Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barnkonventionen’

med sina föräldrar samt att behålla sin franska identitet. Ingen svensk lag kan ändra detta eftersom Haddile är fransk medborgare och Barnkonventionen utan reservationer slår fast:

§7 Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

§8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

så följer av detta att det endast är fransk domstol, inte svensk, som har att fatta beslut om hennes mor, eller far, pga av uppgiften om att modern övergett barnet, vilket vi vet väldigt lite om omständigheterna för, är tillräckliga för att de andra paragraferna som behandlar Haddiles rättigheter skall kunna användas för att skilja henne för gott från sin mor.

Barnkonventionen räddar inte Haddile, Johannes Forssberg Expressens ledarsida 25 september 2012 är en av de få artiklarna i media som gjort sin hemläxa.
En tveksam anslutning till möjlig förförståelse visar Johan Croneman: Hur tänkte de när de inte tänkte i fallet Haddile på Migrationsverket, DN 25 september 2012

Exempel på motsatsen är Upphäv beslutet, GP 24 september 2012 samt att bristen på kunskap om vad som står i Barnkonventionen även gäller våra folkvalda….
Politiker frågar ut Migrationsverket, GP 24 september 2012 till de som inte gjort sin hemläxa, och som alla andra som gått svensk grundskola egentligen skulle kunnat detta för att vara behöriga att få godkänt i 9:an i ämnet samhällskunskap har även BO Fredrik Malmberg sällat sig…. men han är ju föredetta politiker 🙂
BO kräver besked av myndigheter, GP 23 september 2012 som om det skulle vara en förmildrande omständighet 😛
Migrationsverket bygger utvisning på fel grund, Aftonbladet 25 september 2012

för att inte tala om fosterföräldrarna, mannen lär enligt en del artiklar i media vara Socialdemokratisk pamp, som klagar på att domstol inte vill träffa dem. Domstolen vill inte träffa Haddile, Aftonbladet 25 september 2012 Domstolen följer Barnkonventionen till punkt och pricka. Fattas bara annat!
Fosterföräldrana har inte förstått konsekvenserna av § 7 i Barnkonventionen. Konsekvenserna är att det inte är någon annan än Haddile när hon blir myndig som äger rätten att i biologiska föräldrars frånvaro söka svenskt medborgarskap och att Sverige inte har rätt att ta ifrån Haddile hennes franska medborgskap eller att hindra franska myndigheters ensamrätt att besluta om Haddiles framtid.

fast dessa okunniga är bara några av alla som inte verkar ha haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap.
Fallet Haddile engagerar läsarna, SvD Brännpunkt 25 september 2012

Till de som inte lärt in det som borde vara absolut krav att ha lärt in för att kunna göra sitt jobb ansluter sig även Rädda Barnen….. ”Rädda Barnen vill i stället se att lagstiftningen omformuleras till ”särskilt ömmande omständigheter”. En formulering som i sammanhanget kan få betydande konsekvenser. Med en ändring skulle det finnas större möjligheter att tillgodose det enskilda barnets rättigheter när Migrationsverket beslutar om asyl och uppehållstillstånd.

Barnets bästa väger alltför lätt, Agneta Åhlund chef Rädda Barnens Sverigeprogram samt Elisabeth Dahlin generalsekreterare Rädda Barnen på SvD Brännpunkt 25 september 2012 Skrämmande okunskap om vad som gäller. Det krävs ändring i Barnkonventionen, vilket knappast är möjligt att få FN:s medlemsländer att gå med på, för att ändra svensk lag i aktuell frågeställning. att de dessutom hänvisar till §9 samt ” synnerligen ömmande omständigheter som ligger under § 7 och 8 säger även att de inte kan läsa lag och fördragstexter. Varken svenska eller internationella….. Det är extra allvarligt när det är Rädda Barnen vi talar om….

