Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Betygsmål och betygskriterier för Samhällskunskap i 9:an’

På däck under skrovet ligger tolv sjunkbomber uppradade, föröver finns två ubåtsjaktstorpeder och längre fram ligger sjömålsrobotarna. Samtidigt som fartyget HMS Helsingborg just nu deltar i den stora ubåtsjaktövningen utanför Stockholm kommer nu nya krav på att regelverket för försvarets vapeninsatser måste ses över.
…..
Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (FP) har varit i kontakt med försvaret och anser att det måste ske förändringar i reglerna.

– Jag har pekat på den otydlighet som råder när man lägger den juridiska bilagan i handboken bredvid den förordningstext som finns i IKFN. Nu bör man tydliggöra att det är IKFN som gäller utan några som helst begränsningar när svenskt vatten ska försvaras.Krav på ny lag om dödlig ubåtsjakt, SvD 22 april 2015

dagarna övar marinen ubåtsjakt med sjunkbomber. Men en av Sveriges främsta folkrättsexperter, professor Ove Bring, anser att försvarets eget regelsystem gör det oklart när en militär befälhavare har rätt att ge eldorder mot till exempel en ubåt.Tvist om marinen får använda dödligt våld, SvD 21 april 2015 OBSERVERA försvarets eget regelsystem INTE Regeringsform, Inte förordnande utfärdat av svensk Regering, och heller inte Europakonventionen sätter några som helst krokben ivägen annat än för de som aldrig fick den undervisning som Skollagen kräver.

För ett stort antal svenskar som gått i Grundskolan fick ALDRIG den ordkunskap och ordförståelse som hela tiden funnits med som Betygskrav och Kursmål. Att inte fått ordkunskap och ordförståelse innebär inte det att gällande SVENSKA GRUNDLAGAR inte täckt in diskuterade situation. Det har vår Regeringsform gjort. Dessutom gäller Skollagens krav utifrån kurskrav Svenska: varenda en som gått ut Grundskolans 9:e klass SKALL ha visat att den kan förstå för att ens vara berättigad till att få godkänt i ämnet Samhällskunskap: Ingen lag eller förordning får beslutas i Sverige som står i strid med Regeringsformen redan den Regeringsforms formulering som kom vid nya Grundlagens tagande var SOLKLAR i detta avseendet!

Den svenska skolans nedgång (höll på att skriva och fall) samt Socialdemokraternas nedrustning av Svenska Försvaret sedan 1968, har skapat en okunskap om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Regeringsformen är solklar:

Regeringsformen

15 kap. Krig och krigsfara

Rikets försvar
13 § Regeringen får sätta in rikets försvarsmakt i enlighet
med internationell rätt för att möta ett väpnat angrepp mot riket eller för att hindra en kränkning av rikets
territorium.

Regeringen får uppdra åt försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande
stater.

Det råder heller ingen som helst tvekan för alla som kan läsa innantill och har ordkunskap nog att förstå att det är helt i enlighet med Internationell Rätt att använda våld, även om det kan röra sig om dödligt våld, för att hindra kränkning av Rikets territorium.

För övrigt är det kanske dags att påminna riksdagsmän/kvinnor samt jurister om Regeringsformens 2 kapitel….

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl
föranleder det.
…….
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och
religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första
meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som
avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och
meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och
tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
……..
– – – – – – – –

Vi får väl innerligt hoppas att ubåtar som kränker vårt svenska territorialvatten inte har Quislingar ombord? 🙂 Oaktat detta högst orimliga förhållande, att det skulle vara så, gäller faktiskt Svenska Grundlagar och lagar i Sverige, vilket betyder att det inte är lagar som behöver ändras eller kompletteras. Endast två saker krävs:

* Bättre utbildning i ordkunskap och ordförståelse i årskurs 1-4 (långsiktigt mål)
* Att de som ligger bakom ÖB beslut om en kompletterande ”Handbok IKFN” som stöd till själva förordningen.

I handboken ingår en bilaga om ”juridiska grunder och begränsningar avseende Försvarsmaktens ingripanden enligt IKFN-förordningen”. Här underställs rätten att öppna eld Europakonventionen för mänskliga rättigheter med motiveringen att ”lagtext är överordnad förordningstext”. med det snaraste sättes på skolbänken för att hämta in de kunskaper som varenda en som gått ut Grundskolan som minst skulle lärt sig förstå när han/hon går ut 9:an.

Read Full Post »

När Palm anmäler Söder för användande av i Sverige vanligt ord, om än med ironi och riktigt spetsig sådan (helt i stil med Karl Gerhards nålsting i Den ökända hästen från Troja, dagens visa.com som 9 augusti 1940 fick Sveriges Överståthållarämbete att förbjuda versen i fråga. Frågan är om Palm (S) i aktuell krissituation nu och Socialdemokraterna då, tycks det mig, har respekt för Yttrandefriheten?

Veronica Palm (S) har polisanmält Björn Söder (SD) för ett inlägg på FacebookPalm: Söder kopplar ihop alla muslimer med en terroristhandling, Veronica Palm tv4.se 9 januari 2015

Palm anmäler Söders Facebookinlägg, Expressen 9 januari 2015
Palm anmäler Söders Facebooksinlägg, Sydsvenska 9 januari 2015

Yttrandefriheten har i Socialdemokratisk tappning åter än en gång fått Tyck som jag-syndromets okunniga att gå i taket TROTS att Sverige i en Högsta Domstolsdom har ett prejudikat som gör klart vad som gäller när det verkligen handlar om Hets mot folkgrupp…….

Logiken brister hos de som slussats igenom skolan utan att ha visat upp att de logiskt förstått det de borde lärt sig förstå redan under de sju första skolåren…. Om A kan innebära B, och B ingår som del av C, så är det därmed inte bevisat eller ens möjligt logiskt att påstå att B sagt av X skulle vara detsamma som att X avser att A skulle vara samma som hela B…… 4:ans kurs i matematik med krångligare ord här, samt 7:ans historiekurs och det som ingår i godkäntkrav enligt kursmål och betygskriterier för Samhällskunskap årskurs 9….. 🙂 😛 Säg sedan att kunskaperna inte åkt rutschkana i Sverige.

Ställt frågan Har Ni avskaffat Yttrandefriheten, Stefan Löfvén? Må vara att det inte krävs ens 0,1 i Högskoleprovet för att bli politiker. Må vara att ordkunskap, ordförståelse och kunskaper i Samhällskunskap falerar. MEN i SVERIGE GÄLLER på gott och ont SVERIGES GRUNDLAGAR och av SVERIGES RIKSDAG FATTADE BESLUT. T.ex. att det är ALLIANSENS Budget som gäller hela 2015!
Hur har Sveriges politiker i största partiet lyckats misslyckas med kunskapsinhämtning så kapitalt att det ens går att antyda frågan?

