Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Betygskriterier för Samhällskunskap 9:an’

Tänk om Sveriges rödgröna regering kunde kasta skygglapparna och dessutom lära in det de missade i årskurs 7 Samhällskunskapen….. Då hade de känt till detta från Regeringsformen samt även fattat det regeringsbeslut som Regeringsformen kräver….

REGERINGSFORMEN
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket)

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina
verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),
och

10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i
första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första
meningen samt tredje stycket tillämpas.

Read Full Post »

Jag älskar verkligen folk som gör bort sig!.
Att lämna målet öppet i en debatt oavsett om debatten sker på twitter, som i det aktuella fallet eller i en talarstol, är aldrig att rekommendera…..

Hittade ett öppet mål alldeles nyss och svarade på twitter:

Inger E Johansson (@IngerNorah4you) Tweetade klockan 11:14 – 29 maj 2016 :

Tror minister Ygeman att Regeringsformens 2:25 gäeller ej? @ygeman @kinbergbatra @sakpol_se (http://twitter.com/IngerNorah4you/status/736984129867223041?s=17)

————– slut på inlägget – – – –

För de som satt och sov på Samhällskunskapslektionen när de gick i 7:an och läraren, förhoppningsvis ämnes- och stadiebehörig, gick igenom Regeringsformen samt gjorde klart vad som gäller för begränsningar i rättigheter här i Sverige lyder och innebär så följer här ett utdrag på aktuellt kapitel och paragraf:

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),

3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),

5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),

6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),

7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),

8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),

9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket),

och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.

– – – – – slut på citat ur Regeringsformen – – – – – –

Skapa inte motsättningar i skolkön, SvD Ledarbloggen 28 Maj 2016 Bryt inte mot Grundlagarna vore bra budskap till politikerna!

Read Full Post »

vem är förvånad? Med vetskap om att ämnes- och stadiebehöriga lärare saknats i ämnen som Svenska i de tidigare årskurserna och Samhällskunskap i årskurs 7-9 i stort antal kommuner efter att skolan blev kommunaliserad, är det i sig inte förvånande att vi har fått in ett antal riksdagsmän som t.o.m. hamnat i Konstitutionsutskottet utan att ens uppfylla grundläggande krav, dvs kursmål och betygskriterier för årskurs 9 i Samhällskunskap. Saknas ordförståelse, så hjälper det inte att ”Alla skall med” skolan gett godkänt till många som aldrig varit berättigad till det.

Vad värre är, är att kunskapsdränaget startade tidigare. Det handlar inte bara om de 30.000 helt obehöriga lärarna som blockerat tjänster genom att de felaktigt anställts av rektorer. Rektorer som fått se ekonomiska kakan utsättas för såväl osthyvel som tårtbit och krymt. Det handlar även om de mer än 50.000 lärare (vissa säger upp till 70.000) av de som utöver de helt obehöriga kanske varit lärarutbildade i andra ämnen. Inte alltid ens inom språkkunskap respektive samhällskunskap. Totalt har vi i Sverige under lång tid haft en växande andel icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare. Tyvärr även i naturvetenskapliga ämnen där många Grundskolelever från det att Grundskolan infördes haft lärare som inte ens själva läst över gymnasieexamen i matematik, fysik och kemi.

En lustig episod. I mitten av 2010-talet blev jag själv SO-49 lärare uppringd från en stad vid Vänern. En rektor hade fått förslag från arbetsförmedlingen på mig(!) som lämplig kemilärare (80% tjänst i kemi kombinerat med annat ämne). Jag blev erbjuden jobbet. Tack svarade jag. Men eftersom jag inte satt min fot i en kemisal sedan maj 1968 så måste jag då begära att skolan varnar brandkåren varje gång jag skall ha undervisning. Riskerna för eleverna är för stora för att jag skall våga ta det ansvaret….. Rektorn trodde att alla som var lärare för årskurs 7-9 kunde undervisa i vilket ämne som helst….

Åter till Konstitutionsutskottets okunniga ledande politiker Peter Eriksson (MP) [läs Peter Eriksson kan inte Regeringsformen, Norah4you 11 maj 2014 och andra i Rödgröna sörjan. Det är inte en dag för tidigt att de lär in vad som står i Regeringsformen!