Vidare är det skrämmande att kunskapen inte finns ute i sociala nämnder. OK nämnderna består av politiker…. men det är inte en förmildrande omständighet. Borde vara tvärt om. Myndigheter i tvist om tvååring, DN 24 september 2012

Frågan visar med styrka på behovet av ämnet Samhällskunskap samt behovet att ha ämnes- och stadiebehöriga lärare dvs inte tillåta kommuner att spara pengar på att t.ex. fördela SO-ämnen till lärare som har andra ämnen eller att anställa obehöriga som ju självfallet är billigare för rektorer och kommuner.

Se även Inte så enkelt, Norah4you 22 september 2012 där jag bl.a. tar upp helheten i Barnkonventionen när det gäller ”em>Barnets bästa För skall ändringar göras, så måste även fall inom landet där svenska barn av en eller annan orsak hamnat hos fosterföräldrar för att barnets biologiska förälder hamnat i fängelse eller blivit långvarigt sjuk samt vilket som är barnets bästa om barnets ena förälder flytt från den andre förälderns rättigheter till annat land och barnet varit där under flera år, tas med i diskussionen innan förändring av svenska lagar som i sig för att följa Barnkonventionen skulle kräva förändring i Barnkonventionens texter och paragrafer.

Read Full Post »

Många politiker främst på Oppositionens sida anser att den 2-åriga flickan som övergavs (?) av sin mor som spädbarn, och vars mor för ett år sedan, om det nu var hon, sökte återförening med dottern med hjälp av Algeriets ambassad i Stockholm, inte skall utvisas till Frankrike där hon och modern är medborgare. Så långt går det att utifrån kända uppgifter hålla med de som talar om Barnkonventionen. Men det finns två bitar som ställer till det sedan:

* Ingen av oss vanliga människor eller media har en aning om varför Migrationsverket vill utvisa flickan till Frankrike. Det
kan låta hårt och oförsonligt, men vet någon som uttalar sig om att de svenska fosterföräldrarna som ju är de enda föräldrar
som flickan känner (håller med om den biten också) OM det är så att flickans moder numera befinner sig i Frankrike? OM det
finns okända uppgifter att modern vill återförenas med sin dotter i Frankrike. Det kan ju finnas substans i ”där hon
enligt Migrationsverket kan återförenas med sin biologiska mamma.

Barnutvisningen: S vill ändra lag, GP 21 september 2012

* Det är ju så att det är återförening med föräldrar som brukar åberopas helt i enlighet med Barnkonventionen när föräldrar som
flytt från eller övergivit sina barn lämnande dem ensamma eller hos okända främlingar/kända släktingar i hemlandet som brukar
vara det tungt vägande skälet till att ett stort antal barn får komma till t.ex. Sverige för att återförenas med förälder som
fått svenskt uppehållstillstånd eller medborgarskap. Många av fallen jag hört talas om via politiskt aktiva, hjälp-
organisationer samt kyrkor har rört sig om många år som förälder inte haft kontakt med sitt/sina barn.

Det är där det börjar bli svårt och inte längre enkelt. För om man skall åberopa en önskan av en förälder att få återförenas med sitt barn, ett barn som kanske övergivits som riktigt liten, i ena fallet men inte godkänna ett sådant önskemål i andra fallet, så är det svårt att hävda att det för att det i ena fallet är i Sverige och i det andra fallet Frankrike som föräldern vill återförenas med sitt barn i.

Observera att principen om ‘Barnets bästa’ även när man hårdrar Barnkonventionen och de Mänskliga Rättigheterna ställer till det. Vi kanske inte känner till alla bakgrundsfakta i ärendet. Men nog bör man använda samma måttstock oavsett om det är Sverige eller Frankrike en förälder som vill återförenas med sitt barn är medborgare i och vill återförenas med. När det gäller ett land som ligger inom EU sätter EU-direktiv hinder i vägen för att få alla uppgifter offentliggjorda vilket komplicerar saken men är helt i enlighet med EU:s beslut.

