Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Begränsningar i fri- och rättigheter’

Med anledning av ett antal kommentarer i media efter dödsskjutningarna på restaurang i Göteborg där det klagas på att inte polisen lämnar ut uppgifter, så tar mig för pannan och undrar hur det står till hos en del journalister, politiker m.fl. som inte förstår att även Tryckfrihet i Sverige trots att denna är Grundlagsfäst har sina begränsningar.

Det fria ordet Yttrandefrihetsgrundlagen
Vad menar vi i Sverige med det fria ordet? Det har lång historisk tradition i Sverige, men har aldrig varit helt fritt. Det är t.ex. inte tillåtet att sprida eller på något sätt trycka sekretessbelagda handlingar. Men det är väl tämligen självklart att det aldrig är möjligt att ha alla handlingar som Offentliga handlingar för publicering. Varje land har ett antal situationer där det för rikets och/eller enskild persons säkerhet finns sekretesstämpel och det MÅSTE respekteras.
Det fria ordet – Yttrandefrihet och Tryckfrihet

Tryckfrihetsförordningen
GRUNDLAG

Kapitel 2 Om Allmänna handlingars offentlighet

2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3.myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,

5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.
<….

– – – –
Först: Polismyndighet har som alla andra myndigheter att rätta sig efter Regeringsformens begränsningar av Fri- och Rättigheter:

Regeringsformen
2 kap Grundläggande fri- och rättigheter

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning
som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag
:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första
stycket 1–5),

2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande
intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning
och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

3. rörelsefriheten (8 §), och

4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen
– – – – – – –
För det andra, så är det så att undersökningssekretess råder. Helt i enlighet med de lagar som gäller för Offentlighets- och Sekretesslagstiftning, så är inte allt som finns hos en myndighet Allmän handling

Offentlighet och sekretesslag
7 kap. Grundläggande bestämmelser

Förbud mot utnyttjande av en sekretessreglerad uppgift

1 § Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den
verksamhet för vilken den är sekretessreglerad.

Konsekvenser av att en sekretessreglerad uppgift lämnas till en annan myndighet m.m.

2 § Får en myndighet en sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet, gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten endast om sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse som är tilllämplig hos den
mottagande myndigheten eller av en bestämmelse om överföring av sekretess. Motsvarande gäller om en myndighet har
elektronisk tillgång till en sekretessreglerad uppgift hos en annan myndighet.
– – – – – – –

Det är värre än så – I vår svenska Brottsbalk faller den/de som lämnar ut sekretessbelagda uppgifter, arbets- eller utredningsmaterial som inte är offentligt samt om den/de ovan angivna lämnar ut handling som faller under de begränsningar i Fri- och Rättigheter som finns i Regeringsformen under:

Brottsbalken
20 kap. Om tjänstefel m. m.

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande.

…….

3 § Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket, dömes till böter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar.
– – – – – –

Sammanfattning
Med andra ord det är inte så att journalister i Sverige äger rätten att ta del av clearat, hemligstämplat material när detta är förbjudet i enlighet med gällande lagstiftning. Den som lämnar ut sådan uppgift får åtalas för tjänstefel.

Read Full Post »

Att en och annan journalist inte lärde sig det han/hon borde lärt sig i Samhällskunskapen, hade han/hon bara haft ämnes- och stadiebehörig lärare samt själv varit fysiskt och psykiskt närvarande på lektion där Offentlighetsprincipens begränsningar och sekretesslagstiftning SKALL ha gåtts igenom,
det är väl bara att vänta sig efter att först flumskolan(Grundskolan) infördes för att efter kommunalisering av skolan bli en ”Alla skall med”-skola. Lite spill är ändå spill som de gamle sa…. men förståligt.

När jag själv under första hälften av 70-talet gick utbildning på F11 Nyköping (kallogement regnig o blåsig sommar) så var då gällande sekretesslagar något vi lärt in, vi som gick ut som sista i gamla gymnasiet (68)…… F11 resten får Ni tänka själva som vi skrev på våra vykort hem. 😉

Av det som sagts respektive det som inte sagts i samband med nu pågående operation har framgått att det är sant det som sades i intervju på SvD: ”En operation som denna alltid framgångsrik”Intervju med informationsdirektör Erik Lagersten, SvD 22 oktober 2014

Fartygen kastar loss – igen, Aftonbladet 22 oktober 2014

Jag har fullt förtroende för und, säk, must och för Försvaret i stort. Ett antal polletter har under dagarna trillat ner var en och annan journalist hör hemma. I bästa fall hade de väl under skarpt läge i gamla tider kallats femtekolonnare…
en av de som avslöjat sig mer än han förmodligen förstår själv är Aftonbladets Wolfgang Hansson….. synd om stackarn för det är tillåtet vara dum men dumt att visa det 😛
Försvaret tror inte längre själv att de hittar en ubåt, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 22 oktober 2014 Tror snillet att svenska försvaret skulle berätta om de hittat? Vet inte snillet skillnaden mellan ubåtsjakt och underrättelseoperation? Synd om honom. Men tack för uppgiften för inte skulle jag önskat ha honom vid min sida i skarpt läge!

