Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barnkonventionen’

Jag talar inte om din del av väljarkåren Annie Lööf. För du har redan när du stack iväg på semester och ‘lät’ bli att sätta ner foten innan visat vad du trodde om de väljarna. Nog för jag visste att 1983-års generations största problem var att stort antal av Er aldrig hade ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap och att andra aldrig lärde in. Min egen dotter är ett undantag. Men att någon som nått upp till regeringsnivå ville visa sig dum, även om det är tillåtet att vara dum i Sverige, det hade jag aldrig anat!

Centerpartiet har skapat en intressant och intensiv diskussion om idéer. I grunden är detta vad politik handlar om, vilka ideal vi har och vart vi strävar på sikt Vi är inga nyliberaler utan ett folkrörelseparti, Annie Lööf Centerpartiets ordförande på DN debatt 11 januari 2013

Kommentar: Det var de värsta flosklerna jag hört på många år i den politiska världen. Tror man får gå tillbaka till några Centerpartister på Göteborgs Universitets Filosofiska Fakultets Fullmäktige 1975 eller 1976 om vi skall hoppa över några få andra ordpratare utan innehåll. På den tiden var det endast en sak som var säker när fil.faks fullmäktige möttes av de tre som tillhörde centerpartiets studenter röstade nästan alltid en för, en emot och en lade ner sin röst. Om det var den för eller den som röstade emot, nästan oavsett vilken fråga det gällde, så stod för värre floskler låter jag vara osagt.
MEN,
sedan när är det en intressant och intensiv debatt att partiledare och de hon gett i uppdrag att ta fram nytt idéprogram helt tappat kontakten med verklighetens svenska Grundlagar OCH med Barnkonventionen?

Samtidigt har Centerpartiet just nu en viktig roll i svensk politik. Vi driver på alliansen för en ännu mer offensiv jobbpolitik. Vi har ett omfattande paket med åtgärder som ska göra det betydligt lättare att anställa i hela landet och stärka Sveriges konkurrenskraft i ett läge då den globala konjunkturen viker och arbetslösheten stiger. Vi driver med samma energi på för kraftfulla lösningar på klimatkrisen.Vi är inga nyliberaler utan ett folkrörelseparti, Annie Lööf Centerpartiets ordförande på DN debatt 11 januari 2013

Kommentar: Det finns INGEN klimatkris bara politikers okunskap i basala kunskaper som att den sk. höjning inte är reell utan utifrån korrigerade värden. Vänligen läs Fakta om jordens historia,Facts not Fiction speciellt viktig är Fakta CO2-värden/Facts CO2 figures :
Även OM det varit så att van Loon G.W:, Duffy S.J. i sin van Loon G.W:, Duffy S.J., i sin Environmental Chemistry, a global perspective, Oxford 2000 hade haft rätt i sin förmodan att

”Koldioxidutsläppen som följd av mänskans handlingar utgör årligen en frigivning av ca 7 Gt kol (bundet till syre). Tre fjärdedelar av denna mängd frigörs genom förbränningen av fossila bränslen och en fjärdedel friges som följd av förändringar i utnyttjandet av landområden (minskning av skogsareal etc.). Av dessa 7 Gt kol kommer 2 Gt att bindas i havet, 2 Gt i växter som följd av ökad tillväxt, medan de resterande 3 Gt samlas i atmosfären. Detta innebär en ökning på 1,5 ppmV årligen, vilket är en ökning på 0,5 % av den totala halten, som ökar värme/energiabsorption i atmosfären med ca 50 W/m2″ citatet från Undervisningen av atmosfärens kemi i grundskolan och gymnasiet, Helsingfors Universitet Institutionen för kemi 2006

såinnebär 0,5% ökning av den ‘totala halten’ CO2 inte att CO2 ökar till över 0,4% utan att 0,5% av 0,038 (avrundat värde) rent teoretiskt SKULLE kunna innebära att

0,038 + 0,00038/2 dvs. 0,03819 rent teoretiskt skulle kunna uppnås, dock inte under ett år, där har även dessa kemiska forskare dribblat bort sig i matematiken, utan under en lång följd av år (i verkligheten rent teoretiskt under 100 år).

Nåväl eftersom 0,038 i sig är ett avrundat värde, och det är den sjätte decimalen, den efter 9:an som är den som skulle påverkas genom att man får en avrundning upp till 9 i position 5, så är det fortfarande giltigt med avrundningen 0,038 som är den som varit känd sedan slutet av 1800-talet då den då världsledande forskaren som trodde sig se en mänsklig påverkan som skulle leda till att vi idag, cirka 110 år senare skulle haft 0,7 obs inte 0,07% CO2 i vår atmosfär.

Innan jag kommenterar vidare, så är det kanske bäst att tala om att jag var en av de som ”tog hem” Humanekologin till Sverige på 70-talet och att jag är uppvuxen med miljöfrågan samt att det inte finns ytterst lite jag inte läst och har full kunskapsteckning för i de frågorna. Dvs giltiga argument och inte ordfloskler för politisk korrekthet.