Allra först det kapitel de troligen utgår från i sin ordokunskap:

12kap. Kontrollmakten

Konstitutionsutskottets granskning
1 § Konstitutionsutskottet ska granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för granskningen få ut protokollen över beslut i regeringsärenden, handlingar som hör till dessa ärenden samt regeringens övriga handlingar som utskottet finner nödvändiga för sin granskning.

Andra utskott och varje riksdagsledamot får hos konstitutionsutskottet skriftligen väcka frågor om statsrådens tjänsteutövning eller handläggningen av regeringsärenden.

2 § När det finns skäl till det, dock minst en gång om året, ska konstitutionsutskottet meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning har funnit värt att uppmärksamma. Riksdagen kan med anledning därav göra en framställning till regeringen.

Åtal mot statsråd
3 § Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen.

Misstroendeförklaring
4 § Riksdagen kan förklara att ett statsråd inte har riksdagens förtroende. Ett yrkande om en sådan misstroendeförklaring ska väckas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter för att tas upp till prövning. För en misstroendeförklaring krävs att mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för den.

Ett yrkande om misstroendeförklaring tas inte upp till prövning om det väcks under tiden från det att ordinarie val har ägt rum eller beslut om extra val har meddelats till dess den genom valet utsedda riksdagen samlas. Ett yrkande avseende ett statsråd som efter att ha entledigats uppehåller sin befattning enligt 6 kap. 11 § får inte i något fall tas upp till prövning.

Ett yrkande om misstroendeförklaring ska inte beredas i utskott.

OM KU-ledamöterna kunnat läsa innantill och förstå vad orden i Regeringsformens 13 kapitel säger, så hade KU haft klart för sig:
* att KU inte är någon Myndighet.
* att KU inte ens juridiskt fyller funktion som Författningsdomstol. KU har att följa Regeringsformen som alla andra inom den Offentliga verksamheten, förtroendevalda och tjänstemän lika.
* att KU inte äger rätten att kräva att tidigare statsråd skulle vara tvungna att infinna sig i KU för utfrågning. Vi kan tycka vad vi vill om det, men för att KU skall få den rätten krävs ett tillägg till 1§ dvs en Grundlagsändring med allt vad den medför krävs. Sedan kan KU utreda i all evinnerlighet – de äger inte själva rätten att tolka eller ändra Grundlag utifrån sina respektive politiska uppfattningar eller någon annan uppfattning alls.
* Inte ens om ett statsråd, nuvarande eller tidigare skulle kunna åtalas, vilket inte är så enkelt som många tycks tro för ett statsråd får ALDRIG NÅGONSIN utöva Ministerstyre av Myndighet eller Offentlig verksamhet – dra upp riktlinjer och ställa krav utifrån Sveriges lagar, ja men det är något annat. Utse eller ”kicka” statens representant i en styrelse, ja men det är inte något som KU kan göra annat än utreda om överträdelse av de avsnitten i Regeringsformen skett. KU kan inte kräva något som inte är tillåtet enligt Grundlagarna.

För att förklara detta, så krävs det att läsa Regeringsformen noga:

11 kap. Rättskipningen

Domstolarna

1 § Högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna är allmänna domstolar. Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar. Rätten att få ett mål prövat av Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt eller kammarrätt kan begränsas genom lag.

Andra domstolar inrättas med stöd av lag. I 2 kap. 11 § första stycket finns bestämmelser om förbud mot inrättande av domstolar i vissa fall.

I Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen får endast den som är eller har varit ordinarie domare i någon av domstolarna tjänstgöra som ledamot. Vid övriga domstolar ska det finnas ordinarie domare. Undantag härifrån får dock göras i lag i fråga om domstolar som har inrättats för handläggningen av en viss bestämd grupp eller vissa bestämda grupper av mål.

2 § Bestämmelser om domstolarnas rättskipningsuppgifter, om huvuddragen i deras organisation och om rättegången, i andra hänseenden än som berörs i denna regeringsform, meddelas i lag.

Rättskipningens självständighet

3 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare.

I fall där ett tidigare eller nuvarande statsråd av KU anses ha begått en brottslig handling, Kan KU bestämma att åtal bör väckas – men det är Högsta Domstolen inte KU som efter prövning av åtalet kan fälla. INTE KU. KU:s sk. prickningar kan vara aldrig så genanta, men juridiskt viktiga är de inte.