Hadille 2 hotas av utvisning, Expressen 21 september 2012
Barnutvisningen: S vill ändra lag, SvD 21 september 2012
Tvååring riskerar utvisning, DN 21 september 2012
Barnutvisningen: S vill ändra lag, Aftonbladet 21 september 2012

Tillägg 16.54 Kritiken växer mot barnutvisning, GP 22 september 2012 Det många tycks glömma är att vi har liknande situationer där svenska kommunala myndigheter och rättsväsendet oftast anser det viktigast för ett barn att återförenas med sin förälder även om barnet inte minns föräldern eller kanske inte ens träffat föräldern på många år. Det är viktigt att principen skall tillämpas lika när det gäller barn som varit länge hos fosterföräldrar oavsett om det handlar om barn som är svenska medborgare eller barn som är andra medborgare. Man kan inte åberopa Barnkonventionen utifrån barnets bästa ena gången och inte andra. Frågan är alltså inte så lätt som att hävda att lagen måste ändras eller att Barnkonventionen måste bli lag. Först bör Mänskliga Rättigheterna få en egen grundlag där man i förarbetena går igenom allt och även fastställer vad som är ‘barnets bästa’. Som det är nu, så verkar det som om det som är politiskt korrekt i enskilda fall är det som skall avgöra. Vad som är politiskt korrekt eller ej bryr jag mig inte om. Lagar skall tillämpas lika oavsett vad.

Tillägg 18.11 Åsa Romson (MP), Expressen 22 september 2012 Åsa Romson glömmer bort alla de andra fallen jag nämner ovan. Hon glömmer också liksom många andra bort alla fall där vi inte har att göra med av myndigheter godkända fosterföräldrar.
Kritiken växer mot barnutvisning, SvD 22 september 2012
Innan jag går vidare, så vill jag göra klart att utöver att Mänskliga Rättigheter bör blir grundlag, så krävs också att rättigheterna för fosterföräldrar stärks vilket är något som i sig står på kollisionskurs med synen när det gäller svenska barn och återförening (som jag nämnt ovan), men skall vi tala om Barnens bästa, så måste vi också ta med de mycket svåra fall där någon förälder under flera år från barndomen flytt till okänd ort och den andre föräldern som kanske till och med har vårdnaden om barnet rätten till det som beslutats i svensk domstol inte ens vet var. Där börjar det riktigt svåra. För det som är rätt juridiskt sett att barnets förälder som brutit mot lagen skall straffas, där råder väl inte mycket tvekan om. Men frågan är om det är barnets bästa om barnet levt med en förälder i en lugn hemmiljö (vilket vi får hoppas) att i alla lägen introduceras med den förälder som äger vårdnaden för att sedan byta familj. Jag har sett fall som gör att jag tycker att hela frågan om vad som är barns bästa ofta är mycket svårt att avgöra.

Tillägg 07.09 Det med ‘barnens bästa’ är inte så enkelt. En som funderat vill jag hänvisa till även om jag inte delar slutsatserna. För inte är det bitter galla som det flådiga och förmodligen trots allt genomtänkta uttrycket Barnets bästa var tänkt eller ens är att betrakta som. Orrenius: ”Barnens bästa” blir bitter falla, Expressen 23 september 2012

Barnets bästa…..som så många andra politiska slagord som hamnar i lagtexter, så saknar orden såväl stam som rotsystem och vad som växer på grenarna, det är något men vad? Problematiken är som jag ser det att en lag, ny Grundlag för Mänskliga Rättigheter samt en lag som skall gälla i liknande fall ALLTID måste vara generell. Det går inte an att ha lagar som kan tolkas politiskt korrekt med kappa som vänds efter vinden när media skriker. Vi måste fastställa vad som menas med ‘Barnets bästa’ och det måste vara en definition som håller oavsett vilket ärende som kommer upp på dagordningen. Det räcker alltså inte i det aktuella fallet att ändra lagen. Svenska lagar är inte och skall inte vara retroaktiva eller kunna tolkas subjektivt utifrån om det finns mediatryck eller om något anses politiskt korrekt.

