Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Brottsbalken 23 kap §1 och 2’

När Riksdagsmän efterlyser lag som redan finns, så hamnar jag personligen tillbaka till tidiga 70-talet. Det var så jag blev aktiv inom Folkpartiets Ungdomsförbund, först i Göteborg via Folkpartiets Studentförening och FPU sedan i Mölndal då i FPU-Mölndal, FPU-Bohuslän, Folkpartiet Mölndal och Folkpartiet Bohuslän….. numera röstar jag på Moderaterna. Ekonomiskt till höger Socialt till Vänster.

Men den gången hade Folkpartiet från Stockholm fått ner ledande person som ville att Folkpartiet precis som ett annat parti skulle kräva 2-stegs rening i alla vattenverk…. problemet var, att den lagen redan fanns sedan 1966 (om jag inte missminner mig) texten ”krävs längre gående rening än slamavskillning” krävde 2-stegs rening inte bara i städer och större orter utan av allt industrivatten samt från bebyggelse med mer än 8 hushåll (8 eller 12 orkar inte leta i mina högar)
Slamavskillning var och är första steget i vattenrening. Beroende på om det vatten som skall renas vidare, så fanns det för andrastegets rening aningen biologisk rening eller kemisk rening. (Finns ett antal delsegment i varje steg) trestegsrening var då det alternativ som inte valts i det OBLIGATORISKA andra steget…..

Det var då det. Nu inser jag att Moderata Riksdagsmän och troligen Riksdagsmän från andra partier inte kan våra svenska lagar…..

Vi måste kunna förhindra att svenskar reser för att ansluta sig till terrorgrupper. Därför har vi lagt en riksdagsmotion som uppmanar regeringen att kriminalisera även förberedelse till deltagande i sådan resa. Om också planering och förberedande arrangemang blir olagligt kan en person som döms för dessa brott förlora sitt uppehållstillstånd i Sverige, skriver Mikael Cederbratt (M) och Annicka Engblom (M).Ge Säpo skarpare verktyg för att stoppa IS-krigare, Mikael Cederbratt (M) och Annicka Engblom (M) på GP Debatt 14 december 2014

Det lagtext idag inte omfattar, och det är en Grundlagsfråga, är om någon som erhållit svenskt medborgarskap och inte har dubbelt medborgarskap, skall kunna behandlas lagmässigt. En svensk medborgare, obs skiljer något men ytterst lite på de som har dubbelt medborgarskap, kan enligt svenska Grundlagar inte förlora medborgarskapet. De som bara fått asyl/uppehållstillstånd de är inte svenska medborgare och omfattas inte enligt Regeringsformen av samma rättigheter i alla lägen som svenska medborgare.

MEN
Lagtext som gör förberedeler brottsliga finns redan att tillgå. Hur sedan det Förordnande som svensk Regering utfärdar till just SÄPO ser ut, det är inte något som skall diskuteras här.
riksdagsmän äger rätten att via sin representant i Försvarsutskott m.m. ställa fråga om att få och erhålla information även i fall DÄR Regeringsformen klargör begränsningar av de rättigheter som media tror alltid gäller…..

Brottsbalken
23 kap. Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott

1 § Har någon påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till fullbordan, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom dömas för försök till brottet, såframt fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.
Straff för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat brott och må ej sättas under fängelse, om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver.

2 § Den som, med uppsåt att utföra eller främja brott,
1. tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att täcka kostnader för utförande av ett brott, eller
2. skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott,
skall i de fall det särskilt anges dömas för förberedelse till brottet, om han inte gjort sig skyldig till fullbordat brott eller försök.
I de fall det särskilt anges döms för stämpling till brott. Med stämpling förstås, att någon i samråd med annan beslutar gärningen eller att någon söker anstifta annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den.
Straff för förberedelse eller stämpling skall bestämmas under den högsta och får sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat brott. Högre straff än fängelse i två år får bestämmas endast om fängelse i åtta år eller däröver kan följa på det fullbordade brottet. Om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa, skall inte dömas till ansvar.

ANNAN ALLVARLIG MISS STÅR FÖRRE S-STATSMINISTERN GÖRAN PERSSON
OKUNSKAP OM REGERINGSFORMEN

Den tidigare statsministern säger att FP och C rört sig för långt högerut för att S ska kunna samarbeta med dem. Enligt honom är de två partierna inte längre ”mittenpartier”.

– När man kommer ut i bygderna så träffar man en centerpartistisk rörelse som är som förr men det som finns i Stockholm, det är partier som ligger till höger om Moderaterna.

Dessutom hävdar S-veteranen att FP eller C aldrig skulle lämna det borgerliga blocket så länge Alliansen står utan en tydlig ledare. Först när Anna Kinberg Batra (M) är vald blir det en ”ny situation”, enligt Persson.

– Att nu under mellantiden vända sig till Folkpartiet och Centern som är de enda som finns och tro att de skulle hoppa av det borgerliga blocket och samarbeta med socialdemokratin är inte realistiskt.Göran Perssons råd till Löfven: Håll dig borta från C och FP, Aftonbladet 14 december 2014

Verkligheten är den enligt gällande Regeringsform att Alliansens Budget gäller för 2015 oavsett vilka som sitter i regering efter Extra Val 22 mars 2015. Alldeles oavsett att Anna Kinberg Batra under mellantiden till dess valts till Moderaternas nye partiordförande, så är det helt orealistiskt att tro att ett Alliansparti skulle vilja riskera sina egna väljarröster för att stötta en Socialdemokratisk regering som avser att lägga Socialdemokratisk Budget hösten 2015 för år 2016. Regeringsformen är solklar och Alliansen låter sig inte luras av oförberedd Socialdemokratisk potentiell statsministerkandidat för resterande valperiod efter extravalet!

Read Full Post »