnsförare så innebär det även risker för de resande i deras vagnars säkerhet. Skulle en olycka hända, så gäller inte någon av våra svenska försäkringar som vi populärt kallade ‘drulleförsäkringar’ förr. Det innebär att Du om Ditt barn är minderårigt under 15 år eller Ditt barn själv om det är över 15 år blir skadeståndsskyldigt för all vållad skada utan chans att välta över kostnaderna på något försäkringsbolag!

Vågar Du verkligen lita på Ditt barn att Ditt barn aldrig någonsin skulle rikta en laserpekare mot någon som kör? Inte ens låna ut sin laserpekare till en kompis och denne rikta den mot någons ansikte? Vore jag förälder till barn i utsatta områden, så skulle jag som minst gå ut på kvällarna och se vad mitt barn gjorde.

Laserpekare räknas som vapen om det används som vapen vilket det gör om den riktas mot någons ansikte så ögon träffas. Då gäller även vapenlagen, vilket den också gör om den laserpekare Du/Ditt barn köpt för barnets räkning i verkligheten har större styrka än den som är laglig – vapenlagen gäller alltså om styrkan är högre även om den sägs vara lägre. Det är DU SOM FÖRÄLDER SOM MÅSTE TA DITT ANSVAR INNAN DITT BARN VÅLLAR PERSONSKADA!

Ny laserattack mot spårvagn, GP 3 oktober 2011

Sedan är det så att alla vuxna borde vara observanta – dras buss- eller spårvagnstrafik in, vilket den ofta gör barn/ungdomar/oförstående vuxna använt laserpekare som riskerat förares syn och kollektivtrafikresenärernas säkerhet, så drabbar det hela bostadsområden!

Tillägg 10.31 Det är grymt mycket sämre, GP

Tillägg 07.29 4 november 2011 Ny laserattack i Mölndal, GP 4 november 2011 Var finns föräldrarna? Hur vore det om föräldrar tillät sina barn att ta in mer än en eller två kompisar åt gången och lät dem spela (data-)spel eller lyssna på musik/se film hemma. Det är inte naturligt att ungar skall springa på ‘stan’.

Inte blir det bättre när ungar kastar stenar på buss- eller bilrutor heller. Hur i hela fridens namn kan någon förälder ha undgått att uppfostra sitt/sina barn så att de förstår att sådant gör man bara inte?
Busslinjer stoppas hela kvällen, GP 4 november 2011 och hur fega kan de vuxna vara som ser detta ske utan att vittna? För inbilla inte mig att ingen sett eller vet!
Kastade sten mot buss . trafiken ställs in, GT 3 november 2011

Tillägg 12 november kl 04.11 Grön laser stoppade bussar, GP 11 november 2011

Read Full Post »