Men du lyckas inte få fram ett enda giltigt argument i en enda av dina paragrafer. Fick inte din klass som minst en timmas undervisning i filosofi och argumentationsteknik på gymnasiet? Att det saknas vetenskaplighet i din övriga text, det är så uppenbart att det är svårt att förstå. Att många missade ismerna när det undervisades om dessa i såväl historia som samhällskunskap årskurs 9, det står däremot klart. Men det är ett helt annat problem.

Tyvärr är det som kommit att dominera mediebilden inte den frihetliga och rättviseorienterade grund som idéprogramsgruppen och dess kritiker är eniga om. I stället har det nästan uteslutande diskuterats ytterlighetsfrågor exemplifierat med månggifte, förändrad arvsrätt och skolplikt. En punkt nås då ett slags streck måste dras i debatten för att inte oklarhet ska skapas om vart Centerpartiet står. Vi är inga nyliberaler utan ett folkrörelseparti, Annie Lööf Centerpartiets ordförande på DN debatt 11 januari 2013

Kommentar: Tror du verkligen att väljarkåren är dum? Eller är det så att du inte förstår vad du säger? Centerpartiet har stått för mycket under Centerns historia speciellt om vi går tillbaka till Bondeförbundets tid. Men Frihet är inte det som först kommer på läppen för den som gör sin källkritiska analys av Era program och Riksdagsmotioner under åren. Månggifte är för övrigt inte någon ytterlighetsfråga. Att ifrågasätta svensk Grundlag är ALDRIG en ytterlighetsfråga.

”Vissa frågor har fått mer focus”, GP 10 januari 2013
Annie Lööf tar avtånd från månggifte-förslag, Expressen 10 januari 2013
Lööf får ändra på sig själv istället, SvD 10 januari 2013
Annie Lööf: Åkte hem för att styra upp diskussionen, Aftonbladet 10 januari 2013 Det gör du inte! Tvärt om förvärrar du situationen för ditt parti varje gång du yttrar dig. Har ingen lärt dig skillnaden mellan att orera och att argumentera med giltiga argument?

För övrigt är det så att Centerpartiet VAR ett folkrörelseparti med utgångspunkt från att HELA SVERIGE SKULLE LEVA. Detta var en av de bärande principerna som gjorde det svårt för Centern att gå samman med Liberalerna som fanns i Folkpartiet. Centern är inget folkrörelseparti. Politisk korrekthet oavsett vad den rubriceras som är ALDRIG en folkrörelse – enbart en idealiserad drömvärld som de som tappat kontakt med verkligheten lever i. Kanske troende att de vet bättre än vi andra. Det gör Ni inte!

Användandet av Ad Hoc och agerandet i dina uttryck som om Du vet bättre än andra är lika bedrövligt som när sk. experter är de som hänvisas till i Klimatfrågan och i Invandringspolitik-/Integrationsfrågan. Väx upp. Du förlorar din trovärdighet varje gång du öppnar munnen numera. Därav frågan: Tror du väljarkåren är dum, Annie Lööf?

Read Full Post »

Nu Annie Lööf går skam på torra land. -Jag har som ambition att ha kvar stora delar av det som handlar om den gröna decentraliseringen. Däremot behöver vi dra ifrån vissa delar – månggifte är en sådan del och vi behöver utveckla vissa skrivningar, till exempel vad man menar med läroplikt, öppna gränser och fri rörlighet, säger Lööf. Lööf avbryter semestern för att ta hand om krisen, GP 10 januari 2013

Är det möjligt att du inte bara blev partiledare för Centern utan att kunna det mest elementära som varje svensk skolelev som går ut Grundskolans årskurs 9 SKALL ha lärt in?

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa….. Källa: Regeringsformen på Riksdagens hemsida.

En annan het potatis i idéprogrammet är skolplikten. Enligt idégruppen bör Centerpartiet verka för att skolplikten slopas för att ersättas av en läroplikt, där föräldrarna snarare än kommunen bär ansvaret för att barn får en god utbildning. Lööf ångrar inte idéprogrammet, di.se 9 januari 2013 ……. Du Annie Lööf visar lika lite respekt och acceptans för Barnkonventionen som din kollega Per Ankersjö gör. Vänligen läs artikel 28 i Barnkonventionen:

28• Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt,
(a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla

(b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov

(c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje lämpligt medel

(d) göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för alla barn

(e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden näraro i skolan och minska antalet studieavbrott.

•Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprättshålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna konvention.
•Konventionsstaterna skall främja och uppmuntra internationellt samarbete i utbildningsfrågor, särskilt i syfte att bidra till att avskaffa okunnighet och analfabetism i hela världen och för att underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervisningsmetoder. Särskild hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.

Det kan väl ändå inte vara så illa att du tillhör samma grupp som historielektorer i Uppsala och Linköping beskrev som:
…Mer beklämmande är att studenterna har ett oerhört begränsat ordförråd, och verkligt oroväckande är att ordförståelsen är grund eller direkt felaktig. Våra studenter kan inte svenska, ett antal historielektorer och doktorander i Linköping och Uppsala 2 januari 2013 i Uppsala Nya Tidning Det kan väl inte vara möjligt att Sverige fått en Näringslivsminister som inte förstår det hon läser fullt ut?