Men det är värre än så med ordförståelsen hos KU-ledamöter….

12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen.

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Enkelt uttryckt står det således i Regeringsformen att varken Myndighet eller Riksdagen äger någon som helst juridisk rätt att lägga sig i hur en Förvaltningsmyndighet beslutar. D.v.s utöver de riktlinjer som följer av de beslut som Regering resp Riksdag FÅR ge enligt Regeringsformen.

BAKLÄXA KU. Ni har gått över KU:s befogenheter. Inte nog med det i Nuon-fallet är det ännu mer komplicerat då det i 10 kapitlet står:

10 kap. Internationella förhållanden

……
Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet.

Det står att statliga myndigheter skall hålla Chefen för det departement…. Således är det de statliga myndigheternas axlar informationsskyldigheten vilar. Inte på enskilt statsråd eller på ”chef för departement” observera ordet ”chef” det står inte ens statsråd….

KU:s kritik i punkter, Expressen 13 maj 2014
KU slutade i oenighet om Nuon, GP 13 maj 2014
Olofsson briljerade i att inte svara på frågan, DN 14 maj 2014 OCH DN BRILJERAR MED OKUNSKAP OM REGERINGSFORMEN!
Maud Olofsson var inte skyldig att komma att svara på frågan OCH hon var heller inte som statsråd skyldig att hålla sig informerad! Motsatt förhållande gällde! I Sverige gäller svenska Grundlagar och lagar!

Samma okunskap visar SvD:s Cervenka gladeligen upp. ”Skyddar Maud Olofsson någon?”, SvD:s granskning av nuonaffären, SvD 13 maj 2014
Skäms på så dålig ordkunskap alternativt att inte ha läst in och förstått Regeringsformen.
Varje ämnes och stadiebehörig lärare går igenom hur Sveriges Förvaltningssystem, Riksdag och Regering ser ut, figur i skolboken finns, och att INGEN svensk minister får bedriva det som i dagligt tal kallas ”ministerstyre”. De som inte har förstått det som gicks igenom första gången i 7:an de har mycket att ta igen!

Ytterligare skrävlande om okunskap som alla 9:e klassare SKALL ha står Aftonbladet för…. Tung kritik mot Maud Olofssons TV-insats, Aftonbladet 13 maj 2014

Näste ”man” i ledet till skamvrån finns på Sveriges Radio: Olofsson vägrar svara om hon informerade Reinfeldt om Nuon, Sveriges Radio 13 maj 2014

Göteborgspostens ledarredaktion har förnyats senaste åren. Förut fanns där de som kunde Grundlagarna på fingertopparna…. Rätt att pricka Maud Olofsson, GP ledarsidan 24 maj 2013 Enligt vilken paragraf i Regeringsformen är det riktigt? Läs lite mer. Oaktat detta är en prickning av KU lika intetsägande som när någon vid lågvatten skriver en aldrig så vacker text i sanden och texten suddas ut av tidvattenvåg… 😉

Sveriges Radio och andra inom mediavärlden saknar juridisk rätt precis lika mycket som KU saknar rätten att kräva att ett tidigare statsråd svarar på frågor om statsministern informerats. Maud Olofsson har liksom undertecknad gått i gamla skolan där lärare var tvungna att vara ämnes- och stadiebehöriga samt att inte ge godkänt till elever som inte uppfyllde kursmål och betygskriteriet för godkänt. Sveriges Radio äger inte tolkningsföreträde av Sveriges Grundlagar eller andra lagar och förordningar! Sveriges Radio äger inte rätten att stifta lagar. Vänsternissarna inom Media för börja med att se till att de har kunskaperna varje 9:e klassare som får godkänt i Samhällskunskap årskurs 9 som MINST skall ha. Annars är det back to basic som gäller – skolbänken igen!

Read Full Post »

Nu går det utför med snabba steg i kunskapernas Sverige. En sak att många elever efter kommunaliseringen av skolan fått obehöriga lärare, många gånger inte ”bara” ämnesobehöriga utan helt obehöriga lärare som anställts av rektorer med krympande ekonomier ofta trots att det funnits behöriga lärare som sökt…
en annan sak är att vi i vår svenska riksdag har partirepresentanter tillsatta i Konstitutionsutskottet som INTE uppfyller kursmål och betygskriterier för godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9… Värst av allt är att dessa representanter tycks tro att KU är en myndighet som står över svenska Grundlagar.

