Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Brottsbalken 20 kapitlet Om Tjänstefel’

Att vänsternissar och högerfötter under senaste 20 åren infiltrerat (jag har tyvärr inte bättre ord) ett antal svenska politiska partier för att från sina skilda utgångspunkter med hjälp av ”kändisar”, pseudoliberaler och politiska partier som behövt valboskap…. det har jag länge först misstänkt och sedan noterat. Studerat och reflekterat, skrivit en del om i bloggen. Men nu är tiden då från och med nu det kommer att bli lika stopp på ”Tyck som jag”-fasonerna som det blev på ”Köp, slit och släng” för inte alltför länge sedan. Verklighetens krankhet kommer upp till ytan.

Religionsfriheten är en privatsak, inte en myndighetsroll och där går en rågång som grundlagen lagt fast mycket tydligt

………..

Debatten är oftast hopplöst förvirrad. En av grundorsakerna är att det sällan görs skillnad på medborgarens rättigheter som individ, och myndigheter och offentlig verksamhets skyldigheter. Detta gäller nu senast polisens HR-chef i Region Syd, Ann Silbersky-Isaksson, som uttalade sig i måndags kväll på SVT Nyheter Skåne och sade: ”Självklart är jämställdheten väldigt viktig för oss, men religionsfriheten är enormt stark. Den blir tyngre i detta fallet.” Fallet gällde en passkontrollant som vägrar att skaka hand med kvinnor.

Det vore på tiden om polisen lär sig grundlagen. Det samma gäller också alla anställda vid svenska myndigheter och offentliga verksamheter. Silbersky-Isaksson har fel och passkontrollanten borde anmälas för tjänstefel. Sveriges grundlag är solklar på den punken.

Regeringsformen 1kap. 2§ säger: ”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället [..]. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.” (min understrykning)

Att som myndighetsföreträdare behandla individer olika på grund av kön är således ett grundlagsbrott. Polisen borde veta det, kan man tycka. Försök att föreställa er om passkontrollanten i detta fallet sagt ”jag vägrar ta svarta i hand på grund av min åskådning” eller hänvisat till religion för att inte ta homosexuella i hand. Hade det accepterats? Självklart inte. Detta gör det tydligt att det är fråga om diskriminering, fast av kvinnor. Självklart oacceptabelt för en myndighetsperson.

Offentlig verksamhet ska vara neutral

Det är en helt annan sak att vi som individer i rollen som medborgare tillförsäkras bland annat religionsfrihet – ”gentemot det allmänna” (Regeringsformen 2kap. 1§). Men det allmänna som polisen representerar har inte någon religionsfrihet. Tvärtom ska myndigheter och offentlig verksamhet vara neutral och motverka diskriminering och olikbehandling. …….

Religionsfriheten är en privatsak, inte en myndighetsroll och där går en rågång som grundlagen lagt fast mycket tydligt.

Staffan I. Lindberg,
professor i statsvetenskap och föreståndare för Varieties of Democracy institutet vid Göteborgs universitet, medlem av Göteborgs universitetsstyrelse, Wallenberg Academy Fellow.<A HREF="http://www.gp.se/nyheter/debatt/myndigheter-har-inte-religionsfrihet-1.2786927 Staffan I. Lindberg professor i statsvetenskap och föreståndare för Varieties of Democracy institutet vid Göteborgs universitet medlem av Göteborgs universitetsstyrelse, Wallenberg Academy Fellow på GP debatt 17 Juni 2016

Flumliberaler är de som glömt bort att liberalism alltid stått för frihet under ansvar. De har blandat ihop liberalism med nuvarande Liberalerna tidigare Folkpartiets andra basben kristen etik.

Read Full Post »

Det är endast poliser och ordningsvakter i ordningsvaktsuniform som överhuvudtaget har rätt att gripa, hålla kvar eller hålla i en misstänkt. Inte ens om trafikkontrollanterna i fråga skulle vara utbildade ordningsvakter, så har de enligt gällande svenska lagar rätt att gripa annat än om de kan bevisa att det skett under pågående uppenbart brott och i dylika fall får vem som helst ingripa och lämna över till polis. Observera också att det är totalt förbjudet enligt Grundlagarna, Regeringsformens 1 kap 2§ för det offentliga att bete sig på det sett som skett oaktat varför eftersom de som utifrån Göteborgs Spårvägars egna kontroll som här som i många andra frågor, handikapplats till exempel, försöker skriva egna lagar!

Regeringsformens 1 kap 2§ inledningen: ”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Se även Brottsbalken 1962:700 ”20 kap. Om tjänstefel m. m.
1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.
Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.
Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap.
Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. Lag (1989:608).

Västtrafik: Hon hade inte betalat, GP 20 april 2012 Spelar ingen roll – det ger inte kontrollanterna tillåtelse att agera som de gjorde utan tvärt om är det BROTTSLIGT att bete sig som de gjorde! Fall har faktiskt varit uppe i HD så lagen håller inte Västtrafiks uppfattning om densamma.
Jag blev rädd och fick panik inombords, Expressen 20 april 2012

Tillägg 17.17 Protest mot övervåld, GP 21 april 2012

För alla som missförstår vad ‘under pågående brott’ och fängelsekravet är, så skall jag ge en kort lektion som jag själv brukade hålla i 7:e klassare.

Tänk dig att du precis fyllt 16 år och fått en moped. Du får inte plats med den i er bostad så du sätter den på balkongen ni bor ju i varje fall på 2:a våningen. Du går ut och ser en person med din moped nedanför balkongen. OBS du har alltså inte sett att det är vederbörande som stulit den och kan därför inte hävda pågående brott. Du får inte hålla fast vederbörande, envarsingripande, du får följa efter vederbörande samtidigt som du ringer polisen och du får fotografera personen som har din moped.
—–

För att återgå till det aktuella fallet. En tjänstman får aldrig överskrida sina befogenheter och SKALL känna till vilka befogenheter som gäller. Alldeles för många tycker för mycket. Lagen är solklar. Sedan kan vi gärna diskutera vad som skall göras för att minska rena fuskåkandet. Inte alls samma fråga som den här.

Read Full Post »