En sak är från igår säker Annie Lööf. Du är lika illa ute genom visad okunskap som jag beskrev i Ett idéprogram Per Ankersjö, Norah4you 9 januari 2013: Visioner hör hemma i form av riktlinjer som pekar mot mål i inledande kapitel i partiprogram. Inte i detaljpreciseringar inuti nya förslag och absolut inte något som visar att de som ligger bakom nytt partiförslag totalt saknar kunskaper om vad Svenska Grundlagar står för och vad där står!

Nu talar Annie Lööf ut om kritikstormen, Expressen 9 januari 2013 Hade nog varit bättre Annie Lööf om du först läst på Grundlagarna, sedan tänkt ut vad du skulle säga när du efter mycket om och men gjorde det varje ansvarsfull partiledare skulle gjort första dagen. Åkt hem.
Annie Lööf avbryter semestern, SvD 9 januari 2013
Lööf avbryter semestern, DN 9 januari 2013
Centertopp:”Hotar människors frihet”, Riksdagsledamoten Kerstin Lundgren i Aftonbladet 9 januari 2013
Lööf hem för att möta stormen, GP 10 januari 2013
Centern på hal is, DN huvudledaren 10 januari 2013
Nya idéer sätter press på Lööf, SvD 19 januari 2013 Lööf och Ankersjö är två svaga kort för Centerpartiet. Mycket svaga kort….
Annie Lööf kommer hem – till kritiken, Expressen 10 januari 2013 Hade hon verkligen trott att hon skulle kunna ro skutan i land utan att låtsas om att skutans djupgående var mer än metern djupare än högsta vattenstånd????
Lööf hem för att möta stormen, SvD 10 januari 2013
Jag säger nej till programmets helhet, Kerstin Lundgren (C), riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson på DN-debatt 10 januari 2013
Lööf hotas av tunga avhopp, DN 10 januari 2013

Hur Annie Lööf kan en sittande minister och partiledare för ett regeringsparti ha så dålig koll på Regeringsformen vår viktigast Grundlag?????

Read Full Post »

för att barn inte skall drabbas om föräldrarna av ett eller annat skäl inte betalar hyran utan hotas av vräkning,
så länge går det inte att skylla på sittande regering, nuvarande eller tidigare.
Det är en stor skam utöver att det kostar flera gånger mer när kommunerna hyr hotellrum eller annat boende för de barnfamiljer som blir vräkta. Det är en stor skam att svenska kommuner hellre göder de som kan hyra ut korttidsboende eller långtidsboende än att kommunen som utöver Sociallagstiftningen, som många svenska kommuner slarvar med att följa, inte heller respekterar Barnkonventionen eller använder sig av någon handläggare på sin konsumentupplysning som skulle kunna göra ett allvarligt försök att hjälpa barnfamiljer att komma på fötter.

Här i Göteborg anses det tydligen viktigare med Alfons Åberg hus, kostsamma experiment med kollektivtrafik och bilism samt en egen station i Haga på en icke nödvändig tågtunnel (Vem tror på att folk reser tåg från Oslo till Köpenhamn via Göteborg så länge det inte finns spår mellan Strömstad och Halden???),
än att hjälpa fattiga familjer, eller familjer som på grund av sjukdom eller annat råkat illa ut.
Skandal är egentligen bara förnamnet!

Trots hennes löfte – 3000 barn vräkta, Expressen 18 december 2012 Hmm det är inte sittande regering som har ansvaret utan respektive kommun som inte uppfyller de krav som lagar och annat (Läs Barnkonventionen) ställer.
Familjer med barn vräks fortfarande, DN 18 december 2012

I ärlighetens namn, är det inte dags att skrota som minst delar av den kommunala självbestämmande rätten om man skall följa Regeringsformens 1 kap 2§?

Read Full Post »

innan öron trillar av, sa de gamle. Men inte ens de kunde väl drömma om att en svensk advokat skulle försöka med – Det kräver ju att man antingen vill utpressa familjen eller att man vill skada flickan och det finns inga sådana motiv alls. Detta är mer att likna vid olaga frihetsberövande. Han har egentligen inget motiv. Advokat: Inte människorov, SvD 10 november 2012
HALLÅ! Att beröva en människa friheten är en sak – men att låsa in och skrämma en 9 åring är att skada 9 åringen för lång tid efter att händelsen hänt! Alltså faller påståendet att det enbart handlar om Olaga frihetsberövande. SKADADE 9-åringen gjorde han det är ställt utom allt tvivel oavsett vad som hände utöver inlåsning och skrämmande – även psykiska skador är skador!
Att hävda att det inte fanns något motiv och att det då inte är skäl att tala om människorov…… Man tar sig för huvudet och tror inte sina öron. Även om det var ett plötsligt infall, så är det ändå ett brott. Gå och bada herr advokat och hoppas att något klarnar när vattnet strilat bakom öron så de blir rena!

OM enbart brott som var planerade skulle räknas som brott, så vore svensk lagstiftning verkligen ett skämt. Den är tillräckligt enögt seende på förövaren och glömmer bort offret alldeles för mycket som det är.