Konstitutionsutskottet vill utreda tvång för de som kallas till KU att infinna sig. Ärligt talat så handlar detta inte enbart om uppvisad okunskap. Det handlar också om att vi i KU fått in de som inte ens förstått att Sverige är en demokrati och att KU inte har juridisk befogenhet att tvinga någon att infinna sig. KU är inte en Författningsdomstol – något vi i Sverige borde ha haft för länge sedan. KU har inte ens kunskapskrav för sina medlemmar utan tycks tro att det räcker med att vara utsedd av ett parti, inröstad i Sveriges Riksdag samt vald av samma parti att sitta som dess representant i Konstitutionsutskottet.
Snart är det dags att vi väljare i Sverige ställer krav på legitimation för de politiker som väljs till Konstitutionsutskottet. Någon ordning får det allt vara även på KU!

Konstitutionsutskottet (KU) vill utreda om de i framtiden ska kunna tvinga personer som är kallade till granskning att infinna sig, skriver aftonbladet.se.

Detta efter att tidigare näringsministern Maud Olofsson, i kölvattnet av Nuonaffären, sagt nej till att bli utfrågad av utskottet.

– Det är en sak vi diskuterar. Bland annat vill vi se över hur det fungerar i andra länder, säger Peter Eriksson (MP), till tidningen.
KU vill utreda granskningstvång, Aftonbladet 10 maj 2014 Andra länder Peter Eriksson (MP) har sina länders Grundlagar/Konstitution utöver att många länder har en Författningsdomstol inskriven i sin konstitution. I Sverige gäller svenska Grundlagar Peter Eriksson! KU har inte någon befogenhet att sätta sig över eller egenhändigt tolka vad som gäller enligt svensk Grundlag. KU äger inte rätten att förändra Grundlagar!
KU vill utreda om granskningstvång, GP 10 maj 2014
KU vill utreda om granskningstvång, Expressen 10 maj 2014

Read Full Post »

Nu börjar det mer och mer gå utför hos svenska Myndigheter och Offentlig verksamhet. Började redan under Göran Perssons första regeringstid när pengar specialdestinerade till skolan hamnade i olika kommunala fickor…. men hur i hela fridens namn har Folkhälsoinstitutet fått för sig att de ägde rätten att ändra de villkor som gavs för fördelningen av specialriktade anslag?

Men så blev det inte. Mer än tio miljoner gick till projekt som inte alls riktade sig till ungdomar utan till vuxna inom området. Det framgår av den slutrapport som blev klar nyligen och som DN läst.

I rapportens sammanställning står att bara två av de tio projekten uppfyllde båda villkoren som regeringen satt upp.

Pi Högberg, enhetschef på Statens folkhälsoinstitut, tycker ändå att pengarna har fördelats till givande projekt. Enligt henne är det tufft att kunna uppfylla båda kraven.

– Det beror på svårigheten i att uppfylla regeringens krav att prioritera insatser som riktar sig direkt till ungdomarna, säger hon.Miljonsatsning mot cannabis nådde inte unga, DN 8 december 2013
Ytterligare ett av många exempel på personer som fått höga positioner utan att ha kunskap de behöver, eller ens försöka få tag på de som har kunskaperna. Hur dum får en ledande person i svensk myndighet vara? Tufft uppfylla kraven? Dra något annat, för det kan inte ha varit tufft uppfylla kraven om man är verksam i Stockholm. Vad är Fryshuset? Där finns det kunskap! Vad är Lärarhögskolornas lärare i Barn- och Ungdomars utveckling? De har kunskap. Klarar Pi Högberg inte av sitt uppdrag, så finns det ett flertal som bättre skulle platsa på hennes position! Avgå i stället för att gå mot de villkor som Regering ställt upp.
Pi Högberg sällar sig till de som visar att det är tillåtet att vara dum, dumt att visa det!
Hon visar upp en skrämmande inställning som inte stämmer överens med någon svensk Värdegrund utifrån gällande svenska Grundlagar!

Pengarna skulle vända sig till ungdomar som aldrig testet cannabis eller till ungdomar som bara provat drogen några gånger. Men så blev det inte. I en slutrapport som DN tagit del av framkommer det att pengarna inte gått till projekt med ungdomar i rätt målgrupp.