Som jag ser det, och andra uttryckt genom åren, så finns det en stor förklaring. Kunskapsskolans förfall och lärarnas sämre arbetsvillkor, sämre fortbildning och röran i klassrummen.

Kunskapsskolans förfall
Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet.
Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

……

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
– – – – – -Utdrag ur Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall
Med de dåliga kunskaper som nu visas upp av Socialdemokrater och S + MP regerings ministrar, kan rödgröna röran bli närmare brun än de som beskylls för att vara bruna är….

Read Full Post »

Det kan väl ändå inte vara så illa, Stefan Löfvén, att Du i Din regering har minister/ministrar som inte har lovat dig och alla oss svenska medborgare att de skall respektera SVENSKA GRUNDLAGAR?

Hittade följande i en twittertråd:

Jag utgår från att Du per omgående klarlägger för Bostadsministern att privata uppfattningar hör inte hemma i politiken OCH att det krävs två beslut med mellanliggande val för att ändra Svenska Grundlagar!

Utgår också från att Du är helt klar över att uttalandet i sig är av den art att det faller under det som Riksdagen inte bara kan utan bör såväl väcka misstroendevotum mot enskild minister vilket varje ansvarig svensk politiker också skulle genomföra. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR!

När det gäller Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet är det
ALDRIG NÅGONSIN TILLÅTET AV SVENSK REGERING ELLER SVENSK REGERINGSMEDLEM ATT UTTALA SIG PÅ NÅGOT SÄTT SOM INTE ÄR I ENLIGHET REGERINGSFORMEN!
Det i sig innebär ett grundlagsbrott!

Se även: Det fria ordet – Yttrandefrihet och Tryckfrihet
samt
Sveriges Grundlagar gäller även S + MP regering

Read Full Post »

Det fria ordet Yttrandefrihetsgrundlagen
Vad menar vi i Sverige med det fria ordet? Det har lång historisk tradition i Sverige, men har aldrig varit helt fritt. Det är t.ex. inte tillåtet att sprida eller på något sätt trycka sekretessbelagda handlingar. Men det är väl tämligen självklart att det aldrig är möjligt att ha alla handlingar som Offentliga handlingar för publicering. Varje land har ett antal situationer där det för rikets och/eller enskild persons säkerhet finns sekretesstämpel och det MÅSTE respekteras.

Även i övrigt finns det situationer där du trots alla rättigheter och trots att det är ansvarig utgivare som har ansvaret och trots att det INTE FÅR förekomma för censurering i Sverige, inte får tryckas. Att du inte får trycka en skrift där du beskyller någon person för att ha begått brott, är väl något de flesta av oss har förståelse för. Om du har bevis för att någon begått brott, så är det till polismyndighet du skall lämna över de uppgifterna. Du är inte själv någon domstol och alla har Mänsklig Rättighet att få sin sak prövad i domstol om de blir anklagade för något. Så långt är det relativt enkelt.

Däremot har du och alla andra rätten att uttrycka din åsikt samt trycka dessa och ta ansvar för dina egna handlingar om du hamnar i Tryckfrihetsmål. INGEN äger rätten att censurera vad som inte är angivet att det inte får publiceras. Finns ingen begränsning i Tryckfrihetslagstiftningen, så får ingen och har ingen heller tidigare fått försöka sig på att tysta det fria ordet!

Men visst, vi hade en gång i tiden en rest av gamla censursamhället. I 1766 års Tryckfrihetsförordning avskaffades censur totalt utom på det andliga området. Det var då. Inte nu. Observera att inte ens när Sverige fortfarande hade censur kvar på det andliga området, så var det annat än censur vad gäller vad som fick skrivas avseende den Svenska Kyrkan. Endast där fanns det begränsning!

Utdrag från 1766 Års Tryckfrihetsförordning och Offentlighetsprincipens utveckling, Hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt festtal på Riksdagsarkivet med anledning av 230 årsdagen av 1766 års tryckfrihet

nådige
FörordningAngående Skrif- och Tryckfriheten G fwen Stockholm then 2 Decembr. 1766 Den innehåller 15 paragrafer. Den innebär att censuren avskaffas utom på det andliga området. Författaransvaret kan gå över på boktryckaren. Och där föds vår offentlighetsprincip, uttryckt som en rätt att trycka av allmänna handlingar.

…….
I förordningen finns ett pregnant uttryck för legalitetsprincipen:

”Vad vi således i de trenne förstnämnda paragraferna stadgat om det som I skrivande och tryck bör aktas förbjudet må ingen utom dess bokstavliga innehåll på något sätt draga eller förtyda, utan bör alt vad däremot icke klarligen strider, anses lovgivet att skriva och trycka på vad språk eller uti vad skrivart det kan vara.”

Och i 13 § heter det att det blir för vidlyftigt att sätta ut alla ämnen, mål och ärenden så noga, varför det är vår vilja och befallning att samtliga våra trogna undersåtar får äga och nyttja en fullkomlig och obehindrad frihet att trycka allt som inte i denna förordning uttryckligen är förbjudet.

Förordningen innehåller likväl mycket detaljerade bestämmelser, en utförlig enumeration av de handlingar som offentlighetsprincipen faktiskt skall omfatta. Rättegångshandlingar vid domstolar, kollegier, Konungens befallningshavande, konsistorier och andra publika verk skulle få tryckas av den som önskade det. Undantag gjorde för handlingar i förlikta brottmål och vissa särskilt uppräknade typer av grova brottmål. Rätten att trycka av dessa handlingar gäller både sådant som hör till förfluten tid och sådant som fortsättes, företes, förs och utfärdas både före, under och efter en rättegång. Vidare omfattade regeln domar, utslag, resolutioner, reskripter, instruktioner, konstitutioner, reglementen och privilegier men också till myndigheterna från societeter och enskilda inkomna handlingar, ansökningar, projekt och förslag etc. Aven omröstningsprotokollen från domstolarna skulle vara tillgängliga. Vidare omfattades riksrådets och ständernas handlingar, dock inte utrikespolitiska handlingar av hemlig natur.1766 Års Tryckfrihetsförordning och Offentlighetsprincipens utveckling, Hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt festtal på Riksdagsarkivet med anledning av 230 årsdagen av 1766 års tryckfrihet

Hovrättspresident Johan Hirschfeldts festtal i skriven form utgör en bra historisk tillbakablick. Själv tänker jag bara stanna vid tre av de formuleringar som finns refererade ovan:

* I 1766 års Tryckfrihetsförordning avskaffades den svenska censuren utom vad det gäller det andliga området.

Något många inte har klart för sig idag, är att Sverige långt fram I vår tid har haft begränsningar I vad man fått och inte fått skriva och trycka för spridning_

* … att samtliga våra trogna undersåtar får äga och nyttja en fullkomlig och obehindrad frihet att trycka allt som inte i denna förordning uttryckligen är förbjudet.
…..
* vidare omfattades riksrådets och ständernas handlingar, dock inte utrikespolitiska handlingar av hemlig natur.