Ingen planering bakom, GP 10 november 2012
Detta är en impulshandling, DN 10 november 2012
Advokat: Inte människorov, Aftonbladet 10 november 2012

OCH? På vad sätt skulle det ursäkta, förklara eller försvara eller bortförklara 24 åringens kriminella handling? Stopp och belägg. Brott är brott och inget annat! Vilket SOU 2007:90 gjorde helt klart: Även om människorov är att hänföra till brott mot frihet och frid, innebär den brottsliga gärningen normalt sett också en hög risk för att brottsoffret ska skadas till liv eller hälsa. sid 156 i SOU 2007:90.
Hur har herr advokat tänkt sig klara den nöten ‘skadas till liv eller hälsa‘ Att som okänd beröva ett barn friheten, låsa in och/eller hota är att skada barnets hälsa.

Tillägg 15.16 Så när det inte går hem att försöka ändra SOU texten i efterskott (hade advokaten glömt läsa?) så försöker han nu framställa killen som mindre tillräknelig….. Han var styrd av en tanke att ta henne, GP 10 november 2012 inte låter det på mig som om det var ett tillfällighetsdåd. Advokaten borde kanske tänka på hur han uttrycker sig…….

Read Full Post »

Är inte frågan större än så?
En man i Japan, som tidigare var kvinna men som har bytt kön, anklagar myndigheter för diskriminering sedan en domstol vägrat registrera honom som far till hans frus barn. Könsbytare nekad faderskap, GP 3 november 2012

Hade frågan bara varit om mannen i det aktuella fallet skulle få rätten att stå registrerad som far, så hade svaret varit mycket enkelt. Har ett lands domstol utifrån gällande lagar godkänt ett könsbyte, så är personen som har bytt kön juridiskt sett det nya könet och då borde det vara omöjligt att landet som godkänt könsbytet inte accepterar att detta gäller fullt ut. Speciellt som det i artikeln framgår trots att män som är sterila regelbundet tilldelas faderskap för barn som föds efter spermadonation.

Själv hetrosexuell av födsel och ohejdad vana ser jag dock problemet som ett betydligt allvarligare problem som handlar om principen att det är barnets rätt som är det som skall skyddas. Det är något fel rent generellt, anser jag personligen, när föräldrars rätt till barn/barnet väger tyngre än barnets rätt till föräldrar.

De som också borde vägas in i sammanhanget är de samkönade föräldrar som har ”gemensamt” barn För oavsett hur detta barn kommit till, så måste varje barn ha rätt till förälder. Det är även en fråga som borde omfatta de par, samkönade eller inte, där ”fadern” oavsett om vederbörande är man eller kvinna, för barnet är den som levt med mamman redan innan barnet föddes samt även de fall där ”fadern” funnits där som förälder för barnet sedan barnet föddes.

Frågan har enligt mitt sätt att se inte med könsbyte eller inte att göra. Jag har som alla som läst min blogg vet klart uttalat att jag skiljer på könsbyten fullt ut och andra fall. Men varje barn borde ha rätten till två föräldrar. Frågan är om man inte juridiskt bör särskilja biologiska föräldrar, vilka för barnets rätts skull bör finnas registrerade i sekretessbelagt centralt register som barnet får juridisk rätt att söka i vid uppnådd myndighetsålder, och juridiska föräldrar där det är frågan om man skall skilja på kön. Mitt förslag är helt konkret: Varje barn skall ha rätt till två föräldrar.

Detta innebär i förlängningen att vi även borde inkludera de fall där adoption skett och att de som idag benämns adoptivföräldrar helt kort och enkelt föräldrar. Varför skall vi skilja på den ena och den andra föräldrakonstellationen där ett barn/flera barn automatiskt under sin uppväxt upplever och uppfattar två personer som sina föräldrar?

Däremot är det ur barnet synpunkt viktigt att i de fall där det inte finns två personer som är beredda att stå som juridiska föräldrar, då skall självfallet faderskapet fastställas. Inte för moderns eller faderns skull utan för barnets. Barn har rätt till två föräldrar som skall stå för de kostnader som uppkommer när barnet växer upp. Återigen – inte för föräldrars rättigheter utan för barnets.

Könsbytare nekad faderskap, SvD 3 november 2012
Könsbytare nekad faderskap, DN 3 november 2012
Könsbytare nekad faderskap, Aftonbladet 3 november 2012

Read Full Post »

Hur står det till med Samhällskunskapskunskaperna på Tjörn? Kunskapersom ALLA svenska elever som får godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 SKALL ha visat att de lärt in. Annars har de inte uppfyllt kursmålen i ämnet Samhällskunskap!

”Regeringsformens 1 kap 2§:
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Vad är följande för argument?
– Skolan har agerat utifrån de riktlinjer som finns mot kränkande behandling och mobbning. Just den här skolan har för övrigt fått mycket beröm av Skolinspektionen för sitt arbete på området. Jag vet inte om de har agerat rätt i det här fallet, det får beslutet utvisa, säger Berit Swanström, barn och utbildningschef på Tjörn. Flerårig mobbning utreds, GP 8 oktober 2012
Rena rappakaljan är vad det är. Det är inte smart att visa okunskap och ignorans på sådant vis. Det enda Berit Swanström visar är att varken hon eller skolan förstått det varenda svensk skall veta: Grundlag gäller över lag och alla fattade politiska beslut!