Tillägg 13.37 nog hade jag trott att vi hade bättre utbildade Barnombudsman som kunnat Regeringsformen och alla andra lagar. Men tyvärr har BO också glömt bort att se helheten och att ALLA är lika värda. Dvs skall behandlas lika.
BO kräver besked av myndigheter, GP 23 september 2012

Read Full Post »

att träffa båda föräldrarna. Alla de män, för det är främst män, som dyker upp i spalterna och försöker hävda att det minsann inte är män som mest slår kvinnor och att män skall ha rätt till att träffa sina barn, så fort det i Sverige ställs krav eller önskemål att svenska barn inte skall få tvingas träffa förälder som slagit, hotat eller liknande den andra/andre föräldern, alla dessa män borde besinna sig och sluta sätta sitt eget genus/kön eller vad de vill kalla det i förgrunden.

Frågan i debattartikeln gäller BARNENS RÄTT, inte förälders. Förälder är du hela livet och det innebär skyldigheter, inte rättigheter. Läs Föräldrabalken. Försök sedan hävda att du sköter ditt föräldraskap enligt svensk lag om du slår, sparkar eller hotar (observera att nödvärnsrätten i Sverige även gäller den andra/andre föräldern som alltså får använda det våld som nöden kräver för att freda sig utan att du kan komma med att den personen minsann slår också!) att ett sådant beteende från din sida oavsett allt (det går inte att hävda att den andra/andre föräldern retat upp dig eller vet vilka knappar hon/han skall trycka på. DU och ingen annan väljer om DU slåss – Det är Ditt och ingen annans ansvar!)

Sluta upp med att hävda att det minsann inte skulle vara så att det är flest kvinnor som blir slagna. Verkligheten finns i statistik hos SCB och BRÅ. Den motbevisar alla sådana påståenden! Kvinnor blir främst misshandlade hemma av känd person. Män ute av okänd.

Sedan förundrar det mig att en av alla de som är ettriga i debatten inte lärt sig något. Varken jag eller de som fanns omkring när han trängt sig in i sin förra frus lägenhet och slängde henne i väggen så att polis fick tillkallas, polis som fick ringa efter ambulans och vänta inte bara på den utan på sociala myndigheter, glömmer bort VARFÖR han inte får komma i närheten av sin förra fru och deras barn, han som alltid försöker påskina att han är så felbehandlad och han minsann bara tänker på sina barn. Hans barn är numera sedan några år lugna och trygga och vågar vistas ute. De skyndar inte direkt från skolan och hem för att låsa in sig. Vissa karlar lär sig aldrig veta hut!

Tvinga inte barn att träffa en våldsam pappa, SvD 16 juli 2012

Se även Verklighet om kvinnovåld, Norah4you 16 mars 2012

Read Full Post »

Läser i tidningar på nätet hur de som blivit utsedda till adoptivföräldrar och fått spädbarnet i sina armar redan när det var några timmar gammalt, efter åtta månader kunde bli tvingade att lämna tillbaka barnet till den biologiska modern. Jag har ett antal relevanta frågor. Svaren verkar inte finnas någonstans. För om jag inte är felunderrättad, om jag läser våra grundlagar riktigt, så är det barnets bästa inte föräldrars, adoptivföräldrar, fosterföräldrar eller biologiska föräldrar som skall sättas i centrum och det skall vara barnperspektivet som är utgångspunkt för alla offentliga beslut. Beslut som om de står i strid med våra grundlagar, vilket jag har svårt att se inte skulle vara fallet i aktuella ärendet, skall också enligt våra grundlagar betraktas som ogiltiga.

