Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barnhemsbarn’

Marks kommun! Ett barn omfattas också det av Regeringsformens 1 kap 2§ och Ni bör vara tacksamma att vi ännu inte har en Författningsdomstol. Hade vi haft det, så hade Ni med all säkerhet fått det allvarligaste straff som tänkas kan – inte bara pekuniärt utan fastmer att Staten tagit ifrån Er kommun rätten att besluta i Sociala frågor rörande barns placering!

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).

VET HUT Marks Kommun!

Rasmus och Fanny fick aldrig säga hej då, GT 20 oktober 2010
Hon vägrar att ge upp kampen om barnen, GT 20 oktober 2010
Fosterbarnen från vara blir en riksangelägenhet, Nya Lidköpings-tidningen 20 oktober 2010
Samhället fortsätter att svika oss barnhemsbarn, SvT 20 oktober 2010

Värst av allt är att så många politiker och tjänstemän är beredda att själva bevisa att de inte har täckning ens för Godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9. Har de ‘bara’ haft obehöriga, dvs icke ämnes- och/eller stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap, eller vad?

Read Full Post »