Verkligheten är den den är. Konstiga är att ryska militären oavsett vad som finns under ytan inte inser att de i ord och handling i det som syns och hörs ovan ytan själva driver Sverige närmare NATO…

Tillägg 22.35 25 oktober 2014
Samarbetsregeringens Löfvén lyckades inte i EU-nämnden och vid besöket i Finland om samarbete med Finland i Försvarsarbete tycks han ha sått misstro….
Finsk kritik mot svensk ubåtsjat, DN 25 oktober 2014

Read Full Post »

Det är märkligt att svenska journalister i allmänhet, samt en vanligtvis välinformerad tidningsredaktör, Thomas Mattsson in synnerhet missat att Försvaret är skyldigt att se till att sekretessbelagda uppgifter inklusive pågående sekretessbelagda operationer hålls så långt från pressen som möjligt, vid behov även lämna ofullständig eller icke korrekt information. Det hedrar försvaret Thomas, inte tvärt om, att de har sett till att misstänkt lands underrättelsetjänst inte fått kännedom via svenska eller andra media om verkligt skarpt läge! Samma grundlagar gäller idag som när jag gick min utbildning i Nyköping i mitten på 70-talet och vi, du och jag samt Bohusgänget i FPU diskuterade frågan vid kongress och sommarskola på Christers och Bonnies tid.

Förtroendet för försvaret skadat, Thomas Mattsons blogg Expressen 20 oktober 2014 TVÄRT OM! Det hedrar försvaret, säk, und o.s.v. att de inte bara lyckats blåsa dig och andra utan faktiskt uträtta en hel del för Sveriges säkerhet viktiga bitar.

Det finns begränsningar i samtliga svenska sk. Rättighetslagar. I en del fall är det knutet till oss som svenska medborgare att vi har vissa rättigheter som icke svenska medborgare kan få eller har begränsade. I andra fall är det exakt som det står i Regeringsformens 2 kap 23§

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen
…..
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

Det ingår i sakens natur att information som lämnas till media som skulle kunna riskera Rikets eller enskilda för enheters Säkerhet vid spanings eller underrättelseinhämtning inte är sådan att den gynnar motståndarparten.

Flygförbud där militären fortsätter jakten, DN 20 oktober 2014
Expert: Kan ha hittat något, Aftonbladet 20 oktober 2014
hm……

Ser alldeles när jag skall till att publicera bloggartikeln:

Med andra ord verkar det som om du förstått det Neta, undertecknad m.fl. förklarade för dig vid annan tidpunkt om liknande situation.

Read Full Post »

som ser fin ut i ord så länge man inte studerar vad begränsningarna som finns i Tryckfrihetsförordningen och grundar sig på Regeringsformen som styr alltihopa säger….
Observera att jag personligen anser att Regeringsformen så som den föreligger är helt korrekt undantaget att jag personligen skulle önska att Sverige hade en Författningsdomstol på samma sätt som flertalet andra demokratier i världen har.

Så kallade Offentlighetsprincipen har aldrig någonsin i Sverige inneburit att allt är Offentligt. Principen som sådan är och förblir en papperstiger som utåt ser ut att verka för att alla handlingar, alla beslut och allt som sker i den Offentliga verksamheten skall vara tillgängligt för såväl gemene man som få tryckas i media. Det är här de som hävdar att Offentlighetsprincipen nu är i fara gått vilse inte bara i pannkakan utan i vad som står i våra svenska Grundlagar samt vad som stod i tidigare Tryckfrihetsförordningar som reglerats utifrån sin tids gällande Regeringsform.

För enkelhets skull börjar jag med att visa varför den amerikanska tryckfriheten och insynen för allmänheten är större än den svenska någonsin varit och större än den engelska är.
Grunden för USA:s First admendment ligger i att ALLA individer som är medborgare i USA rätten till Yttrandefrihet. Det finns inga begränsningar i detta och det är i grunden orsak till den stora skillnaden mellan länderna.
I den engelska Bill of Rights var det Rätten att tala fritt i Parlamentet som var grunden för Yttrandefriheten i England.
Här i Sverige har vi i stället valt att dölja alla begränsningar som finns i såväl Tryckfrihet som i vad som står i det som brukar kallas Offentliga handlingar genom att vi utåt sett ägt rätten att ta del av respektive trycka ALLT SOM INTE GENOM ANDRA GRUNDLAGAR ELLER LAGAR ÄR SEKRETESSBELAGT ALTERNATIVT FÖRBJUDET ATT TRYCKA.

Innan vi tittar närmare på 1 kapitlet 1 § i Tryckfrihetsförordningen, som är den text många går vilse i, så är det viktigt att se närmare på Sveriges Regeringsform. Det är där som all grund för begränsningar av friheter klargörs och det är endast meddelst två riksdagsbeslut med mellanliggande val som de begränsningarna samt efterverkningarna på såväl Tryckfrihet, Meddelarfrihet och Offentlighetsprincipen som så många hänvisar till rent teoretiskt skulle kunna ändras.

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
…..
Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),

2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),

3. rörelsefriheten (8 §), och

4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).
Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen.

Egentligen borde varje person som kan läsa kanslisvenska reagera starkt mot att det som är blåmålat av mig i Regeringsformens 2 kap 20§ lydelse skiljer sig från vad många som inte har haft ämnes- och stadiebehöriga lärare fått för sig under sin skolgång i 7:e till 9:e klass. För Så är det i Sverige – SAMTLIGA VÅRA RÄTTIGHETER har många mycket starka begränsningar. Eftersom Sverige inte har någon Författningsdomstol, så saknar svensken oavsett yrke i stort sett varje form av möjlighet att få rättighet som beskurits prövad mot Mänskliga Rättigheterna… detta trots att Mänskliga Rättigheterna ingår i EU-rätt och därmed ligger över Svenska Grundlagar och Svenska Lagar. Av detta skälet har ett antal fall förekommit där Sverige fällts i Europadomstolen. Många andra fall kommer aldrig så långt oavsett vad media försöker få tolkningar till. Helt riktigt utifrån Svenska Grundlagarna – det är i svensk Riksdag som lagar stiftas samt SOU (Statens Offentliga Utredningar) som ligger till grund för lagändringar läggs fram.