Men vi tar frågorna från början:

* Ett barn föds och förälder, vårdnadshavare, har beslutat sig för att adoptera bort barnet. Förmodligen under stor vånda, men ändå när pappret är påskrivet är det påskrivet. Hur kan det från det ögonblicket inte vara en avklarad adoption på åtta månader? För vems bästa är det som adoptioner från det att ett barn kommer till sina blivande adoptionsföräldrar skall ta så lång tid? Har inte sociala myndigheter gjort alla nödvändiga utredningar och fattat alla nödvändiga beslut så att ett domstolsbeslut om adoption skall kunna fattas inom som högst någon månad efter att barnet kommit till sina blivande föräldrar?

* Ett barn är ingen leksak. Ett barn är inget man sätter på en hylla och plockar ner när man längtar efter det. Ett barn har egna känslor och bör få växa upp i en trygg miljö. Inte riskera att ‘kastas’ fram och tillbaka mellan föräldrar vid skilsmässa. Inte heller behöva riskera att ‘kastas’ fram och tillbaka mellan adoptivföräldrar och biologiska föräldrar/förälder under de viktiga första åren. Viktiga år som alla som läst om barn- och ungdomars utveckling vet är avgörande för barnets framtida utveckling. Var finns barn perspektivet? Förvisso kan en ensam förälder t.ex. bli svårt sjuk vid förlossningen eller direkt efteråt och det är då självklart för mig att även om denne förälder då under en tid tvingas lämna bort barnet, så borde man i det fallet se till att barnet förutsatt att det finns teoretiska möjligheter att föräldern längre fram skall kunna ta ansvaret för barnet och barnets uppfostran, så borde det finnas lag på att denne förälder under tiden har umgängesrätt. Vi kan aldrig tvinga någon att utnyttja den umgängesrätten. Umgängesrätt rent generellt är ju inte till för föräldrars utan för barnets bästa.

Borde det inte vara möjligt att i lagtext göra klart samma för de barn vars föräldrar adopterar bort dem under tiden fram tills att barnet fått sina adoptivföräldrar som lagliga vårdnadshavare? Barnets bästa inte föräldrars. Har biologisk förälder då inte utnyttjat umgängesrätten, så bör det vara ett starkt skäl för att barnets bästa är att bo kvar och få sina adoptivföräldrar som ‘riktiga’ föräldrar.

* I Regeringsformens 1 kap 2§ står:
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Hjälp mig förstå var dessa ‘skall’ i Regeringsformen, en av våra grundlagar, tas ab notan i aktuellt ärende och hur i hela fridens namn ett barns rättigheter tas tillvara om det är möjligt att en biologisk förälder kan komma åtta månader efter ett barns födsel och ändra sig? Jag skulle kunna tänka mig att man i lagtext skulle kunna skriva in krav på adoptivföräldrar att om biologisk förälder så önskar, så skall adoptivföräldrar se till att barn får möjlighet att träffa sina biologiska föräldrar. Hårt? Ja, men där skulle jag kunna hitta giltiga argument utifrån barnets bästa. I aktuellt ärende inte.

Hjälp mig även förstå hur i hela fridens namn våra svenska juridiska kvarnar kan mala så sakta.

Barn fick lämna adoptivföräldrar, GP 14 juni 2011
Barn fick lämna adoptivföräldrar, SvD 14 juni 2011
Barn fick lämna adoptivföräldrar, DN 14 juni 2011
Par tvingades lämna tillbaka sin adoptivson, Aftonbladet 15 juni 2011

Read Full Post »

många gånger när domstolar ger delad vårdnad oavsett om misshandel förekommit eller ej, psykisk eller fysisk, i ett förhållande med barn där föräldrarna går skilda vägar.

Det handlar inte om föräldrars rätt att träffa sina barn. Det handlar inte om barnens rätt till båda sina föräldrar. Det handlar om de enskilda barnens rätt att helt i enlighet med gällande svenska Grundlagar.