Vad gäller den första*, svenska censuren på andliga området kvarstod länge I Sverige så har jag skrivit om detta tidigare: Alla terrorattacker skall fördömas som terrorism

Det allvarliga är dock att vi i Sverige saknar kunskap om var rötterna finns till de förföljelser samt attacker som sker här i vårt eget land. Lika lite som vi i Sverige har gjort upp med vår egen Andra Världskrigshistoria och lika lite som vi i Sverige har gjort upp med den svenska rasbiologin där endast kommunister och folkpartister (liberaler) kan sägas ha försökt motarbeta samt ta avstånd från de idéer som genomsyrade Sverige från mitten av 1800-talet långt in i Andra Världskriget;
lika lite har de länder som i och med Osmanska Rikets sammanbrott och de som skrev villkoren för förlorarna i Första Världskriget gjort upp med Osmanska Rikets religions historia.
I skuggan av Osmanska Rikets fall

Svensk Kyrkohistoria
Officiellt enligt Svenska Kyrkans kyrkohistoria blev Sverige ett kristet land runt år 1000. D.v.s. då Olof Skötkonung döptes.
……
Det var först efter riksdagsbeslut 1779, följt av Gustav III:s Toleransedikt 1781 och Judereglementet 1782 som andra än kristet troende tilläts utöva sin religion i Sverige. De som inte delade vår kristna tro FICK flytta in i Sverige och FICK hålla sina egna gudstjänster.

År 1838 infördes förordning angående mosaiske trosbekännares skyldigheter och rättigheter här i riket Därmed började emancipationen på allvar. Samma år utkom också en särskild ordning för mosaiska trosbekännare ”i avseende på utövningen av deras religion m. m.”. Här slås det fast i § 4 att ingen ”värdslig eller andelig ämbetsmyndighet [må] lägga hinder i vägen för Mosaiska trosbekännare i utövningen av deras behörigen fastställda
religionsceremonier”, en bestämmelse som upphävdes först genom religionsfrihetslagen 1951

Genom dissenterlagarna 1860 och 1873 utvecklades toleransbestämmelserna från 1780-talet till en acceptans av så kallade främmande trossamfund, under förutsättning att de ansökte hos Konungen om att få ”förena sig i församling”, och uppgav sin ”trosbekännelse och församlingsordning”. De skulle föra kyrkoböcker och utfärda betyg ”på sätt, som för Svenska kyrkans prästerskap är stadgat”. Det blev också möjligt att konvertera, det vill säga att ”från Svenska kyrkan övergå till främmande religionssamfund” genom anmälan hos kyrkoherden i emförsamlingen……..Däremot gick det inte att utträda ur Svenska kyrkan för att sedan inte inträda i något annat religionssamfund. Källa: Vem definierar religion? Från kyrkolagen 1686
till omskärelselagen 2001, Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria Teologiska Institutionen, Lunds Universitet

Observera att vi långt fram I nutid har haft varierande grad av religionsfrihetsbegränsningar. Och TROTS att inskränkningen i Tryckfrihetsförordningen rörande andliga ärenden för länge sedan försvunnit, så är den Religionsfrihet som flumliberaler och ”tillbaka till naturen”-Rousseaudrömmande idealister inte alls den omfattning som media, svenska tredje statsmakten, fått folk att tro.

I Sverige styrs landet under lagarna. Läs Regeringsformen om detta är oklart. Där står de begränsningar som är tillåtna – Rikets säkerhet o.s.v. INGA ANDRA BEGRÄNSNINGAR ÄR TILLÅTNA UTAN ÄNDRING AV GRUNDLAG. Då krävs två beslut med mellanliggande val! Det är t.ex. inte tillåtet att svensk regering eller regeringledamot inte heller riksdagens ledamöter gör ”tyck som jag”-tolkning av vad som får respektive inte får skrivas, yttras och tryckas!

En liten reflexion:

De övriga Grundlagarna följer Regeringsformens begränsingar av Fri- och Rättigheter. Vilket är viktigt att känna till. Så viktigt att det förr var ett eget kapitel i många av skolböckerna i samhällskunskap.

Media som står upp för Yttrandefriheten:

En svensk tiger, SvD Ledarsidan
Sverige teg under lång tid av andra Världskriget. Teg och försökte från regeringshåll tysta de media som kritiserade.
Sveriges regering gör samma sak igen.

Maria Haldesten: Våga försvara det fria ordet, GP ledarkrönika 7 januari 2014
Tänk på hur Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning gjorde vad han kunde på tvärs med socialdemokraterna i dåtidens regering försvarade han rätten till det Fria Ordet. Nu tar Maria Haldesten upp den stafettpinnen för Göteborgs del och för den vidare. Viktigt. Speciellt för alla demokrater, oavsett av vilken partitillhörighet och oavsett religion och ursprung, är det viktigt att stafettpinnen tagits emot för att föras vidare.

Han hette Ahmed Merabet, han var 42 år gammal och gift. Han var polis och patrullerade Paris elfte arrondissement, ett område där man bland annat kan hitta Edith Piaf-museet och den märkliga byggnaden Cirque d’hiver, Vintercirkusen.

På en video som har cirkulerat syns en skadad Ahmed Merabet på trottoaren utanför Charlie Hebdos redaktion. Han höjer armen för att skydda sig när en av de beväpnade, maskerade terroristerna kommer emot honom. Mannen skjuter honom i huvudet, liksom i förbifarten. Det tycks inte finnas något som helst skäl, om det nu någonsin finns skäl att mörda någon.

Ahmed Merabet var muslim.

I dessa dagar föreligger ingen brist på människor som säger att det är vi mot dem, ”väst” mot ”islam”. På ett sätt har dessa mörkmän faktiskt rätt. Det är vi mot dem. Men ”vi” är några helt andra än vad hatbrigaderna vill få oss till.

Det är vi som kallar oss muslimer, kristna, judar, buddhister, hinduer, asatroende, ateister eller agnostiker. Och som menar att våra medmänniskor har rätt att kalla sig, och tillbe, vad de vill. Vi står mot dem som menar att just deras gud är den ende tillåtne och att den som smädar denne gud förtjänar att dö.Jo, det är vi mot dem, DN Huvudledaren 8 januari 2015

Ett terrordåd mot yttrandefriheten, Expressen ledarsidan 7 januari 2015

Det har varit illa nog under många år i Sverige att människor skrämts till tystnad. Något man och man emellan som kallades Politisk korrekthet. Det blev värre när vänsternissarna under förra året gick vidare till Tyck som jag syndromet Hur kan någon kalla det Yttrandefrihet när den begränsats än värre efter att Stefan Löfvéns regering tillträtt?