I inledningen av 2 kapitlet 20§ står
det som är viktigt att ta till sig är inte i första hand det som står i 21§ eller 22§ för där är kommer det inte i klartext fram de stora begränsningar som ligger till grund för såväl Tryckfrihet, Meddelarfrihet o.s.v. i Sverige. Det som är viktigt att ta till sig står i:

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.
Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot.
Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Här är det viktigt att titta närmare på de av mig blåmålade texterna. Smaka på ”Yttrandefrihet och informationsfrihet får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet…allmän ordning och säkerhet….eller förebyggandet och beivrandet av brott”
Det är utifrån detta som skrivningen i inledningen av Tryckfrihetsförordningen skall förstås och tolkas:

Tryckfrihetsförordningen

1 kap. Om tryckfrihet
1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.
……

Läs noga de blåmålade texterna. Har svensk myndighet eller allmänt organ lag som förhindrar att något trycks, så är det förbjudet att trycka. Oaktat att det finns en Tryckfrihetsdomstol där det tryckta i efterhand kan tas upp till domstolsbedömning.
Det är alltså inte så att Sverige har fler eller säkrare rättigheter varken när det gäller det tryckta eller vad gäller vad som är offentlig handling som inte faller under vad som är Offentlig handling enligt Offentlighetsprincipen.

Utöver att det är viktigt att skilja på Allmän handling och Offentlig handling, så är det också viktigt att göra klart att en av de lagar som starkt begränsar vad som är offentlig handling som får lämnas ut faller under Offentlighets- och sekretesslagstiftnings begränsningar…..

Notera även att Palmeregeringen låg bakom proposition 1975/76:204 …”det inte kan komma i fråga att privilegiera journalister eller andra som för att söka material använder sig av brott”……..
Vilket i sig låg till grund för Professor Claes Sandgrens artikel Tidningarnas tipspengar till enskilda poliser är mutbrott, Claes Sandgren, professor i civilrätt, ordförande för Institutet mot mutor, IMM; på DN Debatt 11 december 2011

Svenska Offentlighetsprincipen urholkas, SvD 19/20 november 2013
Regeringens förslag leder till ökad sekretess och godtycke, Aftonbladet 18 november 2013 Där det av texten framgår att såväl riksdagsmän som JK(!) inte har klart för sig den logiska bakgrunden som sedan senaste Regeringsformen antogs begränsar exakt det som nu kommer i klartext….. det där med lagar lydelse, logik och ordförståelse/ordkunskap har inte varit detsamma sedan Grundskolan infördes!

Read Full Post »

Falska profeter har det funnits många genom tiderna. Såväl inom religion som inom ekonomi och numera också när det gäller påståenden om att sälja evig lycka, förlåt kunna undvika övervakning…..
Ärligt talat – det är med det som den historia ur verkligheten jag berättat när det gäller familjen som fått de två barn de önskade sig – de beslöt att kombinera två skyddsmetoder för att vara säkra: P-piller och kondom. Frun blev gravid ändå. (Räkna på sannolikheten att t.ex. någon tillfällig magsjuka gör att p-pillret som togs kort innan inte hunnit tas upp samtidigt som en kondom spricker…) Efter detta så sa frun: nu har vi bara tre möjligheter kvar: Svångrem, Hängslen och Avhållsamhet och vi lär behöva kombinera dem alla

Det är med påståenden som 10 tips för att undvika övervakning, SvD 27 oktober 2013
lika falska uppgifter som det sk. Milleniumhotet var för alla som inte fått in virus som planterats för att ställa till problem när vi gick över till år 2000. Eller rättare sagt värre än så.

Vad gäller nätet finns inget sätt oavsett uppkoppling att för vanliga personer ens använda sk. krypteringstjänster eller sk. anononymiserings servrar UTAN att kunna signalspanas på. Utöver att alla providers i sina egna avtal och de som du själv när du tecknar abonnemang oavsett vilket i det finstilta har att de och du måste godkänna att de är skyldiga att lämna ut uppgifter som trafikinformation m.m. om de blir uppmanade av Myndighet i det land där din uppkoppling hör hemma eller passerar, så är det också så att alla program du köper eller får tag på som du säkert vet har att du måste godkänna deras villkor. Läs lite bättre igenom det finstilta. Att ens gå och tro att det inte skulle vara möjligt för säkerhetstjänster att antingen genom lagstiftning (vilket förekommer i många länder, dock inte Sverige) direkt få källkoder och algoritmer för krypteringsprogram alternativt genom att spåra exakt varifrån en uppkoppling skett och vilken enhet som använts, det är bullshit rent ut sagt.

Utöver att mobiler aldrig någonsin går att hundraprocentigt garantera mot avlyssning, så är det samma sak med nätet. Det är inte så att alla avlyssnas. Data som passerar i fiberoptiska trådar eller i etern eller på annat sätt är som vatten som rinner i en stor älv. Vill någon fiska efter ål så lägger de ut åltinor, vill de fiska viss typ av fisk från båt eller land så använder de rätt redskap. Allt övrigt passerar förbi utan att stoppas upp eller ”fångas”. Dvs förutsatt att du inte är någon skumrasktyp eller beter dig som de som genom olämpliga ord ”skojar” på flygplats och inom några minuter finner sig utsatta för närgångna frågor avhysta till något utfrågningsrum, så har du normalt inte något att vara rädd för. Det är inte kärleksbrev som tilldrar sig avlyssnande organisationer eller konkurrerande företags intressen.