Regeringsformens 1 kapitel 2§
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). Regeringsformens 1 kap Statsskickets grunder

FN:s BARNKONVENTION
”Artikel 3
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.
Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn Barnkonventionen

Det är alldeles för många barn som fått se sina föräldrar främst mammor slagna, misshandlade eller mördade. Hur i hela fridens namn kan någon vuxen person tro att det är för barnens bästa som de skall slängas fram och tillbaka, kunna utnyttjas för att kontrollera tidigare sambo eller maka/make, för det är långt ifrån alla barn vars föräldrar inte skiljs pga någon form av misshandel eller missbruk. Det borde vara en självklarhet att i de fall där det förekommit misshandel som är dokumenterad som minst i läkarjournaler, så bör det finnas någon form av skydd för att barnet/barnen skall behöva riskera att behöva åse förnyad misshandel eller att få se en av sina föräldrar mörda den andre. Det skyddet bör enligt mitt förmenande vara knutet till vårdnadsrätten av barn och i allvarligare fall även direkt i domstolsbeslut vid skilsmässa i klartext kräva att tredje part närvar vid alla tillfällen då en misshandlande förälder skall få rätten att träffa sitt barn.

Hon skulle hämta sina två barn – mördades, Aftonbladet 7 maj 2010
Värnamokvinna kan ha dödats inför barnen, KvP 7 maj 2010

Read Full Post »

mot barnaga och dessutom ett giltigt argument som har lett fram till en hållbar slutsats. Starkt jobbat av de som ligger bakom den studien.

En av världens ledande experter på våld mot barn, Murray Straus vid universitet i New Hampshire i USA, lämnar nu nya skrämmande fakta i den heta debatten om inställningen till barnaga.

Forskarna har undersökt 1 500 amerikanska barn mellan två och nio år i olika stater. När de jämförde förekomsten av aga mot de deltagande barnen och deras intelligenskvot framkom den uppseendeväckande skillnaden. Ju oftare föräldrarna gav sina barn stryk, desto långsammare utvecklades deras mentala förmågor.

I en annan undersökning intervjuades över 17 000 studenter i 32 olika länder, däribland Sverige, om sina erfarenheter av aga under barndomen och ungdomen. Deras uppgifter jämfördes med nationell statistik över intelligenskvoten i respektive land.

Analysen visade på en stark koppling mellan studenternas rapporterade förekomst av barnmisshandel och de allmänna IQ-nivåerna i landet.

Ökad förekomst av aga minskade IQ. Sambandet var starkast för de barn som blivit slagna också när de var i tonåren
Aga kan försämra barnets intelligens, SvD 25 september 2009
Stryk skadar barnets intelligens, DN 25 september 2009

Det är å andra sidan lite märkligt att ‘ingen’ ansvarig tänkt på det innan, för helt okänt har det inte varit ute i bygderna.

Read Full Post »

Att det ens behövde föras fram att ”religion och kultur inte får ursäkta övergrepp”, som Maria Hagberg från nätverket för hedersrelaterat våld för fram på debattsidan i GP, är en skam. För så enkelt är det: Svensk Lag gäller i Sverige. De som inte acceptera detta, bör fundera på om Sverige är rätt land oavsett om de är födda här eller inte!

Det som dessutom borde läggas till är att det så kallade ‘hedersvåldet’ är vanhedrande för de som utövar det! Rätt namn borde vara VANHEDER-våld! För något mer inhumanat och omänskligt än att inte acceptera att kvinnan, för det är oftast kvinnan det handlar om, i Sverige ALLTID har laglig rätt att bestämma över sitt liv, vem hon vill gifta sig med och var hon vill bo! De föräldrar och andra anhöriga som inte accepterar detta, de borde faktiskt inte få ha hand om några andra barn alls, för föräldrar som inte accepterar Barnkonventionen och svensk lag, de är knappast lämpliga som föräldrar!