Read Full Post »

för då är det en sak att gå ut med krav att ‘fler’ ska få komma och stanna. Annars är det hög tid att du ser verkligheten. Ett av många exempel här och nu.

350 asylsökande till en kommun med 10 000 invånare.
Munkedal tar emot långt fler flyktingar per invånare än någon av Sveriges storstäder

Flyktingström till Munkedal, Bohuslänningen 4 oktober 2012

Verkligheten är den att stor del av Sverige inte kan ta emot fler flyktingar än de som redan har fått beviljat uppehållstillstånd och de av de som väntar på detsamma som har giltiga asylskäl. Det handlar om att i större delen av Sverige har inte svenska kommuner varken lediga lägenheter till alla som är svenska medborgare och de som fått uppehållstillstånd, än mindre lediga lägenheter till unga. Hur det ser ut på arbetsmarknaden, det verkar du inte ha en aning om.

Nog är nog. Vi måste först ta hand om alla svenska medborgare och de som fått tillstånd att stanna här i Sverige samt de som är kvotflyktingar och de som har giltiga asylskäl och redan sökt att få stanna. Innan det är möjligt att hjälpa alla dessa varav många såväl svenska medborgare som invandrare med uppehållstillstånd har mycket svårt att ens få det som lagen egentligen ger dem rätt till – existensminimum samt tandvård för t.ex. tandavlossning utöver akut tandvärk, få möjlighet att hämta ut den medicin som läkare förskrivit (hur skall en som saknar pengar kunna först lösa ut och sedan vänta som minst 1 vecka som mest till nästa försörjningsstödstillfälle för att den tvingats ligga ute med pengar till medicin som ‘lånats’ av matpengarna?
Vet hut!

MP kräver att fler får stanna, SvD 6 oktober 2012
MP kräver att fler får stanna, GP 6 oktober 2012
MP vill se generösare invandringspolitik, Expressen 6 oktober 2012
MP kräver att fler får stanna, DN 6 oktober 2012
MP kräver att fler får stanna, Aftonbladet 6 oktober 2012

Read Full Post »

Det är för märkligt, men en röd tråd löper från goternas tidevarv ända fram till idag. Svenskar, som vi numera kallar oss, då folk från ön uppe i Norra Oceanen som tagit sig ner i Europa satte redan under slutet av 200-talet näsan i vädret och ansåg sig veta bäst. Namn som Kol, Steinar, Svein dyker upp i små notiser från liksom efterledet ‘arik’ och ‘erik’ tidigt. De var lika styva i korken som en hel del av de vikingar var som härjade i Främre Asien och ner i norra Afrika främst Egypten under gamla tider. Visste alltid bäst. Lyssnade inte på andras argument om det stred med vad de själva ansåg…..

Flera gånger här i bloggen liksom när jag undervisade i historia och/eller pratat med invandrare (obs en del flyktingar som blivit svenska medborgare eller fått svenskt uppehållstillstånd) har jag tagit historien till hjälp för att berätta något som för mig är mycket konstigt och alltid sedan jag första gången hittade beskrivningen på dessa snillen varit svårt att förstå. För en sak är säker redan när man läser t.ex. Moses Khorenatsí (History of the Armenians(ed. transl. RW Thomson, London 1978, sid 302) så får man läsa om mannen som efter att försökt bli kung av Armenien, så fördes han och hans män till romerske kejsaren i Byzans år 364. De sju männen som varit tillsammans med honom fick sona med döden. Själv fördes han i bojor till Thuli/Tuli långt upp i norr. Männen och dess ledare beskrivs i andra samtida källor som goter från ön uppe i den norra Oceanen. Vilket i och för sig inte hör hit. Men deras uppträdande när de försökte tillskansa sig makten i Armenien går som sagt som en röd tråd genom historien.

Som en postmästare i Asia Minor skrev om några A-rus år 844 översatt till nutida svenska: Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta. Bara när de har fest. Men de är väldigt bra på att hitta på skäl att ha fest…… de far till öst till Kina och långt ner i Indien. De far till väst. Rom, Bysans och Albion (England) och varför? Bara för att kunna säga att de varit där”. Inte har det förändrats det ‘svenska’ sinnelaget med besserwisserattidyden under de senaste 1700 åren. Sverige har haft många invandrare. Från nuvarande Finland, från Baltiska Staterna, från Flandern och Skottland och senare efter Vikingatiden de vi nu kallar ‘Resandefolket’ samt människor som flytt religionsförföljelse, krig eller liknande. Men av något för mig oförståligt skäl blir alla lika efter några generationer.

