Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Brottsbalken 3 kapitlet § 5-7’

för de som gått lärarutbildning (förutsätter som minimum att aktuelle läraren är ämnes- och stadiebehörig. Om inte, så är det mycket illa) att få undervisa elever under 15 år. Absolut inte någon Mänsklig Rättighet för lärare som inte tagit till sig Skollagen. För om det är något vederbörande lärare absolut inte gjort, så är det det.

Det skrämmande är att Lärarförbundet ens försöker hävda att det inte finns vittnen. VEM av de unga tror Lärarförbundet, där långt ifrån alla medlemmar är ämnes och stadiebehöriga, att vågar stå upp och vittna mot lärare som de är rädda för eller t.ex. gymnastiklärare som springer i omklädningsrum, vräker ur sig förolämpningar och tycks tro att de får göra som de vill för att de sällan har kollegor som kan se allt de gör. Det är extra viktigt att varje svensk skola, och rektorer, tar till sig att alla elever inte orkar med gymnastiklärare som inte accepterar annat än det de själva anser att alla skall klara! Det finns mer än en i Göteborgsskolor som är olämplig som lärare. Både gymnastiklärare och andra. Varje incident bör som minimum rapporteras till nämnd. Det borde vara krav. Många rektorer ser mellan fingrarna även när lärare mobbar elever. Sådant förekommer. Har själv sett det och agerat men blivit behandlad som om det är fel att anmäla. Nämnderna bör vara extra tillsynsmyndighet såväl för kommunala som privata skolor när det gäller incidenter där lärare verbalt, fysiskt och/eller genom utfrysning av elever vållar stor psykisk press på de unga! Lagförslag om att lärare alltid skall vara anställda direkt av stat och kommun oavsett utförare av skolarbetet i övrigt vore tacknämligt. Man skall inte få spara pengar på de små och de unga för att likt här i Göteborg vräka pengar för att få en egen station i Haga…..

Fler vittnar om våld av lärare, GP 18 oktober 2012

Read Full Post »

Rekommenderar Stockholms kommun som direkt utsätter ett stort antal elever som är sojaallergiker att läsa Någonstans i Sverige, Norah4you 14 oktober 2012 Så sent som sen kväll natten till söndagen höll jag åter på att förlora min dotter pga snillen som inte förstår att sojaallergiker Sojaallergiker skall ALDRIG NÅGONSIN skall ha bröd med lecitin E322 eller få margarin oavsett vilket.

Existerar inte i Sverige något annat än rent smör, Bregott samt ister att ha på soja- och lecitinfritt bröd om allergikern och astmatikern inte vill råka ut som min dotter med svullen hals och andningsorgan som orsakade att blodtrycket var livshotande!
OBS OBS OBS existerar inget mjölkfritt margarin som sojaastmatiker kan och får ta utan risk för livet!

Obs det finns i Sverige inte ett enda margarin som inte innehåller sojalecitin eller som det står E322 alternativt transfetter som kommer från sojarestprodukt till viss del. Den som tror det bör tala med Karlshamn och andra som tillhandahåller produkter till margarin. Prata även med kemikalieföretag samt gör Er besvär att kolla – medicinskt rent lecitin, dvs utan såväl protein som andra för astmatikern farliga restprodukter skulle kosta skjortan och ingår inte i det som säljs som margarin! Många tillverkare har försökt ljuga tills jag de senaste 27 åren begärt att få tala med deras kemister som tvingats upplysa företaget om vad som är sanning!

Hoppas att någon av Er är beredd att läsa Brottsbalkens 3 kap §5-7 om vållande av kroppsskada eller död…. Här kommer ingen beslutsfattare undan med ansvarsfrihet – den som orsakar skadan eller dödsfallet, den kan hållas skyldig även om han/hon är politiker eller offentlig tjänsteman. (För det senare vänligen läs och lär in Regeringsformens 1 kap 2§)

Inget smör på mackan i Stockholm, GP 15 oktober 2012
Smörstopp i skolan får kritik, SvD 15 oktober 2012 Kritik räcker inte – det är brottsligt att utsätta andra för fara!
Smörlösa skolor upprör, DN 15 oktober 2012
Inget smör på mackan i Stockholm, Aftonbladet 15 oktober 2012

Read Full Post »

LDet är skrämmande de kommentarer som Ni lär ha gett bl.a. till media om att Ni inte skulle ha någon som helst skuld till att Lasse Persson tog sitt liv. NI ÄGER HELA SKULDEN! ÄVEN OM DET SKULLE VARA SÅ ATT Lasse Persson blev sjuk, så blev han sjuk på grund av Er ohumana behandling! En behandling som enligt svenska Brottsbalken faller under det som är att betrakta som brottsligt.

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

6 § Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms dock till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är synnerligen grovt ska särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Lag (2010:370).

7 § Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas
1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller
2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Lag (2010:370).

Var i hela fridens namn gick politiker och nämndemän i Krokoms kommun i skola? Hade Ni inte ämnes och stadiebehöriga lärare?
Som MINST skulle Ni lärt in Regeringsformens 1 kap 2§ samt Diskrimineringslagen (Se för Guds skull till att Ni får utbildning i stället för att skylta med det Ni kallar Ert arbete mot Mobbning som står att läsa på nätet. En sak visar Ni själva där – Total okunnighet om att det ALDRIG är annan person än den som mobbas som äger rätten att avgöra om det är mobbning! NI ÄGER INTE DEN RÄTTEN OCH HAR ALDRIG GJORT DET! Vänligen läs även Mänskliga Rättigheter och se till att Ni har en ämnesbehörig samhällskunskapslärare till hands som kan förklara. För Ni förstår inte det Ni läser och skriver!

REGERINGSFORMENS 1 Kapitel 2§

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Tillbaka till skolbänken samtliga som inte är vuxna nog att ta sitt ansvar! NI i Krokoms Kommun ÄGER HELA PROBLEMET oavsett allt annat! Får någon en arbetskamrat att bli psykiskt sjuk, vilket Ni tycks antyda att han var, SÅ ÄR DET DEN SOM ORSAKAR DET SOM ÄGER PROBLEMET! Innan Ni inser det, så har Ni ingen som helst kunskap och förmåga att lösa mobbningsproblem. Den som står med skygglappar ser inte helheten!

Massivt stöd för mobbade Lars Perssons familj, Aftonbladet 10 oktober 2012
Mobbningen tog Lasses liv, SvT oktober 2012/

Read Full Post »