Read Full Post »

Att barns rättigheter ofta glöms, både i svenska hem och skolor är illa nog. Vi har barn som oavsett sin hemmiljö, den kan vara allt från helt perfekt till något helt annat, oavsett om de är födda i Sverige eller kommit hit, kan vara mobbade utan att skolorna vill erkänna mobbningen som finns mitt framför lärarnas och rektorns ögon. Vi hör om dessa barn gång efter gång. Jag har själv varit där som förälder, som lärare, som granne till dessa barn. Barn i sig är ofta grymmare än vi vuxna vill tro.

Bland allt jag sett under åren, från när stryptag och sparkar i ryggen på min egen dotter t.o.m. inför busschaufför, mina föräldrars och deras grannars, som skolor önskat bortse ifrån till att lärare blivit arga när jag som ny på skola talade om att en flicka av resandefolket blev mycket illa behandlad och hånad av sina skolkamrater ”Hon får skylla sig själv då hon är zigenare!” ”Om hon har jumper (helt ogenomskinlig tjockstickad tröja) som gör att det syns att hon har bröst (5-e klassare) så har hon själv valt kläder och får tåla att bli kallad hora” är nog de värsta fallen barn som kommer från samhällets sk. topp där föräldrarna antingen själva inte varit Guds bästa barn trots att ”alla” trott det eller så uppe i sin egen karriär att de inte sett när barnen börjat sniffa, använda droger m.m. För barn som far illa är inte alltid de som samhället mest ser, vill se, ibland blundar samhället alldeles för länge av någon missriktad ‘välvilja’ mot politiker, sjukvårdspersonal, kyrkomedlemmar o.s.v.

Alla barn som omhändertas, omhändertas inte heller på rätta grunder. Det finns felaktigheter åt bägge håll. Detta oaktat, men i minne inte glömt, så är det skrämmande att inte ens de barn som av ett eller annat skäl omhändertagits, rätt eller fel är långt ifrån alltid möjligt att säga, skall kunna få sina rättigheter som barn tillgodosedda. Därför är det extra upprörande när man läser artiklar som den i dagens Aftonbladet:
En ville inte sova. En annan drack läsk ur flaska. En tredje spottade på ett stängsel.
Alla tvingades in i en kal cell – avklädda.
På statens ungdomshem har personalen satt i system att straffa barn med olaglig isolering.
Nina, 11, vet. Hon låstes in fem gånger på två månader.

Ekot har hittat 463 dokumenterade fall där barn och ungdomar har satts i isoleringscell på statens ungdomshem. Samtliga har inträffat under andra halvåret 2008.
I fler än hälften av fallen saknas laglig grund för isoleringen, enligt Barnombudsmannens jurister som på Sveriges Radios uppdrag granskat materialet.
Aftonbladet

Det är bra att vi har en barnombudsman, men frågan är om vi inte för att tillvarata BARNENS RÄTTIGHETER behöver kontaktpersoner utanför de sk. skyddsnät i form av socialtjänstemän, jurister och domstolars verksamheter. Jag vet att man på sina håll i landet inofficiellt har samarbete över religions- och kyrkogränserna där föräldrar och/eller barn som behöver hjälp kan få hjälp utan att det syns i journaler. Blev själv ombedd att vara kontaktperson för en då 16-årig flicka redan under den tid då jag på 70-talets mitt under ett år var ordförande för Folkpartiets Studentförening i Göteborg. Vi kanske borde ha något liknande där BO fick vara överordnad och inofficiellt muntligt måste informeras regelbundet. Något på regionalnivå. Ett telefonnummer utöver BRIS och telefonen till Barnombudsmannen borde varje barn som är tillräckligt stort att själv kunna ringa få när de behövt stöd någon gång tidigare i någon form.

Vi förfasas med rätta över tortyr som fångar råkar ut för i olika länders fängelser. HUR kan vi acceptera att barn i Sverige får sina rättigheter trampade på som i ovan nämnda fall? HUR kan någon vuxen som så starkt kränker barns rättigheter få arbeta med barn och ungdomar?