I gårdagens och dagens tidningar, så kommer den form av smygrasism där enskilda och/eller grupper i vårt land försöker sätta sig på höga stolar för att Sverige och det svenska samhället minsann defitivt är bättre än alla andra. Vi vet ju bäst oavsett vad det gäller runt jorden. Vi är ju s å demokratiska, rättvisa ut i fingerspetsarna. Andra kan ju inte vara lika bra som vi….. Hur jag kommer till den slutsatsen? Läs själva de värdeladdade negativa orden som förs fram gentemot Haddiles mamma och anhöriga. Till och med fostermodern som borde veta om att man ALDRIG NÅGONSIN får säga negativt om ett barns mamma oavsett vad kan inte låta bli att se ner på mamman och den som i debatt i SvT talade om att han har kontakt med mamman.

” Haddiles advokat Carl-Olof Lindberg tror inte att den man som säger att han tidigare levde med Hadilles mamma talar sanning.
……….
Om han har kontaktuppgifter till mamman får han lämna ut dem och sen får mamman höra av sig till mig, säger han”
Advokaten skeptisk till Adams uppgifter, SVT 27 september 2012
Men hallå: Det är INTE till advokaten utan till Migrationsverket som sekretessbelagda uppgifter skall lämnas. Vänligen läs på Sekretess och Offenlighetslagstiftningen herr advokat) Det är svenska myndigheter ovan Socialnämnder (som inom parantes finns såväl bra som bedrövliga i detta land när det gäller att förstå vad som är sekretessbelagt och vad som aldrig någonsin ens politiker får känna detaljerna kring) Läs även på Regeringsformen. (Ytterligare en som sällar sig till skaran som näst intill skryter med att de inte lärde in :P)

Läs även
”En man, som uppger att han haft en relation med den tvååriga Haddiles biologiska mor, säger i SVT:s Debatt att han varit i kontakt med både Migrationsverket och socialtjänsten i Lund för att försöka återförena Haddile med hennes mamma.
-Hon befinner sig i Algeriet, där hon jobbar som lärarinna. Jag har pratat med henne i dag, säger mannen via tolk i programmet.
Han säger att mamman först bott i en lägenhet i andra hand, hon ska ha varit spänd och inte vetat vad hon skulle ta sig till. ……
-Hon diskuterade vad hon skulle göra. Hennes slutliga beslut var att ta sig till Frankrike och skaffa bostad. Hon skulle ta sin dotter senare, säger han i programmet.
…….
På frågan varför Haddiles mamma inte har gjort mer för att återförenas med dottern svarar han att hon har försökt att träffa den svenske ambassadören i Alger, men att denne vägrat.
-Hon har inte kommit längre än till receptionen på ambassaden, säger mannen via sin tolk."
Haddiles mamma är i Algeriet, GP 28 september 2012

Här kanske det är bäst att för alla svenska okunniga påminna om att Algeriet långt in i nutid var franskt och att de som fötts innan Algeriet blev självständigt samt deras barn automatiskt blev franska medborgare. Så att Haddiles mor är fransk medborgare samt numera bor i Algeriet är inget konstigt vilket en del media tycks antyda. Tvärt om. Modern är dessutom lärare. Men det vill väl smygrasisterna som tycker så synd om alla icke kristna icke ‘vita’ att de, smygrasisterna, tävlar i att från sina höga stolar och bättre vetande försöka få det till att Sverige och svensk uppfostran hos hederliga svenska föräldrar, tillråga på allt om fosterfadern är politisk pamp, än att man skall följa Barnkonventionen. Skrämmande inställning.

” Men SVT stötte snabbt på massiv kritik för att de låtit en debatt handla om en liten flickas familjeförhållande.
”Det känns onekligen ytterst osmakligt att så mycket kring denna känsliga historia lämnas ut offentligt”, skrev Folkbladets chefredaktör Daniel Nordström på Twitter.”
Kritikstorm efter SVT debatt om Haddile, 2 i Expressen 27 september 2012

Hallå eller? Sedan när är det osmakligt att ta upp till ytan det som ligger i botten i hela Haddileärendet: Svenska vänsternissar och andras försök att hävda ‘ömmande fall’ pga flickan blivit ‘övergiven’ av sin mor som inte enligt dessa vänsternissar ‘sökt kontakt tillräckligt’. Det osmakliga sitter i att de som blivit avslöjade med byxorna nere eller i avsaknad av desamma inte klarar av att få visat svart på vitt att de är ute och cyklar. Samt att de i sin iver att visa sig som ickerasister nästan lyckas visa att de själva är de verkliga rasisterna.

Haddiles mamma är i Algeriet, SvD 27 september 2012
Haddiles mor har inte ringt, DN 27 september 2012 Nehä… men i utländska media anges att hon försökt få träffa ambassadören men stoppats i receptionen.
De rasar mot SVT:s Debatt, Aftonbladet 27 september 2012 Herre min skapare hur dumma kan folk vara. Media har hela tiden försökt föra svenska folket och svenska myndigheter till medias vänsterinriktade smygrasism där inget går upp mot svenska samhället och svenska fosterföräldrar/svenskt uppehållstillstånd o.s.v.

