Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barnets rätt till två föräldrar’

Är inte frågan större än så?
En man i Japan, som tidigare var kvinna men som har bytt kön, anklagar myndigheter för diskriminering sedan en domstol vägrat registrera honom som far till hans frus barn. Könsbytare nekad faderskap, GP 3 november 2012

Hade frågan bara varit om mannen i det aktuella fallet skulle få rätten att stå registrerad som far, så hade svaret varit mycket enkelt. Har ett lands domstol utifrån gällande lagar godkänt ett könsbyte, så är personen som har bytt kön juridiskt sett det nya könet och då borde det vara omöjligt att landet som godkänt könsbytet inte accepterar att detta gäller fullt ut. Speciellt som det i artikeln framgår trots att män som är sterila regelbundet tilldelas faderskap för barn som föds efter spermadonation.

Själv hetrosexuell av födsel och ohejdad vana ser jag dock problemet som ett betydligt allvarligare problem som handlar om principen att det är barnets rätt som är det som skall skyddas. Det är något fel rent generellt, anser jag personligen, när föräldrars rätt till barn/barnet väger tyngre än barnets rätt till föräldrar.

De som också borde vägas in i sammanhanget är de samkönade föräldrar som har ”gemensamt” barn För oavsett hur detta barn kommit till, så måste varje barn ha rätt till förälder. Det är även en fråga som borde omfatta de par, samkönade eller inte, där ”fadern” oavsett om vederbörande är man eller kvinna, för barnet är den som levt med mamman redan innan barnet föddes samt även de fall där ”fadern” funnits där som förälder för barnet sedan barnet föddes.

Frågan har enligt mitt sätt att se inte med könsbyte eller inte att göra. Jag har som alla som läst min blogg vet klart uttalat att jag skiljer på könsbyten fullt ut och andra fall. Men varje barn borde ha rätten till två föräldrar. Frågan är om man inte juridiskt bör särskilja biologiska föräldrar, vilka för barnets rätts skull bör finnas registrerade i sekretessbelagt centralt register som barnet får juridisk rätt att söka i vid uppnådd myndighetsålder, och juridiska föräldrar där det är frågan om man skall skilja på kön. Mitt förslag är helt konkret: Varje barn skall ha rätt till två föräldrar.

Detta innebär i förlängningen att vi även borde inkludera de fall där adoption skett och att de som idag benämns adoptivföräldrar helt kort och enkelt föräldrar. Varför skall vi skilja på den ena och den andra föräldrakonstellationen där ett barn/flera barn automatiskt under sin uppväxt upplever och uppfattar två personer som sina föräldrar?

Däremot är det ur barnet synpunkt viktigt att i de fall där det inte finns två personer som är beredda att stå som juridiska föräldrar, då skall självfallet faderskapet fastställas. Inte för moderns eller faderns skull utan för barnets. Barn har rätt till två föräldrar som skall stå för de kostnader som uppkommer när barnet växer upp. Återigen – inte för föräldrars rättigheter utan för barnets.

Könsbytare nekad faderskap, SvD 3 november 2012
Könsbytare nekad faderskap, DN 3 november 2012
Könsbytare nekad faderskap, Aftonbladet 3 november 2012

Read Full Post »