Visst Yttranderätten har sina begränsningar. Yttrandefrihetens begränsningar finns att läsa i Regeringsformen. MEN DET ÄR ALDRIG UPP TILL SITTANDE REGERING; RIKSDAG ELLER ENSKILDAS tolkning. Vår Yttrandefrihet i fredstid begränsas men varken kan eller får betraktas som fälld annat än när ansvarig utgivare dömts i Tryckfrihetsmål.

Read Full Post »

En gång i tiden, långt efter att jag börjat läsa på universitet, trodde jag att Sverige var ett föredöme när det gällde fri- och rättigheter. Vi hade ju Yttrandefrihetslag, Tryckfrihetslag, o.s.v. Inget fel på Sveriges Grundlagar. Inte heller fel på de begränsningar som finns i Fri- och Rättigheter.
Felet ligger i att det finns politiker och de som påverkar allmänhet samt politiker, läs media och intressegrupper, som antingen Inte lärt sig vad som står i Sveriges Grundlagar eller av okänd anledning Inte respekterar vad som står i Sveriges Grundlagar
eller ännu värre Medvetet låtsas som om det inte finns förbjudet för Svenska Staten och Riksdagen att lägga sig i.

Lite går väl att skylla på ”Alla skall med-skolan”. Mycket på att svenska skolan började urholkas kunskaps-/inlärningsmässigt i och med att Grundskolan infördes. Utgångspunkten för Grundskolan var bra. Vi som fick förmånen att gå på Tornhagsskolan i Linköping, Statens Försöksskola för Grundskola, innan den infördes såg samarbetet som fanns med Finland. Vi hade välutbildade lärare och i naturvetenskapliga ämnen fick eleverna själva styra sin inlärningsmöjlighet när vi läst och lärt in (viktigt var att vi hade prov i t.ex. matematik regelbundet dels för att se att vi lärt in – påverkade betyg självfallet, dels för att se att vi förstått det vi lärt in!)

Men som sagt ovan: Alla som borde ha lärt sig Sveriges Grundlagar redan i Grundskolan, finns som kursmål i Samhällskunskap för betyget E, har inte lärt in än mindre förstått vad där står.

Titta på läroböckerna idag. De är ofta mycket torftiga i att lära ut svenska språket. Kommatering och grammatik introduceras inte bakvägen. Orden i dagens läroböcker är så rudimentera att de är för enkla för nästan varenda elev som tagit sig igenom manualerna för att lägga in ett nytt dataspel. Samtidigt för svåra för de elever som inte fått den grundläggande hjälp som många behöver under de första två terminerna, dvs i första klass. Innehållet skall vi bara inte prata om. Texterna i dagens läroböcker är ofta kortare och med mer politiskt korrekt information. Det gick snett den dagen Olof Palme blev skolminister. Sedan har det bara gått utför.Svenska språket och skolans förfall, Norah4you 28 mars 2013

Det var där det började. År 1968….

Svenska skolan – kunskap/utbildning
Palmes tid som Skolminister och Statsminister fördärvade svensk utbildningsväsende:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Utan grundläggande ordkunskap, ordförståelse och övning, övning, övning, blir det som lärs in något som inte hamnar på rätt plats i pusslet. Det krävs speciallärare och den utbildningen avskaffade ju S som så mycket annat 🙂

En annan viktig bit för att förstå varför det finns politiker och mediafolk som inte bryr sig om Sveriges Grundlagar kommer utifrån att många idag är så vana vid att skylla på andra: Det är inte mitt bord/inte min fråga samt att vi i Sverige har en nästan sjuklig önskan av att vara alla till lags. Det brukar kallas att vi förhandlar tills vi blir ense. Men Regeringsformen sätter klara gränser för vad Regering och Riksdag FÅR lägga sig i och HUR de om de vill påverka det de inte FÅR lägga sig i skall förhålla sig.

Exempel 1:

Regeringsformen
12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen.

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Sveriges Grundlagar gäller även S-MP regering samt Bakläxa utbildningsminister Fridolin

Exempel 2:

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Kroppslig integritet och rörelsefrihet
7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.

Detta tolkade t.o.m. Justitiekanslern som om det inte skulle medföra ersättning till en född som svensk och levt som svensk men som vid 18 års ålder pga att föräldraskapet omprövades och blev fråntagen sitt svenska medborgarskap… men Högsta Domstolen beslöt annat. Enklare hade varit om vi haft Författningsdomstol….

Ett av de principiellt viktigaste besluten som HD, Högsta Domstolen, i Sverige någonsin tagit har klargjort: att en bestämmelse i regeringsformen om att en svensk medborgare inte får fråntas sitt medborgarskap har överträtts.Ersätts för indraget medborgarskap, SvD 23 april 2014
samt att killen som råkade ut för detta har rätt till ersättning trots att det inte står i Regeringsformen att sådan skall utgå när staten och/eller svensk myndighet bryter mot regeringsformen.

Det principiellt viktiga är alltså det som borde varit självklart, men som alltför många svenska myndigheter gång på gång syndar mot: I Sverige gäller svenska Grundlagar, samt att brott mot Grundlag kan medge rätt till skadestånd.HD klargör: Regeringsformen skall följas

Exempel 3:
Detta med att demokratibegreppet tolkas utifrån ”Som jag tycker”-syndromet och att vi i Sverige saknar Författningsdomstol får absurda konsekvenser.

Regeringsformen
1 kap Statsskickets grunder.

”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
…..
Det märkliga är som alla ämnes- och stadiebehöriga samhällskunskapslärare vet att detta måste lärts in, obs inte bara lärts ut, för att eleven skall kunna visa att den förstår vad demokratibegreppet innebär och därmed som minst uppnått en av de viktigaste målen för att överhuvudtaget vara berättigad att få godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9…..
Har vi så många ämnesobehöriga SO-lärare, så många icke stadiebehöriga Samhällskunskapslärare eller är det så många som aldrig satt sin fot på lärarhögskolan som undervisar i ett så viktigt ämne?
Kvotering strider mot Regeringsformen 1 kap2§

Personlig kommentar: Självklarheter som aldrig behövt ifrågasättas om Sverige hade haft en Författningsdomstol! Vad hjälper aldrig så fina ord i våra Grundlagar om även ledande politiker struntar i dem?