Fyra miljoner har bland annat gått till länsstyrelser och högskolor som använt pengarna till forskning.

Pi Högberg på, enhetschef på Statens folkhälsoinstitut, menar att det är mer effektivt att pengarna går via vuxna som möter ungdomar.Miljonsatsning mot narkotika misslyckad, Expressen 8 december 2013 Hur i hela fridens namn kan någon som blir enhetschef missförstå att pengar skall ut i verksamheten till de unga? Forskningsanslag var inte på tapeten! Det får respektive forskare/forskarlag söka där pengar anslagna till forskning finns. Ren och skär skandal!
Miljoner mot knark nådde inte unga, GP 8 december 2013
Miljoner mot knark nådde inte unga, Aftonbladet 8 december 2013

Nu får det vara nog. Sverige behöver en Författningsdomstol så fort det bara går. Alldeles för många höga tjänstemän och politiker inom den Offentliga sektorn saknar baskunskaper som varje kotte som gått i svensk Grundskola skulle fått med sig om de bara haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap. Att förstå vad som gäller i Sverige är en av de viktiga bitarna som varje svensk Samhällskunskapslärare har i uppdrag att se till att elever får lärt in och visat att de förstått INNAN Godkänt-betyg delas ut!

.

Read Full Post »

De Mänskliga Rättigheterna alla ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap, för det finns väl inte obehöriga?, borde lärt ut så att alla elever i årskurs 9 kunde visa att de lärt in…..

Artiklar i de Mänskliga Rättigheterna som juridikinstitutionerna glömt kontrollera att juridikstuderande inte bara läst/lärt in utan också förstått…… 😛

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

ARTIKEL 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

ARTIKEL 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

ARTIKEL 8
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.
Källa: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN.se

Till detta skall också läggas Sveriges Grundlagar…….

REGRINGSFORMEN

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408). Källa: Regeringsformen, riksdagen.se

Högsta domstolen nästa för sexfilm på nätet, Sarah Britz blogg på GP.se 22 oktober 2013
Det osar kvinnoförakt lång väg, Frida Boisens krönika GT 22 oktober 2013
Göta Hovrätts snuskiga fantasi, Opinionsbloggen ledarredaktionen Expressen 22 oktober 2013
Dom i otakt med tiden, DN ledarsidan 23 oktober 2013 Minst sagt i otakt med tiden.
Domare: Det är ”allmänt veterligt”, domare Paul Forsberg SvD 22 oktober 2013 Herr domare tycks leva kvar i sin barndoms Inge och Stenprogram. Vad som är ”allmänt veterligt” herr domare är inget som någon svensk jurist äger rätten att fatta beslut om vad som är eller inte är. LÄR IN DE SVENSKA GRUNDLAGARNA!
”Domen – ett moraliskt haveri”, Oisín Cantwells kolumn Aftonbladet 21 oktober 2013 Moraliskt haveri? Ja så det osar om det. Men värre än så: Domen är ett haveri för de grundmål som varje svensk skolelev SKALL ha visat att de lärt samt förstått för att vara berättigade till att få godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 i Grundskolan. Något som väl torde krävas för att komma in på juridiklinjen???

Se även: Tål Hovrättsdomaren inte kritik, Norah4you 22 oktober 2013
Det är dags att svenska jurister m.fl. lär sig att Mänskliga Rättigheterna samt Svenska Grundlagar inte är några vackra ord på papper man kan glömma bort när man så önskar!

Read Full Post »

Då är det illa ställt. För det är förvisso tillåtet att vara dum i Sverige, vilket jag påpekat ett antal gånger i bloggen. Det är däremot dumt att själv bevisa att man är dum! För något så urbota dumt som att inte ens ta ansvar för sina egna beslut utan skylla på Högsta Domstolen, det är så diskvalificerande för domarämbetet som tänkas kan:

Hovrättsdomare nr 1:s uttalande:
Lennart Östblom hänvisar till Högsta Domstolen som sagt att man i förtalsbrott ska bedöma vilka etiska och sociala värderingar som finns i samhället när brottet begås. Enligt hovrätten har det blivit mer accepterat av att vara utåtriktad med sina sexuella vanor.Hovrätten försvarar domen, DN 22 oktober 2013