Däremot är det viktigt att veta det alla vi som jobbade med IT på den tiden vi kallade det Data fick lära oss. T.ex. att strålning från datorer inte är helt ofarlig och då talar jag inte om påverkan på människan. Om du har din dator placerad så att din skärm vetter mot fönster eller använder din laptop/hårddisk på sådant sätt att den är i närheten av t.ex. fönster eller ute på allmän plats, så minskar du att din nätverksamhet lätt kan avlyssnas eller läsas av andra. Till det har det också tillkommit att även handlar om vilken uppkoppling du har mot nätet. I princip är fasta uppkopplingar bättre. Men det är en helt annan fråga……

Read Full Post »

Kollektivavtal för GRUNDLAGSSTADGAD RÄTTIGHET? Antar att fler än jag baxnar!
Att mer än 30% av alla svenska lärare inte varit ämnes- och stadieutbildade på de ämnen de undervisat om, brukar främst diskuteras när det gäller svenska som språk, ordkunskap och ordförståelse, samt grundläggande matematikkunskaper. Men det är exakt lika viktigt att de som går i Grundskolan, och vidare, inte bara får ha ämnes- och stadiebehöriga lärare som kan sina ämnen, kan metodik, pedagogik och didaktik samt förstår Kursplaner, Kursmål och Betygskriterier. Hur i hela fridens namn har så många från golv till tak, om man så säger, lyckats missa att det är GRUNDLAGSSTADGAD rättighet att anmäla brott mot gällande lagar samt missbruk av pengar eller felaktiga upphanteringar? Det är däremot inte tillåtet att lämna ut hemligstämplade handlingar och/eller arbetsmaterial. men det är något helt annat.

Göteborgs visselblåsarmodell är onödig, Marcus Gustavsson ordf. Vision Göteborg samt Lars Dahlström bolagsansv. Vision Göteborg på GP debatt 5 oktober 2013

I Göteborg har vi situationen att det ofta är fackförbund som jamsar med politiskt tillsatta chefer och t.o.m. struntar i Mänskliga Rättigheter, EU-direktiv om arbetstidsvila och Svenska Grundlagar! Det har t.o.m. förekommit att fackförbund som har kollektivavtal till anställd inom sitt område som tillhört annat fackförbund ringt och varnat en person som utsatts för sexuella trakasserier du får tänka på konsekvenserna av vad du skriver när personen inte berättat om situationen eller händelseförloppet på Facebook, obs Facebook USA hjälpte till att få fram den del av trakasserierna och sexuella ofredandet som skett på Facebook sida, utan till slut blev så arg att vederbörande person, en kvinna skrev JAG LÅTER MIG INTE TYSTAS! JAG LÅTER MIG INTE KÖPAS! för det var enligt det fackförbund som hade kollektivavtalet ett brott mot vad en person i Sverige får berätta om hur den blir behandlad…..

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar. Lag (2010:1408).

Detta innebär inte i sig att man får säga vad man vill till vem man vill och hur man vill. Bortsett från Regeringsformens 1 kap 2§ där det talas om att det Offentliga SKALL motverka diskriminering av allehanda slag, så finns det Begränsningar i Yttrandfriheten och Tryckfriheten

Dessa framgår i klartext av:

Förutsättningar för begränsningar i fri- och rättigheter

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende på yttrandens innehåll närmare reglerar ett visst sätt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en begränsning av yttrandefriheten och informationsfriheten. Lag (2010:1408).

Det kan alltså vara tillåtet att ge instruktioner till anställda hur ett ärende skall anmälas inom verksamheten, offentlig eller näringsliv. Det är också inte bara tillåtet utan Grundlagsfäst att det finns begränsningar när det gäller t.ex. den enskildes anseende o.s.v. Men det är aldrig någonsin tillåtet att försöka stoppa beivrande av brott eller i övrigt begränsa yttrandefrihet eller informationsfrihet när det gäller ÖPPNA HANDLINGAR inte heller när det gäller olaglig verksamhet eller diskutabel upphandling, vänskapskorruption, sexuella trakasserier o.s.v. Det följer direkt av Vid bedömandet av vilka begränsningar som får göras med stöd av första stycket ska särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.

Read Full Post »

Allra först, jag skulle aldrig i hela mitt liv kunna rösta på SD lika lite som jag muntligt eller i val skulle kunna rösta på något parti som står till Vänster om Vänsterpartiet – muntligt kan jag i många frågor hålla med Vänsterpartiet lika väl som alla andra demokratiska partier kan få sakstöd i enskild fråga de uttrycker som jag har. SD är dock undantaget där den enda stora frågan jag delar uppfattning med dem är att Yttrandefriheten och Mötesfriheten gäller lika för vän som för fiende.

Jag blir irriterad, f-ad och mycket ledsen att vi i Göteborg återigen skall få grupper som inte respekterar varandras lika rättigheter oavsett om det gäller politik, fotboll eller ‘enbart’ bråk mellan ungdomsgrupper/fotbollshuliganer/bråkstakar etc.

Vill därför påminna alla om att demonstrations- och mötesrättigheter på allmän plats kan, får och redan är reglerade enligt svensk Grundlag. Det finns begränsningar och de gäller lika för alla.

Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter

20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen. Lag (2010:1408).

21 § Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Lag (2010:1408).
…..
Regeringsformen 2 kap Grundläggande fri- och rättigheter, § 20 ff

Ett hundratal personer från Nätverket 14 juli har samlats kring Götaplatsen inför söndagens demonstration av islamfientliga Swedish Defence League, SDL som har fått tillstånd att demonstrera på Götaplatsen klockan 12-14 i dag Protest mot islamfientlig demo, GP 14 juli 2013 Av texten framgår att SDL fått tillstånd att demonstera på Götaplatsen klockan 12-13, vilket är helt i enlighet med de rättigheter som skall gälla lika för alla. Jag har mycket svårt att förstå att någon vill gå i deras demonstationståg. Men samma rättigheter och samma begränsningar gäller för alla. Det är varken demonstranter, motdemonstranter (har de sökt demonstrationstillstånd) eller medias rättighet att kräva att åsiktsmotståndare skall undantas från Sveriges Grundlagars fri- och rättigheter. Beklagligt att flumskolan och följdverkningarna av kommunaliseringen av skolan där alldeles för många elever aldrig haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap.

Även Frihetsrättigheter har begränsningar! Vill man försvara Yttrandefriheten och Mötesfriheten, så måste man acceptera att ens värsta motståndare har samma rättigheter som en själv! Allt annat är att förespråka anarki. Faller ens värsta motståndares rättigheter pga brott mot Regeringsformens 1 kap 2§ är det domstol, inte enskilda, grupper eller media som äger rätten att avgöra detta.
Se även Okunskapen om Yttrandefriheten är stor, Norah4you 17 maj 2010
Oroligheter väntas vid demonstrationer i Göteborg, SvD 14 juli 2013
Polisen laddar för kaos i Göteborg, GT 14 juli 2013

Tillägg 14.50 tack och lov tycks det ha gått relativt lugnt till. Ett tiotal danska motdemonstranter ska ha blivit omhändertagna och fördes till arresten på Aminogatan. Flera omhändertogs efter demonstration, GT 14 juli 2013 Varför kommer danska motdemonstranter till Göteborg och beter sig så illa att de blir omhändertagna. Har de inte nog att motdemonstrera mot hemma?

Read Full Post »

och deras frånvarande föräldrar. Inte klasskillnader som Vänsterns anhängare och t.o.m. Löfven försökt få det till. Är det stora problemet när samhället runt omkring drabbas av grabbar, för det är fler grabbar men inte enbart, får för sig att kasta sten eller tända på bilar.

Det märkliga är att dessa ”grabbar” varit synliga i skola och ofta hos polisen långt innan de hamnar i rubrikerna. En del av dem, känner flera av de som tillhört samma röta här i Göteborgs förorter kring Angered, i Majorna, i Tuve, i Backa o.s.v som varit i farten sedan 1998. Träffade på dem i skolor och på buss- spårvagnshållplatser sent på nätterna. Vissa av oss har lång erfarenhet av att prata med de brötiga. För det går att tala, gäller att få dem att lyssna först och vara beredd att våga säga ifrån när de gör något fel samt vara snar att berömma när de gör något rätt. Vissa av oss skriver jag. Jag talar om oss vanliga människor, grannar, kompisar med deras föräldrar eller vi som tittar på när de som knattar spelade fotboll.

Dessa arga unga män har ofta varit arga unga redan på dagis. Senast under pubertsåren har de utmärkt sig. Med de tolkningar av lagarna som många kommuner gjort, har skolan som rustats ner vad det gäller skolpsykologer på plats på skolorna och med den allt sämre skolhälsovården, det som borde och alltid varit behöriga lärares ansvar hamnat i händer på elever och föräldrar samt politiker som anser att det ingalunda är störande om ungar springer ifrån lektioner, har på mobiler, springer runt i klassrummet o.s.v. Den förr så viktiga lugna platsen klassrummet finns inte mer.

Föräldrarna har abdikerat eller så går de och tror att kvalitéts tid när den kan passas in är tillräckligt. Som vore ett barn som växer upp något som ställs på en hylla och tas fram till allmänt beskådande när den idrottar, sjunger etc för att därefter läggas ner i en låda tills föräldrarna har tid. Så tror många att deras barn får respekt för dem. För inte kan det väl göra skillnad om föräldrarna tar sig tid att tala med sina barn samt lyssna, när barnet har tid ? 🙂

– Ungdomarna har ingenting med det att göra så att jag fattar inte varför det började och varför det fortsätter, säger mamman.

Hennes son har nu släppts men är nu ute på gatan igen med sina kompisar.

– Jag har bett honom att vara hemma, men jag kan inte tvinga honom. Jag har sagt till honom att han ska hålla sig borta i väntan på rättegången, säger hon. De flesta tidigare dömda för brott, DN 25 maj 2013 OM inte en mamma kan hålla inne sin tidigare ostraffade tonåring så han inte helt hamnar på fel vägar, hur i hela fridens namn skall då samhället kunna få ordning på den grabben

Har inget att göra förresten? Unga idag har fritidsgårdar. Det hade inte vi på 50- och 60-talet. Men en annan sak jag hör av dessa arga unga män, och andra ungdomar oavsett var deras föräldrar kommer ifrån och i vilket bostadsområde de bor: ”Jag får inte ta med mig mer än en eller två kamrater hem”…… skulle varit på min tid. Jag tog hem hela klassen när vi kände för att sitta och prata. Räckte inte stolar och soffa till satt man på golvet. Fanns det inte mer än bröd utan pålägg, i bästa fall nybakade bullar, och bara saft eller kaffe, så tog alla det som fanns eller frågade i värsta fall om de fick ett glas vatten. Roligt hade man hemma. Inte ute på gator och torg.