Sedan kan man precis som SasjaL i den rebloggade artikeln undra över medias censur av åsikter som får föras fram i debatter…. Mediacensurens Sverige I och II

Read Full Post »

uttalande står Frida Boisen för! Boisen: Björklund, du är svaret skyldig, Frida Boisens krönika GT 10 februari 2014 Att Frida Boisen aldrig borde fått godkänt i ämnet samhällskunskap det står 100% klart – en person oavsett om den är journalist eller något annat, som inte kan skilja på Staten och Kommunen den kanske har haft någon av alla de 35.000 helt obehöriga eller övriga ämnesobehöriga lärare i skolan, något som inte förekom annat än i undantagsfall före Skolans kommunalisering, men det ursäktar inte att Frida Boisen visar sin okunnighet. Hoppa på Alliansens Björklund när det är Göteborgsrörans rödgröna damer som lagt pengar som var specialdestinerade till skolan redan under GP:s tid vid makten och fortsatt diskriminerar Göteborgselever som i kommunala skolor inte får de resurser och det stöd de har rätt till! Hjälper inte om friskolor är lika snurriga. Svensk Skollag samt Regeringsformens 1 kap 2§ som totalförbjuder det Offentliga att diskriminera någon är det som gäller och där innebär INTE Kommunallagen något undantag. Även den Kommunala självbestämmanderätten är skyldig att ta hänsyn till Regeringsformen!

skolan bör enligt min mening oavsett vem som är utförare ha Staten som huvudman!

Read Full Post »

och deras frånvarande föräldrar. Inte klasskillnader som Vänsterns anhängare och t.o.m. Löfven försökt få det till. Är det stora problemet när samhället runt omkring drabbas av grabbar, för det är fler grabbar men inte enbart, får för sig att kasta sten eller tända på bilar.

Det märkliga är att dessa ”grabbar” varit synliga i skola och ofta hos polisen långt innan de hamnar i rubrikerna. En del av dem, känner flera av de som tillhört samma röta här i Göteborgs förorter kring Angered, i Majorna, i Tuve, i Backa o.s.v som varit i farten sedan 1998. Träffade på dem i skolor och på buss- spårvagnshållplatser sent på nätterna. Vissa av oss har lång erfarenhet av att prata med de brötiga. För det går att tala, gäller att få dem att lyssna först och vara beredd att våga säga ifrån när de gör något fel samt vara snar att berömma när de gör något rätt. Vissa av oss skriver jag. Jag talar om oss vanliga människor, grannar, kompisar med deras föräldrar eller vi som tittar på när de som knattar spelade fotboll.

Dessa arga unga män har ofta varit arga unga redan på dagis. Senast under pubertsåren har de utmärkt sig. Med de tolkningar av lagarna som många kommuner gjort, har skolan som rustats ner vad det gäller skolpsykologer på plats på skolorna och med den allt sämre skolhälsovården, det som borde och alltid varit behöriga lärares ansvar hamnat i händer på elever och föräldrar samt politiker som anser att det ingalunda är störande om ungar springer ifrån lektioner, har på mobiler, springer runt i klassrummet o.s.v. Den förr så viktiga lugna platsen klassrummet finns inte mer.

Föräldrarna har abdikerat eller så går de och tror att kvalitéts tid när den kan passas in är tillräckligt. Som vore ett barn som växer upp något som ställs på en hylla och tas fram till allmänt beskådande när den idrottar, sjunger etc för att därefter läggas ner i en låda tills föräldrarna har tid. Så tror många att deras barn får respekt för dem. För inte kan det väl göra skillnad om föräldrarna tar sig tid att tala med sina barn samt lyssna, när barnet har tid ? 🙂

– Ungdomarna har ingenting med det att göra så att jag fattar inte varför det började och varför det fortsätter, säger mamman.

Hennes son har nu släppts men är nu ute på gatan igen med sina kompisar.

– Jag har bett honom att vara hemma, men jag kan inte tvinga honom. Jag har sagt till honom att han ska hålla sig borta i väntan på rättegången, säger hon. De flesta tidigare dömda för brott, DN 25 maj 2013 OM inte en mamma kan hålla inne sin tidigare ostraffade tonåring så han inte helt hamnar på fel vägar, hur i hela fridens namn skall då samhället kunna få ordning på den grabben

Har inget att göra förresten? Unga idag har fritidsgårdar. Det hade inte vi på 50- och 60-talet. Men en annan sak jag hör av dessa arga unga män, och andra ungdomar oavsett var deras föräldrar kommer ifrån och i vilket bostadsområde de bor: ”Jag får inte ta med mig mer än en eller två kamrater hem”…… skulle varit på min tid. Jag tog hem hela klassen när vi kände för att sitta och prata. Räckte inte stolar och soffa till satt man på golvet. Fanns det inte mer än bröd utan pålägg, i bästa fall nybakade bullar, och bara saft eller kaffe, så tog alla det som fanns eller frågade i värsta fall om de fick ett glas vatten. Roligt hade man hemma. Inte ute på gator och torg.

I övrigt tror många, långt ifrån bara invandrare utan ut i de fina villaområdena där ungar börjar med droger m.m. i brist på lyssnande föräldrar, att det är samhället som skall se till att deras barn får läsa läxan, får lära sig lag och moral samt helst också få någon frukost på dagis/skola eller fritids. För att sitta ner med sina barn som i lugn och ro får äta något innan dagen börjar, det har dessa föräldrar ofta själva inte varit med om. Här i Sverige var det långt in på 60-talet en vanlig stund med föräldrar. Senare blev det hasta för att lämna före 7 på dagis. Lika bedrövligt på kvällen då det blev vanligt att hasta för att hämta, äta någon snabbmat för att hinna till någon av alla dessa sysselsättningar föräldrar ville (och vill) att deras barn skall få hinna med innan de sent på kvällen kommer hem och får svårt att hinna läxan…..
Läs Ansvaret ligger på föräldrarna, Norah4you 24 maj 2013

Läser idag på SvD:s ledarsida Varför plockar vissa upp stenarna medan andra låter bli? Det handlar dels om personlig moral, men framför allt om social kontroll. I båda avseendena är grundproblemet ett otillräckligt föräldraskap.

Det är egentligen mycket enkelt: Vissa pojkar tillåts springa runt och härja bland brinnande bilar klockan två på natten, andra pojkar hålls hemma av sina föräldrar. De skrattar när stenarna kastas, Fredrik Kärrholm polis och kriminolog på SvD:s ledarsida 26 maj 2013

Peter Kadhammar skriver i annat ‘angeläget’ ärende (sex) under rubriken: I det nya samhället får vi mindre tid till det vi behöver mest, Peter Kadhammars kolumn Aftonbladet 26 maj 2013 Han syftar på tid till närhet mellan en person och hans/hennes partner…… Men barna då? Barn har inte bett att få komma till världen. De föräldrar som inte är beredda att sätta sitt barns hälsa och välgång framför sina egna för all del högst väsentliga önskemål, de föräldrarna borde enligt mitt sätt att se aldrig blivit föräldrar. Förälder är man hela livet.