Se även Media m.fl. har förfalskat fakta, Norah4you 27 september 2012
Som sagts förut…. arroganta, nonchalanta, lättstötta…… 😉

Tillägg 23.35 Mamman vill ha tillbaka Haddile, GP 28 september 2012
Twitterstrom mot SVT debatt, SvD 28 september 2012
Haddiles mor till Aftonbladet: Jag vill ha min dtotter tillbaka, DN 28 september 2012
I ”Min önskan är att få tillbaka Haddile, Aftonbladet 28 september 2012 säger Haddiles mamma ”– Jag har inte övergett min dotter. Jag visste att jag hade lämnat henne i säkra händer hos Josef. När jag hörde att han hade häktats blev jag rädd för att kontakta svenska myndigheter. Jag var rädd för att hamna i fängelse. Det är anledningen till att jag inte kommit tillbaka till Sverige för att hämta min dotter.
……
Kommer du att åka till Sverige för att hämta hem Haddile?
– Eventuellt åker jag till Sverige, men i så fall med min advokat. Jag är rädd för vad de svenska myndigheterna ska hitta på.

Du tror att du kommer att fängslas?
– Jag vill inte spekulera i det. Men med tanke på att Josef häktades, så vet jag inte vad de kan hitta på mot mig.

Handen på hjärtat: Hur många av Er som läser detta har inte kännedom om mycket märkliga myndighetsbeslut som ingalunda visar att Sverige är den demokratiska lycksalighetens ö i en vild ocean.

Tillägg 07.10 29 september 2012
Skrämmande låg kunskap om vad som står i de Mänskliga Rättigheterna samt vad som står, dvs inte vad de tror stå, i Barnkonventionen visar Hjördis Gustavsson, speciallärare, och Lars Ullerstam, psykiatiker, upp. De visar att de aldrig lärde in det som var enda svensk ämnes- och stadiebehörig lärare skall ha underlag för för att enligt kursmålen i Samhällskunskap få ge godkänt i ämnet årskurs 9! Hur i hela fridens namn dessa fått godkänt och dessutom gått vidare till högre studier, det är frågan. Har de gått på skolor som redan tidigt ‘sparade’ genom att fördela ämnet på icke ämnesbehöriga eller helt obehöriga lärare.

Speciellt allvarligt ser jag också på Socialnämnden som träter med Migrationsverket. Där visar såväl politiker som tjänstemän att de aldrig tagit till sig att det är VARJE MYNDIGHETS uppgift att från dag 1 verka för återförening mellan föräldrar. Mänskliga Rättigheter samt även i klartext att barnet har rätt till sin identitet, sin kultur och sina föräldrar i Barnkonventionen för alla de okunniga som skryter med sin okunnighet i tro att Sverige är bäst på allt. Det är vi inte. Inte när det gäller barn. Men inte på det sätt som Hjördis Gustavsson och Lars Ullerstam tror i Koppla in barnpsykolog för Haddiles skull, GP 29 september 2012 Att göra det för att svenska myndigheter på lokal och regionalplan flagrant brutit mot de Mänskliga Rättigheterna, det vore att premiera att offentliga myndigheter tilläts bryta mot Regeringsformens 1 kap 2§. Vilket tyvärr säger allt om hur dålig utbildningen är i Sverige idag!

Till de som visar sin okunnighet öppet ansluter sig Kritikerna: SVT:s ursäkt räcker inte, Expressen 28 september 2012 Nej vet Ni vad Ni självutnämnda specialister: Rent ut sagt – GÅ HEM OCH LÄS PÅ GRUNDSKOLANS LÄROBÖCKER ÅRSKURS 7-9! För övrigt visar Ni upp värsta formen av rasism – smygrasism i form av att tro att det man själv tillhör är bättre än allt annat

Read Full Post »

Som jag skrev i Inte så enkelt, Norah4you 22 september 2012 :

”* Ingen av oss vanliga människor eller media har en aning om varför Migrationsverket vill utvisa flickan till Frankrike. Det
kan låta hårt och oförsonligt, men vet någon som uttalar sig om att de svenska fosterföräldrarna som ju är de enda föräldrar
som flickan känner (håller med om den biten också) OM det är så att flickans moder numera befinner sig i Frankrike? OM det
finns okända uppgifter att modern vill återförenas med sin dotter i Frankrike. Det kan ju finnas substans i ”där hon
enligt Migrationsverket kan återförenas med sin biologiska mamma.

Barnutvisningen: S vill ändra lag, GP 21 september 2012

Det är inte precis så att media har haft eller har alla uppgifter i fallet. Många uppgifter har cirkulerat och använts av Vänstern och Socialdemokraterna som om det Haddile varit ett asylfall. Men så har aldrig varit fallet. Det är heller inte så att Sverige är speciellt känt för att ha för barnen bättre föräldrar även om det antytts det med jämna mellanrum. Egentligen är franska föräldrar mer kända för att kunna få barn att respektera ett nej och må bra. Why French Parents Are Superior, Patriceayme 5 februari 2012 är en mycket intressant artikel om franska föräldrar.
Men för all del. Fosterföräldrarna till Haddile är ju inte bara svenskar utan mannen har av media omnämnts som Socialdemokratisk pamp i sin kommun. Nog har väl sådana föräldrar bättre förutsättningar?