I övrigt tror många, långt ifrån bara invandrare utan ut i de fina villaområdena där ungar börjar med droger m.m. i brist på lyssnande föräldrar, att det är samhället som skall se till att deras barn får läsa läxan, får lära sig lag och moral samt helst också få någon frukost på dagis/skola eller fritids. För att sitta ner med sina barn som i lugn och ro får äta något innan dagen börjar, det har dessa föräldrar ofta själva inte varit med om. Här i Sverige var det långt in på 60-talet en vanlig stund med föräldrar. Senare blev det hasta för att lämna före 7 på dagis. Lika bedrövligt på kvällen då det blev vanligt att hasta för att hämta, äta någon snabbmat för att hinna till någon av alla dessa sysselsättningar föräldrar ville (och vill) att deras barn skall få hinna med innan de sent på kvällen kommer hem och får svårt att hinna läxan…..
Läs Ansvaret ligger på föräldrarna, Norah4you 24 maj 2013

Läser idag på SvD:s ledarsida Varför plockar vissa upp stenarna medan andra låter bli? Det handlar dels om personlig moral, men framför allt om social kontroll. I båda avseendena är grundproblemet ett otillräckligt föräldraskap.

Det är egentligen mycket enkelt: Vissa pojkar tillåts springa runt och härja bland brinnande bilar klockan två på natten, andra pojkar hålls hemma av sina föräldrar. De skrattar när stenarna kastas, Fredrik Kärrholm polis och kriminolog på SvD:s ledarsida 26 maj 2013

Peter Kadhammar skriver i annat ‘angeläget’ ärende (sex) under rubriken: I det nya samhället får vi mindre tid till det vi behöver mest, Peter Kadhammars kolumn Aftonbladet 26 maj 2013 Han syftar på tid till närhet mellan en person och hans/hennes partner…… Men barna då? Barn har inte bett att få komma till världen. De föräldrar som inte är beredda att sätta sitt barns hälsa och välgång framför sina egna för all del högst väsentliga önskemål, de föräldrarna borde enligt mitt sätt att se aldrig blivit föräldrar. Förälder är man hela livet.

Det finns goda krafter. Föräldrar och andra vuxna som nattvandrar. Nattvandrare räddar skolor från vandalisering, Sveriges Radio 25 maj 2013 Men att det ens skall behövas att rädda skolor, bilar och annat från vandalisering…..

och vad har hänt i lugna Lysekil? Stenkastning mot polisen i Lysekil, GP 26 maj 2013 någon måtta får det allt vara på semesterfolkets barn, för när det gäller vissa platser är det de som tidigt åker till sina båtar, stugor o.s.v. som är de som märks mest. Själv har jag i alla år haft ett ont öga till alla dessa med trasiga fickor som ‘tappar” papper och cigaretter för att inte tala om inte klarar av att ta med sig ölburkar och vinflaskor hem. De har ju ändå burit dem ut….. Alla dessa som beter sig som vore de fastboendes tomtmark något man får använda hur som helst till vad som helst. Om alla ni sommarboende hade en aning om vad fastboende verkligen tycker om värstingbeteende, så hade ni nog sett till att hålla er unga hemma när ni själva slappar av på fredag eller lördagkväll i ‘goda vänners lag’.

Så Löfven: Sluta upp med att göra dagsaktuell politik av något som började spåra ut redan innan första borgerliga regeringen kom efter Andra Världskriget – det är varken klassklyftor eller integrationsproblem att vi svenskar lever ett liv där barnen får finnas och synas men helst inte inkräkta på våra möjligheter att ‘förverkliga oss själva’- Det är varken klassklyftors eller integrationsproblem att de som kommer hit får uppleva att deras barn tror att det är den extrema frihet som många svenska barn har som de själva också har rätt att få. Skolka i skolan, strunta i vad föräldrar säger, slänga ur sig könsord i skolan utan att skolan ens ringer föräldrarna o.s.v. Som man bäddar får man ligga. Sopa framför egen dörr. Arga unga män är inte bara invandrargrabbar eller ens bara grabbar. Aggressionskontroll har de oavsett vad aldrig fått lära sig.

Tillägg 2 juni 2013 Det där med titel är viktigt i nutida Sveriges politiska debattklimat…. eller 😛 Husby-kommission krävs för djup analys, forskare i bl.a. sociologi och kulturgeografi m.fl på SvD Opinion 1 juni 2013 Hallå alla av Er Sociologer och Kulturgeografer, speciellt Ni härifrån Göteborg: Har Ni glömt bort Rita Liljeström. Det finns otaliga mycket bra sociologiska utredningar som klargör varför det blir problem i vissa familjer, vissa grupper och/eller vissa områden. Samma förklaring när det gäller Husby som när det gällde problemområden på 70-talet. Det är INTE Staten eller Samhället, för Samhället är VI ALLA och Staten är det VI ALLA som medborgare som röstar in de som sitter i husen däruppe och bestämmer eller i lokala stadshus m.m., det är inte staten eller samhället som har ansvaret om uppfostran av svenska och andra barn! Det är föräldrars ansvar och OM inte förälder/föräldrarna klarar av det, det är först då som samhället kommer in. Däremot har samhället ansvar för att se till att barn inte far illa och det räcker tyvärr inte med kommunala socialnämnder för att få ordning på de busindivider som i princip varje lärare känner till redan innan de lämnat de första klasserna. När de väl kommer till gymnasiet känner såväl polis som soc till dem väldigt väl. Men soc räcker inte. Det räcker inte med att killarna tas in för förhör och släpps till soc som gör vad de kan, men ändå inte kan hantera detta eftersom det krävs två bitar:

* Klara konsekvenser direkt – inte längre lallande som det varit sedan 70-talets vänstervåg. Vilka konsekvenserna skall vara, t.ex. fotboja och utegångsförbud på helgerna eller annan lösning, det är något som bör fastslås på regional eller landsnivå.