Det finns goda krafter. Föräldrar och andra vuxna som nattvandrar. Nattvandrare räddar skolor från vandalisering, Sveriges Radio 25 maj 2013 Men att det ens skall behövas att rädda skolor, bilar och annat från vandalisering…..

och vad har hänt i lugna Lysekil? Stenkastning mot polisen i Lysekil, GP 26 maj 2013 någon måtta får det allt vara på semesterfolkets barn, för när det gäller vissa platser är det de som tidigt åker till sina båtar, stugor o.s.v. som är de som märks mest. Själv har jag i alla år haft ett ont öga till alla dessa med trasiga fickor som ‘tappar” papper och cigaretter för att inte tala om inte klarar av att ta med sig ölburkar och vinflaskor hem. De har ju ändå burit dem ut….. Alla dessa som beter sig som vore de fastboendes tomtmark något man får använda hur som helst till vad som helst. Om alla ni sommarboende hade en aning om vad fastboende verkligen tycker om värstingbeteende, så hade ni nog sett till att hålla er unga hemma när ni själva slappar av på fredag eller lördagkväll i ‘goda vänners lag’.

Så Löfven: Sluta upp med att göra dagsaktuell politik av något som började spåra ut redan innan första borgerliga regeringen kom efter Andra Världskriget – det är varken klassklyftor eller integrationsproblem att vi svenskar lever ett liv där barnen får finnas och synas men helst inte inkräkta på våra möjligheter att ‘förverkliga oss själva’- Det är varken klassklyftors eller integrationsproblem att de som kommer hit får uppleva att deras barn tror att det är den extrema frihet som många svenska barn har som de själva också har rätt att få. Skolka i skolan, strunta i vad föräldrar säger, slänga ur sig könsord i skolan utan att skolan ens ringer föräldrarna o.s.v. Som man bäddar får man ligga. Sopa framför egen dörr. Arga unga män är inte bara invandrargrabbar eller ens bara grabbar. Aggressionskontroll har de oavsett vad aldrig fått lära sig.

Tillägg 2 juni 2013 Det där med titel är viktigt i nutida Sveriges politiska debattklimat…. eller 😛 Husby-kommission krävs för djup analys, forskare i bl.a. sociologi och kulturgeografi m.fl på SvD Opinion 1 juni 2013 Hallå alla av Er Sociologer och Kulturgeografer, speciellt Ni härifrån Göteborg: Har Ni glömt bort Rita Liljeström. Det finns otaliga mycket bra sociologiska utredningar som klargör varför det blir problem i vissa familjer, vissa grupper och/eller vissa områden. Samma förklaring när det gäller Husby som när det gällde problemområden på 70-talet. Det är INTE Staten eller Samhället, för Samhället är VI ALLA och Staten är det VI ALLA som medborgare som röstar in de som sitter i husen däruppe och bestämmer eller i lokala stadshus m.m., det är inte staten eller samhället som har ansvaret om uppfostran av svenska och andra barn! Det är föräldrars ansvar och OM inte förälder/föräldrarna klarar av det, det är först då som samhället kommer in. Däremot har samhället ansvar för att se till att barn inte far illa och det räcker tyvärr inte med kommunala socialnämnder för att få ordning på de busindivider som i princip varje lärare känner till redan innan de lämnat de första klasserna. När de väl kommer till gymnasiet känner såväl polis som soc till dem väldigt väl. Men soc räcker inte. Det räcker inte med att killarna tas in för förhör och släpps till soc som gör vad de kan, men ändå inte kan hantera detta eftersom det krävs två bitar:

* Klara konsekvenser direkt – inte längre lallande som det varit sedan 70-talets vänstervåg. Vilka konsekvenserna skall vara, t.ex. fotboja och utegångsförbud på helgerna eller annan lösning, det är något som bör fastslås på regional eller landsnivå.

* Föräldrautbildning värd namnet. En gång i tiden ingick det i hemkunskapen att eleverna i vanliga skolan fick lära sig en del, inte tillräckligt, om barn och att ha barn. Dvs inte bara Sex- och Samlevnadslektioner. Andra bitar fanns med på Samhällskunskapslektionerna. Så fanns det också närmare kontakt mellan olika generationer. Morföräldrar och Farföräldrar fanns ofta nära och lite lärde sig nog det uppväxande släktet den vägen. Men nu behövs det verklig Föräldrautbildning. Kanske under gymnasieåren?

Read Full Post »

är vad det handlar om Stefan Löfven.

Arga unga män. Det är vad man ser när man sett några av killarnas ansikten på bilder. Vet ej vilka som tagits eller ej, men jag har sett ett antal för 15 år sedan när de var små boende i Ryd och Skäggetorp i Linköping på bilderna. Tillhörde tidigt de som utmärkte sig bl.a. en jag tyckte mig se på en av bilderna har en bror som jag vet försökte bränna papper i skolpapperskorg när han inte fick som han ville. Alla är inte invandrare, långt ifrån. En av de jag sett på bilderna har en far som tidigare var aktiv och då inte i något av ytterpartierna. De jag sett är samma jag sett när LHC:s värsta gäng varit här ner och bråkat i Centrum. Tror att en av dem var bland de som Göteborgspolisen av misstag pga annat stök i stan tog för Kungsbackafolk och slängde på Kungsbackatåget.

De jag sett har äldre familje eller nära vänner som var nere och bråkade på Avenyn en gång i tiden. Några av de unga månade redan för 15 år sedan när jag lämnade Linköping om ‘djuren’ speciellt pälsdjur och djur som utsätts för labförsök. I det gänget jag tänker på, som ligger nära de jag såg eller de jag tyckt mig se på bilderna började alkohol och droger i många fall figurera tidigt. Inte många av dem som kommer från familjer som har det ekonomiskt sämst. Det handlar inte om klyftor utan om arga unga män som var arga redan när de inte fick som de ville i skolan. 30-tal omhändertagna vid demonstration, Sveriges Radio 25 maj 2013 Inte alls förvånande att det är i Linköping ett 30-tal motdemonstranter till SD bussas från platsen. Motdemonstranterna har sitt fäste nära universitetet i Linköping var SD numera har sitt folk vet jag inte förr var rasisterna fler vid Campus Norrköping.

Bilbränder och bråk sprider sig, SvD 25 maj 2013
De flesta tidigare dömda för brott, DN 25 maj 2013 Självklart är det så. Detta börjar inte vid 20 års ålder utan har börjat långt tidigare med sk. åtgärdspaket som soc och skola med eller utan föräldrars godkännande satt in när case-filen blivit för tjock. Flera liknande fall jag känner till har varit unga som redan i 10-12 års åldern har uppträtt på ett sätt som splittrat familjer. Nog svårt för familjer som har bra balans i tillvaron i övrigt. Katastrofalt för de familjer som kommit nya hit till Sverige och där föräldrarna trots att de lyckats ekonomiskt inte längre har någon kontroll som de varit vana vid.