Läs gärna Rätt kräva kommunen, Norah4you 22 juni
Hur står det till med socialtjänstens tillsyn av barn i fara

Observera att det handlar inte om att racka ner på socialförvaltning, skola, myndigheter i stort. Det handlar däremot om att ta tillvara BARNS RÄTTIGHETER bättre!

Tillägg 14.26:
Tvångsinlåsning är en mardröm – som kan ge barnen men för livet.
– Det här tillhör medeltiden, säger psykologen Anders Nyman
.”
Psykolog i Aftonbladet

Det ÄR INTE LAGLIGT att behandla barn på det sätt som skett. Vänligen läs noga igenom Regeringsformen 1 kapitlet:
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet….Regeringsformen

Läs igenom HELA Regeringsformen. OM du lyckas hittat ett undantag visande att barns rätt till social omsorg och trygghet inte skulle gälla, så strider det mot Barnkonventionen. Det kan väl aldrig svenska myndigheter eller organisationer ha haft för avsikt!?!

Read Full Post »

Något är rejält fel när det samma dag presenteras två helt väsensskilda men för enskilt barn lika förödande kränkande behandling som dessa:
Den 16-åriga flickan är familjehemsplacerad hos den 66-årige mannen.
Nu är han misstänkt för våldtäkt mot barn.
Fosterpappan har erkänt att han och flickan söp tillsammans
. ”
Aftonbladet
och
Var utsvultna
De tvingades sova utan madrasser direkt på sängarnas fjädrar och hölls inlåsta dygnet runt – utlämnade till mammans skräckvälde.
När kvinnan slutligen greps för en vecka sedan möttes polisen och de sociala myndigheterna av en fruktansvärd syn.
De tre barnen var utsvultna, med kroppar fulla av blåmärken och skärsår, enligt polisrapporten.
Enligt de första förhören med barnen har mamman hållit dem borta från omvärlden. De fick inte umgås med kamrater eller gå på förskola.
De sociala myndigheterna har tidigare haft kvinnan i blickfånget. Hon miste vårdnaden, men fick av oklar anledning barnen tillbaka i maj i fjol
. ” mer Aftonbladet

Kom först ihåg att det är lika illa för ett barn där och då om det blir omhändertaget på falska grunder som om det är befogat. Det minsta som man borde kunna begära av Socialtjänsten är dock att de ser till att följa upp de ärenden de har fattat beslut om. Oavsett om ett barns biologiska förälder får tillbaka vårdnaden efter att ett beslut om omhändertagande skett eller om det är ett barn som placerats i ett fosterhem! Varje barn som utreds och riskerar att omplaceras bör, och skall också om vi läser lagtexterna noga, ha rätten till en egen advokat som står fri från påverkan av myndigheter och biologiska föräldrar.

Detta sagt så undrar jag hur någon 7-åring kan hållas från skolan en längre tid. Vi har ju skolplikt. Borde det inte ligga på skolans rektor och skolsköterska att som minst kräva att barnet om det är sjukt har ett läkarintyg på att det inte kan gå i skolan. När inte ens detta krav finns, eller var finns det om det finns, så är ju skolans möjligheter ringa att gå vidare.

Det är tyvärr ofta som man hört, sett o.s.v. att barn hamnat ur askan i elden när de omhändertagits. Det är på många håll så att det verkar som om någon årlig förannonserad besöksrutin är det bästa som finns för dessa barn. Borde inte alla barn som omhändertagits, även om omhändertagandet upphävts, ha någon kontaktperson utanför sjukvården och socialtjänsten?
Hur som helst är barnens rättigheter inte tillgodosedda i ovan relaterade fall, precis som i många andra…..

Expressen
Metro
DN
SvD

Read Full Post »

« Newer Posts