* Föräldrautbildning värd namnet. En gång i tiden ingick det i hemkunskapen att eleverna i vanliga skolan fick lära sig en del, inte tillräckligt, om barn och att ha barn. Dvs inte bara Sex- och Samlevnadslektioner. Andra bitar fanns med på Samhällskunskapslektionerna. Så fanns det också närmare kontakt mellan olika generationer. Morföräldrar och Farföräldrar fanns ofta nära och lite lärde sig nog det uppväxande släktet den vägen. Men nu behövs det verklig Föräldrautbildning. Kanske under gymnasieåren?

Read Full Post »

är vad det handlar om Stefan Löfven.

Arga unga män. Det är vad man ser när man sett några av killarnas ansikten på bilder. Vet ej vilka som tagits eller ej, men jag har sett ett antal för 15 år sedan när de var små boende i Ryd och Skäggetorp i Linköping på bilderna. Tillhörde tidigt de som utmärkte sig bl.a. en jag tyckte mig se på en av bilderna har en bror som jag vet försökte bränna papper i skolpapperskorg när han inte fick som han ville. Alla är inte invandrare, långt ifrån. En av de jag sett på bilderna har en far som tidigare var aktiv och då inte i något av ytterpartierna. De jag sett är samma jag sett när LHC:s värsta gäng varit här ner och bråkat i Centrum. Tror att en av dem var bland de som Göteborgspolisen av misstag pga annat stök i stan tog för Kungsbackafolk och slängde på Kungsbackatåget.

De jag sett har äldre familje eller nära vänner som var nere och bråkade på Avenyn en gång i tiden. Några av de unga månade redan för 15 år sedan när jag lämnade Linköping om ‘djuren’ speciellt pälsdjur och djur som utsätts för labförsök. I det gänget jag tänker på, som ligger nära de jag såg eller de jag tyckt mig se på bilderna började alkohol och droger i många fall figurera tidigt. Inte många av dem som kommer från familjer som har det ekonomiskt sämst. Det handlar inte om klyftor utan om arga unga män som var arga redan när de inte fick som de ville i skolan. 30-tal omhändertagna vid demonstration, Sveriges Radio 25 maj 2013 Inte alls förvånande att det är i Linköping ett 30-tal motdemonstranter till SD bussas från platsen. Motdemonstranterna har sitt fäste nära universitetet i Linköping var SD numera har sitt folk vet jag inte förr var rasisterna fler vid Campus Norrköping.

Bilbränder och bråk sprider sig, SvD 25 maj 2013
De flesta tidigare dömda för brott, DN 25 maj 2013 Självklart är det så. Detta börjar inte vid 20 års ålder utan har börjat långt tidigare med sk. åtgärdspaket som soc och skola med eller utan föräldrars godkännande satt in när case-filen blivit för tjock. Flera liknande fall jag känner till har varit unga som redan i 10-12 års åldern har uppträtt på ett sätt som splittrat familjer. Nog svårt för familjer som har bra balans i tillvaron i övrigt. Katastrofalt för de familjer som kommit nya hit till Sverige och där föräldrarna trots att de lyckats ekonomiskt inte längre har någon kontroll som de varit vana vid.

Som jag skrivit tidigare:
”På kort sikt är den enda lösningen att ta om hand alla orosstiftare, stenkastare och bilbrännare, man kan identifiera. På lång sikt krävs det att man:

A) Ställer krav på alla skolor att se till att elever från 1:a klass får det stöd eller uppmuntran (såväl de som har det svårt som de som idag bromsas av ”Alla skall med” behöver få det som Skollagen trots allt kräver! Få tillbaka ordningen i skolan samt lägg pedagogiska ansvaret helt på ämnes- och stadiebehöriga lärare – erfarenhet är inte nog som det mycket väl visat sig när det gäller kunskapsinhämtandet.

B) Ställer krav på att alla skolor skall ha en skolpsykolog och en sjuksköterska på skolan som minst visst antal timmar per vecka.

C) Tar ifrån kommunerna ansvaret för de ungdomar som idag lämnas till Socialtjänsten med högst varierande åtgärdspaket som körs gång på gång allt medan case-files blir tjockare och tjockare och de andra som borde få hjälp finner att det blir mindre och mindre pengar till de elever och unga som sköter sig. Låt det finnas en gräns när problemunga lyfts ovanför kommungränserna och får verkligt professionell behandling som är lika över hela landet oavsett allt.