Hovrättsdomare nr 2:s uttalande:
Att det idag, så som Göta Hovrätt motiverade dagens dom, är mer socialt accepterat att vara öppen med sina sexuella vanor, är ”allmänt veterligt”. Det säger Paul Forsberg, en av de tre domare som fällde utslaget i det uppmärksammade målet om en sexvideo på nätet.
Det är allmänt veterligt, SvD 22 oktober 2013 Det är allmänt veterligt herr hovrättsdomare, att i Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR och lagar får inte stå i strid med eller tolkas som de står i strid med Svenska Grundlagar!
För övrigt är det inte allmänt veterligt. Tvärt om herr Hovrättsdomare. Idag är de unga, de under 30 år, betydligt mer restriktiva med vad som är acceptabelt än vad vi själva var på 70-talet och 80-talet! Till och med betydligt mer restriktiv än vad jag själv var, och det säger inte lite. Talar i princip flera gånger varje vecka med unga vuxna och yngre vuxna. Om det inte gått fram vad de unga tycker och tänker idag, så finns det fler V70-föräldrar (skriv sökord i sökrutan) än vad jag personligen kunde drömma om! Närvarande frånvarande vuxna faller också i tanken…..

Hovrätten dömde för förtal inte sexbrott, Sveriges Radio 22 oktober 2013 Herrar domare, Ni må leva kvar i Inge och Stentiden. Ungdomarna idag har lämnat den och lever helt annorlunda än vad Ni tror!

Sveriges Grundlagar gäller i Sverige även för domare i svenska Hovrätter. Att inte ens inse att Göta Hovrätt bryter mot Regeringsformens 1 kap 2§, det är något som är häpnadsväckande. Skrämmande uppvisande av egen tolkning av vad som är eller inte är accepterat i Sverige utöver att det är kränkande ordalydelse i domslutet, så är det också ett klart brott mot artiklar i de Mänskliga Rättigheterna:

De Mänskliga Rättigheterna

ARTIKEL 5

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

ARTIKEL 8

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

Det må vara så att Vetenskapsteoretikern Vollmer Gerhard har rätt: Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems hängt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab. Källa Vollmer Gerhard, , Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993;
men det som svenska grundlagar kräver är faktiskt att de som skall tolka våra lagar försöker objektifiera sig vilket i förlängningen innebär att de behöver den ordkunskap och ordförståelse som idag alltför många av dem saknar! Se: Brott mot Mänskliga Rättigheterna, Norah4you 30 september 2013

Det ankommer inte på svensk domstol att avgöra vad som är respektive inte är accepterat i samhället. Det ankommer däremot på svensk domstol att objektifiera sig, dvs först försöka klarlägga sina subjektiva värderingar och därefter göra allt de kan för att bortse från dessa när de fattar beslut! Vi har Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet i Sverige – det är inte upp till domstol att avgöra om ena uppfattningen är mer värd än den andra!

Bloggartikel i aktuella domstolsbeslutet: Regeringsformen Göta Hovrätt!, Norah4you 21 oktober 2013

Read Full Post »

Reviderad artikel 04.30 22 oktober.

Regeringsformens 1 kap 2§ vad säger den, Göta Hovrätt? Motivationen i domen, dvs de av Göta Hovrätt använda argumenten är INTE giltiga argument! Texten i motivationen skriker av okunskap i logisk analys. Inte minst av det som brukar kallas Red Harring i vetenskapsteorins genomgång av fallacies.

Vad är ett vetenskapsteoretiskt logisk fallacy:
Fallacies är falska eller vilseledande argument, argument som inte bevisar någonting. Fallacies verkar ofta övertygande även när de avslöjas som falsk motivering, men saknar giltighet som argument. Den falska argumentation är inte alltid avsiktlig, men en bra vetenskapsmans/logiskt kunnig persons uppgift är alltid att identifiera och avslöja lögner i använda argumenten</

Definition Red Herring:
Red Herring: An irrelevant distraction, attempting to mislead an audience by bringing up an unrelated, but usually emotionally loaded issue. E.g., ”In regard to my recent indictment for corruption, let’s talk about what’s really important instead–terrorists are out there, and if we don’t stop them we’re all gonna die!”

Utöver att giltiga argument saknas i domslutet, så är det allvarligaste för Sveriges Rättsväsende att det finns jurister som glömt Svenska Grundlagarna. Regeringsformen vad säger den, Göta Hovrätt?