Som jag skrivit tidigare:
”På kort sikt är den enda lösningen att ta om hand alla orosstiftare, stenkastare och bilbrännare, man kan identifiera. På lång sikt krävs det att man:

A) Ställer krav på alla skolor att se till att elever från 1:a klass får det stöd eller uppmuntran (såväl de som har det svårt som de som idag bromsas av ”Alla skall med” behöver få det som Skollagen trots allt kräver! Få tillbaka ordningen i skolan samt lägg pedagogiska ansvaret helt på ämnes- och stadiebehöriga lärare – erfarenhet är inte nog som det mycket väl visat sig när det gäller kunskapsinhämtandet.

B) Ställer krav på att alla skolor skall ha en skolpsykolog och en sjuksköterska på skolan som minst visst antal timmar per vecka.

C) Tar ifrån kommunerna ansvaret för de ungdomar som idag lämnas till Socialtjänsten med högst varierande åtgärdspaket som körs gång på gång allt medan case-files blir tjockare och tjockare och de andra som borde få hjälp finner att det blir mindre och mindre pengar till de elever och unga som sköter sig. Låt det finnas en gräns när problemunga lyfts ovanför kommungränserna och får verkligt professionell behandling som är lika över hela landet oavsett allt.

D) Sätt fritidsledare och ungdomsledare på skolbänken så att de får verkliga kunskaper i hur Samhället fungerar. Inte hur de tror att det fungerar. Kunskaperna i ämnet Samhällskunskap och vad Demokrati står för har aldrig varit så låga som nu.”
Utdrag ur Det verkar vara organiserat, Norah4you 25 maj 2013

Försök inte göra det till någon klasskamp eller som resultat av ökade klyftor, Löfven. Det är arga unga män som det lallades med redan när de bråkade på dagis eller i skolan. Lallats med, tagits in av polis lämnats över till förälder eller soc och som återkommit gång på gång när de inte fått som de ansett sig ha rätt att kräva. De har ju blivit lallade med redan från början oavsett vilka deras föräldrar varit/är och oavsett om de varit invandrare eller svenskar sedan generationer. Svenska utbildningsväsendets personal har sedan kommunaliseringen blivit rädda att våga säga stopp i tidigt skede. Lärare får ju enligt vissa kommuner inte ens ta och lyfta ut en elev som slår på andra elever.

Mycket läsvärd artikel: Det hjälper inte att kasta sten, GP 25 maj 2013

Read Full Post »

föräldrar som tar sitt föräldraansvar enligt Föräldrabalken. Det är det som är problemet.

Tillägg 19.20 21 maj 2013
Dumma uttalanden haglar från politiker: Allt ansvar kan inte läggas på förorten, Lawen Redar Stockholms Arbetarekommuns styrelse och Anders Österberg ordförande Socialdemokraterna i Akalla på SvD Opinion 21 maj 2013 JO ALLT ANSVAR KAN ENDAST LÄGGAS DÄR DET HÖR HEMMA: HOS DE SOM STARTADE UPPLOPPET försök inte med något annat! Det finns varken någon som helst ursäkt, förklaringsmodell eller giltigt argument som inte lägger ansvaret där det hör hemma – hos de som använder våld för att få igenom sin egen uppfattning! Det hör inte hemma i en demokratisk stat. Anarki vill vi inte ha i Sverige!

Nedanstående är den ursprungliga bloggartikeln:
Aftonbladet har helt rätt i större delen av Oisín Cantwell artikel. Speciellt rätt har han när han skriver: Att hävda att polisen bär skulden till kravallerna är för övrigt kvalificerat nonsens. De som startade upploppet, som kastade stenar och eldade upp bilar, är de ansvariga. Överdrifter och sanningar i Husby, Oisín Cantwell på Aftonbladet 20 maj 2013

Däremot har jag mycket svårt att tro kvinnan han refererar till som trovärdig när det gäller vad poliser skall ha sagt. Skälet är mycket enkelt. Jag är SO-lärare och van vid att såväl svenskfödda som utrikesfödda (som inom parantes ofta är bättre på ordförståelse och grammatik än svenskfödda som bara slussats igenom grundskolan) lyckas med att missförstå. När ord är tagna ur sitt sammanhang är det inte alltid det som den som uppfattar ordet men missar meningen tolkar ordet som. Tvärt om är detta ett av de många problem som finns ibland ungdomar och unga vuxna idag. För att göra en jämförelse med ett barn under 12 år vars mamma säger till barnet som gör något tokigt ‘det var väl dumt’, och barnet (har haft skolelever jag fått förklara detta för) får för sig att mamman (eller någon annan) skulle sagt att barnet var dumt. Jag har varit med om att invandrarelever och andra från icke studievana miljöer helt missuppfattat liknande ord utryckta från sammanhang. Och de missuppfattningarna har skett i vanliga skolan…….

Kanske ä r det bara Megafonen som har tagit tillfället i akt att koppla samman kravallerna med dödsskjutningen. Men det kan mycket väl finnas ett samband.

Uppenbart är att hat mot polisen eldas på av organisationen, som i ett pressmeddelande skriver att ”förbipasserande vuxna som stadsdelens fältassistenter och Husbybor attackerades med batonger och slag. Polisen släppte även lös sina hundar.” Polisen dementerar detta och uppmanar alla som sett något sådant att anmäla.

Självfallet ska inte polisen bete sig illa. Men nog är det en smula cyniskt att anklaga polisen när de ingriper i ett tumult. Polisen verkar dessutom ha gjort sitt jobb och skyddat oskyldiga boende. Bland annat evakuerades ett flerfamiljshus efter att ungdomarna tänt eld på ett garage. Det största sveket hade utan tvekan varit att inte skydda medborgarna. Låt stenkastarna ta ansvar, SvD ledarsidan 21 maj 2013

Självfallet skall de som kastar sten och/eller tänder eld på bilar ställas till ansvar. Anarki som Megafon verkar förespråka är raka motsatsen till demokrati. Polisen har grundlagen, regeringsformens 2 kap 20§ samt polislagen bakom sig när de gör ingripanden. Hur det ens finns någon som kan beskylla polis för att ha enorma hundar är extremt märkligt. Lika märkligt att en del tycks vilja få frågan ‘har ni inte hundar i ert hemland’ till att vara rasistisk. Nu går skam på torra land när en lösrykt fråga förs fram som rasistisk. Lämplig kanske frågan inte var, men det är något helt annat än att den skulle vara rasistisk.

Verkar finnas anarkistiska grupperingar som gör vad de kan för att inte behöva leva efter lagen. Varför satte ett gäng unga van­daler eld på bilar och slog sönder fönster i Husby centrum?

Ingen av dem som deltog i upploppet i Stockholmsförorten under söndagsnatten har förklarat varför de anser sig ha rätt att förstöra andra människors egendom. Men företrädare för Megafonen, en organisation som bedriver ungdomsverksamhet i flera förorter, hävdar att det var en begriplig reaktion på polisens dödsskjutning av en 69-årig man förra veckan. DN har helt rätt i artikeln Destruktiva reaktioner, DN ledarsidan 21 maj 2013 Inte bara destruktiva och brottsliga reaktioner. De sk. reaktionerna är också kontroproduktiva. Det är inte så att våldsverkare som förstör andra människors ägodelar och riskar andra människors liv och hälsa gör speciellt bra reklam för de människor de säger sig representera. Tvärt om!

Se även Megafon och bråkstakarna bör, Norah4you 20 maj 2013
Vill även påminna om vad jag skrev 2009 när bilbränderna härjade här i Göteborg:
utan fastmer om stökpellar som blivit behandlade som småkungar redan i de tidiga skolåldrarna. Både svenskar sedan generationer och invandrare.

Båda grupperna tycks som det ser ut och hörs på stan här i Göteborg vara utnyttjade av vissa extrema grupper på vänsterkanten. Samma grupper som omtalas i Aftonbladets artikel idag om
Extremisternas torpeder hörs det talas om på stan. Dock finns det ett fel i den artikeln. LFA i Linköping har en kärna som tillhört AFA sedan början av AFA. Några av dessa kommer precis som de i andra delar av landet från mycket etablerade familjer. Ett par av dem var kända som stökpellar redan när de gick på dagis. Jag askulterade på deras fritids när jag gick på lärarhögskolan i Linköping i början av 90-talet och min egen dotter hotades, förföljdes, sparkades m.m. av två av dessa. Så jag känner igen dem oavsett om de dyker upp här i Göteborg som i samband med bråket på Avenyn under EU-mötet eller om de slängs på tåg till Kungsbacka som misstänkta halländska bråkstakar när LHC spelat mot Frölunda.

Det dessa extremgrupper och religiösa grupperingar som skyller på samhället och utanförskap har gemensamt är tre saker: De tål inte tillsägelser och skolan/soc med flera har daltat med dem för mycket; De hatar USA och Israel samt de vill synas i media och press.
Det handlar inte om utanförskap, Norah4you 13 september 2009

Read Full Post »

det är viktigt att dokumentera. ”Det är viktigt att dokumentera”, Thomas Mattson Expressen 24 maj 2013

Problemet är inte när media dokumenterar utan när media okritiskt släpper igenom vinklade uttalanden om händelserna eller t.o.m. låter bråkmakarna uttala sig på ett sätt som nästan är (kanske till och med är brottsligt övertramp) till uppvigling.

För bråkmakare är de som ligger bakom – och vilka det är, är ganska lätt att se om man går tillbaka samt tittar på vilka som uttalat sig när och var i liknande frågor till förmån för de som vill fördärva samhället på ena eller andra sättet men kallar det protester mot samhället…. nu som tidigare. Ännu mer tyckligt blev det när man tittar närmare på 5 av de första ställena utanför själva Husby det hände. Ringde en stark signal från en inre klocka direkt.

Nåväl, vad menar jag med övertramp?

Ex 1. Utdrag ur Megafon och bråkstakarna bör, Norah4you 20 maj 2013

Om Megafons sprakfålar(gammalt svenskt ord slå upp) och bråkstakar, i detta fallet invandrare i andra fall invandrarfientliga grupper eller fotbollshuliganer inte respekterar våra svenska Grundlagar (Regeringsformens 2 kap 20 § gör detta grundlagsriktigt) så får de problem.

Megafon om upploppet i Husby, SvD 20 maj 2013

Polisen måste erkänna att de gjort fel, DN 20 maj 2013 NEJ POLISEN HAR INTE GJORT FEL! Det som gäller är frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar. Hotar någon en annan person, polis eller inte, med våld eller vapen, så är det svensk polis skyldighet på samma sätt som i hela Västvärlden och större delen av övriga världen att stoppa detta OM NÖDVÄNDIGT MED VÅLD. Detta våld inkluderar allt från användande av batong, polishund, polishäst, till handgripligt våld och användande av vapen utifrån hur polisen, inte åskådarna, bedömer riskerna för någon persons liv och hälsa, oaktat om denne någon är polisman eller tillhör allmänheten!

Ex 2. Ett upplopp är det tystades språk, Andres Lokko på SvD:s kultursida 24 maj 2013 Hela utformningen av den artikeln är ett enda stort offergörande av de invandrare som bor i förorter och där ungdomarna känner hopplöshet och utanförskap. PROBLEMET är, att det är något som i princip alla som inte tillhör innegrupperna numera gör i den åldern. Visst är det illa att de ungdomarna inte klarar skolan, och där går det att göra mycket inte med mer pengar eller fler vuxna utan genom att se till att eleverna i dessa områden endast får ha ämnes- och stadiebehöriga lärare oaktat vilken skola de går på. Men detsamma problemet har unga som bor i rikare områden där föräldrarna skjutsar dem till träning och sedan lämnar dem vind för våg, där föräldrar aldrig någonsin ens anser att de minsann skall bry sig om att hjälpa till med läxan för läxan det är ju skolans sak och får ju inte inkräkta på fritiden. Talat med många unga som känner lika stor hopplöshet och utanförskap samt omöjlighet att se en framtid. Inte lika mycket kriminalitet, dvs utom droger och alkohol, bland de ungdomarna till att börja med. Men även de känner att samhället och vuxenvärlden sviker. De tar sig aldrig tid att sätta sig ner och lyssna, som så många unga säger.
Vet fler invandrare, fattiga invandrare som lyckats få jobb men ändå inte har det fett, som bryr sig om sina barn än V70-föräldrarna verkar göra. Så offer är inte någon för att den är invandrare och har det extremt jobbigt och känner sig utanför. Unga idag känner sig ofta utanför på ett helt annat vis än vad vi gjorde.

Ex 3 Gäller ett av flera exempel på det som för mig liknar uppvigling när det släpps fram. <A HREF="Ni står mitt i stormen. Er värld brinner. Och vi skriver till er för att säga att vi vet vad ni går igenom, och att vi beundrar hur ni har hanterat de senaste dagarnas händelser.

För några år sedan brann bilar i Biskopsgården. Polisen gjorde som de ville de där nätterna och när morgonen kom sa politikerna vad de ville om oss. Skrivgruppen Pantrarna: Till en nation som brinner, Aftonbladet 23 maj 2013

– – – –
Sedan kan man alltid diskutera om hur mycket som skall rapporteras direkt och hur mycket som skall dokumenteras och läsas igenom några gånger på redaktionerna innan det trycks. Men det är ju sådana problem som vi läsare anser att Du och dina kollegor bör kunna klara av att lösa. Alla kan det tyvärr inte./ Inger E

Read Full Post »

Older Posts »