D) Sätt fritidsledare och ungdomsledare på skolbänken så att de får verkliga kunskaper i hur Samhället fungerar. Inte hur de tror att det fungerar. Kunskaperna i ämnet Samhällskunskap och vad Demokrati står för har aldrig varit så låga som nu.”
Utdrag ur Det verkar vara organiserat, Norah4you 25 maj 2013

Försök inte göra det till någon klasskamp eller som resultat av ökade klyftor, Löfven. Det är arga unga män som det lallades med redan när de bråkade på dagis eller i skolan. Lallats med, tagits in av polis lämnats över till förälder eller soc och som återkommit gång på gång när de inte fått som de ansett sig ha rätt att kräva. De har ju blivit lallade med redan från början oavsett vilka deras föräldrar varit/är och oavsett om de varit invandrare eller svenskar sedan generationer. Svenska utbildningsväsendets personal har sedan kommunaliseringen blivit rädda att våga säga stopp i tidigt skede. Lärare får ju enligt vissa kommuner inte ens ta och lyfta ut en elev som slår på andra elever.

Mycket läsvärd artikel: Det hjälper inte att kasta sten, GP 25 maj 2013

Read Full Post »

det är viktigt att dokumentera. ”Det är viktigt att dokumentera”, Thomas Mattson Expressen 24 maj 2013

Problemet är inte när media dokumenterar utan när media okritiskt släpper igenom vinklade uttalanden om händelserna eller t.o.m. låter bråkmakarna uttala sig på ett sätt som nästan är (kanske till och med är brottsligt övertramp) till uppvigling.

För bråkmakare är de som ligger bakom – och vilka det är, är ganska lätt att se om man går tillbaka samt tittar på vilka som uttalat sig när och var i liknande frågor till förmån för de som vill fördärva samhället på ena eller andra sättet men kallar det protester mot samhället…. nu som tidigare. Ännu mer tyckligt blev det när man tittar närmare på 5 av de första ställena utanför själva Husby det hände. Ringde en stark signal från en inre klocka direkt.

Nåväl, vad menar jag med övertramp?

Ex 1. Utdrag ur Megafon och bråkstakarna bör, Norah4you 20 maj 2013

Om Megafons sprakfålar(gammalt svenskt ord slå upp) och bråkstakar, i detta fallet invandrare i andra fall invandrarfientliga grupper eller fotbollshuliganer inte respekterar våra svenska Grundlagar (Regeringsformens 2 kap 20 § gör detta grundlagsriktigt) så får de problem.

Megafon om upploppet i Husby, SvD 20 maj 2013

Polisen måste erkänna att de gjort fel, DN 20 maj 2013 NEJ POLISEN HAR INTE GJORT FEL! Det som gäller är frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar. Hotar någon en annan person, polis eller inte, med våld eller vapen, så är det svensk polis skyldighet på samma sätt som i hela Västvärlden och större delen av övriga världen att stoppa detta OM NÖDVÄNDIGT MED VÅLD. Detta våld inkluderar allt från användande av batong, polishund, polishäst, till handgripligt våld och användande av vapen utifrån hur polisen, inte åskådarna, bedömer riskerna för någon persons liv och hälsa, oaktat om denne någon är polisman eller tillhör allmänheten!

Ex 2. Ett upplopp är det tystades språk, Andres Lokko på SvD:s kultursida 24 maj 2013 Hela utformningen av den artikeln är ett enda stort offergörande av de invandrare som bor i förorter och där ungdomarna känner hopplöshet och utanförskap. PROBLEMET är, att det är något som i princip alla som inte tillhör innegrupperna numera gör i den åldern. Visst är det illa att de ungdomarna inte klarar skolan, och där går det att göra mycket inte med mer pengar eller fler vuxna utan genom att se till att eleverna i dessa områden endast får ha ämnes- och stadiebehöriga lärare oaktat vilken skola de går på. Men detsamma problemet har unga som bor i rikare områden där föräldrarna skjutsar dem till träning och sedan lämnar dem vind för våg, där föräldrar aldrig någonsin ens anser att de minsann skall bry sig om att hjälpa till med läxan för läxan det är ju skolans sak och får ju inte inkräkta på fritiden. Talat med många unga som känner lika stor hopplöshet och utanförskap samt omöjlighet att se en framtid. Inte lika mycket kriminalitet, dvs utom droger och alkohol, bland de ungdomarna till att börja med. Men även de känner att samhället och vuxenvärlden sviker. De tar sig aldrig tid att sätta sig ner och lyssna, som så många unga säger.
Vet fler invandrare, fattiga invandrare som lyckats få jobb men ändå inte har det fett, som bryr sig om sina barn än V70-föräldrarna verkar göra. Så offer är inte någon för att den är invandrare och har det extremt jobbigt och känner sig utanför. Unga idag känner sig ofta utanför på ett helt annat vis än vad vi gjorde.

Ex 3 Gäller ett av flera exempel på det som för mig liknar uppvigling när det släpps fram. <A HREF="Ni står mitt i stormen. Er värld brinner. Och vi skriver till er för att säga att vi vet vad ni går igenom, och att vi beundrar hur ni har hanterat de senaste dagarnas händelser.

För några år sedan brann bilar i Biskopsgården. Polisen gjorde som de ville de där nätterna och när morgonen kom sa politikerna vad de ville om oss. Skrivgruppen Pantrarna: Till en nation som brinner, Aftonbladet 23 maj 2013

– – – –
Sedan kan man alltid diskutera om hur mycket som skall rapporteras direkt och hur mycket som skall dokumenteras och läsas igenom några gånger på redaktionerna innan det trycks. Men det är ju sådana problem som vi läsare anser att Du och dina kollegor bör kunna klara av att lösa. Alla kan det tyvärr inte./ Inger E

Read Full Post »

Older Posts »