Inte enkelt det heller för det handlar inte om föräldrars eller fosterföräldrars rätt att tolka ‘Barnets bästa’ utan om Barnets rätt att få återförenas med sin familj. Något helt annat. Som jag skrev i Barnkonventionen ger Haddile rätt att förenas, Norah4you 26 september 2012:

”att behålla sin franska identitet. Ingen svensk lag kan ändra detta eftersom Haddile är fransk medborgare och Barnkonventionen utan reservationer slår fast:

§7 Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

§8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

så följer av detta att det endast är fransk domstol, inte svensk, som har att fatta beslut om hennes mor, eller far, pga av uppgiften om att modern övergett barnet, vilket vi vet väldigt lite om omständigheterna för, är tillräckliga för att de andra paragraferna som behandlar Haddiles rättigheter skall kunna användas för att skilja henne för gott från sin mor.

Barnkonventionen räddar inte Haddile, Johannes Forssberg Expressens ledarsida 25 september 2012 är en av de få artiklarna i media som gjort sin hemläxa.”

Fredrik Bengtsson bekräftar för SVT att han hade ett samtal om Hadilles mamma. Han är dock noga med att påpeka att han inte vet om uppgifterna stämmer, men han fick uppfattningen att Haddiles mamma var tillgänglig.
-Utifrån de uppgifterna jag fick i går var det intrycket jag fick, ja.
-Enligt de uppgifterna framfördes det att Haddiles mamma uttryckte en önskan om att få Haddile, säger Bengtsson till SVT.

Ambassadkontakter
Vid telefonsamtalet ska Haddiles mamma ha varit tillsammans med släktingar i Algeriet. Enligt uppgiftslämnaren ska Haddiles mamma ha kontaktat såväl Algeriska ambassaden i Stockholm samt svenska ambassaden i Algerie, men ingen ska ha trott på henne. SVT har inte lyckats nå ambassaderna för att bekräfta uppgifterna.
Migrationsverket har lämnat uppgifterna till Migrationsdomstolen som nu hanterar ärendet eftersom beslutet om utvisning är överklagat.

Haddiles mamma kan ha hörts av, SvT 26 september 2012

KAN HA HÖRTS AV. Har troligen hörts av. Och som så många andra människor råkat ut för att svenska myndigheter inte trott på henne! Alltså försökt få hem sin dotter inte en gång utan två gånger. Mycket intressant. Inte märkligt alls när man har kännedom om hur en del tjänstemän här har en förmåga att inte förstå det folk säger utan mer vad de vill tro att folk säger.
Haddile, GP 26 september 2012
Nya uppgifter: Mamman vill återförenas med Haddile, SvD 26 september 2012
Familjen vill ha tillbaka Haddile, DN 26 september 2012
Haddiles fostermamma om de nya uppgifterna: ”Helt ärligt är jag chockad”, Aftonbladet 26 september 2012

Helt ärligt är jag mer chockad över fostermammans inställning att ” – Det måste tyda på någon slags brist hos en mamma om man väntar så här länge, säger Malén Liewehr. Uttalandet diskvalificerar fostermamman helt i mina ögon. En fostermamma som inte ens fattat att mamman försökt få tillbaka dottern tidigare, vilket faktiskt stått i princip i alla media, och som försöker sätta sig på höga hästar som om hon vore bättre för flickan än flickans mamma, den fostermamman anser jag helt diskvalificerat sig som varande fostermamma.

ALLA fosterföräldrar i Sverige vet om att de MÅSTE jobba för att barn skall ha tät kontakt och ökad kontakt med biologiska föräldrar om domstol inte sagt annat när barnet tagits om hand. ALLA fosterföräldrar i Sverige vet om att de inte är barnets föräldrar och att barnet inte är lovat till dem för tid och evighet. Undrar hur det står till? För till står det! 😛

Vad följden blir av att pappan också nu nämns i de senaste uppgifterna, det är en annan fråga. Men Haddile är i varje fall inte övergiven. Frågan som uppstår är om myndigheterna reagerade för snabbt när hon var nyfödd. De borde kanske förstått att mamman t.ex. kan ha drabbats av förlossningspsykos och att oavsett om det var orsaken till att hon ‘försvann’/inte fick kontakt med myndigheterna när hon mådde bättre, så borde väl förbaske mig svenska myndigheter om de följt Barnkonventionen redan där och då sökt kontakt med andra släktingar och/eller fadern.

Read Full Post »

för Sverige skall ju vara demokratiskt eller hur och media säger sig värna om Tryckfrihet och Yttrandefrihet, att ett antal svenska tidningar bland dem SvD, DN, Aftonbladet och Expressen inte längre visar länkar till debattartiklar i för media ”känsliga” och eller politiskt korrekta frågor. Är inte det censur och skall sådan censur om än självcensur kunna försvaras när länkarna inte är i strid med svensk tryckfrihet eller med de Mänskliga Rättigheterna och eller Barnkonventionen????? Pressfrihet i all ära, men om vi har 1984 som styr pressen i strid med svenska grundlagars krav i aktuellt debattämne, så är Sverige illa ute.

Newsmill sällar sig till skaran som inte tål att på sina debattsidor ta med kommentarer de inte anser politiskt korrekta. Yttrandefrihet och Tryckfrihet gäller så vitt inte det i domstol slagits fast i dom att det går över gränsen.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »