Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barnperspektivet’

visande att de saknar ordkunskap och ordförståelse utöver inlevelseförmåga samt empati. Det är förvisso tillåtet i Sverige att vara dum. Mycket dumt att visa det. Sedan när är det från en Barnperspektiv rätt att tvinga barn att träffa en far som sitter inne för att ha slagit och misshandlat barnen och modern?
Dömd för att ha slagit barnen – nu säger rätten ja till umgänge, Aftonbladet 30 mars 2013 Att de från sociala myndigheter som förordat umgänge saknar all kunskap i Barn- och Ungdomars utveckling, gör inte saken bättre.

Vänligen skaffa tillräcklig ordkunskap för att tolka lagtexterna. Och ta för en gångs skull tid på Er att läsa in förarbetena till lagtexten i stället för att som en av Kammarrätten ifrågas jurister vid tidigare tillfälle sa: ‘varför skall man läsa dem’. I ärlighetens namn tvivlar jag (och många med mig som läst statskunskap) på att en Författningsdomstol skulle godta så flagrant avvikande från vad Regeringsformens 1 kap 2 § kräver att det Allmänna skall behandla människor!

Regeringsformen
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Dömd för att ha slagit barnen – nu säger rätten ja till umgänge, umenytt.se 30 mars 2013

De Mänskliga rättigheterna
Artikel 3.
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
…..
Artikel 5.
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

INGEN, det gäller även barn. Speciellt viktigt efter som svensk Grundlag noga poängterar att det allmänna, dvs även svensk Kammarrätt är skyldiga att se till barnperspektivet. Kan domare inte läsa och förstå Regeringsformens 1 kap 2§, så är frågan på vilka grunder utifrån vilka kvalifikationer de erhållit sina poster!

Read Full Post »

Jag har full förståelse för de representanter i regeringen som motsätter sig att kvinnor som gör könsbyte skall tillåtas att få barn. Vet att detta kan reta gallfeber på en del, men de får ta det. Skälen mot är så starka att inget argument biter på mig i den frågan. Allt handlar om perspektiv. Barnets och en stabil förälder.

Har inga betänkligheter mot att de som så önskar byter kön. Dvs det är trots tillförsel av annat hormon en kosmetisk förändring som inte ändrar DNA, mig veterligen. Och de som för fram DNA som skäl, de borde dock tänka lite mera. För nog är det så att de som vill byta kön inte bara bör utan indirekt måste ha tänkt över könsbytets alla dimensioner. Vill man byta kön, så inte mig emot, men man måste också vara beredd att ta alla konsekvenser av könsbytet och göra det fullt ut även om DNA inte ändras.

Jag har inga betänkligheter mot olika konstallationer av föräldraskap. Hetrosexuella eller homosexuella föräldrar är inte bra föräldrar på grund av kön utan om de sätter barnet först och där finns det i båda fallen föräldrar som sätter varandra före barnen. Inget som skiljer det ena eller andra fallet åt. Allt handlar om att se saker ur barnets perspektiv. Inte föräldrarnas.

Detta sagt, så har jag betänkligheter på hur våra myndigheter behandlar fosterföräldrar. Fosterföräldrar är ingen pantbank och deras ställning bör för barnets skull stärkas.

Sedan är en annan bit att hela diskussionen om egna barn kan slå hårt mot de adoptivbarn som finns i familjer redan idag. Detta bör alltid finnas med när man tänker på barnperspektivet. Själv hetrosexuell har jag svårt att förstå de samkönade par som önskar surrogatmamma. Barnperspektivet är skäl nog för mig även här. Däremot har jag också svårt att förstå att samhället inte underlättar adoptioner för samkönade par eller ens stärker plusförälderns ställning, kanske vore det bra att ha någon form av extra vårdnadshavarskap? i den situationen och även i andra liknande fall i heterosexuella förhållanden där plusbarn växer upp och har en närvarande förälder som idag inte juridiskt betraktas som förälder om något händer den verklige vårdnadshavaren i förhållandet.

Regeringen splittrad om könsbyte, GP 1 juli 2011

Tillägg 9 juli 2011 Fortfarande finns det de som inte tycks inse att det är skillnad på transexualitet och könsbyte. Inte heller har det gått upp för gruppen att det inte är en mänsklig rättighet att bli förälder – däremot en mänsklig rättighet för ett barn att ha rättighet till föräldrar. Det är något helt annat.
Läser på nätet:
Regeringspartiet KD anser uppenbarligen att det finns så markanta skillnader i värde mellan olika individer att tvångssterilisering och berövandet av mänskliga fri- och rättigheter är försvarbart. För gruppen transsexuella är en påtvingad barnlöshet ett absolut krav för att få någon som helst hjälp i en mycket utsatt situation. ”
Hur rimmar tvångssteraliseringar med kärleksbudskapet KD?, Newsmill 0 juli 2011

Det är ingen mänsklig rättighet att byta kön utan att ha tänkt igenom beslutet fullt ut så att den som får könsbytet är medveten om att det inte handlar om att skapa hermafroditer utan om att byta från ett kön till ett annat utan att kräva reservationer för att få vara både och!

Read Full Post »

Läser i tidningar på nätet hur de som blivit utsedda till adoptivföräldrar och fått spädbarnet i sina armar redan när det var några timmar gammalt, efter åtta månader kunde bli tvingade att lämna tillbaka barnet till den biologiska modern. Jag har ett antal relevanta frågor. Svaren verkar inte finnas någonstans. För om jag inte är felunderrättad, om jag läser våra grundlagar riktigt, så är det barnets bästa inte föräldrars, adoptivföräldrar, fosterföräldrar eller biologiska föräldrar som skall sättas i centrum och det skall vara barnperspektivet som är utgångspunkt för alla offentliga beslut. Beslut som om de står i strid med våra grundlagar, vilket jag har svårt att se inte skulle vara fallet i aktuella ärendet, skall också enligt våra grundlagar betraktas som ogiltiga.

Men vi tar frågorna från början:

* Ett barn föds och förälder, vårdnadshavare, har beslutat sig för att adoptera bort barnet. Förmodligen under stor vånda, men ändå när pappret är påskrivet är det påskrivet. Hur kan det från det ögonblicket inte vara en avklarad adoption på åtta månader? För vems bästa är det som adoptioner från det att ett barn kommer till sina blivande adoptionsföräldrar skall ta så lång tid? Har inte sociala myndigheter gjort alla nödvändiga utredningar och fattat alla nödvändiga beslut så att ett domstolsbeslut om adoption skall kunna fattas inom som högst någon månad efter att barnet kommit till sina blivande föräldrar?

* Ett barn är ingen leksak. Ett barn är inget man sätter på en hylla och plockar ner när man längtar efter det. Ett barn har egna känslor och bör få växa upp i en trygg miljö. Inte riskera att ‘kastas’ fram och tillbaka mellan föräldrar vid skilsmässa. Inte heller behöva riskera att ‘kastas’ fram och tillbaka mellan adoptivföräldrar och biologiska föräldrar/förälder under de viktiga första åren. Viktiga år som alla som läst om barn- och ungdomars utveckling vet är avgörande för barnets framtida utveckling. Var finns barn perspektivet? Förvisso kan en ensam förälder t.ex. bli svårt sjuk vid förlossningen eller direkt efteråt och det är då självklart för mig att även om denne förälder då under en tid tvingas lämna bort barnet, så borde man i det fallet se till att barnet förutsatt att det finns teoretiska möjligheter att föräldern längre fram skall kunna ta ansvaret för barnet och barnets uppfostran, så borde det finnas lag på att denne förälder under tiden har umgängesrätt. Vi kan aldrig tvinga någon att utnyttja den umgängesrätten. Umgängesrätt rent generellt är ju inte till för föräldrars utan för barnets bästa.

Borde det inte vara möjligt att i lagtext göra klart samma för de barn vars föräldrar adopterar bort dem under tiden fram tills att barnet fått sina adoptivföräldrar som lagliga vårdnadshavare? Barnets bästa inte föräldrars. Har biologisk förälder då inte utnyttjat umgängesrätten, så bör det vara ett starkt skäl för att barnets bästa är att bo kvar och få sina adoptivföräldrar som ‘riktiga’ föräldrar.

* I Regeringsformens 1 kap 2§ står:
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Hjälp mig förstå var dessa ‘skall’ i Regeringsformen, en av våra grundlagar, tas ab notan i aktuellt ärende och hur i hela fridens namn ett barns rättigheter tas tillvara om det är möjligt att en biologisk förälder kan komma åtta månader efter ett barns födsel och ändra sig? Jag skulle kunna tänka mig att man i lagtext skulle kunna skriva in krav på adoptivföräldrar att om biologisk förälder så önskar, så skall adoptivföräldrar se till att barn får möjlighet att träffa sina biologiska föräldrar. Hårt? Ja, men där skulle jag kunna hitta giltiga argument utifrån barnets bästa. I aktuellt ärende inte.

Hjälp mig även förstå hur i hela fridens namn våra svenska juridiska kvarnar kan mala så sakta.

Barn fick lämna adoptivföräldrar, GP 14 juni 2011
Barn fick lämna adoptivföräldrar, SvD 14 juni 2011
Barn fick lämna adoptivföräldrar, DN 14 juni 2011
Par tvingades lämna tillbaka sin adoptivson, Aftonbladet 15 juni 2011

Read Full Post »