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

——–
En ung människa på 17 år är fortfarande barn juridiskt sett. Man baxnar över okunskapen när det gäller ordkunskap och ordförståelse samt okunskapen när det gäller det som varenda svensk skolelev SKALL ha lärt in OCH SKALL ha visat att den förstått för att en ämnes och stadiebehörig lärare skall ge godkänt i ämnet samhällskunskap!

Det finns ingen som helst ursäkt att någon svensk Hovrätt hittar på förklaringar till att gång på gång diskriminera speciellt unga kvinnor som råkar illa ut på ena eller andra sättet när det gäller sexbilder, sexuella övergrepp eller ännu värre våldtäkt! Hovrätten har vid tidigare tillfälle försökt påstå att de har att tolka lagen objektivt… Något så subjektivt som Göta Hovrätts argument har sällan skådats. Appeal to tradition är för övrigt enligt vetenskapsteori ett av de fallacies som används av de som saknar giltiga argument. Att Göta Hovrätt dessutom använder sig av ett av de allvarligaste fallacies, Non Sequitur (not 1. se nedan) säger tyvärr alltför mycket om avsaknad av logisk analysförmåga samt att ordkunskap saknas. Detta är allvarligt.

Finns INGET i svensk lag som ger någon enda jurist laglig rätt att utgå från vad de anser vara ”alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor”,Sänkt skadestånd för sex-uthängd, DN 21 oktober 2013 Tvärt om ”mina damer och herrar” jurister – Svenska Grundlagar gäller i HELA SVERIGE och speciellt viktigt är det att de som har att tillämpa våra andra lagar har lärt sig inte bara vad som står i våra lagar utan vad varje paragraf i våra Grundlagar står för!

Det är inte upp till varken jurister eller media att bestämma vad som står i svenska lagar och samtidigt glömma bort att över alltihopa står de Svenska Grundlagarna! Det är inte en svensk jurist oavsett var han/hon sitter som äger rätten att självsvåldigt använda sig av subjektiva värderingar när han/hon fattar beslut. I all synnerhet inte när beslut som fattas står i strid med svensk Grundlag!

”Ett moraliskt haveri”, Oisín Cantwells kolumn, Aftonbladet 21 oktober 2013

För övrigt är det ointressant för svensk juridik om den unga kvinnans ansikte är eller inte är ”känt”. Hur i hela fridens namn har Ni så kapitalt kunnat missa vad som är grundläggande krav för att Sverige skall fortsätta vara en Rättstat.

BAKLÄXA! Inte en enda en som uttrycker sig på det sättet har ens uppnått grundkraven för kursmålen att bli godkänd i ämnet Samhällskunskap årskurs 9! Hur i hela fridens namn förklarar Ni dessa upprepade fadäser!

Sänkt skadestånd för sex-uthängd, GP 21 oktober 2013
Sänkt skadestånd för sex-uthängd kvinna, Expressen 21 oktober 2013
Sänkt skadestånd för sex-uthängd, Aftonbladet 21 oktober 2013
Sänkt skadestånd för sex-uthängd, SvD 21 oktober 2013
Rättsexpert: Det är djupt kränkande, Aftonbladet 21 oktober 2013
Värt att notera är att det INTE är tillåtet för svensk Offentlig Myndighet eller någon i Myndighetsutövande ställning att kränka. Regeringsformens 1 kap 2§, se ovan, gör detta solklart!

Not 1. Non Sequitur: The fallacy of offering reasons or conclusions that have no logical connection to the argument at hand (e.g. “The reason I flunked your course is because the government is now putting out purple five-dollar bills!”). (See also Red Herring.) Occasionally involves the breathtaking arrogance of claiming to know why God is doing certain things. E.g., ”Obviously, God sent the earthquake to punish those people for their great wickedness.” Master List of Logical Fallacies, The University of Texas

Tillägg 13.45 22 oktober
Hård kritik mot porrfilmsdom, SvD 22 oktober 2013
Advokaten: Flickan ser det som ännu en kränkning, SvD 22 oktober 2013 Hur i hela fridens namn skulle flickan kunna se det som något annat än en ny kränkning? Det är en mycket allvarlig kränkning när en svensk Offentlig Myndighet i strid med Regeringsformens 1 kap 2§ kränker och diskriminerar någon oavsett vem!
Alhem: Dom om smygfilmning i Göta Hovrätt Konservativ, SvD 22 oktober 2013
Hård kritik mot porrfilmsdom, DN 22 oktober 2013

SVERIGE BEHÖVER EN FÖRFATTNINGSDOMSTOL SNARAST MÖJLIGT! Vilket parti är berett att lägga motion till vårriksdagen om detta så att frågan kan tas upp samt bordläggas FÖRE VALET 2014! Nu är det på tiden att Sverige blir en riktig rättstat igen! Demokrati kräver rättstat!

Read Full Post »

En man i Robertsfors som dömts i tingsrätten för att ha våldtagit en berusad kvinna frias helt av hovrätten för övre Norrland, rapporterar lokala medier.

Enligt hovrätten finns inga klara vittnesuppgifter och det saknas teknisk bevisning.Hovrätten friar man från våldtäkt, Aftonbladet 11 oktober 2013

Det finns INGET i svensk lagstiftning som kräver ‘klara vittnesuppgifter’ eller ‘teknisk bevisning’ när det gäller sexualbrott! Nu går skam på torra land. Att det ens finns en enda jurist som inte klarar av att läsa lagtexter och förstå vad det står i dessa, är illa nog. Att det inte finns mer än en jurist som inte har ordkunskap och ordförståelse och heller inte skaffar sig kunskap om vad som står i SOU före lag tagits samt förarbeten i övrigt, det är så bedrövligt som tänkas kan! OM inte Sveriges jurister lär sig att förstå vad deras uppgift är utan går och skapar nya varianter där ordtolkningar blir subjektiva bedömningar utifrån vad de anser att står i lagen,
då har Sverige gått över gränsen så frågan är om Sverige längre är Rättsstat för kvinnor som råkar ut för det ena eller andra.
SKÄMS!

Hovrätten friar man från våldtäkt, GP 11 oktober 2013
Hovrätten friar man från våldtäkt, Expressen 11 oktober 2013
Hovrätten friar man från våldtäkt, SvD 11 oktober 2013

Se även Kvinnan är myndig – ”kära” hovrätt!, Norah4you 28 mars 2013 Alltså inte första gången Ni som hovrätt gjort bort Er.
SKÄMS!

Read Full Post »

Hur står det till ärade jurister och nämndemän i Tingsrätten i Sörmland? Det handlar inte om hur Ni själva upplever att Ni inte minns vad som hände kvällen före – Det handlar heller inte om att å ena sidan säga att kvinnan är mer tillförlitlig samtidigt som Ni friar mannen för att kvinnan kan ha glömt! GLÖM ALLA SÅDAN SUBJEKTIVA VÄRDERINGAR!

Svenska kvinnor är myndiga och har varit det länge. Inte ens när kvinnan i Sverige var omyndig om hon inte varit gift, blivit änka etc, så fanns det någon som helst som skulle fundera i Era banor. Tvärt om. Vänligen börja med att läsa svenska Grundlagar och lär Er förstå vad som står i Regeringsformens 1 kap 2§. Fortsätt sedan med att lära in lite grann, räcker åtminstone en bit, av hur en våldtagen kvinna reagerar, vågar minnas (obs det handlar ALLTID om detta oavsett om det funnits eller inte funnits alkohol/droger med i bilden) samt hur en våldtäktsman normalt försöker bortförklara – det är de senare Ni går på gång på gång. I det fallet borde samtliga som har att fatta juridiska beslut om våldtäkt få gå kurs i socialpsykologi samt göra en ordförståelsetest felfritt innan Ni ens fått tjänstgöra i beslutande ställning!
Ett nej är ett nej oavsett vad mannen lägger till för detaljer och oavsett hur detaljerad en kvinna som Ni tvingar uppleva samma vanmakt, förtvivlan och skräck inombords klarar av att berätta. Många kvinnor försöker intala sig själva att de glömt delar JUST FÖR ATT DET ÄR SÅ FRUKTANSVÄRT NEDBRYTANDE ATT MINNAS!

Minnesluckor friar man från våldtäkt, GP 26 juli 2013
Minnesluckor friar man från våldtäkt, DN 26 juli 2013
Minnesluckor friar man från våldtäkt, SvD 26 juli 2013

Det är dags för svenska domstolar, jurister och politiskt valda nämndemän att inse att Svenska Kvinnan är Myndig!

Read Full Post »

Older Posts »